แกรนด์อังกฤษ B (ปีใหม่)

GRAND UK B (NEW YEAR)

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ ** การทำวีซ่า จะต้องมีข้อมูลโดยละเอียดของลูกค้าเพื่อจองในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น วัน-เวลาที่จะต้องมายื่นจะกำหนดมาอีกครั้ง และจะต้องมีเวลาสำหรับสถานทูตพิจารณาวีซ่าประมาณ 1 เดือน (เข้มมาก) หากลูกค้าต้องการยื่นวีซ่าด่วนต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 11,200 บาท**
** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โดยมี 1 แผ่นที่ด้านหน้าและด้านหลังว่าง) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. หลักฐานการงาน
-พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวันเข้าทำงาน  และวันที่อนุญาตให้ลางาน
-ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
-เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท
-นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน
กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์, แฟ็กซ์ที่ทำงาน, เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน และเบอร์มือถือ
3. หลักฐานการเงิน  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนเท่านั้น (ไม่รับกระแสรายวัน) และปรับยอดเป็นปัจจุบัน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน / ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
5. สำเนาใบสำคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว), สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
6. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
*** ผู้เดินทางทุกคน ต้องมาทำการสแกนนิ้วมือ ที่ศูนย์รับเรื่อง VFS อังกฤษ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารและนัดวัน เวลาที่แน่นอนอีกครั้ง ***
* การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น (เอกสารที่ยุ่งยากมากมายไม่ได้เป็นความต้องการของบริษัทฯ แต่ประการใด)

จองทัวร์
ค้นหาทัวร์