ยุโรปดอกไม้ 3

EUROPE FLOWERS 3

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

เสน่ห์ของทัวร์ ได้ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ปลูกดอกไม้ขายมากที่สุด รวมทั้งผัก ผลไม้และสินค้าเกษตรกลับเป็นสินค้าหลักของประเทศเนเธอร์แลนด์ เที่ยวชมประเทศเล็กๆอย่างเบลเยียมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรป องค์การนาโต้ยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จัตุรัสกลางเมืองสวยมาก สัมผัสดินแดนแฟชั่นฝรั่งเศส ชมทั้งพระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ ชื่นชมบรรยากาศ ขุนเขา สายน้ำ ทะเลสาบ และหิมะขาวโพลนเต็มยอดเขาทุกฤดูกาล สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาจุงฟราวในสวิส เข้าสู่เยอรมันดินแดนอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่องจักรกลที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป อลังการกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ที่สูงที่สุด พิเศษสุด งานเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟ เปิด 21 มี..– 19 พ.. 2562

สายการบิน    การบินไทยบินตรงไป-กลับ
โรงแรม            มาตรฐานยุโรปพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พักเมืองละ 2 คืน 2 ครั้ง (4 คืน จาก 8 คืน)
รถโค้ช             มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง                             
รถไฟ               ไต่เขาขึ้นยอดเขาจุงฟราวยอร์ค TOP OF EUROPE  
 
ลิฟท์ขึ้นหอไอเฟิล (ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปเฉย ๆ)
เรือ                 ล่องทะเลสาบลูเซิร์น / ล่องทะเลสาบทิติเซ่ / ล่องคลองอัมสเตอร์ดัม
อาหาร            เช้าแบบอเมริกัน, เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชียสลับ
มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางแน่นอน (โปรดวางใจ ทัวร์ดอกไม้เราชำนาญกว่าใคร)
หมายเหตุ       ทัวร์ดอกไม้มีมากมายในตลาด แต่จะมีกี่บริษัทใช้สายการบินแบบบินตรง

 *อาจดูว่าหลายประเทศ แต่มันเป็นพรมแดนที่ติดกันอย่างเนเธอร์แลนด์ – เบลเยียม – ฝรั่งเศส แต่ละประเทศนั่งรถไม่เกิน 3-4 ชม. ก็ถึงกันแล้ว / ปารีสมีเวลาสบายๆ

 

วันแรก    กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น.  :   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาก้น
เวลา 01.05 น.  :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970
เวลา 07.50 น.  :   ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) เพื่อชมความงดงามของน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS / 30 นาที) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส  นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านล่องเรือในทะเลสาบลูเซิร์น ชมบรรยากาศของบ้านเรือนที่และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของขุนเขาอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 1 ชม.) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ (เมษายน-ตุลาคม ร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้นส่วนใหญ่ เปิดถึง 4 ทุ่ม) นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROYAL ST. GEORGE  หรือ METROPOLE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก (หมูหรือเนื้อเลือกก่อนเดินทาง)

 

 

 

 

วันที่สาม    อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค)
เช้า   :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN / 20 นาที) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อขึ้นรถไฟฟ้า (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE  (ยอดเขาจุงฟราวสูง 4,158 เมตร) นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX นำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ เล่นหิมะจุใจ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจากสูงสุดในยุโรปที่รถไฟขึ้นถึง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย  :   มีเวลาสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนยอดเขาต่อ
เวลา 14.00 น. :   เดินทางกลับจากจุงฟราวสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN / 15 นาที) โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 / ค.ศ. 1897) แล้วเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ ช๊อกโกแลต นาฬิกายี่ห้อดังๆ ของสวิส มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ  หรือถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

 

 

