ยุโรปเมืองสวย D

EUROPE BEAUTIFUL VILLAGE D

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

BEAUTIFUL SMALL VILLAGE
(ไม่เข้าปารีส)

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านเที่ยวเยอรมัน เบิร์ชเทสกาเดน ล่องทะเลสาบโคนิกซี  สัมผัสหิมะบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ชมปราสาทลินเดอร์ฮอฟ ศิลปะบารอคที่งดงาม ลินเดา เมืองตากอากาศริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ ทิติเซ่ เมืองตากอากาศในหุบเขาป่าดำริมทะเลสาบแสนสวย ชมปราสาทไฮเดลเบิร์กบนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ เดินเล่นในเมืองโบราณน่ารักโรเธนเบิร์ก วูร์ซเบิร์ก เมืองใหญ่บนเนินเขาที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม สุดท้ายในนครแฟรงค์เฟิร์ท เดินเล่นช้อปปิ้งก่อนกลับ ออสเตรีย (ฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ เชนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ, ฝรั่งเศส โกลมาร์, ริคเวียร์, สตราสบูร์ก, ริโบวิลล์ เมืองเก่าโรแมนติคแสนสวยในแคว้นอัลซาค)

 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น.   : 
   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน) – ฮอลสตัท (ออสเตรีย) – เซนต์วูล์ฟกัง 
เวลา 00.50 น.   :    ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยเที่ยวบิน TG 924
เวลา 07.05 น.   :    ถึงสนามบินมิวนิค (MUNICH) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และความงามตามธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสูงสุดทางเทคโนโลยี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 3 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นำท่านเดินเลาะบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละ หลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
เที่ยง   :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :   นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น (รถรางมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม) จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซนต์วูล์ฟกัง (ST. WOLFGANG / 40 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROMANTIC IM WEISSEN ROSSL หรือ SCALARIA หรือระดับเดียวกัน 
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หมายเหตุ
-เนื่องจากมีโรงแรมไม่มากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รับรองว่าโรงแรมดี
-รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

วันที่สาม    เซนต์ วูล์ฟกัง – เบิร์ชเทสกาเดน / ล่องทะเลสาบโคนิก (เยอรมัน) – รามเซา – อินสบรูค (ออสเตรีย)
เช้า   :   
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตั้งอยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี นำท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE / 20 นาที) ทะเลสาบกษัตริย์ ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม และความมหัศจรรย์ของ ฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 กม. ลึก 190 ม. และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ ขึ้นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ที่สวยงามยิ่ง

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :    นำท่านสู่รามเซา (RAMSAU) หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักตั้งอยู่ในหุบเขา ชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน  (ST. SEBATIAN) โบสถ์ประจำเมือง และสะพานทอดข้ามลำธาร มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามและเดินเล่นตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่อินสบรูค  (INNSBRUCK / 2 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงแห่งแคว้นไทรอล นำท่านชมทัศนียภาพของตัวเมืองอินสบรูคจากเนินเขา อินสบรูคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬา     โอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ชมโกลเด้นรูฟหรือหลังคาทองคำที่มีชื่อเสียงซึ่งอดีตคือส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูร้อนในสมัยพระเจ้าแมกซิมิเลียน และกษัตริย์ออสเตรียองค์อื่นๆ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรวมทั้งคริสตัลที่ลือชื่อของออสเตรีย
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม INNSBRUCK หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สี่     อินสบรูค – มิทเทนวาลด์ (เยอรมัน) – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – การ์มิช
เช้า   :  
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่มิทเทนวาลด์ (MITTENWALD) หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไวโอลีนที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ชมเมืองโรแมนติคแห่งนี้ที่มีความสวยงามตั้งอยู่ในหุบเขา และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดอันดับความสวยงามของเยอรมัน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง ชมบรรยากาศและร้านค้าขายไวโอลีนที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้  จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ในระดับ 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านมีโอกาสได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย    :    อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ จนได้เวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขาเดินทางสู่การ์มิชพาร์เทนเคียเช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN) เมืองเล็กๆ น่ารักในหุบเขา เมืองท่องเที่ยวสำคัญของแคว้นบาวาเรีย
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม BEST WESTRN  หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า    การ์มิช – เอททาล / ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – โอเบอรามาเกา – ลินเดา – เบรเก้นซ์ (ออสเตรีย) 
เช้า   : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   ออกเดินทางสู่เมืองเอททาล (ETTAL) เมืองเล็กๆ น่ารัก นำท่านชมพระราชวังลินเดอร์ฮอฟ (LINDERHOF PALACE) พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ที่มีการตกแต่งด้วยศิลปะแบบบารอคที่งดงามที่สุด แห่งแคว้นบาวาเรีย และเข้าชมถ้ำหินปูนจำลองที่พระองค์สร้างขึ้นตามจินตนาการของนักประพันธ์ ริชาร์ด วากเนอร์ที่โปรดปรานของพระองค์อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่เมืองโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU) ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่าสนอันเขียวขจี และโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนทั่วทั้งเมือง

