สแกนดิเนเวีย มิดไนท์ซัน A

SCANDINAVIA MIDNIGHT SUN A

สายการบิน ฟินน์แอร์
12 วัน 10 คืน
20 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ชม 4 เมืองหลวงในยุโรปเหนือ หรือสแกนดิเนเวีย “ยูนิตี้ 2000 ทัวร์” ร่วมชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคป จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ และรับประกาศนียบัตร ชมนครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เยี่ยมบ้านซานต้าคลอส ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ มุ่งหน้าสู่สต็อคโฮล์ม นครหลวงฉายา “บิวตี้ ออน เดอะวอเตอร์” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเวนิส ออฟ สแกนดิเนเวีย นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมบาเนน” เบอร์เก้น  เมืองสวยของดินแดนฟยอร์ด พร้อมนำท่านสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ขุนเขา และชายฝั่งแบบฟยอร์ด ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ที่มีความงดงามจากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด ค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS  มุ่งสู่โคเปนเฮเก้น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – อิวาโล
เวลา 06.00 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เวลา 08.55 น. :   เดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 142
เวลา 15.15 น.  :   ถึงเฮลซิงกิ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เวลา 16.25 น. :    ออกเดินทางสู่อิวาโล โดยเที่ยวบินที่ AY 639
เวลา 17.55 น. :    ถึงสนามบินเมืองอิวาโล (IVALO) อีกหนึ่งเมืองสำคัญทางตอนเหนือในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม IVALO หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง   อิวาโล แลคเซลว์ (นอรเวย์) – ฮอนนิ่งสแวค นอร์ทเคป  
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมตัวเมืองอิวาโลโดยรอบ อาทิ พิพิธภัณฑ์ของชาวแลป อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแลปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองแลคเซลว์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่นอร์เวย์ นำท่านลอดผ่านอุโมงค์เวสเตอร์โพลเลนสู่ฮอนนิ่งสแวค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดก่อนถึงนอร์ทเคป นำเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือระดับเดียวกัน
เวลา 20.00 น. :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
หลังอาหารนำท่านสู่นอร์ทเคป จุดเหนือสุดของยุโรป เพื่อนำท่านชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่งดงาม เมื่อครั้งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พระองค์ก็เคยเสด็จไปถึงพร้อมทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร ไว้บนก้อนศิลา ซึ่งจากการร่วมมือของรัฐบาลไทยและนอรฺ์เวย์ได้จัดสร้างศาลาไทยไว้เพื่อแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จประพาสนอร์ทเคปของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ไว้ในนอร์ทเคปฮอลล์ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย เพื่อรอชมดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างเต็มๆ ดวงตอนเที่ยงคืน ปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “มิดไนท์ซัน” (MIDNIGHTSUN) พร้อมจิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ และรับประกาศนียบัตรว่าท่านได้มาเยือนนอร์ทเคปจุดเหนือสุดที่สามารถเดินทางถึงได้ด้วยรถยนต์ ณ เส้นละติจูดที่ 71 องศาเหนือ 10 ลิปดา 21 ฟิลิปดา จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

 

 

 

 

วันที่สาม   ฮอนนิ่งสแวค แลคเซลว์ คาราสจ็อก อิวาโล (ฟินแลนด์)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาและฟยอรด์ที่งดงามสู่เมืองแลคเซลว์ (LAKSELV) เมืองเล็กๆ แต่นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเทศบาล PORSANGER ในจังหวัดฟินมาร์ก แล้วเดินทางสู่เมืองคาราสจ็อก (KARASJOK) เมืองที่ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลเช่นเดียวกัน
เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   :    ออกเดินทางต่อสู่ดินแดนทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ผ่านทะเลสาบอินารี แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่กับเกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวแลปป์ (Sami) แวะหาซื้อของที่ระลึกจากชาวแลปป์ อาทิ หนังกวางเรนเดียร์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกวาง ตลอดจนของพื้นเมืองที่มีอยู่ในด้านนี้โดยเฉพาะ แล้วนำท่านเดินทางสู่อิวาโล (IVALO) อีกหนึ่งเมืองสำคัญทางตอนเหนือในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม IVALO หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่สี่    อิวาโล โรวาเนียมี เฮลซิงกิ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โรวาเนียมี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณ           เส้นอาร์กติก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานตาคลอส (SANTACLAUS VILLAGE) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของซานตาคลอส ซึ่งทุกๆ ปี เด็กๆ จากทั่วโลกจะส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาหานับเป็นแสนฉบับต่อปี เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากหมู่บ้านซานตาคลอส หรือถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้าตัวจริงได้ที่นี่ ก่อนมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆ รวมทั้งเขียนไปรษณีย์ส่งให้เพื่อนสนิท ญาติพี่น้องของท่าน แล้วเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 18.35 น. :   ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 536
เวลา 20.20 น. :   ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงของฟินแลนด์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือระดับเดียวกัน

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

 

 

วันที่ห้า  เฮลซิงกิ  – ล่องเรือซิลเลียไลน์ – สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นำท่านเดินชมตลาดยามเช้าที่มีผลไม้สดตามฤดูกาล และของที่ระลึกขายอย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก สัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่จัตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชมโบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรีย์เซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
เวลา 15.00 น. :  เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE) นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ห้องแบบมีหน้าต่าง ซึ่งมีทั้งภัตตาคาร ไนต์คลับ ห้องออกกำลังกาย ซาวด์น่า และร้านปลอดภาษี
เวลา 17.00 น. :  เรือออกจากกรุงเฮลซิงกิ ข้ามทะเลบอลติก สู่สต็อคโฮล์ม
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟต์ที่หลากหลายด้วยซีฟู้ด+ปลาแซลมอน และอาหารนานาชาติ หลังอาหารพักผ่อนสบายๆกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ค้างคืนบนเรือกับห้องพักมีหน้าต่าง

