แกรนด์สวีเดน

GRAND SWEDEN

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ

โรงแรม         มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

รถโค้ช          มาตรฐานยุโรป  45-50 ที่นั่ง                

อาหาร          เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชีย

มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางยุโรป / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

วันแรก  กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น. : 
    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม – เออเรบรู – คาร์ลสตัด 
เวลา 01.10 น. :    ออกเดินทางสู่สต็อคโฮล์ม โดยเที่ยวบินที่ TG 960
เวลา 07.00 น. :   ถึงสนามบินกรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) นครหลวงของสวีเดน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านสู่เออเรบรู (OREBRO / 3 ชม.) เมืองป้อมปราการและปราสาทริมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เออเรบรู ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอีก 1 เมืองที่มีชื่อเสียงของสวีเดน นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวาดเคอพิง (WADKOPING OPEN AIR MUSEUM) ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสะดุดตา คือบ้านไม้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18-19 ถือว่าเป็นศูนย์รวมของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเออเรบรู และมีความสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคารสร้างจากไม้และทาสีแดง หรือสีอิฐเมื่อเวลาสะท้อนกับผืนน้ำจะทำให้เกิดภาพที่สวยงามราวกับภาพวาดเลยทีเดียว แล้วนำท่านชมเมืองเออเรบรู บันทึกภาพกับปราสาทเออเรบรู (OREBRO CASTLE) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเล็กๆ ริมแม่น้ำสวาร์ตาน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเออเรบรูเลยก็ว่าได้ ปราสาทเออเรบรูหรือป้อมปราการเก่าตั้งแต่ยุคกลาง มีอายุมากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์วาซา (ROYAL FAMILY VAZA) โดยหอคอยถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันปราสาทเออเรบรูได้กลายเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาล ให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย :   นำท่านสู่คาร์ลสตัด (KARLSTAD / 1 ชม. 30 นาที) เมืองสวยริมทะเลสาบแวนเนิร์น เมืองเก่าที่ยังคงเห็นบรรยากาศแบบาชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี เมืองนี้จึงมีวิวสวยทั้งภูเขา ทะเลสาบและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านชมโบสถ์ประจำเมือง (KARLSTAD CATHEDRAL) โบสถ์สีขาวสไตล์บารอคที่ตั้งโดดเด่นใจกลางเมือง แล้วนำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งย่านทาวน์สแคว ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง อิสระให้ท่านได้      ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCANDID หรือระดับเดียวกัน  

 

วันที่สาม   คาร์ลสตัด – สตรอมสตัด – สโมเกน 
เช้า   :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เมืองสตรอมสตัด (STROMSTAD / 3 ชม.) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้พรมแดนติดกับเมืองแซนเดฟยอร์ด ของประเทศนอร์เวย์ ในอดีตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนในปี ค.ศ. 1658 และเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาของ ROSKILDE สตรอมสตัดกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนทางทะเลและสปาในช่วงกลางศตวรรษ และยังถือเป็นเมืองท่าเรือน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน นำท่านชม BLOMSHOLM ที่มีลักษณะคล้ายกับสโตนเฮ้นจ์ จึงได้ชื่อว่า สโตนเฮ้นจ์แห่งสวีเดน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศสวีเดน เป็นสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์ในยุคหินจนถึงยุคกลางมีซากโบราณที่น่าสนใจ ถือเป็นความงามแปลกตาที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทุ่งหญ้าอันเขียวขจี
เที่ยง :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมศาลาว่าการเมืองสตรอมสตัด (CITY HALL STROMSTAD) อาคารที่ก่อสร้างในสไตล์อาร์ตนูโว สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1917 แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนและร้านค้า ที่ดูเรียบง่ายสบายตา จากนั้นนำท่านสู่สโมเกน (SMOGEN /  1 ชม. 10 นาที) เกาะแห่งสีสันชายฝั่งทะเลตะวันตกของสวีเดนที่สวยงาม ย่านแถบนี้เรียกว่า เวสตรา  เยอตาลันด์ (VASTRA GOTALANDSLAN)ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมง, ท่าเรือประมง, ท่าเรือยอร์จ และสถานที่พักตากอากาศ ยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนของชาวสแกนดิเนเวียนและแถบอื่นๆ ในยุโรป
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HAVSBAD หรือระดับเดียวกัน 2 คืน  

 

 

 

