ยุโรปคลาสสิค

EUROPE CLASSIC

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านเที่ยวเมืองดังของออสเตรีย ชมเวียนนา เมืองหลวงแสนโรแมนติค เมืองสวยถิ่นกำเนิดเพลงวอลทซ์ เที่ยวเมืองสวยกราซ, ฮอลสตัท, ซาลส์เบิร์ก เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เยอรมัน เที่ยวเบิร์ชเทสกาเดน เมืองเล็กน่ารักริมทะลเสาบโคนิกเซ่ ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานที่สุด สัมผัสเมืองน่ารัก ฟ%E

วันแรก  กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

 

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)
เวลา 01.20 น.  :  บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ประมาณ 10 ชม. 30 นาที)
เวลา 07.15 น. :  เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิร์นบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ  ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม     นำชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม เที่ยวชมริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ที่มีความกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร  ประกอบไปด้วย อาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิก โวทิฟเชิร์ช, อาคารรัฐสภา,  อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์  ผู้ประพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย : นำท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX, PATEK PHILLIPE กระเป๋า LOUIS VUITTON, PRADA และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ์ / นำเข้าที่พักโรงแรม AUSTRIA TREND หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สาม  เวียนนา – กราซ – ฮอลสตัท
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เมืองกราซ  (GRAZ / 2 ชม. 30 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก นำท่านชมเมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด ผ่านชมโบสถ์ประจำเมือง แต่เดิมเคยเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1438-1464 โดยพระเจ้าฟรีดิชที่ 3 ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้ถวายให้เป็นโบสถ์สำหรับราชสำนัก ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นในตัวเมืองน่ารักท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามกลางหุบเขาแอลป์แห่งนี้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :  ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท โดยรถโค้ช (HALLSTATT / 2 ชม. 30 นาที) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย     นำท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึกที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และ  บ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ชมจุดชมวิวมหาชน แล้วนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา     ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูปลาเทร๊าซ์) / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HERITAGE หรือ   ระดับเดียวกัน
หมายเหตุ
-เนื่องจากมีแต่โรงแรมเล็กๆ (4 ดาวมี 1 แห่งเท่านั้น) หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รับรองว่าโรงแรมดี (ไม่ดีเราไม่ทำ)
รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

วันที่สี่  ฮอลสตัท – ฮาลลีน – ซาลส์เบิร์ก – เบิร์ชเทสกาเดน (เยอรมัน)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เหมืองเกลือฮาลลีน (HALLEEN / 1 ชม.) เพื่อชมเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ภายในถ้ำท่านจะตื่นเต้นสนุกสนานกับการเที่ยวชมหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสไลด์ลงตามทางไม้ลื่นโบราณที่ยาวกว่า 42 เมตร นั่งเรือล่องทะเลสาบเกลือ และนั่งรถไฟชมสถานที่สำคัญที่ชาวเหมืองเกลือเคยใช้ชีวิตอยู่จริง เช่น วิหารเซนต์รูเพิร์ต โรงอาหาร หุ่นจำลองชาวเซลติกผู้ที่ค้นพบเหมืองเกลือเป็นเผ่าแรก ฯลฯ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG / 15 นาที) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่า  เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาค์คบิชอฟ เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพรียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบาร็อค  นำท่านชมซาลส์เบิร์กเป็นเมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE  SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 1 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตั้งอยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามแห่งเขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็นเมืองที่นักเล่นสกีนิยมไปพักอีกแห่งหนึ่ง นำท่านสู่ทะเลสาบโคนิกเซ่ (KONIGSEE) ทะเลสาบกษัตริย์ ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียร์บนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งนี้มี  ความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 กม. ลึก 190 ม. และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/นำเข้าที่พักโรงแรม ALPEN KRONPRINZ หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า  เบิร์ชเทสกาเดน – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU /  3 ชม. 30 นาที) เมืองที่ตั้งปราสาท โฮเฮนชวานเกาที่ประทับของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ในวัยเยาว์ ซึ่งเป็นแรงบัลดาลใจในการก่อสร้าง             ปราสาทนอยชวานชไตน์
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์ หรือปราสาทหงษ์ใหม่ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ทนูโว ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็นต้นแบบให้วอลท์ดิสนีย์นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา แล้วนำท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติคอันมีชื่อเสียง (ROMANTIC STRASSE)  เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี และทุ่งแรฟที่ออกดอกเหลืองอร่ามสุดสายตาสู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองสำคัญบนเส้นทางสาย   โรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์ นำเข้าที่พักโรงแรม LUIPOLDPARK หรือระดับเดียวกัน จากนั้นอิสระเดินเล่นหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

