ยุโรปโปแลนด์ – บอลติก

EUROPE POLAND - BALTIC

ฟินน์แอร์
10 วัน 8 คืน
23 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

โปแลนด์ – ลิทัวเนีย – ลัทเวีย – เอสโทเนีย

ชมพระราชวังลาเซียนกี้ ชมเมืองวอร์ซอ โตรัน ชมพระราชวังมาลบอร์ก ชมเมืองกดั๊งค์ ทะเลสาบมาซูเลียน ชมปราสาททราไกและเมืองเก่า ชมเมืองวิลนีอุส ชมพระราชวังรุนดาเล  ชมเมืองริก้า พาร์นู ชมพระราชวังคาดริออร์ก ชมเมืองทาลลินน์

วันแรก   กรุงเทพฯ – วอร์ซอ (โปแลนด์)
เวลา 06.00 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์
เวลา 08.55 น. :   ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 142/1145
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ 15.15/17.50 น.)
เวลา 18.35 น. :   ถึงสนามบินสู่กรุงวอร์ซอ (WARSAW) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1980 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม WESTIN
หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

วันที่สอง   วอร์ซอ
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมกรุงวอร์ซอ ชมพระราชวังลาเซียนกี้ (LAZIENKI PALACE) หรือ PALACE ON THE WATER ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ ที่มีสวนอันงดงามล้อมรอบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองวอร์ซอ ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเมื่อมาถึงโปแลนด์ (พระราชวังแห่งนี้ได้เคยเป็นที่ประทับของ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอ ในปี ค.ศ. 1897) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์เฟเดอริค ฟรองซัวร์ โชแปง นักดนตรีระดับโลก ผู้ได้รับสมญานามว่า กวีแห่งเปียนโน ด้วยนิ้วที่พลิ้วไหว และเสียงดนตรีจากเปียนโนที่จับใจแสนโรแมนติก จนกระทั่งครั้งหนึ่งพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียถึงกับประทานแหวนเพชรให้เป็นรางวัล และปราสาทเบลเวแดร์ ที่ซึ่งในสมัยยังเป็นเด็กของโชแปง ได้ใช้แสดงคอนเสิร์ตตามคำเชิญของแกรนด์ ดยุคคอนสแตนตี้ จากนั้นผ่านชมความงามของแม่น้ำวิสทูล่า สายโลหิตสำคัญที่หล่อเลี้ยงกรุงวอร์ซอ

หมายเหตุ   พระราชวังลาเซียนกี้จะเปิดเฉพาะเดือนพฤษภาคม-กันยายน (หน้าร้อนเท่านั้น) ช่วง ตุลาคม-เมษายน จะนำชมพระราชวังวิลานอฟ (WILANOW PALACE) ที่มีความงามไม่แพ้กัน การเข้าชมพระราชวังในแต่ละวันมีการจำกัดจำนวนเข้าชม และไม่มีการให้จองล่วงหน้า หากเข้าไม่ได้จะคืนค่าเข้าชมท่านละ 10 ยูโร และชมอย่างอื่นแทน (หัวหน้าทัวร์จะประสานกับไกด์ท้องถิ่น)

เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :  นำท่านชมเขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) ซึ่งสถาปัตยกรรมต่างๆ ในย่านนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปลายศตวรรษที่ 13 และถูกบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง (เพราะเมืองถูกระเบิดพังพินาศหมด) เป็นที่ตั้งบ้านเรือน โบสถ์ และพระราชวังหลวง  (ROYAL CASTLE) ที่ภายในมีการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้วยศิลปวัตถุ และเครื่องประดับเก่าแก่อันเป็นสมบัติล้ำค่าและมีภาพเขียนที่สำคัญคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22  มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน  เบอร์นาโด คานาเล็ตโต ที่ชาวโปลิชใช้เป็นต้นแบบในการบูรณะกรุงวอร์ซอจนกลับมาเป็นเมืองหลวงที่สวยงาม บันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์ซิกิมุนด์ที่ 3 ผู้ย้ายเมืองหลวงของโปแลนด์จากเมืองคราคอฟ มากรุงวอร์ซอร์เมื่อ ค.ศ. 1596 หรือเมื่อประมาณ 430 ปีมาแล้ว, อนุสาวรีย์ของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส นักดาราศาสตร์เอกชาวโปล เจ้าของทฤษฎีว่าด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุริยจักรวาล โดยมีโลกและดาวเคราะห์ต่างๆ โครจรรอบดวงอาทิตย์, วิหาร    เซนต์จอห์น เดอะแบพติส อิสระให้ท่านได้เดินชมจัตุรัสเมืองเก่า หรือ OLD TOWN SQUARE เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมาก ด้วยสีสันของตึกในแบบยุโรปตะวันออกแท้ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงเล็กๆ  ร้านขายของที่ระลึก และยังมีรถม้าคอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว และยังมีจิตรกรผู้มีความสามารถในการวาดภาพเหมือน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะเข้ามาใช้บริการ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้าในย่านถนน NOWY SWIAT หนึ่งในถนนที่ทันสมัย และหลากหลายไปด้วยร้านค้านานาชนิด
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่สาม   วอร์ซอ – โตรัน – มาลบอร์ก – กดั๊งค์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โตรัน (TORUN) เมืองมรดกโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโปแลนด์ นำชมจัตุรัสเมืองเก่าขนาดใหญ่ที่สวยงาม และศาลาว่าการเมือง, กำแพงเมืองเก่ายุคติวตานิค, บ้านเกิดนิโคลัสคอเปอร์นิคุส บิดาแห่ง   ดาราศาสตร์ ผู้ค้นพบว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล, มหาวิหารเซนต์จอห์น ฯลฯ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านออกเดินทางสู่มาลบอร์ก (MALBORK) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของ ป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในยุโรป (ช่วงปลายมีนาคม-ต้นพฤษภาคม เป็นฤดูใบไม้ผลิสวยแบบหนึ่ง และช่วงเดือนตุลาคมเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยอีกแบบหนึ่ง) นำท่านเข้าชมปราสาทมาลบอร์ก (MALBORK CASTLE) ปราสาทอิฐแดงของอัศวินติวตานิค (TEUTANIC KNIGHT) ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป สร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานทัพของเหล่าอัศวินเมื่อครั้งที่มาลบอร์กมีสถานะเป็นเมืองหลวงของ TEUTANIC ORDER ในช่วงปี ค.ศ. 1308-1457 และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 นำชมห้องประชุมใหญ่ ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องนอนของเหล่าอัศวินที่ยังคงความสมบูรณ์เอาไว้ได้ จนเป็นตันแบบให้กับการสร้างปราสาทในยุคต่อมา จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองกดั๊งค์ (GDANSK) เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ และเป็นเมืองท่าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม QUBUS HOTEL หรือ HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่   กดั๊งค์ – ทะเลสาบมาซูเรียน 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองกดั๊งค์ เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ตัวเมืองเก่ามีการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษ 12 และเป็นส่วนหนึ่งของฮันเซติก ลีก ในปี ค.ศ. 1361 ถึงแม้ว่าตัวเมืองเกือบทั้งหมดจะถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1945 แต่ก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ทั้งเมืองในปี ค.