ยุโรปไอซ์แลนด์ – กรีนแลนด์

ICELAND - GREENLAND - DENMARK

สายการบินไทย
12 วัน 9 คืน
30 กิโลกรม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ไอซ์แลนด์ มีภูมิประเทศและธรรมชาติงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทั่วโลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ภูมิประเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อย่างหนึ่งคือธารน้ำแข็ง (GLACIER) ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและมีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศดีบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากใช้พลังงานธรรมชาติ (น้ำพุร้อนใต้ดิน) เป็นส่วนใหญ่และยังมีน้ำที่สะอาดที่สุด อุณหภูมิอบอุ่นจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่น (GULF STREAM) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่าไอซ์แลนด์เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์

กรีนแลนด์ ดินแดนแห่งทุ่งหิมะ ธารน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็งที่อยู่เหนือสุดของโลกที่นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเดินทางไปถึง นำท่านสัมผัสกับกลาเซียร์และไอซ์เบิร์กที่รายรอบตัวเมืองศและโรงแรมที่พักอย่างใกล้ชิด นั่งเรือชมธารน้ำแข็ง EQI GLACIER นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมธารน้ำแข็ง (ICE CAP) พักโรงแรมที่อยู่เหนือสุดของโลก

เดนมาร์ค โคเปนเฮเก้น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก

 

 

วันแรก        กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์  D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) เรกยาวิก (ไอซ์แลนด์)
เวลา 01.20 น. :    ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ TG 950  
เวลา 07.40 น. :      ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจัตุรัสหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์กที่งดงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน ที่กำลังลงแส้โคถึกทั้ง 4 เพื่อลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็นประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานการสร้างประเทศ ก่อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ล เมอร์เมด” อนุสาวรีย์เงือกน้อย จากเทพนิยายรักอันลือลันของ  ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่สนามบิน
เวลา 14.45 น. :     ออกเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก (REYKJAVIK) โดยสายการบินไอซ์แลนด์ แอร์ โดยเที่ยวบินที่ FI 319 (เวลาที่ไอซ์แลนด์ช้ากว่าแผ่นดินใหญ่ 1 ชม.) *
*บางกรุ๊ปเป็นสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลนส์ (SAS) ไป-กลับ แต่เวลาใกล้เคียงกัน
เวลา 15.25 น. :     ถึงสนามบินเคฟลาวิก (KEFLAVIK AIRPORT) กรุงเรกยาวิก (REYKJAVIC / อ่าวแห่งควัน) นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของกรุงเรกยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง ที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิกโดยรอบโบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38  ปี คือตั้งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1986 แล้วนำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่อเมริกา-รัสเซีย ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ ศาลาเทศบาลเมือง
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สาม    เรกยาวิก – ซิงเควลลีร์ น้ำตกกูลฟอสส์ –  น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – เฮลล่า
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงแหวนทองคำ หรือ (Golden Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัว และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ  ซิงเควลลีร์ (Þingvellir)  อุทยานแห่งชาติแห่งแรก / มรดกโลกขององค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกา สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.930 และต่อเนื่องมาจนถึง ปี ค.ศ.1789 ซิงเควลลีร์ ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์(Hengill)  เป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางไกล ระหว่างทางแวะชมเคิร์ด ชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง ชมน้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ  ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร
เวลา 13.00 น. :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า   กีเซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ด้วยพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ แล้วนำท่านสู่เมืองเฮลล่า (HELLA / 1 ชม.) เมืองทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ และตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงเรกยาวิก
ค่ำ :     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RANGA หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่   เฮลล่า – สโกก้า – ไมดาลโจกุล – วิค
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (SKOGARFOSS WATERFALL / 50 นาที) ที่มีความสูง 62 เมตร ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของไอซ์แลนด์ แล้วนำท่านสู่ไมดาลโจกุล (MYRDALSJOKULL / 58 นาที) จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน  4 ล้อ ให้ท่านได้ตื่นตากับธารน้ำแข็งที่กว้างใหญ่สุดสายตา ที่สามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด สุดยอดการเดินทางด้วยประสบการณ์ขับ SNOW MOBILE ด้วยตัวท่านเองไปบนธารน้ำแข็ง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์กันหนาวครบชุด) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองวิค (VIK) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยภูเขา, ทุ่งหญ้า, ฝูงม้าและฝูงวัว รวมทั้งทิวทัศน์ของทะเลที่งดงาม  
เวลา 13.30 น. :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมความงามของหาดทรายสีดำ (BLACK SAND BEACH) ที่ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตรอันเกิดจากลาวาตัดกับท้องทะเล และบริเวณหน้าผาไดโรห์เลย์ (DYRHOLAEY) โดยมีหินที่ก่อตัวเป็นร%E

