แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ B (ปีใหม่)

GRAND SWITZERLAND B (NEW YEAR)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

              อีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า นำท่านสัมผัส 2 ยอดเขาที่แตกต่าง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค มรดกโลกทางธรรมชาติ เจ้าของฉายา TOP OF EUROPE บนความสูง 3,454 เมตร ที่รถไฟสามารถขึ้นถึง แมทเทอร์ฮอร์น ภูเขาสูงระดับ 4,478 เมตร  พาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส และโกลเด้นพาส พาโนรามา เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์,  เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิร์น เมืองหลวงของประเทศ, ลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง, ซูริค เมืองธุรกิจ และการเดินทาง

สายการบิน    การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม              มาตรฐานยุโรป และเราได้พักโรงแรมบนเซอร์แมท (CONFIRM)
อาหาร             เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำแบบยุโรปและเอเชียสลับบ้าง 
รถไฟ                รถไฟไต่เขาเที่ยวยอดเขาจุงฟราว / กระเช้าไฟฟ้าขึ้นไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
รถโค้ช               มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์           รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%  

ไฮไลท์หรือจุดเด่นของโปรแกรม
– ขึ้น 2 ยอดเขาที่สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และจุงฟราวยอร์ค 
– ชมเมืองแสนสวย สไตน์อัมไรน์, เบิร์น,  อินเทอร์ลาเก้น, ลูเซิร์น, เจนีวา, โลซานน์, มองโทรซ์, ซุก
– เรายืนยันว่ามีห้องพักบนเซอร์แมท 100% (ช่วงปีใหม่มีไม่กี่บริษัททัวร์ที่มีห้องพักบนนี้)
หมายเหตุ         
**คำถามว่าทำไมเราไม่จัดไปเมืองอาบน้ำแร่ลอยเคอร์บาด (LEUKERBAD) ช่วงหน้าหนาว คือเมืองอยู่บน  หุบเขาสูงทางขึ้นโค้ง แคบและชันมาก ฤดูหนาวหิมะเยอะ ไม่น่าเหมาะกับรถใหญ่อย่างรถบัส

วันแรก (ศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62)  กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง (เสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62) กรุงเทพฯ ซูริค น้ำตกไรน์สไตน์อัมไรน์ อัพเพนเซล – ลูเซิร์น    
เวลา 01.05 น. :   บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970
เวลา 07.50 น. :   ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN / 30 นาที) เพื่อชมความงามน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองสไตน์อัมไรน์ (STEIN AM RHEIN /25 นาที) เมืองสวยงามแห่งยุคกลางที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ชมเมืองเก่าที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณและสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับรางวัล THE FIRST WAKKER PRIZE ในปี พ.ศ. 2515  อิสระเดินเล่นพร้อมบันทึกภาพตัวอาคารบริเวณจัตุรัสกลางเมืองที่มีการทาสีเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของแต่ละหลัง
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :    ออกเดินทางสู่เมืองอัพเพนเซล (APPENZELL / 1 ชม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เชิงเชาอัลพ์สไตน์ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปัตยกรรมแบบสวิสโบราณไว้ได้ดีที่สุด นำชมเขตเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสไตล์ดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ และตัวบ้านตกแต่งลวดลายหลากสีสันสวยงาม เดินเล่นบนถนนหลักที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก แล้วนำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ 
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU (CONFIRM)
**RADISSON BLU อยู่ใกล้สถานีรถไฟ เป็นโรงแรมใหม่ดี ในตัวเมือง-ติดทะเลสาบ

 

 

 

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62)        ลูเซิร์น อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซเพรส – เซอร์แมท 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบ   ลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น แล้วนำท่านสู่  แล้วนำท่านเดินทางสู่อันเดอร์แมท (ANDERMATT / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส นำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลา 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) 1 ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GORNERGRAT (CONFIRM) แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึ่งสวยมาก (รถไฟกลาเซียร์เวลาประมาณ 13.47-16.42 น.)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

หมายเหตุ        
-ท่านและครอบครัวอาจนำกระเป๋าบางส่วนขึ้นไปเซอร์แมท บางส่วนเก็บไว้ในรถบัสได้ (ไม่ต้องขนไปทั้งหมด)
โรงแรม GORNERGRAT เป็นโรงแรมธรรมดา ๆแต่ช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ จะมีทัวร์ไทยสักกี่คณะที่ได้พักบนเซอร์แมท (อยู่เยื้องสถานีรถไฟบนเซอร์แมท อยู่หัวถนนช้อปปิ้งใกล้ซุปเปอร์มาเก็ต สะดวกทุกอย่าง)

 

 

 

 

 