วันที่สี่   อินเทอร์ลาเก้น – โกลมาร์ (ฝรั่งเศส) – ทิติเซ่ (เยอรมัน)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 3 ชม.) เมืองแสนสวยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาส-ลอเรนส์ เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  ตัวอาคาร  บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซาสอย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล  เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิ่ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทิติเซ่ (TITISEE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองตากอากาศในหุบเขาของป่าดำอันเลื่องลือ ท่านจะได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สนที่ขึ้นกันหนาแน่นจนดูดำทะมึนเมื่อมองจากที่ไกลอันเป็นที่มาของชื่อป่าดำ (BLACE FOREST)  นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบทิติเซ่ ชมความงามของบรรยากาศที่มีฉากหลังเป็นป่าไม้สนอันสวยงาม จากนั้นเดินเล่นชมเมืองสวยๆ ดูการสาธิตการทำนาฬิกากุ๊กกรูที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากุ๊กกรูที่ดีที่สุด
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MARITIM หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า   ทิติเซ่ – ค็อกเค่ม – โคโลญจน์    
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองค็อกเค่ม (COCHEM) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโมเซล (MOSEL) ชมเมืองค็อกเค่ม บันทึกภาพปราสาทไรชส์บวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น้ำโมเซล เป็นปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี (ชมความงามจากจุดชมวิวด้านล่าง เพราะทางขึ้นค่อนข้างชันมาก หิมะหรือฝนตกอันตราย)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่โคโลญจน์ (COLOGNE) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นำชมมหาวิหารโคโลญจน์ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ให้เวลาเดินเล่นหรือช้อปปิ้งย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MARITIM หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่หก   โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)  
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM / 3 ชม. 30 นาที) เมืองดอกไม้หลากสีสันและกังหันลม ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   :   นำท่านลงเรือหลังคากระจกเพื่อชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 ให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หันหน้าสู่แม่น้ำลำคลอง แล้วชมโรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านผ่านย่านจัตุรัสดาม (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม HYATT REGENCY หรือระดับเดียวกัน  
 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   อัมสเตอร์ดัม – เคอเคนฮอฟ – บรัสเซลล์ (เบลเยียม)
เช้า   :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ “สวนเคอเคนฮอฟ” (KEUKENHOF) อุทยานทิวลิปที่มีชื่อเสียงก้องโลก ให้เวลาท่านเดินชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามทั้งทิวลิป, ไฮยาซินต์, ลิลลี่ และไม้ดอกไม้ประดับหลากสีหลายพันธุ์ ชมไม้ประกวดชนะเลิศต่างๆ ภายในเรือนกระจกที่มีดอกใหญ่สวยงามตระการตา มีเวลาสบายๆ  3 ชม.ในสวน  
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   เดินชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟต่อ
เวลา 
14.00 น. :   นำท่านสู่บรัสเซลล์ (BRUSSELS / 2 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม  นำชมเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบารอค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมียม  สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำเข้าโรงแรมที่พัก RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

 

วันที่แปด   บรัสเซลล์ – ปารีส (ฝรั่งเศส)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส  (PARIS / 3 ชม. 30 นาที) มหานครที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างทางเป็นทุ่งชนบทแบบยุโรปแท้
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย   :  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัส  ตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ  นำชมนครปารีส ชมจัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่อง   กิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ผ่านโบสถ์นอร์ทเทอดาม พระราชวังลุฟวร์ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์ โรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฝรั่งเศส
นำท่านเข้าโรงแรม NOVOTEL EIFFEL 2 คืน หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เก้า  ปารีส (ช้อปปิ้ง + แวร์ซายส์)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUIS VUITTON, BALENCIAGA, PRADA, CHANEL ฯลฯ ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมากมาย  
เที่ยง   :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   :  เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เข้าชมความโอ่อ่าของพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) ชมท้องพระโรง ห้องบรรทมของ พระราชินี ห้องกระจกที่เคยใช้รับทูตจากอยุธยา และเคยใช้เป็นที่เซ็นสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ชมศิลปะล้ำค่าและภาพเขียนเทพเจ้าต่างๆ ชมอุทยานอันร่มรื่นด้วยมวลหมู่พฤกษชาติหลากสีนานาพันธุ์ จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนหอไอเฟิล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ของกรุงปารีส 
ค่ำ    :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

 

วันที่สิบ  ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / อิสระเพื่อพักผ่อน – จัดกระเป๋า
เวลา 
09.30 น.  :   เดินทางสู่สนามบิน ชาร์ลเดอโกล ทำเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง
เวลา 
13.40 น.  :   บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่สิบเอ็ด   กรุงเทพฯ
เวลา 
05.55 น.  :   กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

 

วันเดินทาง        11-21 เม.ย. // 25 เม.ย.-5 พ.ค. // 2-12 พ.ค.
อัตราค่าบริการ  กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวมีจำกัด     

รายการ

11 เม.ย.

25 เม.ย.

2 พ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ

129,000.-

123,000.-

117,000.-

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ

113,000.-

107,000.-

101,000.-

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

108,000.-

103,000.-

96,000.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

20,000.-

21,000.-

22,000.-

หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                               
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าอาหารตามรายการ                                                                   
– ค่าเรือล่องแม่น้ำไรน์
– ค่าเรือล่องแม่น้ำแซนน์                                                    
– ค่าเรือล่องคลองอัมสเตอร์ดัม
 – ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ        
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                      
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                              
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                        
– ค่าขึ้นหอไอเฟิล
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                             
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์