วันที่ห้า      วิค – เซลยาลันส์ฟอสส์ – เรกยาวิก  – บลูลากูน – เคฟลาวิก  

เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมและบันทึกภาพกับน้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (SELJALANSFOSS) ที่มีความสูง 60 เมตร น้ำตกที่มีความสวยงามและแปลกตา โอบล้อมไปด้วยมอส ต้นหญ้า และดอกไม้หลากสีสัน แล้วออกเดินทางสู่เมืองเรกยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์

เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย :  นำท่านสู่บลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ นำท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับการ STREAM & SAUNA เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง

ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ……………………………………………………………… หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ         **การเข้าบลูลากูนเป็นแพคเก็จที่รวมผ้าขนหนูอาบน้ำให้ (กรุณานำชุดอาบน้ำมาด้วยเพราะที่นี่ไม่มีขาย)

 

 

วันที่หก    เคฟลาวิก  – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านไปสนามบินเคฟลาวิก

เวลา 07.45 น. :  ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ FI 320

เวลา 12.45 น.  : ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก

เวลา 13.30 น. :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

บ่าย :  อิสระให้ท่านเดินเล่นสำรวจราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และย่านช้อปปิ้งของโคเปนเฮเก้น ถนน        สตรอยเก้ หรือท่านอาจซื้อตั๋วเข้าเดินชมสวนสนุกทิโวลีสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป

ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เจ็ด    โคเปนเฮเก้น  – อิลุลลิแซท (กรีนแลนด์)

เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านเดินทางไปสนามบิน

เวลา 11.00 น. : ออกเดินทางสู่อิลุลลิแซท โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL 781/ GL 582 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ KANGERLUSSAQ 11.40/12.35 น)

เวลา 13.20 น. : ถึงสนามบินเมืองอิลุลลิแซท (ILULISSAT) เมืองใหญ่อันดับสามของเกาะกรีนแลนด์ มีประชากรประมาณ 5,000 คน อยู่เหนือเส้นอาร์กติกขึ้นไปประมาณ 200 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถสัมผัสกับประสบการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน-กรกฎาคม) ชื่อเมืองแปลตรงตัว แปลว่า ภูเขาน้ำแข็ง เพราะตัวเมือง    โอบล้อมไปด้วยหุบเขาธารน้ำแข็ง (ICE FJORD) ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของเมือง ท่านก็จะสามารถมองเห็นความงามของกลาเซียร์ได้อย่างชัดเจนทำให้เมืองอิลุลลิแซทเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการท่องเที่ยวของกรีนแลนด์

เวลา 14.00 น. :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย :    นำท่านสู่ประสบการณ์ที่แสนตื่นเต้นเร้าใจด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ (HELICOPTER) ชมธารน้ำแข็ง (ICE CAP) ที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะกรีนแลนด์ โดยกัปตันจะนำเครื่องเฮลิคอปเตอร์บินโฉบเฉี่ยวไปตามโตรกธารน้ำแข็ง ทะเลสาบและภูเขาหิมะก่อนที่จะร่อนลงจอดท่ามกลางทัศนียภาพที่ท่านจะต้องตะลึงในความสวยงามอย่างที่ท่านคาดไม่ถึง จากนั้นนำท่านกลับที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย (การนั่งเครื่องเฮลิคอปเตอร์ต้องขึ้นกับสภาพอากาศอำนวย โดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก)

ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ที่พักโรงแรม ARCTIC HOTEL หรือ HVIDE FALK (โรงแรมระดับสี่ดาวที่อยู่เหนือสุดในโลก) 3 คืน พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ         โรงแรมที่นี่มีไม่กี่โรงแรมหาก ARCTIC HOTEL เต็มจะพักที่ HVIDE FALK

 

 

