แกรนด์เยอรมัน A

GRAND GERMANY A

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

จุดเด่นของทัวร์ :
– ชมพระราชวังซองส์ ซูซี (ไกลกังวล)
– ชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน ที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
– ชมชาร์ลี เช็คพอยส์ จุดตรวจคนเข้า-ออกของ 2 ฝั่งเบอร์ลินสมัยก่อน และกำแพงเบอร์ลิน
– ชมประตูชัยบราเดนเบิร์ก
– ชมพิพิธภัณฑ์กรีนโวลท์ ที่เก็บอัญมณีและเครื่องประดับที่สวยงามติดอันดับโลก
– ชมพระราชวังสวิงเกอร์
– ชมโรเธนเบิร์ก เมืองโบราณยุคอัศวิน
– ชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ เมอร์ซิเดสเบ็นซ์
– ชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ BMW
– ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ เล่นหิมะบนยอดเขา
– ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
– ชมเส้นทางสายโรแมนติกของแคว้นบาวาเรีย (เยอรมันใต้)
– ชมทุกเมืองสวยของเยอรมัน

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม               มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
รถโค้ช                มาตรฐานยุโรป  45-50 ที่นั่ง                       
กระเช้า              กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ สูงที่สุดในเยอรมัน
อาหาร               เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชีย
มัคคุเทศก์        ชำนาญเส้นทางยุโรป / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

 

วันแรก    กรุงเทพฯแฟรงค์เฟิร์ท
เวลา 20.30 น. :     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
เวลา 23.45 น. :    ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ TG 920
(ประมาณ 11 ชม. เศษ)

 

วันที่สอง   แฟรงเฟิร์ท เออร์ฟอร์ท ไลพ์ซิก
เวลา 06.00 น. :    เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองเออร์ฟอร์ท (ERFURT / 3 ชม.) เมืองที่พระเซนต์โบนิเฟส ได้พยายามเปลี่ยนแปลงชาวเยอรมันให้หันมาเป็นชาวคริสเตียน และได้ก่อตั้งเขตปกครองโดยบาทหลวงที่เป็นอิสระขึ้นในปี ค.ศ. 742 ถึงแม้ไม่นานก็ถูกรวมเข้ากับแคว้นไมนซ์ในยุคกลาง เมือง   เออร์ฟอร์ทนั้นร่ำรวยจากการส่งต้นโวดขายซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับย้อมผ้าเป็นสีน้ำเงินเข้ม อีกทั้งตลาดสวนไม้ประดับได้พัฒนาขึ้นมา จนก่อให้เกิดการจัดนิทรรศการสวนดอกไม้เป็นการถาวร   นำชมวิหารมาเรียนดอม (MARIENDOM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 742 ชม กลอริโอซา (GLORIOSA) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระฆังโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และวอล์ฟราม (WOLFRAM) เชิงเทียนที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นำท่านชมเมือง ผ่านชมโบสถ์เซนต์เซฟริน (SEVERIKIRCHE) เป็นสถานที่เก็บหลุมฝังศพของเซนต์เซฟรินที่เสียชีวิตเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1365 ,ศาลาว่าการทรงนีโอคลาสสิค,  รูปปั้นโรแลนด์ ฯลฯ
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    ออกเดินทางสู่เมืองไลพ์ซิก (LEIPZIG / 2 ชม.) เมืองที่เกอเธ่ นักประพันธ์ชื่อดังของเยอรมัน ยกให้เป็นลิตเติลปารีส จากความงดงามของสถาปัตยกรรมทั้งยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงเต็มไปด้วยนิสิต นักศึกษา และบาร์เครื่องดื่มต่างๆ ร้านกาแฟ ร้านอาหารดีๆ มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้สมกับที่ประเทศเยอรมันต้องการให้ไลพ์ซิกเป็นศูนย์กลางของเยอรมนี (CENTER OF GERMANY)
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม WESTIN หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม   ไลพ์ซิก พอตสดัม เบอร์ลิน
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่พอตสดัม (POTSDAM / 2 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมันตะวันออก ซึ่งถูกซ่อนเก็บไว้หลังกำแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี นำท่านเดินชมพระราชวังฤดูร้อนของปรัสเซีย (ชื่อเดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1660 เป็นต้นมา โดยตั้งชื่อไว้ว่า พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสในความหมายว่า “ไร้กังวล” นำท่านเข้าชมภายในวังซึ่งมีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ มากมาย อาทิ ไชนีส ที เฮ้าส์ ซุ้มศาลาต่างๆ ที่โดดเด่นโดยศิลปะแบบรอกโกโก รวมทั้งอุทยานในแบบสวนฝรั่งเศส
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    นำท่านเดินทางสู่เบอร์ลิน (BERLIN / 20 นาที) นครหลวงปัจจุบันของเยอรมัน หลังจากการรวมตัวของเยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมันตะวันออกในฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่วม 50 ปี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM) ซึ่งจัดแสดงผลงานทางศิลปะของอารยธรรมที่เคยเฟื่องฟูในเอเชีย   ไมเนอร์ เช่น เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ วัตถุที่นำมาจัดแสดงล้วนมีค่า ไม่ว่าจะแท่นบูชาเทพเจ้าซีอุส จากเมืองเพอร์กามอนในตุรกี หรือจะเป็นชิ้นส่วนด้านหน้าของห้องท้องพระโรงใหญ่จากกรุงบาบิโลนในสมัยพระเจ้า    เนบูซัดเนสซาร์ที่ 2 และประตูหุ้มด้วยแผ่นกระเบื้อง นำท่านเที่ยวชมเบอร์ลินอันยิ่งใหญ่และสง่างาม ชมพิพิธภัณฑ์ชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข้า-ออก ของ 2 ฝั่งเบอร์ลิน ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

