ยุโรปไอร์แลนด์

EUROPE IRELAND - ENGLAND

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

สายการบิน :  การบินไทย บินตรงไป-กลับ และสายการบินแอร์ลิงกัส (ของไอร์แลนด์)
โรงแรม :          มาตรฐานยุโรป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
อาหาร :          เช้าแบบอเมริกัน, กลางวัน-ค่ำ แบบยุโรปและเอเชีย  
รถโค้ช :          มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง 
มัคคุเทศก์ :     รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :    นัดพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D-E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง    กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เบลฟัสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)
เวลา 00.55 น. :   ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยบินเที่ยวบินที่ TG 910
เวลา 07.15 น. :    ถึงสนามบินฮีโธว์ กรุงลอนดอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เวลา 11.05 น. :   ออกเดินทางสู่เบลฟัสต์ โดยสายการบิน แอร์ ลิงกัส เที่ยวบินที่ EI 931
เวลา 12.25 น. :    ถึงสนามบินเบลฟัสต์ (BELFAST) เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ (NORTH IRELAND) ที่มีอุตสาหกรรมและท่าเรือขนาดใหญ่ เป็นเมืองที่เฟื่องฟูและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :    นำท่านบันทึกภาพเบลฟัสต์ไททานิค เอ็กซิบิชั่น (BELFAST TITANIC EXHIBITION CENTER) คือประสบการณ์ของผู้มาเยือนไอร์แลนด์เหนือแห่งนี้ที่ห้ามพลาด ที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรือไททานิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นอู่ต่อเรือที่ก่อสร้างไททานิกนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมุทรที่ได้รับฉายาว่า “ไม่มีวันจม” ได้ดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปีที่แล้ว ที่คุณจะได้เจอกับเรื่องราวของไททานิกตั้งแต่แนวความคิด การก่อสร้างและจุดสุดท้ายของการเดินทาง จากนั้นนำท่านชมเมือง ชมศาลาว่าการเมือง  (CITYA HALL) ศาลากลางเก่าสไตล์วิคตอเรีย สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1906 ผ่านชมประวัติศาสตร์ดั้งเดิมอีกแห่งคือ มหาวิทยาลัยควีนส์ (QUEEN’S  UNIVERSITY) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของไอร์แลนด์เหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1810 ผ่านหอนาฬิกาที่ระลึกเจ้าชายอัลเบิร์ต (ALBERT MEMORIAL CLOCK) สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1780  เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเจ้าชายอัลเบิร์ต พระสวามีของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียพระบรมราชินีนารถ แล้วนำท่านชมกำแพงสันติภาพ (PEACE WALL)  ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน FALLS และ SHANKILL ที่บอกเล่าเรื่องราวหลังการตกลงสันติภาพของไอร์แลนด์เหนือ
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม  เบลฟัสต์ – กัลเวย์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านแวะชม THE DARK HEDGES เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ GAME OF THRONES แล้วเดินทางต่อสู่ทางเดินยักษ์ (GIANT’S CAUSEWAY) ซึ่งคนที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก เสาหินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอล หกเหลี่ยมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1986 ชาวไอริชเชื่อว่าทางเดินยักษ์ถูกสร้างขึ้นโดยนักรบเซลติก ฟินน์  แม็คคูล (FINN MCCOOL) 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองกัลเวย์ (GALWAY / 5 ชม.) เมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไอร์แลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของชนชาวไอริชในไอร์แลนด์ เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งชนเผ่า เนื่องจากอดีตดินแดนแถบนี้เคยตกอยู่ในครอบครองของชนชาติต่างๆ ถึง 14 เผ่าด้วยกัน ปัจจุบันเมืองนี้ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็มั่งคั่งด้วยมรดกทางศิลปะและความเฟื่องฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ ดนตรี ละครเวที และภาพยนตร์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่   กัลเวย์ – โมเฮอร์ – ลิมริค (ไอร์แลนด์ใต้)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองกัลเวย์และอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคอร์ริบ (CORRIB) ชมโบสถ์ประจำเมืองกัลเวย์ (GALWAY CATHEDRAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่สุดที่สร้างด้วยหิน นำท่านสู่มหาวิทยาลัยกัลเวย์ (NATIONAL OF UNIVERSITY IRELAND, GALWAY) สร้างอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคอร์ริบ โดยสร้างจากหินที่สามารถสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองกัลเวย์ และเป็นสถานที่ที่ใช้จัดแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ ให้ท่านได้เก็บภาพความเก่าแก่และความงามของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งนี้  นำชมโบสถ์  เซ็นต์นิโคลัส (ST. NICHOLAS’ COLLEGIATE CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง แล้วอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บภาพเป็นที่ระลึก เดินชมถนนคนเดิน ย่านศูนย์รวมร้านค้ามากมาย แล้วเดินทางสู่คลิฟส์ ออฟ โมเฮอร์ (CLIFFS OF MOHER / 1 ชม.)
