ยุโรปดอกไม้ 1

EUROPE FLOWERS 1

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองน่ารักๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน.. (งานเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ มีระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2562)

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม          มาตรฐานยุโรป    
รถโค้ช           มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง
อาหาร           เช้าแบบอเมริกัน, กลางวัน-ค่ำแบบยุโรปและเอเชียบ้างสลับ
มัคคุเทศก์    ชำนาญเส้นทางแน่นอน
หมายเหตุ     อาจดูว่าหลายประเทศ แต่จริงๆ แล้วไม่ไกลกันเพราะเป็นตะเข็บรอยต่อ 5 ประเทศ ซึ่งเราสามารถระบุระยะเวลาเดินทางได้ทุกเมือง โปรดดูรายละเอียด

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :    ร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – บรัสเซลล์(เบลเยียม)– เฮก(เนเธอร์แลนด์) – เดลฟท์ – อัมสเตอร์ดัม
เวลา 00.30 น. :    ออกเดินทางสู่บรัสเซลล์ โดยเที่ยวบินที่ TG 934
เวลา 07.40 น. :  ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วเดินทางสู่กรุงเฮก (HAGUE / 2 ชม. 20 นาที) นำท่านถ่ายภาพหน้าศาลโลก ผ่านชมกระทรวง ทบวง กรม ย่านสถานฑูตกงสุลต่างๆ และตัวเมืองเฮก เมืองที่มีการวางผังเมืองดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านชมมืองเดลฟท์ (DELFT / 30 นาที) เมืองเล็กที่สุดของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างรอตเตอร์ดัมและกรุงเฮก  นำชมเมืองเล็กๆ แต่มีความสวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากเป็นที่พำนักของเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์ (WILLIAM OF ORANGE) ในช่วงปี ค.ศ. 1572-1584 ผู้ต่อสู้เพื่อทวงเอกราชคืนจากสเปน จนได้ชื่อว่าเป็นบิดาของประเทศเนเธอร์แลนด์ อิสระเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางเมือง GROTE MARKET ชมศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ที่เก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ ชมโบสถ์เก่า (OLD CHURCH) ที่มีความสูงเป็นอันดับสองของประเทศ เป็นที่ฝั่งพระศพเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์ และโบสถ์ใหม่ (NEW CHURCH) สูง 108 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1396-1496 โบสถ์สไตล์โกธิค เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์ฮอลแลนด์ ชม OOSTPOORT ประตูเมืองเก่าที่ยังคงสภาพเดิมและมีความสวยงาม แล้วอิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อ DELFTWARE เครื่องเครือบกระเบื้องสีฟ้าขาว ที่พบว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมืองจีนในศตวรรษที่ 17 แล้วออกเดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM / 1 ชม. 30 นาที) เมืองดอกไม้หลากสีสันและกังหันลม ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ค่ำ :       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM CITY  2 คืน 

 

 

 

วันที่สาม   อัมสเตอร์ดัม (สวนเคอเคนฮอฟ)
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองลิสเซ่ (LISSE) ที่ตั้งของสวนเคอเคนฮอฟ  (KEUKENHOF) นำท่านสู่ “สวนเคอเคนฮอฟ” อุทยานทิวลิปที่มีชื่อเสียงก้องโลก ให้เวลาท่านเดินชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามทั้งทิวลิป, ไฮยาซินต์, ลิลลี่ และไม้ดอกไม้ประดับหลากสีหลายพันธุ์ ชมไม้ประกวดชนะเลิศต่างๆ ภายในเรือนกระจกที่มีดอกใหญ่สวยงามตระการตา
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในสวน/ชื่นชมดอกไม้ต่อ
บ่ายๆ :   เดินทางกลับตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านล่องเรือชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หันหน้าสู่แม่น้ำลำคลอง ชมโรงงานเจียระไนเพชรอันโด่งดัง ผ่านย่านจัตุรัสดาม (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

