ยุโรปแกรนด์ออสเตรีย

GRAND AUSTRIA - SLOVENIA

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

กราซ – ลุบเบลียนา – เบลด – คลาเก้นเฟิร์ท – อินสบรูค-  เบิร์ชเทสกาเดน – เซนต์ วูล์ฟกัง
– เซนต์ กิลเกน – ฮอลสตัท – 
 ซาลส์เบิร์ก – เวียนนา – บราติสลาวา (สโลวัค)

สายการบิน     การบินไทยบินตรงเวียนนาไป-กลับ
โรงแรม             มาตรฐานยุโรป  
อาหาร             เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำ แบบยุโรป และเอเชีย
รถโค้ช             มาตรฐานยุโรปตะวันตก 45-50 ที่นั่ง         
เรือ                  ใหญ่ สะดวกสบาย
มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางแน่นอน

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)กราซ
เวลา 01.20 น. :    บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936
(ประมาณ 10 ชม. 30 นาที / เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.)
เวลา 07.15 น. :    เดินทางถึงกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านสู่เมืองกราซ  (GRAZ / 2 ชม. 20 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านชมเมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด นำชมพิพิธภัณฑ์อาร์โมรี่ (ARMORY MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์สรรพาวุธ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ 32,000 ชิ้นไว้ได้อย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์แบบ (ปิดทุกวันอังคาร หรือมีงานพิธี / คืนค่าเข้าชม 10 ยูโร) ผ่านชมโบสถ์ประจำเมือง แต่เดิมเคยเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1438-1464 โดยพระเจ้าฟรีดิชที่ 3 ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้ถวายให้เป็นโบสถ์สำหรับราชสำนัก ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นในตัวเมืองน่ารักท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามกลางหุบเขาแอลป์แห่งนี้  
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม EURO GRAZ หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม    กราซ – ลุบเบลียนา (สโลวีเนีย) – เบลด – คลาเก้นเฟิร์ท (ออสเตรีย)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านพักผ่อนสบายๆ กับบรรยากาศเมืองที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา ก่อนออกเดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (LJUBIJANA / 2 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย (SLOVENIA)
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :    นำท่านชมเมืองลุบเบลียนา เมืองเล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ชมอาคารบ้านเรือนในแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ โรงละครโอเปร่า, โบสถ์ประจำเมือง, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ แล้วออกเดินทางสู่เมืองเบลด (BLED / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า JULIAN ALPS  MOUNTAIN ถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ซึ่งโดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีเขียวมรกต บนเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์     เบลดเริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ DR. ARNOLD RIVLI เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี นอกจากนั้นจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของนายพลติโต อดีตผู้นำและผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองคลาเก้นเฟิร์ท (KLAGENFURT / 1 ชม.) เมืองหลวงแห่ง  รัฐคารินเทียร์ (CARINTHIA) ของออสเตรีย ศูนย์กลางการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมขนาดกลางทาง ตอนใต้ของประเทศออสเตรีย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SANDWIRTH

 

วันที่สี่   คลาเก้นเฟิร์ท – อินสบรูค – นอยชติฟ
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองคลาเก้นเฟิร์ท เมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบวูร์ธเฮอซี (WORTHERSEE) ที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ชื่อว่า KARAVANKE ได้รับฉายานามว่ากุหลาบแห่งทะเลสาบวูร์ธเฮอซี เมืองนี้เคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1544  และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี ดังนั้นลักษณะของเมืองจึงเป็นสไตล์อิตาลีโดยทั่วไป
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่อินสบรูค (INNSBRUCK) เมืองหลวงแห่งแคว้นไทรอล ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งในช่วงฤดูร้อนและแหล่งเล่นสกีที่มีชื่อเสียงในฤดูหนาว ตลอดเส้นทางสวยงามด้วยเส้นทางผ่านทะลุเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขางดงามมาก  นำท่านชมทัศนียภาพของตัวเมืองอินสบรูคจากเนินเขาอินสบรูคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง นำท่านชมย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ชมโกลเด้นรูฟหรือหลังคาทองคำที่มีชื่อเสียงซึ่งอดีตคือส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูร้อนในสมัยพระเจ้าแมกซิมิเลียน และกษัตริย์ออสเตรียองค์อื่นๆ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรวมทั้งคริสตัลที่ลือชื่อของออสเตรีย แล้วออกเดินทางสู่นอยชติฟ (NEUSTIFT / 20 นาที) เมืองแห่งชาเลต์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม OBERHOFER หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า  นอยชติฟ – เบิร์ชเทสกาเดน (เยอรมัน) – เซนต์ วูล์ฟกัง (ออสเตรีย)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ดินเล่นชมเมืองแสนสวยในหุบเขา แล้วออกเดินทางสู่เบิร์ชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 2 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตั้งอยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามแห่งเขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็นเมืองที่นักเล่นสกีนิยมไปพักอีกแห่งหนึ่ง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตตาคารพื้้นเมือง
บ่าย  :    นำท่านสู่ทะเลสาบโคนิก (KONIGSEE) ทะเลสาบกษัตริย์ ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียร์บนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 กม. ลึก 190 ม. และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่ง  ฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา  (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซนต์วูล์ฟกัง    (ST. WOLFGANG / 1 ชม. 30 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ใน   หุบเขาริมทะเลสาบวูล์ฟกัง ที่สวยงามโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROMANTIC IM WEISSEN ROSSL หรือ SCALARIA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน แบบสบายๆ
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

