แกรนด์แอฟริกา

GRAND AFRICA

สายการบินเคนยา แอร์เวย์
12 วัน 9 คืน
23 กิโลกรัม
4 ดาว หรือเทียบเท่า

เคนยา – แซมเบีย – บอตสวานา – ซิมบับเว – นามิเบีย – แอฟริกาใต้

วันแรก     กรุงเทพ
เวลา 22.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง    กรุงเทพฯ – ไนโรบี (เคนยา) – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – บอตสวานา
เวลา 01.15 น. :    ออกเดินทางสู่ไนโรบี โดยเที่ยวบินที่ KQ 887
เวลา 06.05 น. :    เดินทางถึงกรุงไนโรบี พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา 07.35 น. :   ออกเดินสู่ลิฟวิ่งสโตน โดยเที่ยวบิน KQ782
เวลา 09.50 น. :   ถึงสนามบินลิฟวิ่งสโตน (LIVINGSTONE)  ประเทศแซมเบีย (ZAMBIA) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมน้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS) ฝั่งแซมเบีย คือน้ำตก ARMCHAIR FALLS ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นดับดับสองรองจาก RAINBOW FALLS และน้ำตก EASTERN CATARACT ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้จุดอื่นเช่นเดียวกัน ให้ท่านได้ชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีไม่กี่แห่งบนโลกใบนี้
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AVANI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม   ลิฟวิ่งสโตน – บอตสวานา (ส่องสัตว์)
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อข้ามแดนไปบอตสวานา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโชเบ (CHOBE NATIONAL PARK) อุทยานแห่งชาติโชเบมีพื้นที่ 11,700 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำโชเบยังเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโชเบอีกด้วย แล้วนำท่านลงเรือที่ CHOBE SAFARI LODGE เพื่อนำท่านล่องเรือตามลำน้ำโชเบให้ท่านชมสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเลียบสองฝั่งแม่น้ำโชเบซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างบอตสวาน่ากับนามิเบีย ชมวิถีชีวิตสัตว์ตามธรรมชาติที่อยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ อาทิเช่น จระเข้นอนอาบแดดตามชายฝั่งฝูงกวางที่ลงมากินน้ำและหาอาหารริมป่า ฝูงควายป่าที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าริมน้ำและนอนใต้ต้นไม้ ฝูงฮิปโปเล่นน้ำที่โผลหัวขึ้นมาให้เราได้ถ่ายรูปโขลงช้างที่หากินตามเกาะแก่งที่เต็มไปด้วยหญ้าเขียวขจีชมความน่ารักของลูกช้างตัวน้อยเดินตามแม่และพี่น้องที่หากินริมน้ำ รวมทั้งยังมีนกกินปลาต่างๆให้ท่านได้ชมอีกด้วย ท่านอาจได้พบนกเงือก ซึ่งเป็นนกที่มี่เฉพาะในป่าที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้น*บนเรือมีบริการเครื่องดื่ม (ชาและกาแฟ)
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    นำท่านตื่นเต้นกับกิจกรรม GAME DRIVE นั่งรถ 4WD ตะลุยป่าชมสัตว์อย่างใกล้ชิดโดยมีไกด์ท้องถิ่นเป็นคนขับรถให้พร้อมบรรยายให้ข้อมูลสัตว์ป่า เข้าสู่อุทยานแห่งชาติโชเบ จุดเด่นของโชเบคือมีฝูงควายป่า ฮิปโปโปเตมัส และช้างเยอะมาก ว่ากันว่าที่โชเบมีจำนวนช้างเยอะที่สุดในโลก ทวีปแอฟริกามีช้างทั้งหมดราวๆ 400,000 ตัว เฉพาะที่โชเบแห่งเดียวก็มีมากถึง 140,000 ตัวแล้ว ทุกๆ  5 -10 กิโลเมตรเราจะสามารถเจอช้างเป็นฝูง ทั้งฝูงเล็กและฝูงใหญ่ได้ตลอด การทำเกมไดรฟ์ช้างในบอตสวานาชอบอาศัยอยู่ตามริมน้ำในเขตชุ่มฉ่ำช่วงฤดูฝน ซึ่งน้ำเยอะ แต่พอหน้าแล้งน้ำแห้งก็จะอยู่ตามทะเลทราย ช้างป่าแอฟริกาส่วนมากอยู่กัน เป็นโขลง มีตัวผู้เป็นจ่าฝูง มีตัวเมียและลูกมากมายบางครั้งก็หากินข้างทางหรือขวางถนนที่เราขับรถผ่าน ข้าง  ทางก็ยังเต็มไปด้วยกวาง ฝูงอิมพาร่า ฝูงหมู่ป่า ลิงบาบูน บนฟ้าก็มีนกอินทรี และนกเหยี่ยวที่มาหาซากสัตว์กินเป็นอาหาร ท่านยังจะได้ชมต้นไม้มหัศจรรย์ หรือต้นบาโอบับ หรือเบาบับ (BAOBAB TREE) พันธุ์แอฟริกาที่มีในอุทยานนี้ด้วยความมหัศจรรย์ของต้นเบาบับคือสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่กันดารแห้งแล้ง เนื่องจากมี  บริเวณกลางลำต้นขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บกักน้ำไว้กับตัวได้อย่างมหาศาลเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลก มีอายุโดยทั่วไปถึง 1,000 – 3,000 ปี ในขณะที่มันมีอายุได้ถึง 6,000 ปี สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของต้นเบาบับ คือ ทุกส่วนของต้นสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์เป็นยาป้องกันและรักษาโรคในมนุษย์ได้ จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิต (Tree of Life) เบาบับเป็นต้นไม้พันปีที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงเฉลี่ย 25 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 6-10 เมตร จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม MOWANA GAME LODGE หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่สี่   บอตสวานา – ซิมบับเว (ล่องแม่น้ำแซมเบซี)