วันที่สี่    สโมเกน 
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงและแล่นเรือผ่านชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรม CRAYFISH &  CRAB SAFARI ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์กับการจับปูทะเล และการจับกุ้งเครย์ฟิช หรือกุ้งก้ามแดง (CRAYFISHG, CRAWFISH) หน้าตาจะคล้ายกับกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย แต่สีสันจะโดดเด่นเหมือนกุ้ง   ล็อบสเตอร์ ซึ่งกุ้งเครย์ฟิชเป็นที่นิยมและพบได้ในแถบน่านน้ำของยุโรปจนเกิดเป็นเทศกาลแห่งการกิน CRAYFISH ที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกโดยกลุ่มชนชั้นสูงในสวีเดนตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้ความนิยมไปทั่วประเทศสวีเดน และประเทศในกลุ่มนอร์ดิกในเวลาต่อมา
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมลิ้มรสชาติของกุ้งเครย์ฟิชและปูสดๆ ที่นำมาปรุงอาหารสไตล์สแกนดิเนเวีย สุดพิเศษสำหรับท่าน
บ่าย  :  นำท่านชมหมู่บ้านชาวประมงบนเกาะสโมเกน  สัญลักษณ์แห่งเกาะสโมเกน ที่ไม่ควรพลาดแก่การมาเยือนและบันทึกภาพเก็บความประทับใจ ภูมิประเทศบนเกาะสโมเกนมีลักษณะเป็นแนวชายฝั่งเป็นโขดหินแกรนิต และเขาหัวโล้นที่ไม่มีต้นไม้ มีลักษณะเป็นหน้าผาที่เป็นหินทั้งหมดอยู่ติดริมทะเล สถานที่พักตากอากาศหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวสโมเกนส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้ โดยบ้านแต่ละหลังจะมีสีสันสดใสสวยงาม ทั้งสีน้ำตาล, แดง, เหลือง และฟ้า สโมเกนเป็นท่าจอดเรือตั้งแต่เรือลำเล็กไปจนถึงเรือยอร์ช ซึ่งท่านสามารถเดินเล่นชมหมู่บ้านประมงแห่งนี้ได้ตลอดเส้นทาง จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของสวีเดน
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่ห้า    สโมเกน – โกเทนเบิร์ก – ยันโชปิง   
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โกเทนเบิร์ก (GOTHENBURG / 1 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารัก และเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เป็นเมืองที่มีความทันสมัยและมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม และแบรนด์รถชื่อดังอย่าง วอลโว (VOLVO) ซึ่งมีต้นกำเนิดจาก เมืองนี้ และเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธโกเธนเบิร์ก (WAT BUDDHA GOTHENBURG) วัดไทยในประเทศสวีเดนอีกด้วย นำชมเมืองโกเทนเบิร์ก ชมจัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ (GUSTAV ADOLF’S) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสแห่งนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อของ STORTORGET ซึ่งแปลได้ตรงตัวว่า จัตุรัสใหญ่ แต่ภายหลังเมื่อมีการนำรูปปั้นขนาดใหญ่ของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ (GUSTAVUS II ADOLPHUS) มาตั้งไว้ในปี ค.ศ. 1854 เพื่อความสมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อจัตุรัสตามชื่อของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่นั่งดื่มกาแฟนั่งพักผ่อนสบายๆ  หรือเดินเล่นชมบรรยากาศของเมือง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง อาคารสไตล์ดัชท์ที่มีความเก่าแก่และสวยงาม เป็นศูนย์กลางของงานฝีมือชั้นสูง ด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์ และด้านหลังเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยมีชื่อว่า NORDSTAN นำท่านผ่านชมจัตุรัสโกตา (GOTAPLATSEN) อีกหนึ่งจัตุรัสหลักของเมืองโกเทนเบิร์ก เป็นที่ตั้งของรูปปั้นโพไซดอน ด้านหลังเป็นถนน AVENYN ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย แล้วนำท่านล่องเรือ PADDAN BOAT  ชมความงามของเมืองโกเทนเบิร์กจากบรรยากาศริมน้ำ เรือล่องผ่านชม  สถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางเมืองเก่า ชมอาคารบ้านเรือนสองฟากฝั่ง อาคารเก่าแก่ที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ลอดใต้สะพานกว่า 20 แห่ง ลำคลองแห่งนี้เกิดในศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของเมืองตามอัธยาศัย แล้วนำท่านผ่านชมท่าเรือและอู่ต่อเรือแบบดั้งเดิม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านสู่เมืองยันโชปิง (JONKOPING) เมืองเล็กๆ เงียบสงบตั้งอยู่ปลายสุดของทะเลสาบเวเทิร์น เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในครั้งที่ชาวเดนมาร์กจะเข้ามาครอบครองเมือง ชาวยันโชปิงจึงได้ทำการทุบทำลายเมืองและหลังจากนั้นจึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมืองขึ้นใหม่ จนปัจจุบันจึงเป็นเมืองที่มีความเจริญ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมาเยือน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCANDID PORTTALEN หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่หก    ยันโชปิง – วิสบี   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองออการ์ชามน์ (OSKARSHAMN / 2 ชม. 20 นาที) แล้วนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่สู่   เมืองวิสบี (VISBY / 2 ชม.) ตั้งอยู่บนเกาะก็อตแลนด์ (GOTLAND) ที่ได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งการค้าสแกนดิเนเวีย เมืองอารยธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง ก่อตั้งขึ้นในสมัยยุคกลาง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มีความ    โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมการสร้างเมือง อาทิ กำแพงเมืองเก่า, วิหาร และซากปรักหักพังของโบสถ์ จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
