แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 7

GRAND SWITZERLAND 7

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

              อีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า นำท่านสัมผัส 4 ยอดเขาที่แตกต่างและสวยงาม เล่นหิมะแบบจุใจ กอร์นเนอร์แกรท ชมวิวสวยของยอดเขายอดแมทเทอร์ฮอร์น สนุกท้าท้ายกับเครื่องเล่นบนยอดเขาเฟียส ชมยอดเขาสามเกลอและวิวเมืองอินเทอร์ลาเก้นบนยอดเขาฮาร์ดเดอร์คูล์ม สัมผัสการนั่งกระเช้าแบบ 2 ชั้น สู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น, นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิส อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์,  เซนต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศของเศรษฐียุโรปมากว่า 100 ปี, เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิร์น เมืองหลวงของประเทศ, ลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง, ซูริค เมืองธุรกิจ และการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ ซูริค น้ำตกไรน์สไตน์อัมไรน์ อัพเพนเซล – เซนต์มอริทซ์   
เวลา 01.05 น. :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970
เวลา 07.50 น. :   ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) ชหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN / 30 นาที) นำท่านล่องเรือสู่หน้าน้ำตกเพื่อชมความงามชมน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป (**สงวนสิทธิ์งดล่องเรือในวันที่อากาศไม่ดี หรือฝนตก หรืออากาศปิด) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองสไตน์อัมไรน์ (STEIN AM RHEIN /25 นาที) เมืองสวยงามแห่งยุคกลางที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ชมเมืองเก่าที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณและสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับรางวัล THE FIRST WAKKER PRIZE ในปี ค.ศ. 1972  อิสระเดินเล่นพร้อมบันทึกภาพตัวอาคารบริเวณจัตุรัสกลางเมืองที่มีการทาสีเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของแต่ละหลัง
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองอัพเพนเซล (APPENZELL / 1 ชม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เชิงเชาอัลพ์สไตน์ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปัตยกรรมแบบสวิสโบราณไว้ได้ดีที่สุด นำชมเขตเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสไตล์ดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ และตัวบ้านตกแต่งลวดลายหลากสีสันสวยงาม เดินเล่นบนถนนหลักที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ออกเดินทางสู่เซนต์มอริทซ์     (ST. MORITZ / 2 ชม. 30 นาที) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ และยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนฝึกสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิส
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CRYTAL หรือ STEFANI   หรือ LAUDINELLA หรือระดับเดียวกันหมายเหตุ         **เรือล่องชมน้ำตกไรน์ มีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม / ปิดในวันอากาศไม่ดี

 

 

 

วันที่สาม   เซนต์มอริทซ์ อันเดอร์แมท รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส เซอร์แมท
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อันเดอร์แมท (ANDERMATT / 3 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์  เอ็กซ์เพรส นำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) 1 ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ALBANA REAL  หรือ SONNE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน (รถไฟกลาเซียร์เวลาประมาณ 13.47-16.42 น.)
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (สเต็กหมู หรือเนื้อ เลือกก่อนเดินทาง)

หมายเหตุ        
-ท่านและครอบครัวอาจนำกระเป๋าบางส่วนขึ้นไปเซอร์แมท บางส่วนเก็บไว้ในรถบัสได้ (ไม่ต้องขนไปทั้งหมด)
ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส จะถูกนำไปตรวจซ่อมประจำปี หรือบางช่วงที่มีปัญหา บริษัท จะปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนปกติ แต่เป็นตู้เฟิร์สคลาสแทน (FIRST CLASS) วิวทิวทัศน์ยังคงเหมือนเดิม เพราะวิ่งบนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง (ความต่างระหว่างตู้แบบรถไฟ  กลาเซียร์ และรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็นกระจกหมด)

 

 

 

