ยุโรปเมืองสวย B

EUROPE BEAUTIFUL VILLAGE B

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ชมความงามของน้ำตกไรน์ สัมผัสหิมะบนยอดเขาทิตลิส ล่องเรือในทะเลสาบลูเซิร์น, ออสเตรีย เที่ยวเมืองสวยอย่างซาลส์เบิร์ก และฮอลสตัท, เยอรมัน ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ที่ตกแต่งอย่างหรูหราตระการตา เบิร์ชเทสกาเดน ชมเหมืองเกลือที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี ชมนครมิวนิค เดินเล่นในเมืองโบราณน่ารักอย่างนูเรมเบิร์กและโรเธนเบิร์ก ก่อนนำท่านสู่วูร์ซเบิร์ก เมืองใหญ่บนเนินเขาที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม สุดท้ายในนครแฟรงค์เฟิร์ท เดินเล่นช้อปปิ้งก่อนกลับ

 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น.  :  
 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ


วันที่สอง   กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – สไตน์อัมไรน์ – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น
เวลา 01.05 น.  : 
  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970

เวลา 07.50 น.  :   ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านสู่เมืองสไตน์อัมไรน์ (STIEN AM RHEIN) เมืองสวยงามแห่งยุคกลางที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ชมเมืองเก่าที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณและสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์  จนได้รับรางวัล THE FIRST WAKKER PRIZE ในปี ค.ศ. 1972  อิสระเดินเล่นพร้อมบันทึกภาพตัวอาคารบริเวณจตุรัสกลางเมืองที่มีการทาสีเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของแต่ละหลัง แล้วเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) นำท่านล่องเรือสู่หน้าน้ำตกเพื่อชมความงามชมน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  **สงวนสิทธิ์งดล่องเรือในวันที่อากาศไม่ดี หรือฝนตก หรืออากาศปิด
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย   :   นำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส  นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต   นำท่านล่องเรือในทะเลสาบลูเซิร์น เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของขุนเขา และทะเลสาบอัน  สวยงาม จากนั้นให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
** หากอากาศไม่ดีขอสงวนสิทธิ์ในการล่องเรือหน้าน้ำตก

 

 

วันที่สาม     ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
เช้า   : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าขนาดใหญ่ สู่ยอดเขาทิตลิส (MOUNT TITLIS) ในระดับความสูง 10,000 ฟิตหรือ 3,020 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งและทัศนียภาพเบื้องล่างที่เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงท่านจะสนุกกับการเล่นหิมะ และบันทึกภาพอันตระการตาของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดยาวสุดสายตา

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย    :    ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา แล้วออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น  (FUSSEN / 4 ชม.) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์ นำเข้าที่พักโรงแรม LUIPOLDPARK หรือระดับเดียวกัน จากนั้นอิสระเดินเล่นหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

วันที่สี่      ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินสบรูค (ออสเตรีย)
เช้า  :   
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์ หรือปราสาทหงษ์ใหม่ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ทนูโว ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็นต้นแบบให้วอลท์ดิสนีย์นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

เที่ยง   :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :    ออกเดินทางสู่อินสบรูค (INNSBRUCK / 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงแห่งแคว้นไทรอล นำท่านชมทัศนียภาพของตัวเมืองอินสบรูคจากเนินเขา อินสบรูคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬา    โอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ชมโกลเด้นรูฟหรือหลังคาทองคำที่มีชื่อเสียงซึ่งอดีตคือส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูร้อนในสมัยพระเจ้าแมกซิมิเลียน และกษัตริย์ออสเตรียองค์อื่นๆ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรวมทั้งคริสตัลที่ลือชื่อของออสเตรีย      
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม INNSBRUCK หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า    อินสบรูค – เบิร์ชเทสกาเดน (เยอรมัน) – ซาลส์เบิร์ก (ออสเตรีย)
เช้า   :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม เดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN) เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตั้งอยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี นำท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE) ทะเลสาบกษัตริย์ ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็นดินแดนแห่ง ฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 กม. ลึก 190 ม. และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ ขึ้นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ที่สวยงามยิ่ง

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :    นำท่านชมเหมืองเกลือเบิร์ชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN SALT MINE) เมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว  นำท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ชมความงามอันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขากับบรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองเกลือจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) เมืองที่ได้รับ สมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาค์คบิชอฟ เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพรียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบาร็อค
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

วันที่หก     ซาลส์เบิร์ก – ฮอลสตัท – ซาลส์เบิร์ก
เช้า   : 
   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นำท่านเดินเลาะบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละ หลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม แล้วนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น (รถรางมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม)

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :    เดินทางกลับซาลส์เบิร์ก นำท่านชมซาลส์เบิร์กเป็นเมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่าน ช้อปปิ้งของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  
หมายเหตุ : รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

