ยุโรป ยุโรป

EUROPE EUROPE

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
45-50 ที่นั่ง
4ดาว หรือเทียบเท่า

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ นำท่านชมประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยียมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรปยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จัตุรัสกลางเมืองสวยมาก เก๊นท์, บรูจจ์ เมืองสวยน่ารักที่สุด เยือน มองต์ แซงต์ มิเชล เมืองบนเกาะที่น่าชม ที่ฝรั่งเศสใช้ภาพเมืองนี้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยือนฝรั่งเศส โดวิลล์ เมืองที่คุณจะ   หลงเสน่ห์ ตูร์ เมืองสวยสุดในแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์ เยี่ยมชม 2 ปราสาทสวย ปราสาทปราสาทชอมบอร์ด และเชอนองโซว์ ช้อปปิ้งในปารีส นครสุดแสนโรแมนติก ชมพระราชวังฟองแตนโบล และพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ ชมโมนาลิซ่า วีนัส ตัวจริง ฯลฯ

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง    กรุงเทพฯ – บรัสเซลล์ (เบลเยียม) – บรูจจ์ – เก๊นท์   
เวลา 00.30 น. :  ออกเดินทางสู่บรัสเซลล์ โดยเที่ยวบินที่ TG 934
เวลา 07.40 น. :  ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำชมกรุงบรัสเซลล์ เมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบารอค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อยแมนเนเก้นพีส แวะถ่ายรูปอโตเมียม สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ฯลฯ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 40 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของ เฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่าน ชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชมมหาวิหารโฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ที่ท่านจะประทับใจในความงาม แล้วออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 45 นาที) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยียม
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
**เนื่องจากเมืองนี้โรงแรมไม่ใหญ่มาก หากโรงแรมเต็มจะพักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

 

วันที่สาม  เก๊นท์ – รูอง (ฝรั่งเศส)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเก๊นท์ ชมวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่เมืองรวง หรือรูอง (ROUEN) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน (SEINE RIVER) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์มองดี (HAUTE-NORMANDIE) นำชมเขตเมืองเก่าซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพดี โดยเฉพาะบ้านไม้กว่า 700 หลังที่มีอายุร้อยปี นำชมโบสถ์โจนออฟอาร์ค ซึ่งเป็นวีรสตรีนักรบหญิงที่กล้าหาญของฝรั่งเศส ซึ่งถูกข้าศึกชาวอังกฤษจับเผาทั้งเป็นในช่วงสงครามร้อยปี แล้วนำชมมหาวิหารรวง (ROUEN CATHEDRAL) หรือมหาวิหารนอร์ทเทอดามแห่งรวง  เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ค.ศ. 1880 มหาวิหารรวงเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทำลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่   รูอง – โดวิลล์ – มองต์ แซงต์ มิเชล 
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE) เมืองพักตากอากาศชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาระดับโลกหลากหลายชนิด เช่น เรือใบ, เทนนิส, ม้าแข่ง และงานภาพยนตร์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำชมเมืองโดวิลล์ เมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ  รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านค้า และเมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น “QUEEN OF THE NOMAN BEACHES” เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า PARISIAN RIVIERA ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เมืองโดวิลล์กลายเป็นเมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสียง เป็นเมืองที่มีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจำ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองแรกที่ COCO CHANEL มาเปิดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครั้ง จากนั้นออกเดินทางสู่มองต์ แซงต์ มิเชล (MONT ST MICHEL) 1 ในสัญลักษณ์ที่ฝรั่งเศสใช้โฆษณาชักชวนให้คนจากทั่วโลกมาเที่ยวฝรั่งเศส เป็นรูปมหาวิหารที่สวยตระการตาบนเกาะกลางน้ำ / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERCURE หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