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ประเทศซิมบับเว นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและประทับตราวีซ่าประเทศซิมบับเว (ZIMBABWE)
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม VICTORIA FALLS HOTEL หรือระดับเดียวกัน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือ  ZAMBEZI  RIVER CRUISE ล่องแม่น้ำแซมเบซี (ZEMBEZI RIVER) ชมวิถีชีวิตของสัตว์ป่าท่ามกลางอาทิตย์อัสดง  แม่น้ำแซมเบซีเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ต้นกำเนิดของน้ำตกวิคตอเรียแม่น้ำแซมเบซี มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกา ไหลผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศ คือ แซมเบีย แองโกล่า    บอตสวานา  ซิมบับเว  นามิเบีย และสิ้นสุดที่โมซัมบิค แล้วไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียจึงได้รับอีกสมญานาม ว่าเป็น “THE RIVER OF LIFE” หรือแม่น้ำแห่งชีวิตเพราะนอกจากแม่น้ำแซมเบซีจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงและรายได้แล้ว ยังเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งสัตว์บกที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งและบรรดาสัตว์น้ำต่างๆ รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ยังใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ ที่สำคัญเป็นแหล่งผลิตพลังงานทางธรรมชาติอีกด้วย นำท่านล่องเรือไปตามลำน้ำ ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่นกลิ่นทุ่ง หญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่าจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย พร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ตื่นตาตื่นใจ กับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิ ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่า 2 ชั่วโมงที่ล่องเรือผ่าน ไปไวเหมือนสายลมพัดจนไม่ทันรู้สึกตัวระหว่างล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (** บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม SOFT DRINK / WINE / BEER แบบไม่อั้น พร้อมขนมขบเขี้ยว ตลอดการล่องเรือ) จากนั้นกลับสู่ที่พัก VICTORIA FALLS HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่ห้า   ซิมบับเว – น้ำตกวิคตอเรีย – วินด์ฮุก (นามิเบีย)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติโมชิโออาตุนยา (MOSI-OA-TUNYA NATIONAL PARK)  แปลว่าม่านควันที่ส่งเสียงก้องกังวาน ซึ่งเป็นชื่อเดิมภาษาท้องถิ่นของน้ำตกวิคตอเรียตามลักษณะของน้ำตกที่มีเสียงดังสนั่น  และมีไอน้ำจนสามารถมองเห็นได้จากระยะรัศมี 20 กิโลเมตร นำชมน้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA   FALLS ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ   ของโลก (SEVEN NATURAL  WONDERS OF THE WORLD) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนระดับของแม่น้ำแซมเบซี (ZAMBEZI RIVER) ทั้งสาย ปัจจุบันเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างซิมบับเวและแซมเบีย น้ำตกถูกค้นพบโดยด็อกเตอร์ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855 เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดูน้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม–เมษายนจะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผาถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่ง  ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ท่านจะประทับใจแทบไม่เชื่อสายตาว่าจะได้เห็นน้ำตกที่สวยงามยาวสุดลูกตาสู่เบื้องล่าง พร้อมเสียงกึกก้องตลอดเวลา หากวันไหนท้องฟ้าโปร่งมีแสงแดด จะเห็นสายรุ้งขนาดยักษ์ที่สวยงามทอดยาวข้ามน้ำตกซึ่งเกิดจากแสงแดดส่องผ่านม่านละอองน้ำขนาดใหญ่ (การเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุง หรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆ ไปด้วย)
