แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 6

GRAND SWITZERLAND 6

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

สายการบิน     การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม              มาตรฐานยุโรป
อาหาร               เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำแบบยุโรปและเอเชีย
กระเช้า             กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาเฟียส และไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
รถโค้ช               มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง
เรือ                  เรือใหญ่ สะดวกปลอดภัย
มัคคุเทศก์     รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%  

จุดเด่นของทัวร์
1. ได้ล่องเรือหน้าน้ำตกไรน์
2. ได้นั่งรถไฟเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดชมวิวสวยสุดยอด
3. ได้นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส รถไฟสายที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
4. ได้ขึ้นไปนอนที่เมืองเซอร์แมท เมืองสวยปลอดมลพิษ
5. ได้ขึ้นเขากรินเดลวาลด์เฟียส เพื่อสนุกสนานกับกิจกรรมที่มีเฉพาะช่วงฤดูร้อน อาทิ การนั่งสลิงโรยตัวจากที่สูง เดินบนสะพานที่สร้างล้อมรอบยอดเขา (ADVENTURE) ฉากถ่ายทำละคร “ลิขิตรัก”
6. ได้ชมทะเลสาบสีน้ำเงิน BLAUSEE และ OESCHINENSEE สนุกสนานกับสไลเดอร์ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา
7. ได้ชมเมืองสำคัญและเมืองดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ครบทุกเมือง

**หมายเหตุ เป็นโปรแกรมที่จัดเฉพาะฤดูร้อนแบบฝรั่งเที่ยวกลางพฤษภาคม-กันยายนเท่านั้น

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น.  :   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ ซูริค น้ำตกไรน์วาดุ๊ซ – เซนต์ มอริทซ์  
เวลา 01.05 น. :   บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970
เวลา 07.50 น. :   ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ แล้วเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) นำท่านล่องเรือสู่หน้าน้ำตกเพื่อชมความงามชมน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป (**สงวนสิทธิ์งดล่องเรือในวันที่อากาศไม่ดี หรือฝนตก หรืออากาศปิด) จากนั้นเดินทางสู่เมืองวาดุ๊ซ (VADUZ / 2 ชม.) เมืองหลวงของรัฐอิสระลิคเค่นสไตน์ มีเจ้าชายสืบเชื้อสายปกครองมากกว่า 200 ปี เลือกซื้อแสตมป์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ / 2 ชม.) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ และยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนฝึกสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิส
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CRYTAL หรือ LAUDERNELLA หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ         
– เวลาสวิส ช้ากว่าไทย  เม.ย.-ต.ค. 5 ชม.
– เรือล่องชมน้ำตก มีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม / ปิดในวันอากาศไม่ดี

 

 

 

 

วันที่สาม  เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นินา เอ็กซเพรส – ติราโน่ (อิตาลี) – โคโม 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เวลา 08.48 น. :  ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปี ค.ศ. 1910 โดยบริษัทไรเธียนร์ บาห์น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซิโอ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมที่มีชื่อเสียง (นั่งรถไฟประมาณ 2 ชม.  12 นาที / รถยนต์นำกระเป๋าไปรอรับปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO) เมืองเล็กๆ น่ารักสไตล์อิตาเลียน อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิส
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่โคโม (COMO) เมืองริมทะเลสาบแสนสวย  นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบโคโมที่อยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ใต้ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศของบรรดาเหล่าเศรษฐีจากทั่วโลก และโดยเฉพาะคนดังทั้งดารา-นักกีฬาระดับโลก ต่างพากันมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่มากมายหลายร้อยคน
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม METROPOLE SUISSE หรือ  HILTON LAKE COMO หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ     บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส ไม่มีวิ่งบริการในช่วงเช้าหรือด้วยเหตุใดๆ บริษัทจะใช้รถไฟปกติแต่เป็นชั้นเฟิร์สคลาสและวิ่งบนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตั๋วแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)

 

 

 

 

วันที่สี่   โคโม – ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์) – อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซเพรส – เซอร์แมท  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ลูกาโน (LUGANO) อีกหนึ่งเมืองพักผ่อนของชาวสวิสและชาวอิตาเลียน แล้วนำท่านสู่   อันเดอร์แมท (ANDERMATT) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส นำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์  ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) 1 ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ และจักรยานเท่านั้น นำเข้าที่พักโรงแรม ALBANA REAL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน (รถไฟกลาเซียร์เวลาประมาณ 14.08-17.00 น.)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