วันที่สี่   เซอร์แมท (กอร์นเนอร์แกรท)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่นเช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์สดใสไร้มลพิษพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองที่สวยที่สุด ทั้งเมืองสามารถมองเห็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ที่สวยงาม  นำท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกรท บาห์น (GORNERGRAT BAHN)  พาท่านนั่งรถไฟไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท (GORNERGRAT) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงดงามของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสด้วยความสูงของ ถึง 4,478 เมตร และสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงาม อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพและเล่นปุยหิมะจนพอใจ
เที่ยง   :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านลงสถานีโรเท่นโบเดน (ROTENBODEN) เพื่อนำท่านบันทึกภาพกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นสะท้อนน้ำที่ทะเลสาบริฟเฟิล (RIFFELSEE) ทะเลสาบขนาดเล็กบนเขาที่สามารถเห็นเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นในทะเลสาบได้ (หากอากาศไม่ดี ทางบริษัทของดแวะชมทะเลสาบ) แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึ่งสวยมาก อยู่เซอร์แมทแล้วท่านจะทราบว่า ทำไมถึงต้องมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง และทำไมต้องนอนบนเซอร์แมท 2 คืน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่ห้า   เซอร์แมท ท๊าซ มองโทรซ์   โลซานน์ เจนีวา อินเทอร์ลาเก้น
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองท๊าซ (TASCH) โดยรถไฟ ประมาณ 12 นาที แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่มองโทรซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ (ทะเลสาบเจนีวา, ทะเลสาบโลซานน์ คือที่เดียวกัน) ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามและไร่ผลไม้มากมาย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำชมภายในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปี เดินทางผ่านเมืองเวเว่ (VEVEY) เมืองที่ชาลี แชปปลิ้น อดีตตลกเอกของโลก รักและหลงใหลบั้นปลายของชีวิตรวม 25 ปี เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ แล้วผ่านเมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ แวะชมศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ก่อนนำท่านสู่เจนีวา (GENEVA) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก  อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ ก่อนเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROYAL ST. GEORGES หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

หมายเหตุ   อพาร์ทเม้นต์ที่เคยประทับหลังแรกเลขที่ 16 อเวนิวทิซโซ่  (16 AVENUE TISSEAU) หลังที่สองเลขที่ 51 AVENUE HALDIMAD ตัด AVENUE GENERAL GUISAN (วิลล่าวัฒนา) ในเขต PULLY

 

 

 

วันที่หก     อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาเฟียส – ฮาร์ดเดอร์ คูล์ม)
เช้า   :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีกรินเดลวาลด์เฟียส GRINDELWALD-FIRST เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่สถานี GRINDELWALD BGF ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวอันสวยงาม จนถึงสถานีเฟียส FIRST ที่ระดับความสูง 2,168 เมตร ยอดเขาเฟียส (FIRST) เป็น 1 ใน 4 ยอดเขาแถบอินเทอร์ลาเก้นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จากนั้นให้ท่านได้สนุกท้าท้ายกับ FIRST FLYER (FLIEGER) เครื่องเล่นที่สร้างความตื่นเต้นและหวาดเสียว โดยการโรยตัวจากสถานี FIRST มายังสถานี BORT แล้วนำท่านเดินเล่นบนสะพาน FIRST CLIFF WALK สะพานแขวนบนหน้าผาสูงชัน ให้ท่านได้หวิวสุดๆ พร้อมชมวิวแบบพาโนรามาของแนวเทือกเขาในระดับความสูงกว่า 4,000 เมตร

