แกรนด์ฝรั่งเศส B

GRAND FRANCE B

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำเสนอรายการท่องเที่ยวฝรั่งเศส  ที่เลือกสรรเป็นพิเศษสำหรับประเทศที่มีธรรมชาติงดงามหลากหลายทั้งภูเขา ทะเล และปราสาทแสนสวย ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานน่าศึกษา แคว้นนอร์มังดี เที่ยวอองเฟลอร์ เมืองท่าเล็กๆ ของฝรั่งเศส, รูเอิง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน, โดวิลล์ เมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล, มองต์ แซงต์ มิเชล เมืองบนเกาะที่น่าอัศจรรย์ ชมมหาวิหารที่สวยงามอลังการ จนการท่องเที่ยวฝรั่งเศสนำไปเป็นสัญลักษณ์โปรโมทประเทศ แคว้นบริททานี เที่ยวดินัง เมืองเล็กๆ เก่าแก่ที่มีความสวยงาม, รองส์ เมืองหลวงของแคว้นบริททานี เมืองแห่งศิลปะ, ตูร์, ออมบัวส์  เมืองสวยลุ่มแม่น้ำลัวร์ ชมปราสาทสวย ปราสาทเชอนองโซว์และปราสาทชอมบอร์ด, ช้อปปิ้งในปารีส นครสุดแสนโรแมนติก ชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ ชมโมนาลิซ่า วีนัส ตัวจริง ฯลฯ

สายการบิน :  การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม   :   มาตรฐานยุโรป / ปารีส เน้นโรงแรมในเขตชั้นใน สะดวกสบายกว่า (รถติดมาก)
อาหาร  :   เน้นพื้นเมือง แต่ก็มีอาหารแบบเอเชียสลับบ้าง
รถโค้ช  :   มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง 
มัคคุเทศก์  :   รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%

 