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านชมคลิฟส์ ออฟ โอเฮอร์ เป็นหนึ่งในทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่สุดของไอร์แลนด์ ตั้งตระหง่านด้วยความสูง 230 เมตรเหนือมหาสมุทรแอตแลนติก แนวหน้าผาทอดยาวสุดสายตาเป็นระยะทางราว 8 กิโลเมตร ชมหอคอย O’BRIAN ที่อยู่บนยอดของหน้าผาเป็นที่ราบกว้างใหญ่อยู่สูงจากน้ำทะเลเบื้องล่างทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามที่น่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติของผาชัน ขุนเขา และท้องทะเลมหาสมุทรแอตแลนติก บ้างก็ว่าการได้มาเยือนคลิฟส์ ออฟ โมเออร์ เสมือนได้มายืน ณ จุดปลายสุดของขอบโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติอันน่าพิศวง และ ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ หลังจากนั้น นำท่านเข้าชม O’BRIEN’S TOWER CLIFFS OF MOHER ซึ่งเป็นประภาคารที่ตั้งเด่นตระหง่านปลายสุดของผาชัน เป็นจุดที่เก็บภาพความอัศจรรย์และความตระการตาของผาชันแห่งโมเออร์ได้ดีที่สุด อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
เวลา 16.00 น. :   ออกเดินทางสู่ลิมริค (LIMERICK / 1 ชม. 20 นาที) นำท่านสู่ลิมริค (LIMERICK) เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี คืออยู่บริเวณปากแม่น้ำแชนนอน (SHANNON) เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคไวกิ้ง ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งการค้าพาณิชย์ ผ่านชมปราสาทพระเจ้าจอห์น (KING JOHN’S CASTLE) ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแชนนอน (SHANNON) ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่ที่มีประวัติที่น่าทึ่งมากว่า 800 ปี สร้างขึ้นบน KING’S ISLAND ซึ่งเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในช่วงปี ค.ศ. 1200-1212 แล้วผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โบสถ์เซ็นต์แมรี่ (ST. MARY ‘S CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่ซึ่งอายุกว่า 800 ปี
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่ห้า   ลิมริค – คิลลานี่ – คอร์ก
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่คิลลานี่ (KILLARNEY / 1 ชม. 15 นาที) เมืองริมทะเลสาบที่มีความสวยที่สุด ประกอบด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ 3 ทะเลสาบเชื่อมต่อกัน น้ำในทะเลสาบใสดุจดั่งกระจกเงาสะท้อนธรรมชาติอันสวยงาม อิสระเดินเล่นชมบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายริมทะเลสาบแห่งนี้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ก (CORK/ 1 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศที่ปากแม่น้ำลี (RIVER LEE) ตรงก้นอ่าวคอร์ก ห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติก 24 กิโลเมตร และ เป็นเมืองที่เคยได้รับเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปประจำปี ค.ศ. 2005 เดินเล่นชมเมืองคอร์ก เมืองแห่งมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ชั้นนำ และยังเป็นบ้านเกิดของนักฟุตบอลระดับตำนาน ROY KEANE ชมวิหาร ST. MARY’S ROMAN CATHOLIC CHURCH สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1832 โดยใช้หินปูน อยู่บริเวณ POPE’S QUAY ใจกลางเมืองคอร์ก   นำท่านชมปราสาท BLACKROCK CASTLE สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1582 โดยประชาชนชาวคอร์ก เป็นเพียงหอคอยใช้เพื่อป้องกันการรุกรานทางน้ำ และจุดสังเกตของการเดินเรือ จากนั้นอังกฤษที่เข้ามายึดครองบริเวณนี้และได้สร้างปราสาทขึ้น ในปี ค.ศ. 1608 JAME THE FIRST ได้คืนปราสาทให้ประชาชนชาวคอร์กครอบครอง ต่อจากนั้นปราสาทถูกซื้อและเปลี่ยนมือโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวคอร์ก จนมาถึงช่วงปี ค.ศ. 2007 ได้ถูกเปิดใช้งานอีกครั้งในชื่อ CIT BLACKROCK CASTLE OBSEVATORY เพื่อเป็นเป็นศูนย์สังเกตและศึกษาอวกาศ โดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ตลอดปี
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก   คอร์ก – คาเซล – คิลเคนนี – ดับลิน
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองคาเซล (CASHEL / 1 ชม.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นทิปเปอรารี (TIPPERARY) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคว้นที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวของไอร์แลนด์ นำท่านเข้าชม “ร็อค ออฟ คาเซล” (ROCK OF CASHEL) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอะโครโปลิสแห่งไอร์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่ามีความงดงามที่สุดในไอร์แลนด์ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของร็อค ออฟ คาเซล ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของชาวไอริชโบราณ โดยภายในร็อค ออฟ คาเซล ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารบ้านเรือนยุคกลาง วิหารจอร์เจีย ห้องสมุด  ป้อมปราการที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินหินใหญ่โดดเด่นท่ามกลางทุ่งราบรอบด้าน  นอกจากนี้แล้วในอดีต ร็อค ออฟ คาเซล ยังเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งมันสเตอ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 จนถึงต้นศตวรรษที่ 12 และมีการใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งก่อสร้างเพิ่มจนถึงศตวรรษที่ 18 และได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อปี ค.