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :    ออกเดินทางสู่เมืองลินเดา (LINDAU / 2 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก เป็นเกาะอยู่ในรัฐบาวาเรีย ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบโบเด้นเซ (BODENSEE) หรือทะเลสาบคอนสแตนท์ (LAKE CONSTANCE) นำท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ถนนแม็กซิเลียน ชมความโรแมนติคของเมือง ผ่านชมอาคารบ้านเรือนและศาลากลางเมืองลินเดา (ALTES RATHAUS) แล้วนำท่านสู่บริเวณทะเลสาบ นำชมหอคอยประภาคารมางทวร์ม (MANGTURM) และอนุสาวรีย์สิงโตบาวาเรีย ให้ท่านได้บันทึกภาพและเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่เมืองเบรเก้นซ์ (BREGENZ / 2 ชม.) เมืองตากอากาศขนาดใหญ่ริมฝั่งทะเลสาบคอนสแตนท์ 1 ในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เดินเล่นชมเมืองบันทึกภาพกับโบสถ์เฮอส์เยซู ซึ่งเป็นโบสถ์นีโอโกธิคตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าที่พักโรงแรม MERCURE BREGENZ CITY  หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่หก     เบรเก้นซ์ – ทิติเซ่ (เยอรมัน) – โกลมาร์ (ฝรั่งเศส) – ริโบวิลล์   
เช้า  : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่เมืองทิติเซ่ (TITISEE / 2 ชม. 15 นาที) เมืองตากอากาศในหุบเขาของป่าดำอันเลื่องลือ ท่านจะได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สนที่ขึ้นกันหนาแน่นจนดูดำทะมึนเมื่อมองจากที่ไกลอันเป็นที่มาของชื่อป่าดำ เดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะนาฬิกากุ๊กกรูที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากุ๊กกรูที่ดีที่สุด

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :    ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 1 ชม. 15 นาที) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาค-  ลอเรน เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคาร  บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนสซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซัคอย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล   เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงาม ก่อนออกเดินทางสู่ริโบวิลล์ (RIBEAUVILLE /      45 นาที)  หมู่บ้านเล็กๆ น่ารัก ที่เต็มไปด้วยไร่องุ่นและโรงผลิตไวน์ในเขตอัลซาส ภายในเมืองยังคงกลิ่นอายในแบบยุโรปกลางและยุคเรอเนสซองส์ไว้เป็นอย่างดี เดินเล่นชมเมือง ชมโบสถ์แซนต์เกรกรอรี่ และโบสถ์เซนต์ออกัสติน โบสถ์สไตล์โกธิคแสนสวย
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เข้าที่พักโรงแรม BARRIER RESORT AND SPA  หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ : เนื่องจากมีโรงแรมไม่มากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รับรองว่าโรงแรมดี

 

 