ศ. 1949-1969 โดยใช้เวลาทั้งหมด 20 ปี จนทำให้กดั๊งค์กลับมาสวยงามดังเดิม ชมเขตท่าเรือเก่า GDANKS SHIPYARD ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่นายเลคธ์วาไลซ่าได้ก่อตั้งพรรค SOLIDARTY ขึ้น และทำการประท้วงต่อต้านรัสเซียเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1980 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปากแม่น้ำวิสลา เพื่อบันทึกภาพป้อม WESTERY PLATTE  ซึ่งเป็นจุดที่เสียงปืนนัดแรกอันเป็นชนวนเริ่มต้นของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเรือรบเยอรมัน SCHLESWIG HOLLSTEIN ยิงปื่นเข้าใส่กองกำลังโปแลนด์รักษาการณ์คลังสินค้าปากแม่น้ำ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 1939 แล้วเดินทางกลับเข้าสู่ย่านเมืองเก่า ชมประตูเมือง (UPLAND GATE) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางใช้เสด็จพระราชดำเนินของกษัตริย์ หอคอยเรือนจำ (PRISON TOWER) ถนนโรแยลเวย์ ตลาดกลางเมืองที่ยาวที่สุดในยุโรป (200 เมตร) น้ำพุเนปจูน ศาลาว่าการเมืองเก่า ฯลฯ เข้าชม ST. MARY BASILICA เพชรน้ำเอกแห่งกดั๊งค์ เป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยอิฐแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนสายน่ารัก มาเรียสก้า สตรีท ย่านการค้าอำพันราคาถูกและสินค้าพื้นเมืองเก๋ๆ ได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่เขตทะเลสาบมาซูเรียน (MASURIAN LAKE DISTRIC) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทะเลสาบถึง 9,300 แห่ง และมีทัศนียภาพที่มีความโดดเด่นแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MRONGOVIA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่ห้า   ทะเลสาบมาซูเรียน – ทราไก (ลิทัวเนีย) – วิลนีอุส       
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองทราไก (TRAKAI) เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และอดีตเมืองหลวงเก่าของลิทัวเนียก่อนที่จะมีการสร้างกรุงวิลนีอุส ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ ชมชุมชนเมืองทราไกที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะคนเผ่าเคริมซึ่งเป็นชนพื้นเมืองแถบบอลข่านที่อพยพมาทำงานเป็นทหารรับจ้างตั้งแต่เมื่อห้าร้อยปีก่อน ปัจจุบันชนเผ่านี้ยังคงมีหลงเหลืออยู่ประมาณ 500 คน และยังคงนับถือศาสนาและภาษาเดิมเหมือนเมื่อครั้งอดีตกาล ก่อนมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกจากชาวท้องถิ่น
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่ปราสาททราไก (TRAKAI CASTLE) ปราสาทอัศวินยุคกลางที่ตั้งอยู่ระหว่างสามทะเลสาบ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า LITTLE MARIENBURG อีกด้วย ตัวปราสาททั้งหมดได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ปัจจุบันนิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย เช่น DRAGON AND DUNGEON, DRACULA ฯลฯ  นำท่านเข้าชมห้องเก็บสมบัติ เหรียญโบราณ ท้องพระโรงและคุกใต้ดิน จากนั้นออกเดินทางสู่วิลนีอุส (VILNIUS) เมืองหลวงประเทศลิทัวเนีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงามที่สุดของประเทศ อยู่ทางตะวันออก    เฉียงใต้ของประเทศลิทัวเนีย ประเทศลิทัวเนียตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ทางฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติก ทิศเหนือจรดประเทศลัทเวีย ทิศตะวันออกและทิศใต้จรดประเทศเบลารุส และทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดประเทศโปแลนด์และรัสเซีย (แคว้นคาลีนินกราด) นำท่านชมเมืองเก่าวิลนีอุส เจ้าของสมญานาม    “กรุงโรมแห่งบอลติค” เพราะเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เมื่อครั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของโปแลนด์ ชม GATE OF DAWN ประตูเมืองเก่าที่ยังหลงเหลือมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ด้านบนของประตูเป็นที่ประดิษฐานภาพวาดของพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะของชาวเมือง โบสถ์แห่งพระจิตของรัสเซีย    ออโธดอกซ์, มหาวิทยาลัยแห่งวิลนีอุส, หอระฆังเก่าแก่ส่วนหนึ่งของกำแพงเมือง, มหาวิหารประจำเมืองที่ก่อสร้างในสไตล์นีโอคลาสสิค, อนุสาวรีย์ดุ๊ค กาดิมินุสผู้ก่อตั้งเมืองวิลนีอุส ผ่านชมย่านชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง, จัตุรัสจอห์นพอลที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งที่โป๊บจอห์นพอลที่ 2 เสด็จมาเยือนเมื่อปี ค.ศ. 1993 (ท่านเป็นชาวโปล) ชมภายในโบสถ์ปีเตอร์แอนด์พอลที่เป็นแบบบารอคที่สวยที่สุดในประเทศ จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์อำพัน (AMBER MUSEUM) หนึ่งในอัญมณีที่มีอยู่มากมายในภูมิภาคบอลติคที่มีการจัดแสดงรูปแบบของเครื่องประดับทำจากอำพันในหลากหลายดีไซน์ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำเข้าที่พักโรงแรม NOTOVEL CENTRUM หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