วันที่สี่ (จันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62)  เซอร์แมท (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) – ท๊าซ – มองโทรซ์ 
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่นเช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์สดใสไร้มลพิษพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองที่สวยที่สุด ทั้งเมืองสามารถมองเห็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ที่สวยงามเป็นเครื่องหมายการค้าของลูกอมริกัวล่าร์ นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น(GLACIER PARADISE) ที่มีความสูง 3,883 เมตร เพื่อชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร เล่นหิมะจนพอใจ หรือเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง หรือขึ้นลิฟท์ไปชมวิวบนยอดเขา (เด็กต่ำกว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้น)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่ายๆ :  นำท่านลงจากยอดเขา เดินเล่นในเมืองเซอร์แมท ประมาณบ่าย 3 โมง 30 นาที แล้วออกเดินทางสู่เมืองท๊าซ (TASCH) โดยรถไฟ ประมาณ 12 นาที แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่มองโทรซ์ (MONTREUX /    2 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ หรือทะเลสาบเจนีวา หรือทะเลสาบ    โลซานน์ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROYAL PLAZA 2 คืน (CONFIRM)

หมายเหตุ         หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิด ไม่ว่ากรณีใด (ลมแรง, ขัดข้อง) บริษัทจะเปลี่ยนไปนั่งรถไฟ ขึ้นยอดเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ตัวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น   ไม่มีกระเช้าหรือรถไฟขึ้นถึง ต้องขึ้นยอดเขาใกล้ๆ เช่น ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น หรือยอดเขากอร์นเนอร์แกทไปชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น)

วันที่ห้า (อังคารที่ 31 ธ.ค. 62)    มองโทรซ์ – เจนีวา – โลซานน์ – มองโทรซ์
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เจนีวา (GENEVA) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ แวะชมศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ นำท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ชมมหาวิหารแห่งโลซานน์ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า และงดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิค แล้วเดินทางกลับมองโทรซ์ ชมเมืองมองโทรซ์ ชมความงามของอาคารบ้านเรือนในเขตเมืองเก่า แล้วเดินเล่นชมทะเลสาบเจนีวา และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่หก (พุธที่ 1ม.ค. 63)   มองโทรซ์ เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมและถ่ายรูปปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปี จากนั้นเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ระหว่างทางผ่านจุดชมวิวต่างๆ บนภูเขา รวมถึงบ้านสวยๆ และย่านเกษตรกรรมที่สวยงาม
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมตัวเมืองเก่าของกรุงเบิร์นที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และ   หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น แล้วเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN /  50 นาที) เมืองสวยระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DU NORD (CONFIRM)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 

 

 

 

วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 63)   อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อขึ้นรถไฟไต่เขา (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขา   จุงฟราวซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดที่รถไฟขึ้นถึง และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE  (ยอดเขาจุงฟราวสูง 4,158 เมตร) นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX นำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ เล่นหิมะจุใจ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจากสูงสุดในยุโรปที่รถไฟขึ้นถึง
เที่ยง :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
เวลา 14.00 น. :   เดินทางกลับจากจุงฟราวสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 / ค.ศ. 1897 ขณะนั้นทางรถไฟเสร็จแค่สถานีนี้) แล้วเดินทางกลับสู่อินเทอร์ลาเก้น ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าคุณภาพดีของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ ช๊อคโกแลต นาฬิกายี่ห้อดังๆ ของสวิส มีดพับ ฯลฯ  หรือถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก

 

 

 

 

วันที่แปด (ศุกร์ที่ 3 ม.ค. 63)   อินเทอร์ลาเก้น – ซุก – ซูริค
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ชมย่านเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จัตุรัสกลางเมือง ชม CLOCK TOWER มีความสูง 52 เมตร นาฬิกาดาราศาสตร์บอกเวลา แล้วชม ST. OSWALD’S CHURCH โบสถ์ไตล์โกธิค ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นโบสถ์ที่คนสวิสมาอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพ แล้วเดินเล่นชมเมืองเก่าริมทะเลสาบ อนุสาวรีย์ขี้เมา และหากสนใจท่านอาจทดลองซื้อเค็กกัญชามาลองชิมได้ (ห้ามนำกลับเมืองไทย เพราะผิดกฎหมายไทย)
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านสู่ซูริค (ZURICH) เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของสวิส เมืองศูนย์กลางการธุรกิจ การเงินการธนาคาร การเดินทางของสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SWISSOTEL (CONFIRM)

 

วันที่เก้า (เสาร์ที่ 4 ม.ค. 63)   ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / ออกเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 13.30 น. :   บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

 

วันที่สิบ (อาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 63) กรุงเทพฯ
เวลา 05.30 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง       27 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2563

อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

27 ธ.ค.-5 ม.ค. 2563

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

125,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

106,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

101,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

22,000

หมายเหตุ        
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ       
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร 
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                       
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์