 

 

 

 

วันที่หก   สต็อคโฮล์ม
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เวลา 09.30 น. :   เรือเทียบท่ากรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) นครหลวงของสวีเดน นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารีสและอัมสเตอร์ดัม ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก ผ่านชมสถานที่สำคัญ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน (GAMLASTAN) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์  เรือรบโบราณวาซาร์ (VASA MUSEUM) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ 1,300 ตัน ปืนใหญ่ 64 กระบอก เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึ่งก็ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :    นำชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำนับล้านชิ้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC GRAND CENTRAL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด   สต็อคโฮล์ม – เบอร์เก้น (นอร์เวย์) – วอสส์   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 09.25 น. :   ออกเดินทางสู่เบอร์เก้น โดยเที่ยวบินที่ AY 803
เวลา 10.45 น. :   ถึงสนามบินกรุงเบอร์เก้น (BERGEN) เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอร์เวย์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น ชมบริเวณท่าเรือเก่า (BRYGGEN) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะ และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามทางชัยภูมิที่ตั้ง และมีความน่ารักด้วยสีสันราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง แล้วนำท่านขึ้นรถรางสู่ยอดเขา FLOYEN เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเบอร์เก้น จากนั้นออกเดินทางสู่วอสส์ (VOSS / 1 ชม. 20 นาที) เมืองน่ารักของนอรเวย์ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1907  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม………………….. หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่แปด   วอสส์   กุดวาเก้น (ล่องเรือซองฟยอร์ด) – ฟลัม(รถไฟสายโรแมนติก) – ไมดาล – ไกโล
เช้า   :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองกุดวาเก้น (GUDVANGEN / 1 ชม.) เพื่อนำท่านลงเรือล่องชมความงามของซองฟยอร์ด  (ประมาณ 2 ชม.) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น THE KING OF FJORD เพราะมีความยาวที่สุด ลึกที่สุดและแน่นอนว่ามีความงดงามที่สุด ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของหุบเขาตลอด 2 ฝั่ง เหมือนภาพวาดในจินตนาการ สู่เมืองฟลัม (FLAM) เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสบายๆ สไตล์ชาวนอร์วีเจี้ยน
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลายของหิมะและน้ำตกจำนวนมากมาย ถึงสถานีไมดาล (MYRDAL) เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูง จากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลนที่ยังคงเหลืออยู่แม้จะเป็นกลางฤดูร้อน ออกเดินทางต่อสู่ไกโล (GEILO) เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรีสอร์ทยอดนิยมตลอดกาลของนอร์เวย์  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DR HOLMS หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ   :     รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

 

 

 

วันที่เก้า  ไกโล – ออสโล – ล่องเรือ DFDS – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
เช้า   :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ สวนประติมากรรมฝีมือกุสตาฟ วิเกอแลนด์ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิตของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา, โรงละครโอเปร่าใหม่ ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (สาขาอื่นๆ มอบที่สต็อคโฮล์ม)
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย   :   นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง
เวลา 15.00 น. :   เดินทางสู่ท่าเรือของบริษัท SCANDINEVIAN SEA WAY หรือ DFDS นำท่านเข้าห้องพักแบบมีหน้าต่าง (SEA VIEWS) เดินเล่นสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในเรือ อาทิ ร้านค้า ห้องอาหาร ไนต์คลับ ดิสโก้เธค
เวลา 17.00 น. :   เรือ DFDS ถอนสมอ มุ่งหน้าสู่โคเปนเฮเก้น นครหลวงเดนมาร์ก
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย ค้างคืนกับบรรยากาศสบายๆ

 

 

 

 

วันที่สิบ  โคเปนเฮเก้น
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือเทียบท่ากรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก เจ้าของชื่อ “สวรรค์แห่งเมืองท่า” นำท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจัตุรัสหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่งดงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ที่กำลังลงแส้โคถึกทั้ง 4 เพื่อลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็นประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานการสร้างประเทศ ก่อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ลเมอร์เมด” (LITTLE MERMAID) อนุสาวรีย์เงือกน้อย จากเทพนิยายรักอันลือลันของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน นำท่านชมมงกุฏและสมบัติแห่งราชวงศ์กษัตริย์เดนมาร์กใน “โรเซนบอร์ก คาสเซิล” (ROSENBORG CASTLE) อดีตพระราชวังหลวงที่นำมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย (เมนูกุ้งมังกร)
บ่าย  :   อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นที่ระลึกฝากคนทางบ้านที่ถนนสตรอยเก็ต (STROGET) หรือใช้เวลาว่างเข้าไปเดินชมสวนสนุกทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ที่เก่าแก่และคลาสสิกของยุโรป
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม SKT PETRI หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สิบเอ็ด   โคเปนเฮเก้น – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
เช้า   :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 13.20 น. :   ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 954
เวลา 15.50 น. :   ถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเครื่องชั่วครู่
เวลา 17.30 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 141

 

วันที่สิบสอง   กรุงเทพฯ
เวลา 07.15 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง       10-21 ก.ค.    

อัตราค่าบริการ                                                               

รายการ

ก.ค.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

160,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ  

137,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 

130,000

พักเดียวเพิ่มท่านละ                   

31,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น** / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ   
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน   
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง
* ตั๋วชั้นทัศนาจรกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ตั๋วชั้นธุรกิจกระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก.

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน (1 ใบ 23 กก. ในชั้นทัศนาจร และ 2 ใบๆ ละ 23 กก. ในชั้นธุรกิจ)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์