วันที่เจ็ด     ริโบวิลล์ – ริคเวีย – สตราสบูร์ก – ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมัน) 
เช้า  : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR / 20 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาค ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนฝรั่งเศสและเยอรมนี ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE  FRANCE ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุ่นมากมายสลับกับเนินเขา นำชมเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า TIMBER FRAME และการทำอาชีพแบบดั้งเดิม คือการทำไวน์ ขนมพื้นเมือง ทำให้ริคเวียได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่สตราสบูร์ก (STRASBOURG / 1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :    นำชมเมืองสตราสบูร์ก ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์ (PETITE FRANCE) ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำอิลที่ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมวิหารประจำเมืองที่สวยงามสร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงามโดดเด่น จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG / 1 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NH HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่แปด    ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบิร์ก
เช้า  :   
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ่นเมื่อราวปี ค.ศ. 1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส์ นำท่านชมถังหมักองุ่นเพื่อ  ผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร จากนั้นนำท่านชมวิวสวยของปราสาท        ไฮเดลเบิร์กบนสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (KARL-THEODORE) หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1786 จากนั้นออกเดินทางสู่โรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG / 2 ชม.) เมืองโบราณตั้งแต่ยุคอัศวินที่ยังได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าที่คลาสสิคที่สุดเมืองหนึ่ง

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :    นำท่านชมเมืองโรเธนเบิร์ก เดินเล่นชมเมืองภายในกำแพงเมืองโบราณที่ท่านจะประทับใจในความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือน แล้วอิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่เมืองวูร์ซเบิร์ก (WURZBURG / 1 ชม.) เมืองใหญ่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำเมน และเป็นประตูสู่ถนนสายโรแมนติค สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นสไตล์บารอค จนได้รับสมญานาม BAROQUE CITY อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมันด้วย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เก้า    วูร์ซเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ
เช้า   : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าที่งดงาม นำท่านชมจตุรัสกลางเมือง (MARKTPLATZ) โดดเด่นด้วยโบสถ์      มารีนกาเปลลา หรือ เซนต์ แมรีชาเปล (ST. MARY’S CHAPEL) โบสถ์ขนาดกลางสไตล์โกธิค แล้วชมโบสถ์นีอูมนสเตอร์ (NEUMUNSTER CHURCH) โบสถ์สไตล์โรมาเนส ซึ่งเป็นแบบโรมันและไบแซนไทม์สวยงาม ผ่านชมวิหารเซนต์ คิลเลียน  (DOM ST KILIAN) สไตล์โรมาเนสก์ที่สมบูรณ์แบบติดอันดับหนึ่งในสี่ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน สร้างในปี ค.ศ. 1040 แล้วผ่านชมศาลาว่าการเมืองนำท่านสู่สะพานอัลเตอะ เมนบรึก (ALTE MAINBRUCKE) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง พร้อมชมป้อมปราการมารีนแบร์ก (FORTRESS MARIENBERG) สไตล์แบบบารอคที่โดดเด่น    ตระการตา ให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม THE RESIDENT PALACE  อดีตที่ประทับของ PRINCE BICHOP พระราชวังที่งดงามอีกแห่งของยุโรปและได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกด้วย ภายในมีภาพเฟรสโกบนเพดานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT / 1 ชม. 40 นาที) เมืองศูนย์กลางการเดินทาง ศูนย์กลางธุรกิจการเงิน การธนาคารที่สำคัญของเยอรมนี

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :    นำท่านเดินเล่นในย่านช้อปปิ้งบริเวณโรเมอร์ (ROMER PLATZ) ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่าสถานที่ตั้งศาลาว่าการนครแฟรงค์เฟิร์ท ชมวิหารโรเมอร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เคยใช้เป็นที่ทำพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์แคว้นปรัสเซีย โบสถ์เซนต์ปอลล์ และย่านช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมือง อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 20.45 น.  :   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923

 

วันที่สิบ    กรุงเทพฯ
เวลา 12.30 น.  :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

วันเดินทาง       
อัตราค่าบริการ  ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..  

รายการ

 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

 

หมายเหตุ 
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่าเรือ
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์