ยุโรปโครเอเชีย B

EUROPE CROATIA B

การบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

สายการบิน  :   การบินไทย (บินตรงไป-กลับ) และสายการบินโครเอเชีย
โรงแรม :   มาตรฐานยุโรป (4 ดาวขึ้นไป)
อาหาร :  เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำ แบบยุโรปเป็นหลัก มีแบบเอเชียสลับเล็กน้อย (อาหารพื้นเมืองในโครเอเชียส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลสไตล์อิตาเลี่ยน)
รถโค้ช  :  มาตรฐานยุโรป  40-48 ที่นั่ง (รวมทิปคนขับรถแล้ว)         
มัคคุเทศก์  :    ชำนาญเส้นทางยุโรป
หมายเหตุ  : 
-สโลวีเนีย-โครเอเชีย ไม่ค่อยมีของให้ซื้อนอกจากของที่ระลึก การแวะมิวนิค จึงตอบโจทย์ทุกอย่าง  
-ที่อิตาลี เที่ยวโดโลไมท์

วันแรก  กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) เซอร์มิโอเน่ – โบลซาโน่  
เวลา 00.35 น. :   ออกเดินทางสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940
เวลา 07.10 น. :   ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เซอร์มิโอเน่ (SIRMIONE) เมืองท่องเที่ยวริมทะเลสาบการ์ด้า เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนแหลมสันดอนที่ยื่นออกสู่ทะเลสาบ ด้วยทำเลที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนี้ ก่อเกิดชุมชนเซอร์มิโอเน่ สร้างอาคารบ้านเรือน และปราสาทประจำเมืองอย่างสวยงามเพื่อปกป้องตนเอง นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเซอร์มิโอเน่ ข้ามสะพาน ลอดประตูกำแพงเมืองเก่า ผ่านปราสาทเก่าแก่ประจำเมือง ท่านจะพบกับความสวยงามของเมือง ลานจตุรัสเล็กๆ ในเมือง ล้วนถูกล้อมรอบด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามดัดแปลงมาเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมขนาดเล็ก แต่งแต้มสีสันได้สวยงามกลมกลืน เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้ ให้ท่านได้เดินสำรวจและบันทึกภาพที่สวยงามของเมืองอย่างเต็มที่
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านสู่เมืองโบลซาโน่ (BOLZANO) เป็นเมืองในเขตเทือกเขาโดโลไมท์ (DOLOMITE) และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่พาดผ่านตอนเหนือของอิตาลี เมืองนี้ยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้ใหญ่ที่สุดของยุโรป ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสูง และสวนผลไม้มากมาย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PARK BOLZANO หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม   โบลซาโน่ – คอร์ตินา ดิ แอม เปซโซ – เวนิส  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เมืองคอร์ตินา ดิ แอมเปซโซ (CORTINA D’AMPEZZO) เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาโดโลไมท์ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ดินแดนแถบนี้ได้เป็นอาณาจักรของออสเตรีย-ฮังการี หลังสงครามอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี     ล่มสลาย ดินแดนแห่งนี้ได้ตกมาอยู่ในประเทศอิตาลี แต่วัฒนธรรม ประเพณี ภาษายังคงเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มีการบริหาร การจัดการ ระบบภาษีของตนเอง นำชมเมืองอันทรงเสน่ห์ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาโดโลไมท์ที่สูงชัน เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ท แฟชั่นล้ำสมัยและเป็นเมืองตากอากาศที่บรรดาผู้นำเทรนด์ชื่นชอบ ถนนสายหลักคอร์โซ ที่     คลาคลำไปด้วยร้านค้าแฟชั่นและแบรดน์ดังมากมาย มีร้านค้าขายของและโบสถ์ประจำเมืองอันสวยงาม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่เวนิส (VENICE) เมืองแสนโรแมนติค เมืองที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณามากมาย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก NH LAGUNA PALACE หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่   เวนิส – ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย) – ลุบเบลียน่า – ซาเกรบ (โครเอเชีย)  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่พรมแดนอิตาลี-สโลวีเนีย นำท่านเดินทางสู่ถ้ำโพสทอยน่า (POSTOJNA CAVERNS) เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 27 กิโลเมตร นำท่านเข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ผ่าน    ลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต ชมความแปลกของ   ปลามนุษย์ (HUMAN FISH) ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถ้ำแห่งนี้ นอกจากนั้น ยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆ อีกหลายชนิดที่พบได้เฉพาะในถ้ำแห่งนี้ มีงานวิจัยที่พบว่ามีสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินภายในถ้ำถึงกว่า 84 ชนิดสายพันธุ์
**ภายในถ้ำอากาศเย็นมากๆ โปรดเตรียมเสื้อกันหนาว / ปากถ้ำมีให้ยืมใช้แต่บางตัวมีกลิ่น
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  เดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (LJUBIJANA) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย ชมเมืองลุบเบลียนา เมืองเล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ชมอาคารบ้านเรือนในแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ โรงละครโอเปร่า, โบสถ์ประจำเมือง, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากนั้นเดินทางสู่กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ SAVA และไหล่เขา MEDVEDNICA 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ………………………………………. หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่ห้า   ซาเกรบพลิทวิตเซ่
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมกรุงซาเกรบ ชมย่านเมืองเก่าซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ  LOWER & UPPER TOWN อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า  “THE GREEN HOUSE SHOE”  ผ่านชมอาคารรัฐสภา (SABOR) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ ปีเตอร์,  เซนต์ปอลล์ แล้วนำชมกำแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพ  พระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค (CHURCH OF ST. MARK) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีแดงขาวลวดลายตราหมากรุกซึ่ง  เป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แล้วอิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองพลิทวิตเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (PLITVICE LAKE NATIONAL PARK) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979    นำท่านเข้าที่พักโรงแรม JEZERO หรือเทียบเท่า
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
** เนื่องจากโรงแรมในเขตอุทยานส่วนใหญ่เก่าโทรม หากได้ไม่ดีพอ สงวนสิทธิ์ไม่นอนในเขตอุทยาน