หมายเหตุ        
-ท่านและครอบครัวอาจนำกระเป๋าบางส่วนขึ้นไปเซอร์แมท บางส่วนเก็บไว้ในรถบัสได้ (ไม่ต้องขนไปทั้งหมด)
-ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส จะถูกนำไปตรวจซ่อมประจำปี หรือบางช่วงที่มีปัญหา บริษัท จะปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนปกติ แต่เป็นตู้เฟิร์สคลาสแทน (FIRST CLASS) วิวทิวทัศน์ยังคงเหมือนเดิม เพราะวิ่งบนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง (ความต่างระหว่างตู้แบบรถไฟ  กลาเซียร์ และรถไฟปกติ คือ รถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ หลังคาจะเป็นกระจกหมด)

 

 

 

วันที่ห้า    เซอร์แมท (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่นเช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์สดใสไร้มลพิษพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองที่สวยที่สุด ทั้งเมืองสามารถมองเห็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ที่สวยงามเป็นเครื่องหมายการค้าของลูกอมริกัวล่าร์ นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูง 3,883 เมตร เพื่อชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสด้วยความสูงของยอด  แมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร เล่นหิมะจนพอใจ หรือเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง หรือขึ้นลิฟท์ไปชมวิวบนยอดเขา (เด็กต่ำกว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้น)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่ายๆ  :   นำท่านลงจากยอดเขา (ท่านที่ยังสนุกกับหิมะ สามารถอยู่ต่อได้เพราะนั่งกระเช้ากลับทางเดิมง่ายมากๆ) แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึ่งสวยมาก อยู่เซอร์แมทแล้วท่านจะทราบว่า ทำไมถึงต้องมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง และทำไมต้องนอนบนเซอร์แมท   2 คืน (โรงแรมบนนี้แพงกว่าที่อื่น)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

หมายเหตุ         หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิด ไม่ว่ากรณีใด (ลมแรง, ขัดข้อง) บริษัทจะเปลี่ยนไปนั่งรถไฟขึ้นเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ตัวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นไม่มีกระเช้าหรือรถไฟขึ้นถึง ต้องขึ้นยอดเขาใกล้ๆ ไปชม)

 

 

 

วันที่หก  เซอร์แมท ท๊าซ มองโทรซ์ โลซานน์ – เจนีวา อินเทอร์ลาเก้น
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองท๊าซ (TASCH) โดยรถไฟ ประมาณ 12 นาที แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่มองโทรซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ (ทะเลสาบเจนีวา, ทะเลสาบโลซานน์ คือที่เดียวกัน) ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามและไร่ผลไม้มากมาย นำชมภายในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ นำท่านเดินชมสถานที่ประวัติศาสตร์ ตามรอยล้นเกล้ารัชกาลที่ 8,9 นำท่านสู่สวนสาธารณะ เดอ น็องตู (LE DENANTOU PARK) แวะชมศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (LE PAVILLON THAILANDAIS) ศาลาทรงจัตุรมุข สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านสู่เจนีวา (GENEVA) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ ก่อนเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยระหว่างทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ นำท่านเข้าโรงแรมโรงแรม KREBS หรือ METROPOLE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

หมายเหตุ    อพาร์ทเม้นต์ที่เคยประทับหลังแรกเลขที่ 16 อเวนิวทิซโซ่  (16 AVENUE TISSEAU) หลังที่สองเลขที่ 51 AVENUE HALDIMAD ตัด AVENUE GENERAL GUISAN (วิลล่าวัฒนา) ในเขต PULLY

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาเฟียส – อินเทอร์ลาเก้น (ADVENTURE)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีกรินเดลวาร์ดเฟียส GRINDELWALD-FIRST เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่สถานี GRINDELWALD BGF ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวอันสวยงาม จนถึงสถานีเฟียส FIRST ที่ระดับความสูง 2,168 เมตร ยอดเขาเฟียส (FIRST) เป็น 1 ใน 4 ยอดเขาแถบอินเทอร์ลาเก้นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จากนั้นให้ท่านได้สนุกท้าท้ายกับ FIRST FLYER (FLIEGER) เครื่องเล่นที่สร้างความตื่นเต้นและหวาดเสียว โดยการโรยตัวจากสถานี FIRST มายังสถานี BORT แล้วนำท่านเดินเล่นบนสะพาน FIRST CLIFF WALK สะพานแขวนบนหน้าผาสูงชัน ให้ท่านได้หวิวสุดๆ พร้อมชมวิวแบบพาโนรามาของแนวเทือกเขาในระดับความสูงกว่า 4,000 เมตร