ศ.1874 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่เมืองคิลเคนนี (KILKENNY / 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ น่ารัก เมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคกลางอันน่าทึ่ง นำท่านชมปราสาทคิลเคนนี (KILLKENNY CASTLE) ปราสาทแบบนอร์มัน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1172 โดยอัศวิน RICHARD DE CLARE หรือที่รู้จักในนาม STRONGBOW ซึ่งปราสาทเดิมสร้างจากไม้และมีหอคอยสูง สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำนอร์ (RIVER NORE) แต่หลังจากนั้นทายาทรุ่นถัดไปคือ วิลเลี่ยม มาร์แชล (WILLIAM MARSHAL, 4TH EARL OF PEMBROKE) ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้หินมาสร้างปราสาท และต่อมาตกเป็นของตระกูล BUTLER ซึ่งครอบครองปราสาทเป็นเวลานานร่วม 800 ปี และทายาทคนสุดท้ายได้ให้หน่วยงานของรัฐนำไปบูรณะเป็นสมบัติของชาติต่อไป ปราสาทแห่งนี้มีหอคอยสูงถึง 4 หอคอยและยังคงสภาพให้เห็นจนถึงปัจจุบัน ชมความงามของห้องโถง และห้องต่างๆ ภายในปราสาท แล้วเดินทางสู่ดับลิน (DUBLIN / 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม THE MORRISON หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   ดับลิน – ลอนดอน (อังกฤษ)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองดับลิน ผ่านชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เริ่มจากตอนใต้ของแม่น้ำลิฟเฟ่จนถึงสะพานโอ คอนเนล (O’CONNELL BRIDGE) อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไอร์แลนด์ (BANK OF IRELAND) ศาลาว่าการเมืองดับลิน  (CITY HALL) โบสถ์เซนต์แพททริค (ST. PATRICK’S CTHEDRAL) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่นักบวชแพททริค ผู้นำทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เข้ามาเผยแพร่และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญของชาวไอริช ชมการตกแต่งอย่างสวยงามภายในโบสถ์ ชมออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดและมีเสียงดีที่สุดในไอร์แลนด์ นำชมสไปร์ ออฟ ดับลิน หรือ อนุสาวรีย์แห่งแสง (Spire of Dublin) อนุสาวรีย์ที่สร้างจากเสาสแตนเลสรูปกรวยที่มีปลายยอดแหลม มีความสูงประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟุต) ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเสาเนลสัน ปัจจุบันเป็นอนุสาวรีย์ประติมากรรมที่มีชื่อเสียง เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมตรินิตี้ คอลเลจ (Trinity College) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ สร้างในปี ค.ศ. 1592 โดยพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 เพื่อให้เป็นวิทยาลัยของนิกายโปรแตสแตนท์ นำท่านชมปราสาทดับลิน (DUBLIN CASTLE)  สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1208 ถึง 1220 เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยังคงดำรงอยู่มายาวนานที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมของชาวอังกฤษในประเทศไอร์แลนด์มานานกว่า 7 ศตวรรษ จนกระทั่งถูกกองกำลังปลดปล่อยไอร์แลนด์ยึดในปี ค.ศ. 1922 ชมหอคอยที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองทางการเมือง
เที่ยง :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านชมโรงผลิตเบียร์กินเนส (GINNESS BREWERY BUDLIN) ผลิตเบียร์ดำสูตรพิเศษอันเลื่องชื่อระดับโลกที่ผลิตเฉพาะที่ไอร์แลนด์ มีอายุกว่า 200 ปีมาแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นโรงผลิตเบียร์ดำที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้ชมขบวนการผลิตและทดลองดื่มเบียร์ขึ้นชื่อของที่นี่ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ของกินเนส / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 17.00 น. :    ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ EI 176
เวลา 18.20 น. :   ถึงสนามบินฮีโธรว์ ลอนดอน (LONDON) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลอนดอน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่แปด   ลอนดอน (ช้อปปิ้ง)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ BICESTER OUTLETS (1 ชม. 30 นาที) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากมาย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เล็ทตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
บ่าย :    ออกเดินทางกลับนครลอนดอน นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งบนถนนอ๊อกฟอร์ด เดินสำรวจราคาสินค้าคุณภาพดีจากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ เซลฟริดจ์, มาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ (เซนต์ไมเคิล) ฯลฯ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