วันแรก    กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯปารีส – รูเอิง – อองเฟลอร์ – โดวิลล์  
เวลา 00.01 น. :   ออกเดินทางสู่ปารีส โดยเที่ยวบินที่ TG 930
เวลา 06.50 น. :   ถึงสนามบินกรุงปารีส (PARIS) นครหลวงที่สุดแสนโรแมนติก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองรูเอิง (ROUEN) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน (SEINE RIVER) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์มองดี (HAUTE-NORMANDIE) นำชมเขตเมืองเก่าซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพดี โดยเฉพาะบ้านไม้กว่า 700 หลังที่มีอายุร้อยปี นำชมโบสถ์โจนออฟอาร์ค ซึ่งเป็นวีรสตรีนักรบหญิงที่กล้าหาญของฝรั่งเศส ซึ่งถูกข้าศึกชาวอังกฤษ  จับเผาทั้งเป็นในช่วงสงครามร้อยปี แล้วนำชมมหาวิหารรูเอิง (ROUEN CATHEDRAL) หรือมหาวิหารนอร์ทเทอดามแห่งรูเอิง เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาธอลิกที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ค.ศ. 1880 มหาวิหารรวงเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทำลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :    ออกเดินทางสู่เมืองอองเฟลอร์ (HONFLEUR) เมืองท่าเล็กๆ ของแคว้นนอร์มังดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศ เดินชมเมืองท่าเก่าแก่ รวมไปถึงอาคาร ร้านอาหารที่สัมผัสเสน่ห์ของเมืองท่าแห่งนี้ด้วยการเดินไปชมเรือยอชท์  และเรือประมงที่มากไปด้วยสีสันอันสดใส จากนั้นชมความเก่าแก่ของโบสถ์ แซงต์ กาแทร์แรงส์ (SAINT-CATHERINE’S CHURCH) โบสถ์ไม้อันเก่าแก่ของเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ชื่นชมในความงดงามของตัวอาคารที่สร้างขึ้นด้วยประติมากรรมจากไม้ ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร นอกจากนี้แล้วโบสถ์แห่งนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการก่อสร้างที่ใช้เทคนิคเหมือนกับการก่อสร้างเรือ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE) เมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านค้า และเมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น “Queen of the Norman beaches” เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เมือง โดวิลล์กลายเป็นเมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสียง เป็นเมืองที่มีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจำ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครั้ง
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ………………………..หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม   โดวิลล์ – มองต์ แซงต์ มิเชล – แซงต์ มาโล 
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มองต์ แซงต์ มิเชล (MONT ST MICHEL) 1 ในสัญลักษณ์ที่ฝรั่งเศสใช้โฆษณาชักชวนให้คนจากทั่วโลกมาเที่ยวฝรั่งเศส
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำท่านชมมองต์ แซงต์ มิเชล ชุมชนใหญ่บนเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำคูสน็อง (COUESNON) ที่ไหลงลงสู่ทะเลเหนือ เริ่มต้นจากการก่อสร้างวิหารเล็กๆ ในศตวรรษที่ 10 จนกลายเป็นชุมชนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 12-13 และช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 ใช้เป็นเรือนจำจนกระทั่งปี ค.ศ.1969 ได้กลับมาเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ตัวเมืองรายล้อมด้วยกำแพงโบราณ เดินชมถนนกรอม รูว์ (GRAND RUE) ย่านช้อปปิ้ง ร้านขายของที่ระลึก สู่มหาวิหารมองต์ แซงต์ มิเชล (MONT ST MICHEL) ที่งดงามด้วยศิลปะหลายยุคตั้งแต่โรมาเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ จากนั้นนำท่านสู่  เมืองแซงต์ มาโล  (ST. MALO) เมืองป้อมปราการชายฝั่งทะเล แคว้นปริตานีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ภายในตัวเมืองเก่าโอบล้อมด้วยกำแพงโบราณที่สมบูรณ์ทั้งสี่ด้านโดยที่ท่านสามารถเดินชมตัวเมืองจากบนสันกำแพงได้ตลอดความยาวของกำแพง หรือจะเดินเที่ยวในเมืองเก่าที่ยังคงแสดงความรุ่งเรืองของเมืองตั้งแต่ยุคกลาง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERCURE หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สี่    แซงต์ มาโล – ดินัง – รองส์ – ตูร์ 
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองดินัง (DINAN) เมืองเล็กๆ เก่าแก่ที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ในแคว้นบริททานี (BRITTANY) นำท่านชมเมืองดินัง เมืองโบราณยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีแม่น้ำ RANCE ไหลผ่าน มีท่าเรือ LE PORT DINAN ที่เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็ก ชมย่านเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ที่ยังคงรักษาสภาพเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี เดินเล่นชมอาคารบ้านเรือนเก่ากำแพงโบราณที่ยังคงความคลาสสิค และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  :     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  :   นำท่านสู่เมืองรองส์ (RENNES) เมืองหลวงของแคว้นบริททานี (BRITTANY) เป็นเมืองแห่งศิลปะและประวัติศาสตร์ ด้วยอาคารบ้านเรือนยุคกลางในไสตล์เรเนซองส์  PLACE DU CHAMP JACQUET จัตุรัสกลางเมืองรูปสามเหลี่ยมที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารยุคกลางสวยงามคลาสสิคตามแบบฉบับของฝรั่งเศส ชมมหาวิหารแห่งรองส์ (SAINT-PIERRE CATHEDRAL) มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองรองส์ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้นักบุญเปโตร อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่เมือตูร์ (TOUR) เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  HOLIDAY INN หรือระดับเดียวกัน
*** โรงแรมที่ตูร์มีน้อย หากเต็มเราจะไปพักเมืองออมบัวส์ / 20 นาที

 

 

 