เที่ยง :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 16.30 น. :   ออกเดินทางสู่วินด์ฮุก โดยสายการบิน แอร์ นามิเบีย (AIR NAMIBIA) เที่ยวบินที่ SW 406
เวลา 18.10 น. :   เดินทางถึงสนามบินวินด์ฮุก (WINDHOEK) เมืองหลวงของประเทศนามิเบีย (NAMIBIA) นำท่านตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม WINDHOEK COUNTRY CLUB RESROT หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่หก   วินด์ฮุก (อุทยานแห่งชาตินามิบ) – ซอสซัสฟลาย
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางจากตัวเมืองวินด์ฮุก ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แปลกตาออกไป ทั้งภูเขาและต้นอาคาเซียในรูปทรงแปลกตา ก่อนจะถึงตลาดงานฝีมือชาวบ้านหรือสินค้าพื้นเมือง แล้วให้ท่านได้ช้อปปิ้งเป็นของฝาก สินค้าส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือที่ทำจากไม้ หิน หรือ กระดูกสัตว์ต่าง ๆ อาทิเช่น รูปปั้นช้าง ฮิปโป กวาง แรด หรือจะเป็นเครื่องประดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหวน กำไร สร้อยคอ สินค้าตกแต่งบ้านรูปทรงต่างๆ ส่วนอีกฝั่งของถนนจะเป็นร้านอาหาร หรือร้านกาแฟให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองสวาคอปมุนต์ ระหว่างทางทัศนียภาพจะเปลี่ยนไปจากภูเขาที่มีต้นไม้ใหญ่กลายเป็นภูเขาที่ต้นไม้เล็กลงเรื่อยๆ จนเหลือเพียงต้นเล็กๆ ติดดินและกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดทำ ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีอาชีพทำเมืองแร่ แล้วนำท่านเข้าสู่เขตทะเลทรายนามิบ (NAMIB) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่มีอายุนานถึง 55 ล้านปี และ ชื่อของประเทศนามิเบียก็มาจากชื่อทะเลทรายแห่งนี้ จากเดิมที่ชื่อว่า SOUTH WEST AFRICA คำว่า NAMIB แปลว่า พื้นที่โล่งกว้าง ว่ากันว่า NAMIB-NAUKLUFT เป็น GAME PARK ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา มีพื้นที่เกือบๆ 50,000 ตารางกิโลเมตร เทียบง่ายๆ คือ ขนาดใหญ่กว่าประสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลทรายนามิบยังเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดปรารถนาของทวีปแอฟริกาที่นักท่องเที่ยวต้องการไปชมมากที่สุดอีกด้วย ทะเลทรายนามิบกันดารและแห้งแล้งมีเพียงต้นอาคาเซียเท่านั้นที่เป็นร่มเงาให้สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ได้บังแดด ผ่านภูเขารูปทรงแปลกตาต่างๆ และมีสัตว์ให้เห็นบ้าง อาทิเช่น กวางหลากหลายสายพันธุ์ ม้าลาย  นกกระจอกเทศ หุบเขาและธารน้ำไหลหากมีฝนตกและเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ได้ดื่มกิน ภูเขาแถบนี้จะปนไปด้วยแร่ธรรมชาติชนิดต่างๆ ทำให้มองเห็นเป็นแสงระยิบระยับเมื่อโดนแสงแดดส่องผ่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SESRIEM เมืองที่เป็นประตูสำคัญก่อนเข้าสู่ NAMIB NAUKLUFT NATIONAL PARK เมือง SESRIEM ถือเป็นเมืองสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว เลือกซื้อของใช้ที่จำเป็น อาหารและน้ำ    
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เมืองซอสซัสฟลาย (SOSSUSVLEI) เมืองท่องเที่ยงที่สำคัญที่สุดของนามิเบีย เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยเนินทรายแดงหรือดูน (RED DUNE) ดูนที่นี่บางแห่งสูงถึง 400 เมตร เป็นที่ที่สวยอย่างยิ่งในการการถ่ายภาพ ซอสซัสฟลาย (SOSSUSVLEI)  แปลว่า  “DEAD-END MARSH” เป็นที่รวมของดูนมารวมกันเพื่อป้องกันน้ำไหลออกจากแม่น้ำ TSAUCHAB นำท่านชมเขตอุทยานแห่งชาติซอสซัสฟลาย  พร้อมรับแสงสีทองของดวงตะวันที่กำลังลอดตามช่องภูเขามายังทะเลทราย จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรถ ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) สู่กลางทะเลทรายนามิบ ให้ท่านได้ทดลองกำลังในการเดินตามสันทรายที่สูงชันพร้อมชมวิวทะเลทรายแบบ 360 องศา คนขับรถจะนำเราเข้าไปสู่กลางทะเลทรายสีทองที่เกิดเป็นเงาทำให้สีสันตัดกันอย่างลงตัวและสวยงาม ผ่านภูเขาทรายที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก  SOUSSUSVELEI  LODGE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
**เป็นที่พักกลางทะเลทรายที่สวยงามและมีหอคอยให้ท่านได้ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินและพระอาทิตย์ขึ้น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พิเศษ บาร์บีคิวเนื้อสัตว์ป่าต่างๆมากกว่า 10 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น กวางชนิดต่าง ๆ ควายป่า หมูป่า นกกระจอกเทศ