 

วันที่เก้า    ลอนดอน (ชมเมือง และวังวินเซอร์) – กรุงเทพฯ  
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมตัวเมืองลอนดอนมหานครที่ยิ่งใหญ่ แวะถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พิคาเดลลี่ เซอร์คัส, จัตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของท่านนายพล  ลอร์ดเนลสัน  ผ่านย่านธุรกิจ การเงิน การธนาคารในซิตี้ออฟ ลอนดอน มหาวิหารเซนต์ปอล ก่อนนำชมราชสมบัติแห่งราชวงศ์อังกฤษในหอคอยแห่งลอนดอน หรือ TOWER OF LONDON ซึ่งท่านจะได้ชมเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาขนาดกว่า 500 และ 300 กะรัต ซึ่งประดับอยู่ด้านหน้าของมหามงกุฎและ คฑาประจำพระองค์ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ท่านจะมีโอกาสถ่ายภาพกับสะพานทาวเวอร์ออฟลอนดอนที่สวยงามที่สุดที่ทอดข้ามแม่น้ำเทมส์ จากนั้นนำท่านบันทึกภาพของวิหารเวสท์มิน สเตอร์ แอมบี้ อาคารรัฐสภา และหอนาฬิกาบิ๊กเบ็น (BIGBEN / ฉลอง 150 ปี เดือน กรกฎาคม 2009) สัญลักษณ์ของมหานครลอนดอนที่โด่งดังไปทั่วโลก นำท่าน   ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ เดอะลอนดอนอาย (THE LONDON EYES) ที่บริษัท บริติชแอร์เวย์เป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองปี ค.ศ. 2000 ชมวิวสุดสวยของลอนดอนจาก   กระเช้าไฟฟ้า
หมายเหตุ  การผลัดเปลี่ยนทหารราชองครักษ์หน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม ปัจจุบันจะมีบางวันเท่านั้น
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON (เมนูพิเศษกุ้งมังกร / เป็ดย่างลือชื่อ)
บ่าย  :   เดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ (WINDSOR) เพื่อนำท่านเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (WINDSOR CASTLE) ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษโบราณ หนึ่งในที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของราชวงศ์อังกฤษ นำชมภายในของพระราชวังวินด์เซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างสวยงามหลังการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อน ในพระราชวังท่านจะได้ชมเครื่องใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สวยงามมากๆ / เดินทางไปสนามบิน
เวลา 21.25 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 917

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 15.00 น. :   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง    6-15, 20-29 ก.ย.,  4-13, 11-20, 18-27 ต.ค.

** คิววีซ่าแน่นมาก โปรดจองก่อนอย่างน้อย 60 วัน / เนื่องจากอังกฤษถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศ EU มีผล 29 มีนาคม 2562 หากข้อตกลงแล้วเสร็จอาจต้องยื่นวีซ่าไอร์แลนด์ใต้ มีค่าวีซ่าอีกประมาณ 3,000 บาท ซึ่งขณะนี้ยังสับสนเพราะยังตกลงกันไม่ได้

อัตราค่าบริการ                              

รายการ

ก.ย.-ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

130,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ

112,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

106,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

27,000

*สถานที่เที่ยวในไอร์แลนด์ ส่วนใหญ่อยู่ริมทะเลและเป็นหน้าผาสูง ปลายตุลาคม-กุมภาพันธ์ ลมแรงมาก-ฝนตกบ่อย งดจัด

หมายเหตุ                  
*สถานที่เที่ยวในไอร์แลนด์ ส่วนใหญ่อยู่ริมทะเลและเป็นหน้าผาสูง ปลายตุลาคม-กุมภาพันธ์ ลมแรงมาก-ฝนตกบ่อย งดจัด

หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี  

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย และค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.*สายการบินแอร์ลิงกัส หรือสายการบินอื่นภายในยุโรป ท่านละ 23 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ       
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                                
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                              
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก  
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                                 
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน         
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์