** การเข้าชมพระราชวังซองส์ ซูซี มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เข้าชม หากเต็ม บริษัทฯ จะจัดชมวังอื่นทดแทน

 

 

 

 

วันที่สี่   เบอร์ลิน เดรสเดน
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเบอร์ลินที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูยิ่งใหญ่ดังเดิม นำชมนครเบอร์ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกำแพงเบอร์ลิน (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบราเดนเบิร์ก ที่เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันฝั่งตะวันออก, ถนนอุนเท่อร์ ลินเด้นที่เปรียบได้กับชองป์  เซลิเซ่แห่งปารีส, ย่านเขตเมืองเก่าที่ประกอบไปด้วยโบสถ์สำคัญ และอาคารทรงคลาสสิคมากมาย อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ มีความสูง 67 เมตร ตั้งอยู่บนถนน     17 มิ.ย. เป็นสัญลักษณ์ของสงครามต่อต้านฝรั่งเศส สร้างในปี ค.ศ.1873 ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามาพัฒนาเมืองทั้ง 2 ฝั่งจนยากที่จะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขตตะวันออก หรือตะวันตก ผ่านชมพระราชวังชาล็อตเทนเบิร์กอันสวยงาม เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต ชมโบสถ์ไกเซอร์ วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช หรือเมโมเรียลเชิร์ช ที่ยังคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้มีการสร้างโบสถ์กระจกสีน้ำเงินครามอยู่เคียงข้าง ใกล้กันมีห้างสรรพสินค้า KADEWE ที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ลิน แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :    ออกเดินทางสู่เมืองเดรสเดน (DRESDEN / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่านครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กรีนโวลท์ (GREEN VAULT) ห้องจัดแสดงเครื่องอัญมณี และทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระเจ้าออกุ๊สตุสที่ 2 ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLERY IN THE WORLD”
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม WESTIN BELLEVUE หรือ HILTON

 

 

 

 