 

 

 

 

วันที่เจ็ด    ซอสซัสฟลาย – ตะลุยทะเลทราย
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นำท่านเตรียมเดินทางตะลุยทะเลทรายในยามเช้า ออกเดินทางสู่ DUNE 45 ใช้เวลาเดินทางประมาณ   1 ชม (กรุณาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับตะลุยสันทรายที่สวยงาม อาทิ เช่น  ครีมกันแดด หมวก เสื้อสีสดใส รองเท้าผ้าใบที่สวมใส่กระชับเพื่อความคล่องตัวในการเดินบนทราย และน้ำดื่ม นำท่านชม DUNE 45 เนินทรายที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งนี้ เนินทรายสีแดงเข้มตัดกับแสงแดดสีของทรายเป็นสีแดงเพราะว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในทรายมากระทบกับออกซิเจน ทำให้เกิดเป็นสีแดงคล้ายสนิม และสีของทรายบงบอกถึงอายุอีกด้วย ยิ่งสีเข้มยิ่งแสดงว่าเกิดขี้นมานานมากแล้วเนินทรายในบริเวณนี้ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด ซึ่งเนินทราย (SAND DUNE) ต่างๆ เหล่านี้กำเนิดจากการพัดของกระแสลมจากหลายทิศทางทางทฤษฎีเรียกเนินทรายแถบนี้ว่า PARABOLIC DUNES หรือ MULTI CYCLE DUNES ชม BIG DADDY DUNE หนึ่งในเนินทรายที่สูงที่สุดในโลกที่สูงถึง 500 กว่าเมตรจากนั้นนำท่านชม DEAD VLEI คือ จุดที่เคยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำมาก่อน ทำให้มีต้นไม้จำพวกต้น ACACIA ขึ้น แต่ปัจจุบันน้ำแห้งต้นไม้จึงยืนต้นตาย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องระหว่างทาง
บ่าย :    นำท่านชม  SESRIEM CANYON  มีความกว้างประมาณ 2 เมตร เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับสัตว์มาดื่มน้ำ เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำ TSAUCHAB และได้พัดพาเอาทรายและกรวดมาทับถมกัน เป็นระยะเวลากว่าหลายล้านปี จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก   
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่แปด   ซอสซัสฟลาย – วินด์ฮุก
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
ออกเดินทางกลับสู่เมืองวินด์ฮุก (WINDHOEK) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    เดินทางต่อจนถึงเมืองวินด์ฮุก ให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนในแบบสมัยใหม่ อาคารและสถาปัตยกรรมหลายอย่างของเมืองวินด์ฮุกที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเยอรมัน เนื่องจากเยอรมันเป็นเจ้าอาณานิคมดินแดนแถบนี้ และเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้าครอบครองนามิเบีย เมืองวินด์ฮุกยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและการศึกษาของประเทศนามิเบียอีกด้วย นำท่านเข้าที่พักโรงแรม AVANI HOTEL หรือระดับเดียวกั
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