 

 

 

 

วันที่หก   พลิทวิตเซ่ โทรเจียร์ – สปลิท
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เข้าชมความงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่า พื้นน้ำครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยทะเลสาบสีเทอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกันไป ชมความงดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตก, ทะเลสาบมากมายหลายแห่ง และยังอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดถึงประมาณ 1,146 สายพันธุ์ นำท่านสู่ LOWER LAKE โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน LOWER & UPPER LAKE เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ MILANOVAC, GAVANOVAC และ KALUDEROVAC เป็นต้น นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน แล้วเดินสู่ VELIKI SLIP ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน มีความสูงถึง 70 เมตร 
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่ายๆ  :   เดินทางสู่เมืองโทรเจียร์ (TROGIR) เกาะเล็กๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 380 ปี ก่อนคริสตกาล  ต่อมาถูกปกครองโดย TRAGURIUM และโรมัน มีการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสกำแพงเมือง และป้อมปราการไว้เป็นอย่างดีจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO)  ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 นำเดินชมภายในเขตเมืองเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กรีก-โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง (KOPNENA VRATA) ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกา สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST.LAWRENCE) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต, อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญต่างๆ แล้วอออกเดินทางสู่เมืองสปลิท  (SPLIT) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้น DALMATIA ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง นำท่านเที่ยวชมตัวเมืองสปลิทที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PRESIDENT  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   สปลิท ดูบรอฟนิค
เช้า   :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่ประทับของจักรพรรดิดิคลีโอเธี่ยนแห่งเมืองเวนิส ที่แผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิทในยุคโรมันโบราณ ท่านจะได้พบเห็นสถาปัตยกรรมหรือลาน  กว้างที่มีเสาสไตล์โรมันเรียงราย ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN GATE,    มหาวิหาร เทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ที่จัดเรียงรายกันอย่างลงตัว ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร จากเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัยVENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สร้างขึ้นในศตวรรษ 15 เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูหอยนางรมที่โด่งดังของแถบนี้)
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็ระยะๆ ถึงเมืองดูบรอฟนิค นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ได้รับการเปิดให้บริการหลังจากที่โดนทำลายลงไปในสงคราม YUGOSLAVIA WAR ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งท่านจะได้บันทึกภาพตัวเมืองเก่าจากจุดพาโนรามาได้ในแบบ POSTCARD VIEW อย่างที่ท่านใฝ่ฝันจะได้เห็น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PRESIDENT HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่แปด   ดูบรอฟนิค มิวนิค (เยอรมนี)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองดูบรอฟนิค ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศ พรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เมืองที่สวยงามอันดับต้นๆของโลก แต่ถูกทำลายเสียหายไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ปี ค.ศ. 1995 ยูเนสโก้และสหภาพยุโรปได้ร่วมบูรณะซ่อมแซมเมืองขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง เข้าชม THE CATHEDRAL TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่เก็บสะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าที่ล่องเรือไปค้าขายกับเมืองต่างๆ ในอดีต เข้าชม RECTOR’S PALACE ศูนย์กลางการบริหารเมืองดูบรอฟนิค ในอดีต ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก – โรมัน และต่อเนื่องมาถึงยุคสมัยของเวนิส มีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนกำแพงเมือง จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด ผ้าลูกไม้ปัก จากตลาดนัดกลางเมือง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 16.40 น.  :   ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินโครเอเชีย แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ OK 5434
เวลา 17.45 น. :   งสนามบินนครมิวนิค (MUNICH) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เก้า   มิวนิค
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมมหานครมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 จากนั้นนำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านสู่บริเวณจตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิคเซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภท หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่สิบ   มิวนิค – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระ
เวลา 10.00 น. :   ออกเดินทางไปสนามบิน
เวลา 14.25 น. :   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่สิบเอ็ด   กรุงเทพฯ
เวลา 06.05 น.  :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

กำหนดการเดินทาง       4-14, 11-21, 18-28 ต.ค., 25 ต.ค.-4 พ.ย., 1-11, 8-18, 15-25 พ.ย.   

หมายเหตุ        
-กลางมิถุนายน-ต้นกันยายน อากาศร้อนมาก
-ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศหนาว และพลิทวิตเซ่ปิด งดจัด
*บริษัทต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป-ตรงมาแก่ท่าน เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง

อัตราค่าบริการ   **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

129,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

111,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

104,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

22,000

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 25-30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท (เทศกาล 5,000) / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ                
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 30 กก.
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                          
– ค่าอาหารตามรายการ                                 
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ     
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ                               
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                           
– ค่าทิปขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ                            
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000  บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

**ชั้นทัศนาจร กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ 23 กก.
**ชั้นธุรกิจ กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 2 ใบๆ ละ 32 กก.

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดื่มพิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์