วันที่หก  วิลนีอุส – รุนดาเล (ลัทเวีย) – ริก้า
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่พรมแดนลิทัวเนีย-ลัทเวีย เพื่อเดินทางสู่เมืองรุนดาเล (RUNDALE)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคารพื้นเมือง  
บ่าย :   นำท่านเข้าชมพระราชวังรุนดาเล (RUNDALE PALACE) ที่สร้างในสมัยของจักรพรรดินีแอนอิวาโนวา แห่งรัสเซียเพื่อมอบให้กับชู้รักคนโปรด เคาน์ทไบรอนแห่งเคอร์แลนด์ ตัวพระราชวังออกแบบโดยบาโธเลมิว ราสเตลลี สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาเลียน ที่รับใช้ราชสำนักรัสเซียในการออกแบบพระราชวังเฮอร์มิเทจที่นครเซนต์  ปีเตอร์สเบิร์ก ทำให้พระราชวังแห่งนี้มีความงดงามไม่แพ้ที่ใดในยุโรป นอกจากนี้พระราชวังรุนดาเลยังได้รับยกย่องให้เป็นสุดยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นการประยุกต์ของสองวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันและรัสเซียได้อย่างลงตัวที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินชมสวนบริเวณด้านหลังพระราชวังที่งดงามร่มรื่นตามแบบฉบับสวนสวยในยุโรปทั่วไป แล้วออกเดินทางสู่กรุงริก้า (RIGA) เมืองหลวงของประเทศลัทเวีย / นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ELIZABETE  หรือระดับเดียวกัน 
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   ริก้า – พาร์นู – ทาลลินน์ (เอสโทเนีย)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองริก้า เมืองหลวงแห่งศิลปะอาร์ตนูโวที่เฟื่องฟูที่สุดในเขตบอลติก ผ่านชมย่านถนนอัลเบิร์ตและเอลิซาเบธที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมในยุคนั้นได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด จากนั้นพาท่านเข้าสู่เขต OLD RIGA ชมย่าน OLD TOWN SQUARE บันทึกภาพอาคาร HOUSE OF BLACK HEAD อนุสาวรีย์โรแลนด์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ จัตุรัสโดม   สแควร์ที่ตั้งของมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติก ก่อนพาท่านสู่ตลาดกลางที่ขายสินค้าการเกษตร เช่น ผัก, ผลไม้ประจำฤดูกาลราคาถูก โดยที่อาคารแห่งนี้ดัดแปลงมาจากสถานีจอดเรือเหาะ (ZEPPELIN) ที่เคยเปิดให้บริการในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ยังถือว่าอาคารสามหลังนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของกรุงริก้าอีกด้วย
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เมืองพาร์นู (PARNU) เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลบอลติกที่เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของประเทศ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างในแบบเอสโทเนียนดั้งเดิมซึ่งไม่เหมือนที่ใดในยุโรป ถึงพาร์นู มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านตัวเมืองที่มีถนนช้อปปิ้งสายสั้นๆ แต่เป็นเสน่ห์เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะสร้างด้วยศิลปะในยุคอาร์ตนูโว จากนั้นนำท่านสู่เมืองทาลลินน์ (TALLINN) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าสำคัญของประเทศเอสโทเนีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลบอลติกทางด้านเหนือของประเทศ ประเทศเอสโทเนียมีพรมแดนติดกับประเทศลัทเวียทางทิศใต้ และประเทศรัสเซียทางตะวันออก มีประเทศเพื่อนบ้านทางทิศเหนือคือประเทศฟินแลนด์ โดยมีอ่าวฟินแลนด์คั่นกลาง และประเทศสวีเดนทางตะวันตกคั่นกลางโดยทะเลบอลติก เอสโทเนียประกาศเอกราชครั้งแรกในปี พ.ศ. 2461 ก่อนจะถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียต นาซีเยอรมัน และสหภาพโซเวียตอีกครั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง เอสโทเนียกลับมาเป็นรัฐเอกราชอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต เอสโทเนียเข้าร่วมองค์การนาโตและสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 2004
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU TALLINN
หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่แปด   ทาลลินน์ – คาดริออร์ก –  ทาลลินน์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่คาดริออร์ก (KADRIORG) หมู่บ้านเล็กๆ ชานกรุงทาลลินน์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังคาดริออร์ก ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอสโทเนีย บันทึกภาพด้านหน้าอาคารและบริเวณสวนโดยรอบที่นับว่าเป็นภูมิสถาปัตย์แบบบารอคที่สวยงามที่สุดในประเทศ นำท่านนั่งรถเลียบชายฝั่งทะเลบอลติกสู่ย่านพิริต้าชายหาดตากอากาศที่อยู่ใกล้เมืองหลวงที่สุด ระหว่างทางแวะชมสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีแห่งชาติที่มีการจัดต่อเนื่องกันมากว่า 130 ปี ก่อนพาท่านเข้าชมสำนักคอนแวนต์ (ST BRIDGET’S CONVENT) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1407 แต่ถูกกองทัพรัสเซียทำลายลงในศตวรรษที่ 16 เหลือไว้เพียงโครงสร้างของโบสถ์และด้านหน้าที่สูงถึง 35 เมตร และใช้เป็นจุดสังเกตุของนักเดินเรือในอดีต
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเข้าชมภายในเขตเมืองเก่าของทาลลินน์ (TALLINN OLD TOWN SQUARE) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งยุคกลางที่สวยที่สุดในยุโรปเหนือ เดินชมย่านทุมเปีย TOOMPEA (เมืองบน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาททุมเปีย ปัจจุบันได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการ, โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL) โบสถ์รัสเซียน  ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอสโทเนีย บันทึกภาพตัวเมืองเก่าแบบพาโนรามาจากจุดชมวิว แล้วเดินลัดเลาะแนวกำแพงเมืองสู่จัตุรัสกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองทาลลินน์รายล้อมด้วยอาคารที่ต่างยุคสมัยกันตั้งแต่ศตวรรษที่ 15-17 ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งบนถนนวีรู (VIRU STREET) หรือเดินสำรวจตามตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยอาคารยุคกลางที่ยังคงความงดงามแบบคลาสสิคได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  

