ยุโรปสเปเชียล A

EUROPE SPECIAL A

1. เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ (จำนวน 1ชุด)
** การทำวีซ่า จะต้องมีข้อมูลโดยละเอียดของลูกค้าเพื่อจองในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น วัน-เวลาที่จะต้องมายื่นจะกำหนดมาอีกครั้ง และจะต้องมีเวลาสำหรับสถานทูตพิจารณาวีซ่าประมาณ 1 เดือน (เข้มมาก) หากลูกค้าต้องการยื่นวีซ่าด่วนต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 8,500 บาท
 
** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. หลักฐานการงาน
– พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวันเข้าทำงาน  และวันที่อนุญาติให้ลางาน
– ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท
– นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน 
กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์, แฟ็กซ์ที่ทำงาน, เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน และเบอร์มือถือ
3. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนเท่านั้น (ไม่รับกระแสรายวัน) และปรับยอดเป็นปัจจุบัน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน / ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
5. สำเนาใบสำคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว), สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
6, หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
*** ผู้เดินทางทุกคน ต้องมาทำการสแกนนิ้วมือ ที่ศูนย์รับเรื่อง VFS อังกฤษ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารและนัดวัน เวลาที่แน่นอนอีกครั้ง ***

2.  เอกสารยื่นวีซ่าอิตาลี
(จำนวน 1 ชุด)

*ท่านที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีที่ท่านมีวีซ่าแล้ว และไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าที่มียังสามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีล็อคและแฟ็กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อตรวจสอบได้ถูกต้อง
*** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. 
รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทั้ง 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทั้ง 2 ข้าง จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
–   เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า)
–   เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)

–   พนักงานบริษัทฯ : ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่ออกจดหมาย ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทำงานและวันที่อนุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า)
–  ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า)
–  กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

–  นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชั้นเรียน ละวันที่ออกหนังสือต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ
–   ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารสัญญาเช่าร้าน เอกสารแสดงถึงอาชีพ พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานการเงิน รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารหรือสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 3 เดือนติดต่อกัน ถ้าไม่มียอดเคลื่อนไหว ให้ไปทำการฝากหรือถอนเงินพร้อมทั้งปรับสมุดบัญชีก่อนที่จะถึงวันนัดยื่นวีซ่า 7 วันกรณีให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทางต้องมี สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทางและ         ผู้รับรองค่าใช้จ่ายเพื่อแสดงความสัมพันธ์
5.  สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
6.สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และระบุชื่อบุคคลที่เด็กจะเดินทางไปด้วยและความสัมพันธ์ของผู้เดินทางที่มีต่อเด็ก พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่าร้างต้องมีข้อความระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 7-15 วันทำการ  
– การพิจารณาว่าจะได้รับวีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น

– สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาและทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องขอวีซ่าที่ประเทศที่ตนเองพำนักอยู่เท่านั้น
– กรณีที่ผู้เดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่นวีซ่า และกรณีที่ท่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่า หรือนำหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทัน ท่านจะต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยว

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์