วันที่หก  ฟุสเซ่น – ลินเดา – วาดุ๊ซ – เซนต์ มอริทซ์ (สวิตเซอร์แลนด์) 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองลินเดา (LINDAU) เมืองเล็กๆ น่ารัก เป็นเกาะอยู่ในรัฐบาวาเรีย ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบโบเด้นเซ (BODENSEE) หรือทะเลสาบคอนสแตนซ์ (LAKE CONSTANCE) นำท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ถนนแม็กซิเลียน ชมความโรแมนติคของเมือง ผ่านชมอาคารบ้านเรือนและศาลากลางเมืองลินเดา (ALTES RATHAUS) แล้วนำท่านสู่บริเวณทะเลสาบ นำชมหอคอย  ประภาคารมางทวร์ม (MANGTURM) และอนุสาวรีย์สิงโตบาวาเรีย ให้ท่านได้บันทึกภาพและเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  เดินทางสู่เมืองวาดุ๊ซ (VADUZ) เมืองหลวงของรัฐอิสระลิคเค่นสไตน์ มีเจ้าชายสืบเชื้อสายปกครองมากกว่า 200 ปี เลือกซื้อแสตมป์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ แล้วนำท่านสู่เซนต์มอริทซ์     (ST. MORITZ / 2 ชม.) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ และยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนฝึกสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิส
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม STEFFANI หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เจ็ด  เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ติราโน (อิตาลี) – โคโม
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปี ค.ศ. 1910 โดยบริษัทไรเธียนร์ บาห์น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซิโอ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมที่มีชื่อเสียง (นั่งรถไฟประมาณ 2 ชม. 5 นาที / รถยนต์นำกระเป๋าไปรอรับปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO) เมืองเล็กๆ น่ารักสไตล์อิตาเลียน อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิส
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  ออกเดินทางสู่โคโม (COMO / 2 ชม. 30 นาที) เมืองริมทะเลสาบแสนสวย อีกหนึ่งบรรยากาศของอิตาเลียน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและทะเลสาบสวยแห่งนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมของบรรดาเศรษฐี ดารา และนักกีฬายอดนิยมจากทั่วโลกซื้อบ้านพักตากอากาศสุดหรูเอาไว้พักผ่อนได้ตลอดทั้งปี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม METROPOLE SUISSE หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ         
บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส ไม่มีวิ่งบริการในช่วงบ่าย บริษัทจะใช้รถไฟปกติแต่เป็นชั้น         เฟิร์สคลาสและวิ่งบนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตั๋วแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)
– หากโรงแรมที่โคโมเต็ม จะข้ามไปนอนลูกาโน่ฝั่งสวิส

 

 

วันที่แปด  โคโม – ฟ็อกซ์ทาวน์เอ้าท์เล็ท (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูกาโน่ – ลูเซิร์น – กือสตั๊ด
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เมนดรีซีโอ (MENDRISIO / 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ชายแดนสวิส-อิตาลี อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในฟ็อกซ์ทาวน์เอ้าท์เล็ท (FOX TOWN OUTLET) ซึ่งเป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่อยู่ติดกับพรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกมากมาย รวมทั้งแบรนด์เนมจากอิตาลี อาทิเช่น กางเกงดีเซล (DIESEL) , เฟอร์รากาโม่ (FERAGAMO), กุชชี (GUCGI) พราด้า (PRADA)  สำหรับท่านที่ไม่ชอบการช้อปปิ้ง บริเวณฟ็อกซ์ทาวน์แห่งนี้ยังมีซุปเปอร์มาเก็ตชื่อดัง Coop ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้, ขนม หรือช็อคโกเลตต่างๆ ตามอัธยาศัย นำท่านสู่เมืองลูกาโน่ (LUGANO / 20 นาที) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิสตอนใต้ ให้ท่านได้เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ชมอาคารบ้านเรือนและร้านค้าที่ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 2 ชม.) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส  นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น แล้วนำท่านสู่เมืองกือสตั๊ด (GSTAAD / 1 ชม.) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของเศรษฐีและผู้มีชื่อเสียงในยุโรป
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ARC EN CIEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

วันที่เก้า  กือสตั๊ด – กลาเซียร์ 3000 – กือสตั๊ด
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่โกล ดู ปิลยง (COL DU PILLON) เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน สู่กลาเซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” (GLACIER 3000) แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ การนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าที่นักสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา นั่งรถสโนว์บัส (SNOW BUS) วิ่งไปบนหิมะ,  นั่งถาดเลื่อน (SNOW SLED) และ ALPINE COASTER หรือการนั่งเก้าอี้บนรางเลื่อนที่หวาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย 
หมายเหตุ  ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการความสนุกกับเครื่องเล่นและกิจกรรมบนหิมะ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายๆ  :  นำท่านลงจากยอดเขา แล้วเดินทางกลับสู่เมืองกือสตั๊ด
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่สิบ   กือสตั๊ด – ซูริค – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค (1 ชม. 20 นาที)
เวลา 13.30 น. :  บินตรงกลับกรุงเพทฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

 

 

 

วันที่สิบเอ็ด  กรุงเทพฯ
เวลา 05.30 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง           
อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

  

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ

  

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

  

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

  

หมายเหตุ        
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ       

–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร 
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                       
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์