 

วันที่เก้า    ทาลลินน์ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
พักผ่อนเพื่อจัดกระเป๋าหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย
เวลา 11.30 น. :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / แล้วเดินทางไปสนามบิน
เวลา 14.50 น. :   ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 1020
เวลา 15.25 น. :   ถึงเฮลซิงกิ พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา 17.30 น. :   บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 141

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 07.15 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง       // 7-16, 21-30 ก.ย., 5-14, 12-21, 18-27 ต.ค. // 2-11, 16-25 พ.ย., 23 พ.ย.-2 ธ.ค.

อัตราค่าบริการ   **กรุณารีบจองและส่งสำเนาพาสปอร์ตเพื่อจองคิววีซ่า เพราะคิวแน่นมาก **

รายการ

ก.ย.-ต.ค.

พ.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  ท่านละ 

102,000

99,000

เด็ก อายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)ท่านละ 

88,000

84,000

เด็ก อายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ     

84,000

80,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

20,000

18,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี**

อัตราค่าบริการนี้รวม   
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ          
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการและค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการ เมนูเดอลักซ์ และร้านอาหารพื้นเมืองจะรวม 1 ดื่ม (ไวน์, เบียร์, โค้ก, น้ำผลไม้)
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                  
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ                          
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท ฯ
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน                     
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง
* ตั๋วชั้นทัศนาจรกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ตั๋วชั้นธุรกิจกระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก.

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 ก.ก. สำหรับชั้นทัศนาจร

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์