วันที่ห้า   ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซว์ – ออมบัวส์
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองตูร์ (TOURS) เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 นำท่านชมเมือง ชมวิหารตูร์ (TOURS CATHEDRAL) หรือวิหารแซงต์ กาแตง (SAINT-GATIEN’S CATHEDRAL) นิกายโรมันคาธอลิค ที่สร้างขึ้นให้กับนักบุญแซงต์ กาแตง (SAINT GATIEN)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAU) สร้างในยุคศิลปะแบบเรเนซองส์ ช่วงปี ค.ศ.1513-1521 ตัวปราสาทสร้างขวางอยู่บนแม่น้ำแชร์ (CHER) และรายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้และต้นไม้ใหญ่ดูสวยงามสบายตา นำชมภายในตัวอาคารซึ่งได้รับการดูแลและบูรณะอย่างดี หลังจากได้รับความเสียหายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในยังมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ภาพวาดที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ออมบัวส์ (AMBOISE) หนึ่งในเมืองแห่งดินแดนลุ่มแม่น้ำลัวร์
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  …………………………………………. หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่หก   ออมบัวส์ – ปราสาทชอมบอร์ด – ปารีส  
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมปราสาทชอมบอร์ด (CHATEAU DE CHAMBORD) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่ แม้เพียงชั่ว 2-3 คืน เท่านั้น สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ กว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบที่แตกต่างกันและเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   ออกเดินทางสู่กรุงปารีส (PARIS / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงที่สุดแสนโรแมนติก 
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย / นำเข้าที่พัก NOVOTEL TOUR EIFFEL  หรือระดับเดียวกัน 3 คืน
หมายเหตุ         เราเป็นบริษัทที่เน้นการพักโรงแรมในเขตตัวเมืองชั้นในของปารีส (ชั้นนอกราคาถูก)

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     ปารีส – ช้อปปิ้ง – พิพิธภัณฑ์ลุฟร์   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET SHOPPING  เอ้าท์เลทศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของปารีสในราคาถูก อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อตามอัธยาศัย อาทิ  Diesel, Celine, Carmel, Longchamps,   Armani, Burberry, Calvin Klien, Nike, Paul Smith, Timberland, Valentino, Versace และอีกมากมาย แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ
เที่ยง :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :   นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฝรั่งเศส

 

 

 

วันที่แปด   ปารีส – ช้อปปิ้ง – ชมเมือง
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครปารีส ชมจัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา ถ่ายรูปกับหอไอเฟิลตรงจุดที่สวยที่สุดเต็มหอได้ตรงนี้ แล้วนำท่านชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม (สงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีงานพิธีการ จะชมเฉพาะด้านนอก)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUIS VUITTON, PRADA, CHANEL และ BALENCIAGA ฯลฯ ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่าน   ช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารฝรั่งเศสแบบเดอลักซ์

 

 

 

วันที่เก้า    ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / อิสระเพื่อพักผ่อน – จัดกระเป๋า
เวลา 09.30 น.  :   เดินทางสู่สนามบิน ชาร์ลเดอโกล ทำเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง
เวลา 13.40 น. :    บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่สิบ    กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น. :    กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง         26 เม.ย.-5 พ.ค. // 3-12, 17-26 พ.ค.
* ต่างจังหวัดของฝรั่งเศสบางเมือง อาทิ อวีญอง-ตูลูส-ตูร์-มองต์ เซนต์ มิเชล โรงแรมส่วนใหญ่เป็น NOVOTEL และ MERCURE หรือโรงแรมชนบทของฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมไม่ใหญ่ โปรดทำความเข้าใจ (กฎหมายคุ้มครองธุรกิจท้องถิ่น)
** เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสกว้างใหญ่มากเมืองท่องเที่ยวต่างๆ บางเมืองอยู่ไกลกันจึงอาจเดินทางมากหน่อยในบางวัน

อัตราค่าบริการ  

รายการ

26 เม.ย.

3/17 พ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

112,000

116,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

97,000

100,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

92,000

94,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

22,000

24,000

อัตราค่าบริการนี้รวมหมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี  

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                         
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                    
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                               
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก  
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า         
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                             
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์