ไฮไลท์ฝรั่งเศส

HILIGHT FRANCE

สายการบินไทย
8 วัน 5 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านท่องเที่ยวฝรั่งเศส สัมผัสเมืองตูร์ ชม 2 ปราสาทสวย ปราสาทเชอนองโซว์และปราสาทชอมบอร์ด เยือนมองต์ แซงต์ มิเชล เมืองบนเกาะที่น่าชม ช้อปปิ้งในปารีส นครสุดแสนโรแมนติก ชมพระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ ชมโมนาลิซ่า วีนัส ตัวจริง มีเวลาช้อปปิ้งสบายๆ

สายการบิน       การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม             มาตรฐานยุโรป / ปารีส เน้นโรงแรมในเขตชั้นใน สะดวกสบายกว่า
อาหาร            เน้นพื้นเมือง แต่ก็มีอาหารแบบเอเชียสลับบ้าง
รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง 
มัคคุเทศก์        รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%

จุดเด่นของทัวร์ : ท่านจะได้ชมสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสแบบครบหมดในระยะไม่นาน ชมปราสาทชอมบอร์ด ปราสาทกลางน้ำเชอนองโซว์ มหาวิหารมองต์ แซงต์ มิเชล พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องแม่น้ำแซน ขึ้นหอไอเฟิล ถ่ายรูปถนนชองป์เซลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน จัตุรัสคองคอร์ด

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯปารีส – ตูร์  
เวลา 00.05 น. :   ออกเดินทางสู่ปารีส โดยเที่ยวบินที่ TG 930
เวลา 07.05 น. :   ถึงสนามบินปารีส (PARIS) มหานครที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากมาเยือน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำชมนครปารีส ชมจัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789  โรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม (สงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีงานพิธีการ จะชมเฉพาะด้านนอก)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่เมือตูร์ (TOUR) เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม  HOLIDAY INN หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
*** โรงแรมที่ตูร์มีน้อย หากเต็มเราจะไปพักเมืองอัมบลัวส์ (30 นาที)

 

 

 

วันที่สาม    ตูร์ (ปราสาทชอมบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซว์)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมปราสาทชอมบอร์ด (CHATEAU DE CHAMBORD) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่ แม้เพียงชั่ว 2-3 คืน เท่านั้น สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ กว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบที่แตกต่างกันและเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    นำท่านชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAU) สร้างในยุคศิลปะแบบเรเนซองส์ ช่วงปี ค.ศ.1513-1521 ตัวปราสาทสร้างขวางอยู่บนแม่น้ำแชร์ (CHER) และรายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้และต้นไม้ใหญ่ดูสวยงามสบายตา นำชมภายในตัวอาคารซึ่งได้รับการดูแลและบูรณะอย่างดี หลังจากได้รับความเสียหายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในยังมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ภาพวาดที่สวยงาม
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

วันที่สี่    ตูร์ – มองต์ แซงต์ มิเชล
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มองต์ แซงต์ มิเชล (MONT ST MICHEL) 1 ในสัญลักษณ์ที่ฝรั่งเศสใช้โฆษณาชักชวนให้คนจากทั่วโลกมาเที่ยวฝรั่งเศส
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    นำท่านชมมองต์ แซงต์ มิเชล ชุมชนใหญ่บนเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำคูสน็อง (COUESNON) ที่ไหลงลงสู่ทะเลเหนือ เริ่มต้นจากการก่อสร้างวิหารเล็ก ๆ ในศตวรรษที่ 10 จนกลายเป็นชุมชนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 12-13 และช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 ใช้เป็นเรือนจำจนกระทั่งปี ค.ศ.1969 ได้กลับมาเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ตัวเมืองรายล้อมด้วยกำแพงโบราณ     เดินชมถนน GRAND RUE ย่านช้อปปิ้ง ร้านขายของที่ระลึก สู่มหาวิหารมองต์ แซงต์ มิเชล (MONT   ST MICHEL) ที่งดงามด้วยศิลปะหลายยุคตั้งแต่โรมาเนสก์ โกธิค เรเนซองส์
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERCURE หรือระดับเดียวกัน
** โรงแรมที่มองต์ แซงต์ มิเชล มีน้อยและเป็นโรงแรมเล็ก บางครั้งอาจพักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

วันที่ห้า   มองต์ แซงต์ มิเชล – ปารีส (พระราชวังแวร์ซายส์)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงปารีส (PARIS) นครหลวงที่สุดแสนโรแมนติก ระหว่างทางเป็นทุ่งเกษตรที่สวยงาม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เข้าชมความโอ่อ่าของพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) ชมท้องพระโรง ห้องบรรทมของพระราชินี ห้องกระจกที่เคยใช้รับทูตจากอยุธยา และเคยใช้เป็นที่เซ็นสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ชมศิลปะล้ำค่าและภาพเขียนเทพเจ้าต่างๆ  ชมอุทยานอันร่มรื่นด้วยมวลหมู่พฤกษชาติหลากสีนานาพันธุ์  แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำเข้าที่พัก NOVOTEL TOUR EIFFEL  หรือระดับเดียวกัน  2 คืน

หมายเหตุ         เราเป็นบริษัทที่เน้นการพักโรงแรมในเขตตัวเมืองชั้นในของปารีส (ชั้นนอกราคาถูก)

 

 

 

วันที่หก   ปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ – หอไอเฟิล) 
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครปารีส ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล ชมตัวเมืองปารีส จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้า ลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อ   ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :    นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว จากนั้นนำท่านล่องเรือในแม่น้ำแซน ชมความงาม 2 ฝั่งน้ำ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฝรั่งเศส

 

วันที่เจ็ด  ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / อิสระเพื่อพักผ่อน – จัดกระเป๋า
เวลา 09.30 น.  :   เดินทางสู่สนามบิน ชาร์ลเดอโกล ทำเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง
เวลา 13.40 น. :    บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่แปด   กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น. :   กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง        4-11 พ.ค. // 18-25 พ.ค.

อัตราค่าบริการ  

รายการ

4-11 พ.ค.

18-25 พ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

84,000

88,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

73,000

76,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

69,000

72,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

14,000

18,000

หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี  

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                         
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ        
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ       
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่าอาหารตามรายการ                                                                 
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า         
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                             
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน                                                   
– ค่าไกด์ท้องถิ่น
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์