วันที่ห้า   เดรสเดน แบมเบิร์ก
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเดรสเดน ชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบบารอคที่งดงาม และรอดพ้นจาการทำลายของผ่ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม ชมกำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพ้นจากการถูกโจมตีทางอากาศเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเหลือเชื่อ จากนั้นนำท่านบันทึกภาพโบสถ์แห่งเดรสเดน DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 และเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อปี 2006 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของเมืองเดรสเดน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบันทึกภาพตัวเมืองเดรสเดนจากมุมที่สวยที่สุดริมฝั่งแม่น้ำเอลเบ
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    ออกเดินทางตามเส้นทางสายคลาสสิคของเยอรมัน ผ่านเมืองเล็กๆ น่ารัก สู่เมืองแบมเบิร์ก (BAMBERG /  3 ชม. 30 นาที) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITE) นำท่านชมความน่ารักของเขตเมืองเก่าที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างคร่อมแม่น้ำ เพื่อความสะดวกในการเก็บค่าภาษีผ่านแดนในสมัยก่อน อาคารบ้านเรือนงดงามด้วยสีสันอ่อนหวานราวลูกกวาด ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่คึกคักด้วยนักศึกษาในคณะต่างๆ ทั้งชาวเยอรมันและต่างชาติ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม BAMBERGER HOF หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก  แบมเบิร์ก โรเธนเบิร์ก สตุ๊ทการ์ท  (พิพิธภัณฑ์เบ็นซ์)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
พักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองยามเช้า
เวลา 10.30 น. :  ออกเดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติคสู่โรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG / 1 ชม.) เมืองโบราณตั้งแต่ยุคอัศวินที่ยังได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าที่คลาสสิคที่สุดเมืองหนึ่ง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมเมืองโรเธนเบิร์ก เดินเล่นชมเมืองภายในกำแพงเมืองโบราณที่ท่านจะประทับใจในความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือน แล้วอิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่เมืองสตุ๊ทการ์ท (STUTTGART / 2 ชม.) เมืองต้นกำเนิดรถยนต์เมอร์ซิเดส นำท่านชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดส เบ็นซ์ (MERCEDES-BENZ)  ที่เก็บรวบรวมรถเมอร์ซิเดส-เบ็นซ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 จนถึงปัจจุบันและมีถึง 160 คัน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำเข้าที่พักโรงแรม MARITIM หรือ HILTON

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   สตุ๊ทการ์ท – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น  (โรแมนติกสตราเซ่/ROMANTIC STRASSE)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานกา (HOHENSCHWANGAU /  3 ชม. 30 นาที) เมืองที่ตั้งปราสาท      โฮเฮนชวานเกาที่ประทับของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ในวัยเยาว์ ซึ่งเป็นแรงบัลดาลใจในการก่อสร้าง             ปราสาทนอยชวานชไตน์
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    นำท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์ หรือปราสาทหงษ์ใหม่ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ตนูโว ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็นต้นแบบให้วอลท์ดิสนีย์นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา แล้วนำท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติกอันมีชื่อเสียง (ROMANTIC STRASSE) เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี และทุ่งแรฟที่ออกดอกเหลืองอร่ามสุดสายตาสู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN / 30 นาที) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติกสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรเนซองส์ นำเข้าที่พักโรงแรม LUIPOLDPARK หรือระดับเดียวกัน 2 คืน จากนั้นอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

 

วันที่แปด  ฟุสเซ่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ โอเบอรามาเกา – ฟุสเซ่น
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ในระดับ 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านมีโอกาสได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย  :   มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะต่อ ก่อนนำท่านเดินทางกลับโดยรถไฟ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU) ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่าสนอันเขียวขจี และโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนทั่วทั้งเมือง ก่อนเดินทางกลับสู่ฟุสเซ่น
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

วันที่เก้า   ฟุสเซ่น มิวนิค (ชมเมือง+พิพิธภัณฑ์ BMW)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มหานครมิวนิค (MUNICH / 1 ชม. 40 นาที) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน ตามเส้นทางสายโรแมนติกสตราสเซ่ ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 จากนั้นนำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬา    โอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :    นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง กระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ เครื่องใช้และขนมในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค  แวะชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ BMW ที่เก็บรวบรวมของพัฒนาการรถรุ่นต่างๆ ของ BMW ไว้มากที่สุด
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองโรงเบียร์เยอรมัน 
นำท่านเข้าที่พักโรงแรมMARRIOTT หรือ SHERATON

 

วันที่สิบ  มิวนิค – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระ
เวลา 10.00 น. :   ออกเดินทางไปสนามบิน
เวลา 14.25 น. :   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่สิบเอ็ด   กรุงเทพฯ
เวลา 06.05 น. :    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

 

วันเดินทาง       //  20-30 มิ.ย., 12-22 ก.ค., 5-15, 19-29 ก.ย.// 3-13, 11-21, 17-27 ต.ค. 

หมายเหตุ  ** โรงแรมอาจไม่เหมือนคนอื่นนัก แต่รับประกันความสวย 100% / โปรดจองแต่เนิ่นๆ

อัตราค่าบริการ      **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **

รายการ

มิ.ย./ก.ค./ก.ย.

ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  ท่านละ        

111,000

111,000

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ   

95,000

95,000

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

90,000

90,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ         

20,000

19,000

หมายเหตุ                  

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี  

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                      
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการและค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ   
– ค่าอาหารตามรายการ                        
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                  
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ          
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                            
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน          
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์