วันที่ห้า   มองต์ แซงต์ มิเชล – ตูร์ 
เช้า   :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมมองต์ แซงต์ มิเชล ชุมชนใหญ่บนเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำคูสน็อง (COUESNON) ที่ไหลงลงสู่ทะเลเหนือ เริ่มต้นจากการก่อสร้างวิหารเล็กๆ ในศตวรรษที่ 10 จนกลายเป็นชุมชนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 12-13 และช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 ใช้เป็นเรือนจำจนกระทั่งปี ค.ศ.1969 ได้กลับมาเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ตัวเมืองรายล้อมด้วยกำแพงโบราณ เดินชมถนน GRAND RUE ย่านช้อปปิ้ง ร้านขายของที่ระลึก สู่มหาวิหารมองต์ แซงต์     มิเชล (MONT ST MICHEL) ที่งดงามด้วยศิลปะหลายยุคตั้งแต่โรมาเนส โกธิค เรเนซองส์
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองตูร์ (TOURS) เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11  
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน 
** เนื่องจากโรงแรมที่ตูร์มีน้อย บางครั้งอาจไปนอนเมืองอัมบลัวซ์แทน

 

 

 

 

วันที่หก   ตูร์ (ปราสาทชอมบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซว์) 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมปราสาทชอมบอร์ด (CHATEAU DE CHAMBORD) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่ แม้เพียงชั่ว 2-3 คืน เท่านั้น สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ กว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบที่แตกต่างกันและเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAU) สร้างในยุคศิลปะแบบเรเนซองส์ ช่วงปี ค.ศ.1513-1521 ตัวปราสาทสร้างขวางอยู่บนแม่น้ำแชร์ (CHER) และรายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้และต้นไม้ใหญ่ดูสวยงามสบายตา นำชมภายในตัวอาคารซึ่งได้รับการดูแลและบูรณะอย่างดี หลังจากได้รับความเสียหายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในยังมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ภาพวาดที่สวยงาม
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   ตูร์ – ปารีส (พระราชวังฟองแตนโบล)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ปารีส (PARIS) มหานครที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากมาเยือนสักครั้ง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านเข้าชมพระราชวังฟองแตนโบล (CHATEAU DE FONTAINEBLEAU) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า หลุยส์ที่ 7 ราวปี ค.ศ.1169 ต่อติดกันมาตลอดจนถึงช่วง ค.ศ.17 นับเป็นพระราชวังที่มีศิลปะสวยงามหลายยุคหลายสมัย อีกยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมภาพวาด รูปแกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับที่งดงามไม่น้อยกว่าพระราชวังใดๆ ในโลก รวมทั้งเครื่องราชบรรณาการจากประเทศสยามที่ได้รับการเก็บและดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ  จากนั้นนำท่านล่องเรือในแม่น้ำแซน ชมความงาม 2 ฝั่งน้ำ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERIDIEN ETOILE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน ในตัวเมืองปารีส

หมายเหตุ   ปารีส เราเน้นโรงแรมในเขตชั้นใน ซึ่งราคาจะแพงกว่าทัวร์ที่ไปนอนนอกเมืองไกลๆ

 

วันที่แปด   ปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟว์)    
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครปารีส ชมจัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 โรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา นำท่านขึ้นหอไอเฟิล ชมวิวตัวเมืองปารีส จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ห้างลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อ รวมถึง LOUIS VUITTON, PRADA, GUCCY, CHANEL  และ BALENCIAGA ฯลฯ ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก ร้านขนมและกาแฟเยอะมาก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (DELUXE)

 

 

 

วันที่เก้า   ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางไปสนามบินชาร์ลเดอโกล ทำเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนออกเวลา 13.40 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น. :  กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง        12-21 เม.ย. // 3-12, 17-26 พ.ค.   

อัตราค่าบริการ  

รายการ

12 เม.ย.

3/17 พ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

117,000

104,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

101,000

90,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

96,000

85,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

20,000

21,000

หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี  

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                         
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                    
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                               
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก  
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า         
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                             
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์