เวลา 14.40 น.  :  เรือเทียบท่าเมืองวิสบี นำท่านชมโบสถ์วิสบี (VISBY CATHEDRAL) โบสถ์ที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แล้วชมโบสถ์เซนต์นิโคไล       (ST. NICOLAI) ในปัจจุบันกลายเป็นซากปรักหักพังแต่ยังคงความมีเสน่ห์ จึงกลายเป็นโบสถ์เก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่ 13 ที่สวยงามจนถึงปัจจุบัน ในช่วงฤดูร้อนยังใช้เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตอีกด้วย แล้วนำท่านชมกำแพงหิน มีลักษณะเป็นกำแพงหินวงกลมที่สร้างล้อมรอบเมืองไว้เพื่อป้องกันการรุกรานศัตรู โดยกำแพงมีความยาวถึง 3.4 กิโลเมตร จากนั้นนำชมจัตุรัสเมืองเก่าที่รอบๆ เป็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีความคลาสสิคในแบบลักษณะคล้ายกันทั้งสีขาว สีเหลืองและสีส้ม กลางจัตุรัสมีร้านอาหาร คาเฟ่และร้านขายของที่ระลึกให้ความรู้สึกของเมืองเก่าแต่แฝงไปด้วยความคึกครื้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของย่านจัตุรัสเมืองเก่าแห่งนี้
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CLARION WISBY หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่เจ็ด    วิสบี   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมจุดชมวิว ซึ่งเป็นจุดชมวิว (HOGKLINT VIEWPOINT) ที่มีชื่อเสียงของเกาะก็อตแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจาเมืองวิสบี มีลักษณะเป็นแหลมขนาดเล็กทอดตัวกลางอากาศ และยื่นออกสู่ทะเลบอลติก ทั้งยังเป็นสถานที่ที่ชื่นชอบของนักปีนหน้าผา ให้ท่านได้บันทึกภาพกับจุดชมวิว แล้วนำท่านชมหมู่บ้านประมงเก่าแก่ตั้งอยู่บนชายหาดเล็กๆ ลงไปทางตอนใต้ของเกาะก็อตแลนด์ มีลักษณะเป็นบ้านไม้ หลายหลังตั้งเรียงรายกันริมชายหาด และยังมีเรือประมงเก่าที่ตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์ของบ้านประมงเก่าแก่แห่งนี้ ให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมความงามของหินดึกดำบรรพ์ (FOLHAMMAR) ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ บริเวณพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีหินตั้งเรียงรายตามแนวชายหาด หินชนิดนี้มีลักษณะคล้ายหินกรวด หินทราย หรือหินปูน ลักษณะแปลกตา หินบางก้อนมีความสูง บางก้อนมีลวดลายโดยการถูกกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นเวลานาน จึงทำให้หินมีความแปลกตาสวยงามและแตกต่างกันไปตามธรรมชาติอย่างลงตัว แล้วเดินทางกลับเมืองวิสบี ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าและชมชายหาดอันสวยงาม
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่แปด    วิสบี – สต็อคโฮล์ม    
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่ท่าเรือ
เวลา 07.05 น.   :   เรือเฟอร์รี่นำท่านสู่เมืองนีนาสชามน์ (NYNASHAMN / 2 ชม.) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 10.20 น. :   ถึงท่าเรือกรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM / 1 ชม.) นครหลวงของสวีเดน
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารีสและอัมสเตอร์ดัม ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก ผ่านชมสถานที่สำคัญ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน (GAMLASTAN) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (VASA MUSEUM) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ 1,300 ตัน ปืนใหญ่ 64 กระบอก เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึ่งก็ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ   นำชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำนับล้านชิ้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เก้า   ออสโล – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / แล้วเดินทางไปสนามบิน
เวลา 14.30 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 961

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 05.50 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง           17-26 ก.ค., 10-19 ต.ค.

อัตราค่าบริการ                                                                 

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

152,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

129,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

122,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

26,000

** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น**

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                                    
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการส่วนใหญ่พื้นเมือง
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                          
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ     
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                     
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน    
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

* ตั๋วชั้นทัศนาจรกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. / ตั๋วชั้นธุรกิจกระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 30 กก.

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์