ยุโรปตะวันออก B

EAST EUROPE B

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ออสเตรีย “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเช็กในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็กที่โด่งดัง “เบิร์ชเทสกาเด้น” ล่องทะเลสาบแสนสวย “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

 

 

วันแรก        กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น.  :   
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) – บูดาเปสท์ (ฮังการี)
เวลา 01.30 น.  : 
   บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ประมาณ 10 ชม. 30 นาที)

เวลา 07.00 น.  :    เดินทางถึงกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่บูดาเปสท์ (BUDAPEST / 3 ชม. 20 นาที) นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี
เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :    นำท่านสู่บริเวณจตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่ก่อสร้างในสถาปัตยกรรมนีโอกอธิคที่งดงามจนได้การยกย่องว่าเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมฝั่งแม่น้ำดานู๊บ อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชน, บริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ (สงวนสิทธ์งดล่องเรือหากอากาศไม่ดี) / นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON BUDAPEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบกูลาชดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกย่าร์ ดนตรีพื้นเมือง

 

 

วันเดินทาง        19-28 ต.ค. 
อัตราค่าบริการ    **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ต.ค.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

102,000.-

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ  

91,000.-

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 

87,000.-

พักเดียวเพิ่มท่านละ                   

22,000.-

หมายเหตุ
** บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

** ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
** รายการเขียนหลบวันหยุดเพื่อช้อปปิ้ง และหลบที่เที่ยวบางแห่งปิด อาจดูแปลกๆ เล็กน้อย

อัตราค่าบริการรวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ

– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 30 กก.
– ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์