แกรนด์ตุรกี

GRAND TURKEY

สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
9 วัน 7 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาวหรือเทียบเท่า


สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ AIRBUS รุ่นใหม่ / กลุ่มสตาร์อัลไล
โรงแรม :  มาตรฐานเดอลักซ์
อาหาร  :  เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำแบบเอเชีย และพื้นเมือง / และมื้อพิเศษเมดิเตอร์เรเนียนซีฟู้ด
เรือ  :  ใหญ่สะดวกปลอดภัย ล่องชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส
มัคคุเทศก์  :  ชำนาญเส้นทางแน่นอน / เป็นทัวร์เดอลักซ์ แพงกว่าทัวร์ปกติหรือทัวร์โปรโมชั่น

วันแรก     กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
เวลา 20.00 น. :  พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าประตู 9) เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กีช แอร์ไลนส์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ
เวลา 23.00 น.  :  ออกเดินทางสู่อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 069

 

วันที่สอง   อิสตันบูล – อิซเมียร์ – คูชาดาซึ
เวลา 05.20 น. :  ถึงนครอิสตันบูล (ISTANBUL) มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ซึ่งเมืองนี้เปรียบเสมือนพรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถพักรอเปลี่ยนเครื่อง
เวลา 07.00 น. :  ออกเดินทางสู่อิชเมียร์ เมืองทางตะวันตก โดยเที่ยวบินที่ TK 2310
เวลา 08.05 น. :  ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์ (IZMIR) ศูนย์กลางของอารยธรรมสมัยกรีกและโรมัน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเซลจุก (SELCUK)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่
อฟิซุส (EPHESUS) ระหว่างทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของวิหารเทวีเอเทมิส หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณเอฟิซุส เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่นคงที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อนชมห้องสมุดขนาดตึกสองชั้น (LIBRARY OF CELSUS) ห้องอาบน้ำแบบโรมัน, ส้วมสาธารณะ, โรงละครขนาดจุ  50,000 คน ที่มีระบบเสียงสมบูรณ์และป้ายโฆษณาแผ่นแรกของโลก, วิหารเซนต์จอห์น (ST.  JOHN’S BASILICA) จากนั้นนำท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (VIRGIN MARY’ S HOUSE) ที่มาใช้ชีวิตบั้นปลาย ณ ดินแดนแห่งนี้ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักวาติกันแล้วว่าเป็นของจริง แล้วออกเดินทางสู่เมืองคูซาดาซึ (KUSADASI) เมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของตุรกี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม KORUMAR หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม   คูชาดาซึ – ปามุคคาเล
เช้า   :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ปามุคคาเล (PAMUKKALE) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงาม และไร่ผลไม้นานาชนิด
เที่ยง   :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :  นำท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากน้ำแร่แคลเซียมออกไซด์ ซึ่งไหลรินผ่านเป็นเวลานับพันๆ ปี จนเกิดการจับเกาะเป็นรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายหินงอกในถ้ำหรือธารน้ำตกมีสีขาวสะอาดดุจหิมะ ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามซึ่งมีแห่งเดียวในโลก และสถานที่แห่งนี้ยังขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชมเฮียราโปลิส เมืองโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์เพอร์เกมันเมื่อ 190 ปีก่อนคริสตกาล และต่อมาได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมเมื่อโรมันเข้ามายึดครอง
ค่ำ   :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PAM HOTEL หรือระดับเดียวกันให้ท่านได้ สนุกสนานกับการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพภายในโรงแรม

 