หมายเหตุ   เนื่องจากมีโรงแรมไม่มากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รับรองว่าโรงแรมดี-วิวสวย

 

 

 

 

วันที่หก   เซนต์ วูล์ฟกัง เซนต์กิลเกน ฮอลสตัท – ซาลส์เบิร์ก – เซนต์ วูล์ฟกัง
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของธรรมชาติและทิวทัศน์ของทะเลสาบเซนต์วูล์ฟัง เรือจะล่องเรียบชายฝั่ง ผ่านเมืองเล็กๆ ริมเชิงเขาติดทะเลสาบสู่เมืองเซนต์กิลเกน ตลอดระยะเวลาการล่องเรือท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่  สวยงามยิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 55 นาที) ถึงท่าเรือเมืองเซนต์กิลเกน (ST. GILGEN) ซึ่งเป็นเมืองน่ารักอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ริมทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกัง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าเซนต์กิลเลน เมืองบ้านเกิดคุณแม่ของศิลปินเอก  “โมสาร์ท” (*เรือมีเฉพาะ เม.ย.-ต.ค. เท่านั้น เดือนอื่นๆ นั่งรถไป) จากนั้นออกเดินทางสู่ฮอลสตัท โดยรถโค้ช (HALLSTATT / 45 นาที) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    นำท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึกที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม แล้วนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น  จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG / 1 ชม.) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาร์ชบิชอป เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบารอค   นำท่านชมซาลส์เบิร์กเป็นเมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์  นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า แล้วเดินทางกลับเซนต์ วูล์ฟกัง
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูปลาเทร๊าซ์)
หมายเหตุ  รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังนิดหน่อยแล้วแต่อากาศแต่ละปี (ปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  เซนต์ วูล์ฟกัง เวียนนา
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX, PATEK PHILLIPE กระเป๋า LOUIS VUITTON, PRADA และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์   เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง แล้วนำท่านสู่พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท (PARNDORF OUTLET) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายในราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ์
นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่แปด    เวียนนา – บราติสลาวา (สโลวัค) – เวียนนา
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิร์นบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวร์กที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม  นำชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม เที่ยวชมริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ที่มีความกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร  ประกอบไปด้วย อาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิค โวทิฟเชิร์ช, อาคารรัฐสภา,  อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์  ผู้ประพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    ออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA / 1 ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค นำท่านชมกรุงบราติสลาวา รัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่ ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุง บราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนซองส์ และ    บารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา จากนั้นนำท่านชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับกรุงเวียนนา
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

 

วันที่เก้า   เวียนนา – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน ผ่านขั้นตอนคืนภาษีและเช็คสัมภาระ
เวลา 14.35 น.  :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 937

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 05.30 น.  :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง        6-15, 20-29 ก.ย., 4-13, 11-20, 18-27 ต.ค.

หมายเหตุ        เนื่องจากเขตแดนหรือพรมแดนของประเทศออสเตรียไม่ได้เป็นเส้นทางตรงทั้งหมด การเข้าไปเที่ยวประเทศใกล้เคียงและทะลุกลับเข้ามาจึงสะดวกกว่าการลัดเลาะเฉพาะในออสเตรีย

อัตราค่าบริการ          **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ก.ย.-ต.ค.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

99,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ      

85,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

80,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                    

19,000

หมายเหตุ

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนอย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการรวม                                                                                              
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                                     
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ 
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 30 กก.
– ค่าอาหารตามรายการ                                          
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก                                
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                      
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์