หมายเหตุ         ค่าทัวร์จะไม่รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว เช่น FIRST FLYER (แบบนั่งและนอน) การขับรถคาร์ด เพราะท่านที่กลัวหรือเป็นโรคหัวใจแล้วไม่เล่น ไม่สามารถขอเงินคืนได้ การไปเลือกซื้อเฉพาะที่ชอบคุ้มกว่า
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาพร้อมชมวิวแสนสวย  
บ่าย  :  นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา แล้วนำท่านเดินทางสู่สถานีฮาร์ดเดอร์บาห์น (HARDERBAHN) เพื่อนั่งรางไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขาฮาร์ดเดอร์คูล์ม (HARDER KULM) ที่มีจุดชมวิว และมีร้านอาหารให้นั่งชมวิวในบรรยากาศอันงดงาม นำท่านสู่จุดชมวิวแบบพาโนราม่าทียื่นตัวออกจากยอดเขาให้ท่านได้ตื่นเต้นและหวาดเสียวพร้อมมองเห็นวิวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมยอดเขาสามเกลอ EIGGER, MONCH และ JUNGFRAU ที่สวยงาม และวิวของ 2 ทะเลสาบที่ขนาบอินเทอร์ลาเก้น ด้านตะวันตกทะเลสาบธุนน์ และทิศตะวันออกทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมวิวและบันทึกภาพตามอัธยาศัย  แล้วเดินทางกลับสู่    อินเทอร์ลาเก้น ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ ช๊อกโกแลต นาฬิกายี่ห้อดังๆ ของสวิส มีดพับของทหารสวิส หรือถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน (เมษายน-ตุลาคม ร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้น เปิดถึง 4 ทุ่ม)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก

 

 

 

วันที่เจ็ด   อินเทอร์ลาเก้น – เบิร์น – เลาเทอร์บรุนเนน – เมอเรน – กิมเมอวาลด์ – ลูเซิร์น
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นนำท่านสู่เลาเทอร์บุรนเนน (LAUTERBRUNNEN) เมืองเล็กๆ น่ารักตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชันที่รายล้อมเป็นกำแพงสูงอันเงียบสงบ สลับกับทุ่งหญ้าอัลไพน์ เลาเทอร์บรุนเนนยังเป็นหนึ่งในพื้นที่การอนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย ชมน้ำตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH FALL) น้ำตกที่ไหลดิ่งจากหน้าผาหินสูงประมาณ 300 เมตร เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมือง แล้วเปลี่ยนเป็นรถรางไต่เขา เพื่อนำท่านสู่หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) เมืองบนเขาที่มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ ด้วยความสูง 1,650 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างหุบเขาเลาเทอร์บรุนเนนกับยอดเขาชิลทอร์น เมอเรนเป็นหมู่บ้านปลอดสารพิษไม่มีรถยนต์ต้องเดินเท้าเท่านั้น  หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็น 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่าน คือยอดเขาไอเกอร์ (EIGER) มังค์ (MONCH) และจุงฟราว (JUNGFRAU) ได้อย่างชัดเจน นำท่านชมน้ำตกเมอเรนที่สวยงาม (MURRENBACH WATERFALLS) ด้วยความสูง 417 เมตร จึงเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (GIMMELWALD) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์ชาเลต์สวิส ประมาณ 30 นาที ถือเป็น 2 หมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาเยือนเพื่อชมความน่ารักและความสวยงามของที่นี่ แล้วนำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส 
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU FLORA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่แปด  ลูเซิร์น – สแตนส์ (ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น) – ลูเซิร์น  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เมืองสแตนส์  (STANS) เมืองเล็กๆ แสนสงบ นำท่านสู่สถานี STZNSBAHN เพื่อนำท่านนั่งรถราง FUNICULAR น่ารักๆ พาไปยังสถานีกระเช้าไฟฟ้า CABBRIO CAR สู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น (STANSERNHORN) ที่ความสูง 1,850 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสการนั่งกระเช้าแบบ 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นหลังคาเปิด ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและสูดอากาศอันบริสุทธิ์ให้ท่านได้เห็นวิวอันสวยงามแบบ 360 องศา ถึงยอดเขาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวสวย และบันทึกภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย :   ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขาแล้วเดินทางกลับลูเซิร์น นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่เก้า   ลูเซิร์น ซูริค กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม /  นำท่านสู่สนามบินซูริค (50 นาที)
เวลา 13.30 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 05.30 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

 

วันเดินทาง       16-25 ส.ค., 23 ส.ค.-1 ก.ย., 6-15, 13-22 ก.ย., 27 ก.ย.-6 ต.ค.                  อัตราค่าบริการ  

รายการ

ส.ค./ก.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

116,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

100,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

95,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

22,000

หมายเหตุ        

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 25-30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท (เทศกาล 5,000) / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ       
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร 
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                       
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์