วันที่เจ็ด     ซาลส์เบิร์ก – มิวนิค (เยอรมัน)
เช้า   :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่มหานครมิวนิค (MUNICH / 2 ชม.) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน ตามเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ นำท่านเข้าชมพิธภัณฑ์รถยนต์ BMW สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ในแต่ละรุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิคแห่งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1916 ให้ท่านได้ชมเทคนิคการจัดแสดงรถยนต์ และเลือกซื้อของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท บี.เอ็ม.ดับบลิวแห่งนี้

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย    :    นำท่านชมมิวนิค ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์    ลุดวิกที่ 2 จากนั้นนำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่    มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ  นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง กระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ เครื่องใช้และขนมในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองโรงเบียร์เยอรมัน ฮอฟบราวเฮาส์
นำท่านเข้าที่พักโรงแรมHILTON CITY CENTER หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่แปด     มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก
เช้า   : 
   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG) เมืองที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณที่น่ารักที่สุดของเยอรมัน ด้วยแบบของการสร้างบ้านไม้ ป้ายเหล็กที่งดงาม และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แต่สงครามได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไปจนยากเกินกว่าจะทำให้งดงามดังเดิม และฮิตเลอร์ได้ตั้งให้นูเรมเบิร์กนั้นเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรไรท์ที่สาม จนต้องรับภาระหน้าที่ของเมืองแห่งอาชญากรสงคราม หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองแห่งนี้ตามอัธยาศัย

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :    ออกเดินทางสู่โรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG) เมืองโบราณตั้งแต่ยุคอัศวินที่ยังได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าที่คลาสสิคที่สุดเมืองหนึ่ง นำท่านชมเมืองโรเธนเบิร์ก เดินเล่นชมเมืองภายในกำแพงเมืองโบราณที่ท่านจะประทับใจในความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือน แล้วอิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม EISENHUT หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เก้า     โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ 
เช้า   : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองวูร์ซเบิร์ก (WURZBURG) เมืองใหญ่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำเมน และเป็นประตูสู่ถนนสายโรแมนติค สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นสไตล์บารอค จนได้รับสมญานาม BAROQUE CITY อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมันด้วย นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าที่งดงาม นำท่านชมจตุรัสกลางเมือง (MARKTPLATZ) โดดเด่นด้วยโบสถ์มารีนกาเปลลา หรือ เซนต์ แมรีชาเปล (ST. MARY’S CHAPEL) โบสถ์ขนาดกลางสไตล์โกธิค แล้วชมโบสถ์นีอูมนสเตอร์ (NEUMUNSTER CHURCH) โบสถ์สไตล์โรมาเนส ซึ่งเป็นแบบโรมันและไบแซนไทม์สวยงาม ผ่านชมวิหารเซนต์ คิลเลียน  (DOM ST KILIAN)  สไตล์โรมาเนสก์ที่สมบูรณ์แบบติดอันดับหนึ่งในสี่ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน สร้างในปี ค.ศ. 1040 แล้วผ่านชมศาลาว่าการเมืองนำท่านสู่สะพานอัลเตอะ เมนบรึก (ALTE MAINBRUCKE) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง พร้อมชมป้อมปราการมารีนแบร์ก (FORTRESS MARIENBERG) สไตล์แบบบารอคที่โดดเด่นตระการตา ให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม THE RESIDENT PALACE ที่ประทับของ PRINCE BICHOP พระราชวังที่งดงามอีกแห่งของยุโรปและได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกด้วย ภายในมีภาพเฟรสโกบนเพดานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :    นำท่านสู่แฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) เมืองศูนย์กลางการเดินทาง ศูนย์กลางธุรกิจการเงิน การธนาคารที่สำคัญของเยอรมนี จากนั้นนำท่านเดินเล่นในย่านช้อปปิ้งบริเวณโรเมอร์ (ROMER PLATZ) ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่าสถานที่ตั้งศาลาว่าการนครแฟรงค์เฟิร์ท ชมวิหารโรเมอร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เคยใช้เป็นที่ทำพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์แคว้นปรัสเซีย โบสถ์เซนต์ปอลล์ และย่านช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมือง อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 20.40 น.  :    บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923


วันที่สิบ     กรุงเทพฯ
เวลา 12.30 น.  : 
    กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

วันเดินทาง            17-25 พ.ค., 24 พ.ค.-2 มิ.ย. // 12-21 ก.ค.

อัตราค่าบริการ  

รายการ

พ.ค.

ก.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ          

98,000

105,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ

83,000

86,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

79,000

81,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

22,000

23,000

หมายเหตุ        
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ       
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร 
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                       
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์