วันที่สี่   ปามุคคาเล – คอนย่า – คัปปาโดเคีย
เช้า    :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไกลสู่เมืองคอนย่า (KONYA) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆ
เที่ยง   :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :  ออกเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเคีย (CAPPADOCIA) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แปลกตาสวยงามยิ่งนัก
ค่ำ   :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม VERA KAYMAKLI หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่ห้า   คัปปาโดเคีย
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถานที่ชาวคริสต์อยู่อาศัยโดยการเจาะภูเขาสร้างบ้านเรือน โบสถ์ และสถานที่ต่างๆ ที่งดงามมากมายล้วนแต่ถูกสร้างด้วยธรรมชาติทั้งสิ้น ก่อนนำท่านเข้าชมกรรมวิธีการปั้นเครื่องชนิดต่างๆ จากดินแดงในบริเวณนี้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมาก   
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมนครใต้ดินที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกมีระบบการระบายอากาศรวมทั้งสุขาภิบาลและน้ำดื่มอย่างดี จากนั้นนำท่านชมแคนย่อนที่ถูกสร้างจากธรรมชาติที่สวยงาม หน้าผาที่สูงชันซึ่งแทบจะไม่มีใครทราบเลยว่าดินแดนแห่งนี้มีแคนย่อนอันสวยงามหลบซ่อนอยู่
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่หก   คัปปาโดเคีย – อังคารา – อิสตันบูล
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่อังคารา (ANKARA) นำท่านชมเมืองหลวงใหญ่ของประเทศตุรกีที่มีการวางผังเมืองอย่างสวยงาม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำชมตัวเมืองโดยรอบกรุงอังคารา ชมอนุสรณ์สถานของเคมาล  อะดาเติร์ก (KEMAL ATATURK MAUSOLEUM) บิดาแห่งชาวเติร์ก อันยิ่งใหญ่ท่านจะต้องตื่นตาตื่นใจกับความกว้างใหญ่ไพศาลของจตุรัสอันงดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 17.15 น. :  ออกเดินทางสู่อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 2159
เวลา 18.40 น. :  ถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) อดีตอันยิ่งใหญ่เมื่อครั้งยุคอาณาจักรไบเซนไทน์รุ่งเรือง จนถึงยุคจักรวรรดิออตโตมาน ที่ยิ่งใหญ่
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  /
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม WORLD PARK หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   อิสตันบูล
เช้า  :  
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองอิสตันบูล ที่มีสิ่งต่างๆ มากมายแอบแฝงอยู่อย่างน่าสนใจ จากนั้นนำท่านชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODROME) สนามแข่งรถม้าศึก แล้วนำชม “มัสยิด     สีน้ำเงิน” (BLUE MOSQUE) อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1609 พร้อมสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยราบาทัน ที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน (ค.ศ. 532)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน มื้อพิเศษในแบบเมดิเตอร์เรเนียน
บ่าย  :  นำท่านชม “พระราชวังทอปกาปิ” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงก้องโลกเคยเป็นที่ประทับของสุลต่าน “ออตโตมัน” อยู่ถึง 400 ปี เป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้องเคลือบอัน  สวยหรู มงกุฎเพชรประจำราชวงศ์และอัญมณีทรงค่ารวมทั้งเพชร 88 กะรัต ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก  จากนั้นก่อนนำชมวิหารเซนต์โซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ซึ่งเคยเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์ในยุคแรกจนถูกชาวเติร์กมาดัดแปลงเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม จากนั้นนำท่านสู่ย่านใจกลางเมือง “ทักซิม สแควร์” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองท่านจะได้ชมสินค้ามากมายอย่างสนุกสนานตามแบบฉบับของตุรกี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ

 

วันที่แปด   อิสตันบูล
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม “พระราชวังโดลมาบาเช” (DOLMABACHE PALACE) ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ำหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของช่องแคบบอสฟอรัสที่เชื่อมทะเลดำและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกันชมทัศนียภาพสองฝั่งทวีป คือ ยุโรปและเอเชียอันสวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านสู่ย่านแกรนด์บาร์ซาร์ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอิสตันบูลที่ท่านจะได้ชมและเลือกซื้อทั้งเครื่องทอง – เครื่องเทศ – ขนมตุรกีดีไล้ท – เครื่องหนัง – พรม – ของที่ระลึกฯลฯ หรือเลือกซื้อเครื่องแก้วคริสตัล ราคาไม่แพงอย่างที่ท่านเคยสัมผัสมาก่อน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

วันที่เก้า   อิสตันบูล – กรุงเทพฯ  
เวลา 01.25 น. :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068
เวลา 15.00 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

กำหนดการเดินทาง      7-15, 21-29 ก.ย., 5-13, 12-20, 19-27 ต.ค., 26 ต.ค.-3 พ.ย.,
2-10, 16-24 พ.ย., 23 พ.ย.-1 ธ.ค., 7-15 ธ.ค.    

อัตราค่าบริการ                                                                                        

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

76,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

65,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

62,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

16,000

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 -5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                               
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการ       
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                                    
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ          
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                               
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ
– ค่าทิปคนขับรถ                                                           
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์