หมายเหตุ  ค่าทัวร์จะไม่รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว เช่น FIRST FLYER (แบบนั่งและนอน) การขับรถคาร์ด เพราะท่านที่กลัวหรือเป็นโรคหัวใจแล้วไม่เล่น ไม่สามารถขอคืนได้ การไปเลือกซื้อเฉพาะที่ชอบคุ้มกว่า

เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาพร้อมชมวิวแสนสวย  
บ่าย  :  นำท่านขับรถคาร์ด (ADVENTURE CARD) เลาะเลียบไหล่เขาสนุกสนานและหวาดเสียวเล็กน้อย จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา แล้วเดินทางกลับสู่อินเทอร์ลาเก้น ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ ช๊อคโกแลต นาฬิกายี่ห้อดังๆ ของสวิส มีดพับของทหารสวิส หรือถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน (เม.ย.-ต.ค. ร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้น เปิดถึง 4 ทุ่ม)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก

 

 

 

วันที่แปด   อินเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบเบลาซี – คันเดอสเตจ – เบิร์น – ลูเซิร์น
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ทะเลสาบเบลาซี  (BLAUSEE) หรือทะเลสาบสีน้ำเงิน เป็นทะเลสาบขนาดเล็กที่มีสีฟ้าตามชื่อเรียก อยู่ในเขต BERNESE OBERLAND เป็นสถานที่เพาะพันธ์   ปลาเทราท์แบบออร์แกนิก เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาตกปลาเทราต์ และบริการเรือพายให้นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีความสวยงามในทุกฤดูโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่คันเดอสเตจ (KANDERSTEG) เมืองเล็กๆ ในหุบเขา นำท่านสู่สถานี KANDERSTEG แล้วเดินทางต่อเพื่อขึ้นกระเช้า CABLE CAR ขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชมทะเลสาบโอชิเนน (OESCHINENSEE) ทะเลสาบบนยอดเขาที่แสนโรแมนติค ทะเลสาบสีครามที่สะท้อนกับภูเขาและแสงแดด ชมวิวสวยงามของเมืองคันเดอสเตจ ส่วนในฤดูหนาวทะเลสาบแห่งนี้จะแปรสภาพเป็นลานสเก็ตน้ำแข็ง  ให้ท่านได้ทดลองกับเครื่องเล่น RODEL BAHN ที่มีความสนุก เป็นสไลเดอร์ที่มีความยาวมาก พร้อมสัมผัสธรรมชาติ ได้แก่ RODEL BAHN หรือ SUMMER SLED-RUN ซึ่งมีความปลอดภัยสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย โดยมีคันโยกควบคุมความเร็วและเบรก โดยค่อยๆ ไต่รางขึ้นไปที่สูง จากนั้นจะเป็นทางโค้งไปมาและลาดลง ทำให้เกิดความสนุกสนานและหวาดเสียว
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น แล้วนำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส  นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เก้า  ลูเซิร์น – ซุก – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG / 45 นาที) เมืองเล็กๆ แต่เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ชมโบสถ์ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นโบสถ์ที่คนสวิสมาอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพ เดินเล่นชมเมืองแล้วเดินทางไปสนามบินซูริค (25 นาที)
เวลา 13.30 น. :   บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 05.30 น.  :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง       16-25 ส.ค., 23 ส.ค.-1 ก.ย., 6-15, 20-29 ก.ย.  

อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ส.ค.-ก.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

124,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ

106,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

101,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

21,000

หมายเหตุ        
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 25-30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท (เทศกาล 5,000) / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
***กิจกรรมของวันที่เจ็ด-แปด ทำเฉพาะหน้าร้าน โปรแกรมจึงขายเฉพาะกลางพฤษภาคม-ปลายกันยายน

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ       
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร 
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                       
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายก่อนไปสนามบิน)
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์