วันที่สี่     อัมสเตอร์ดัม – กีทูร์น – โคโลญจน์ (เยอรมัน)
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กีทูร์น หรือ คิท-ฮอร์น ในภาษาดัทช์  (GIETHOORN / 1 ชม. 20 นาที) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและลำคลองเล็กๆ และสะพานไม้โค้งอันน่ารัก พาหนะในการเดินทางคือเรือ หมู่บ้านนี้แทบไม่มีถนน จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านไร้ถนน ชาวบ้านตั้งใจอนุรักษ์รูปแบบการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเมืองความน่ารักของเมืองนี้  แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 3 ชม.) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอม    โอเดอโคโลญจน์ 4711 นำชมมหาวิหารโคโลญจน์ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ให้เวลาเดินเล่นหรือ  ช้อปปิ้งย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญ
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MARITIM หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า   โคโลญจน์ – ค็อกเค่ม – โคเบลนซ์  
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองค็อกเค่ม (COCHEM / 1 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโมเซล (MOSEL) ชมและถ่ายรูปภายนอกปราสาทไรชส์บวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น้ำโมเซล เป็นปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี ให้ท่านได้ชมความอลังการของป้อมปราการอัศวินแห่งนี้ (ชมและถ่ายรูปจากจุดชมวิวด้านล่าง เพราะทางขึ้นค่อนข้างชันมาก หิมะหรือฝนตกอันตราย)
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   ท่านเดินทางสู่เมืองโคเบลนซ์ (KOBLENZ) เมืองท่าสำคัญปากแม่น้ำโมเซล (MOSELLE RIVER) ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำไรน์ (RHINE RIVER) ตรงบริเวณที่เรียกว่า DEUTSCHES ECK (GERMAN CORNER) ชมเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน รายล้อมไปด้วยอาคารและ      ป้อมปราการอันเก่าแก่ ชมป้อมปราการเอียเรียนบรายทชไตน์ (EHRENBREITSTEIN FORTRESS) ตั้งอยู่บนภูเขา สร้างขึ้นโดยรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน 
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DIEHLS  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่หก   โคเบลนซ์ – ลักเซมเบิร์ก 
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินเล่นแบบสบายๆ
ออกเดินทางสู่ประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG / 2 ชม.) ที่มีเจ้าผู้ปกครองสืบต่อกันมาหลายร้อยปี
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :    นำท่านชมลักเซมเบิร์ก ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง (2,586 ตร.กม.) สู่ย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON  หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เจ็ด   ลักซ์เซมเบิร์ก – บรัสเซลล์ (เบลเยียม)  
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่บรัสเซลล์ (BRUSSELS / 2 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม 
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำชมเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบารอค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส  แวะถ่ายรูปอโตเมียม  สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ผ่านวังของกษัตริย์ อัลเบิร์ตที่ 2  แล้วอิสระช้อปปิ้ง
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าโรงแรมที่พัก HILTON CITY  2 คืน หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่แปด  บรัสเซลล์ – บรูจจ์ – เก๊นท์ – บรัสเซลล์
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของเฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชมมหาวิหารโฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ที่ท่านจะประทับใจในความงาม
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 40 นาที) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยียม นำท่านชมเมืองเก๊นท์ ชมวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด แล้วเดินทางกลับบรัสเซลล์
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่เก้า    บรัสเซลล์ – กรุงเทพฯ
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ
เวลา 
09.30 น. :  ออกเดินทางไปสนามบิน ทำเรื่องคืนภาษีและเช็คสัมภาระ
เวลา  
13.30 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 935

 

วันที่สิบ  กรุงเทพฯ
เวลา 
05.35 น. :   กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง      10-19, 12-21 เม.ย. // 26 เม.ย.-5 พ.ค. // 3-12 พ.ค.   

อัตราค่าบริการ  ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..        

รายการ

10/12 เม.ย.

26 เม.ย.

3 พ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

117,000

102,000

103,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

101,000

88,000

89,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

97,000

84,000

85,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ  

26,000

20,000

22,000

หมายเหตุ                  

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                          
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการ                          
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                                         
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                      
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                      
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                      
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์