วันที่แปด     อิลุลลิแซท

เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   นำท่านชมตัวเมืองอิลุลลิแซทที่บริเวณชุมชนเก่าแก่ที่มีการตั้งรกรากกันในปี ค.ศ. 1741 โดยบริษัท JAKOB SEVERINS COMPANY ชมท่าเรือประมงและโรงงานปลาอุตสาหกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นรายได้หลักของเมืองนอกเหนือจากการท่องเที่ยว โบสถ์ไม้เก่าแก่หลังแรกของเมือง ผ่านชมฟาร์มสุนัขอลาสก้า ฮัสกี้ ที่ใช้ในการลากเลื่อนซึ่งเป็นพาหนะที่นิยมใช้กันในฤดูหนาว

เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าไวกิ้งที่ถือว่าเป็นชนกลุ่มแรกที่มีการเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะที่ห่างไกลแห่งนี้ ก่อนนำท่านสู่จุดชมวิวบนเนินเขาที่ท่านสามารถบันทึกภาพของธารน้ำแข็งขนาดมหึมาได้อย่างใกล้ชิด

ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือท่ามกลางหุบเขาธารน้ำแข็ง และภูเขาหิมะที่เกิดจากการแตกตัวของกลาเซียร์ ทำให้เกิดก้อนน้ำแข็งขนาดเล็กเท่ากับเรือหรือใหญ่เท่าเทียมกับหน้าผาและมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้พบเห็น นอกจากนี้ในบางโอกาสอาจโชคดีได้พบกับวาฬหลังค่อม วาฬมิงค์ และวาฬฟินที่มักจะเข้ามาหากินแพลงตอนในเขตใกล้กับชายฝั่งในช่วงฤดูร้อน จากนั้นนำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

 

วันที่เก้า        อิลุลลิแซท

เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางโดยเรือขนาดใหญ่สู่ธารน้ำแข็งเอกิ้ (EQI GLACIER CRUISE) ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปในมหาสมุทรแอตแลนติกประมาณ 90 กิโลเมตร ระหว่างการเดินทางท่านจะได้พบกับภูเขาน้ำแข็ง (ICEBERG) ที่แตกตัวออกมาจากเอกิ้     กลาเซียร์ล่องลอยเกลื่อนกลาดเต็มท้องมหาสมุทร และฝูงวาฬนานาชนิดพร้อมกับแมวน้ำที่ออกล่าฝูงปลาบริเวณนอกชายฝั่ง ก่อนที่เรือจะไปหยุดอยู่หน้ากำแพงน้ำแข็งที่มีความสูงเกือบ 50 เมตร และกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร ของ EQI SERMIA GLACIER เพื่อรอโอกาสที่จะได้พบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการแตกตัวของก้อนน้ำแข็ง (ICE CALVING) ที่แตกออกมาจากกลาเซียร์ร่วงลงสู่ผืนน้ำเบื้องล่าง นับเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะประทับใจไปอีกนาน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย :   ให้ท่านได้ชื่นชมกับภาพความประทับใจและความสวยงามของธารน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก

ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่สิบ      อิลุลลิแซท – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ค)  

เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน

เวลา 11.10 น. : ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL 571/ GL 782 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ KANGERLUSSAQ 12.00/13.10 น)

เวลา 21.30 น. : ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สิบเอ็ด      โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ

เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน

เวลา 14.25 น. : ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 951

 

วันที่สิบสอง        กรุงเทพฯ
เวลา 06.00 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง         9-20 ส.ค., 4-15 ก.ย. (คณะ 15-21 ท่าน) 

อัตราค่าบริการ                   

รายการ

 ส.ค.-ก.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ        

315,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

276,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ        

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

48,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย และค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก./ *สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ หรือสายการบินอื่นภายในยุโรป ท่านละ 23 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ         
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                              
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก 
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                      
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน   
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

การจองและชำระเงิน
– กรุณาชำระมัดจำท่านละ 100,000 บาท ภายใน 5 วัน จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 10 วัน
– กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วัน  

การยกเลิก
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย                    
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 79-119 วัน หักค่ามัดจำ 50,000.-บาท        
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-78 วัน ไม่คืนมัดจำ (100,000.-บาท)               
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์ 
– ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%

**นี่คือกฎเกณฑ์ทั่วๆ ไป แต่ในความเป็นจริง บริษัทเราจะคืนเงินท่านให้มากที่สุดเพราะเราต้องการกำไรจากการทำธุรกิจ ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า

 

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์