ยุโรปดอกไม้ 1

EUROPE FLOWERS 1

เอกสารยื่นวีซ่าเบลเยียม (จำนวน 1 ชุด) 
*ท่านที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีที่ท่านมีวีซ่าแล้ว และไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าที่มียังสามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาแฟ็กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อตรวจสอบได้ถูกต้อง
1.       หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด 
2.       รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่และต้องเห็นไหล่จำนวน 2 รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3.   หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
– เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
– เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
– พนักงานบริษัทฯ: ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) วันเข้าทำงานและวันที่อนุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
– ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
– กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
– นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชั้นเรียน และวันที่เดินทางฉบับภาษาอังกฤษ
– ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4.   หลักฐานการเงิน
– รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกท่าน ต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
– กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว / และกรณีบุคคลที่บัญชีมียอดเงินฝากน้อย) ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้) ทำการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทางได้ โดยทำหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารระบุชื่อผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองท่าน (ผู้ที่รับรองให้ กับผู้ที่ถูกรับรอง เพื่อแสดงความสัมพันธ์)
5.   สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น 
6.   สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
7.     หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และระบุชื่อบุคคลที่เด็กจะเดินทางไปด้วยและความสัมพันธ์ของผู้เดินทางที่มีต่อเด็ก พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่าร้างต้องมีข้อความระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือของทุกท่านให้ทราบ เพื่อสะดวกในการกรอกเอกสารยื่นวีซ่าและการติดต่อ

– การพิจารณาว่าจะได้รับวีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
– สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาและทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องขอวีซ่าที่ประเทศที่ตนเองพำนักอยู่เท่านั้น
– กรณีที่ผู้เดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น    วีซ่า และกรณีที่ท่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่า หรือนำหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทัน ท่านจะต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยว

 

 

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์