วันที่เก้า  วินด์ฮุก – เคปทาวน์ (แอฟริกาใต้) – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิว
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 07.30 น. :   ออกเดินทางสู่เคปทาวน์ โดยสายการบิน แอร์นามิเบีย เที่ยวบินที่ SW 703
09.30 น. :  ถึงสนามบินเมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองซึ่งยังสามารถพบสถาปัตยกรรมชาวดัทช์ดั้งเดิม เคปทาวน์จัดเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ และยังเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของโลกด้วยความงามของธรรมชาติ และทะเลอันสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เข้าชิงเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเมื่อปี ค.ศ. 2004 อีกด้วย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
บ่าย :   นำท่านสู่ SIGNAL HILL (LION’S RUMP) เป็นเนินเขาที่อยู่ติดกับ LION’S HEAD มีลักษณะเป็นเนินอดีตเคยมีการใช้ธงเป็นสัญลักษณ์บอกสภาพอากาศ หรือคำเตือนสำหรับนักเดินเรือ และเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 เคยมีการยิงบอกเวลา (NOON GUN) บน SIGNAL HILL เพื่อเป็นสัญญาณบอกเวลาบ่ายโมงของเมือง การยิงปืนใหญ่บอกเวลาให้แก่นักเดินเรือนี้ปฏิบัติกันมาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1934 ที่เริ่มมีการบอกเวลาทางวิทยุแทน จึงได้หยุดการยิงปืนใหญ่บอกเวลานี้ไป ด้านบนของ SIGNAL HILL มีถนนเรียบไปตามยอดเขาจนถึงจุดสูงสุดของเนินเขา ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมทิวทัศน์อันสวยของเมืองเคปทาวน์ได้ชัดเจน ให้ท่านได้  ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์  ชมวิวมุมสูงของเมืองเคปทาวน์ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับสีสันและความงดงามของเมืองเคปทาวน์ที่ธรรมชาติและความทันสมัยได้ผสมผสานกันอย่างลงตัว แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในย่านช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้า เป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ทั้งสินค้าแบรนด์ดังมากมายจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ARMANI, BURBERRY, GUCCI     เป็นต้น สินค้าพื้นเมือง และร้านค้า ภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม THE TABLE BAY หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่สิบ    เคปทาวน์ชมเมือง
เช้า  :  รับประทานอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะดุยเกอร์(DUIKER ISLAND) นำท่านนั่งเรือไปชมฝูงแมวน้ำ (SEAL ISLAND) ที่แสนน่ารักนอนอาบแดดนับพันตัวบริเวณอ่าวฮุท HOUT BAY
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสความอร่อยของกุ้งมังกรท่านละ 1  ตัว
บ่าย  :   นำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา SEA POINT เรื่อยไปจนถึง CAMPS BAY บริเวณเทือกเขา TWELVE APOSTLES หากอากาศเอื้ออำนวย จากนั้นเดินทางต่อไปยังแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทร แอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นสีน้ำทะเลระหว่างจ้าวมหาสมุทรทั้งสอง โดยนั่งรถรางขึ้นยอดเขา ให้ท่านได้พิสูจน์ความแรงของคลื่นลม จนได้รับฉายาจากนักสำรวจชาวโปรตุเกสว่า “แหลมแห่งพายุ” จากนั้นนำท่านชมอาณาจักรนกเพนกวินตัวจิ๋วที่แสนน่ารักนับพันตัวบริเวณหาดโบว์เดอร์ (BOULDERS BEACH) มีลักษณะเท้าเป็นสีดำ เปลือกตาสีชมพู ให้ท่านชมความน่ารักของเพนกวินอย่างใกลัชิด
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ

 

วันที่สิบเอ็ด    เคปทาวน์ – กรุงเทพ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 14.30 น. :   ออกเดินทางสู่ไนโรบี  โดยเที่ยวบินที่ KQ 783
เวลา 22.10 น. :  ถึงสนามบินไนโรบี อิสระพักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา 23.59 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ KQ 886

 

วันที่สิบสอง   กรุงเทพฯ
เวลา 13.50 น. :      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

กำหนดการเดินทาง   6-17 ส.ค.

อัตราค่าบริการ  

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

225,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

29,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ                
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                          
– ค่าอาหารตามรายการ                                 
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ     
         
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ                               
– ค่าทิปขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ                            
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000  บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดื่มพิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น ชักชวนผู้อื่นให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่)

**บริษัทฯ ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คือผลประโยชน์ของบริษัทฯ หายไปมากมายมหาศาล แต่ที่เราจำเป็นต้องทำก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพื่อนร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุกหรือไม่)

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน สถานที่เที่ยวบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ท่านจะเที่ยวแบบสบายๆ และไม่ต้องเกรงใจท่านอื่น)

– ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

– ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้

– หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน

– เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์