แกรนด์ไอซ์แลนด์ D

GRAND ICELAND D

เอกสารยื่นวีซ่า (จำนวน 1 ชุด)  ยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์ก ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ / ผู้เดินทางทุกท่านต้องไปแสดงตน ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00-15.00 น. โทร. 02-1187006
1.   
หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2.   
รูปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จำนวน2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) **ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น(หน้าตรง เน้นใบหน้า ไม่เน้นลำตัว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน  อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น ** รูปถ่าย ควรไปถ่ายรูปในวันยื่นวีซ่าที่ศูนย์ฯ จะได้ขนาดที่ถูกต้อง**
3.    หลักฐานการงาน(จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO  WHOM  IT  MAY  CONCERN”แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต)
-พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทำงาน และวันเดินทาง (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันทียื่นวีซ่า)
-ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (พร้อมระบุวันที่เดินทาง) กรณีเกษียณอายุใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
-เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท (สำเนาหนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
-นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน (อายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
4.   หลักฐานการเงิน (จดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO  WHOM  IT  MAY  CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต)
– กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชีเป็นยอดปัจจุบันก่อนถึงวันนัดยื่นวีซ่า 15 วัน)
– กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ และระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับเป็นยอดปัจจุบัน)
5.    สำเนาทะเบียนบ้าน 
6.    สำเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
7.    สำเนาใบสำคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว)
8.    สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
9.    หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์