แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ A (ปีใหม่)

GRAND SWITZERLAND A (NEW YEAR)

สายการบินไทย
9 วัน 6 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

อีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า ยูนิตี้ 2000 นำท่านสัมผัส 2 ยอดเขาที่แตกต่าง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค มรดกโลกทางธรรมชาติ เจ้าของฉายา TOP OF EUROPE บนความสูง 3,454 เมตร หรือ 11,333 ฟุต ที่รถไฟสามารถขึ้นถึง และแมทเทอร์ฮอร์น  ภูเขาสูงระดับ 4,478 เมตร แถมยังพาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ เจนีวา เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์, โลซานน์, มองโทรซ์, ซุก, เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง, อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยใน  หุบเขา ขนาบด้วย 2 ทะเลสาบ, ซูริค เมืองธุรกิจและการเดินทาง, ชมความงามของน้ำตกไรน์

สายการบิน  :   การบินไทย
โรงแรม  :   มาตรฐานยุโรป และเราได้พักโรงแรมบนเซอร์แมท (CONFIRM)
อาหาร  :   เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำ แบบฝรั่งและมีแบบเอเชียบ้าง
รถไฟ  :   รถไฟกลาเซียร์ นั่ง 2 ชม. / รถไฟไต่เขาเที่ยวยอดเขาจุงฟราว / กระเช้าไฟฟ้าขึ้นไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
รถโค้ช  :   มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์  :   รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%  
หมายเหตุ  :  ช่วงปีใหม่ ห้องพักที่เซอร์แมทหายากและแพงมากๆ แต่ของเรายืนยันได้แล้ว (CONFIRM)  / ทุกอย่างครบ / รวมทิปคนขับรถไว้แล้ว และน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

 

วันแรก   กรุงเทพฯซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
เวลา 21.30 น. :      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   ซูริคน้ำตกไรน์เบิร์น เจนีวา
เวลา 00.35 น. :    ออกเดินทางสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970
เวลา 06.55 น. :    ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) เพื่อชมความงดงามของน้ำตกไรน์ (RHINE FALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป จากนั้นเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERNE) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน และองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เจนีวา (GENEVA) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) ริมทะเลสาบและอนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม INTERCONTINENTAL (CONFIRM)

 

 

 

 

วันที่สาม   เจนีวาโลซานน์เวเว่ย์ มองโทรซ์ ท๊าซ – เซอร์แมท     
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่โอลิมปิคสากล และเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ, ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ แล้วผ่านเมืองเวเว่ (VEVEY) เมืองที่ “ชาลี แชปปลิน” ยอดตลกเอกของโลกรักและหลงใหล เขาใช้ 25 ปีสุดท้ายของชีวิตที่นี่ และเมืองนี้ยังเป็นเมืองต้นกำเนินผลิตภัณฑ์เนสเล่ท์ นำท่านสู่ มองโทรซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบเจนีวาหรือทะเลสาบเลอมังค์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   เดินทางเลียบชายทะเลสาบ นำท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณริมทะเลสาบที่มีอายุร่วม 800 ปี ก่อนเดินทางสู่เมืองท๊าซ (TASCH) แล้วนำท่านขึ้นสู่เซอร์แมท  โดยรถไฟ (12 นาที) บนเส้นทางแสนโรแมนติกที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนสวยเหมือนภาพในปฏิทิน  ถึงเซอร์แมท (ZERMATT) 1 ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GORNERGRAT  2 คืน (CONFIRM)
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

หมายเหตุ     
*โรงแรม GORNERGRAT เป็นโรงแรม 4 ดาวธรรมดา แต่ช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ จะมีทัวร์ไทยสักกี่คณะที่ได้พักบนเซอร์แมท (อยู่เยื้องสถานีรถไฟบนเซอร์แมท อยู่หัวถนนช้อปปิ้งใกล้ซุปเปอร์มาเก็ต สะดวกทุกอย่าง)
*อพาร์ทเม้นต์ที่เคยประทับหลังแรกเลขที่ 16 อเวนิวทิซโซ่  (16 AVENUE TISSEAU) หลังที่สองเลขที่ 51 AVENUE HALDIMAD ตัด AVENUE GENERAL GUISAN (วิลล่าวัฒนา) ในเขต PULLY

 

 

 

วันที่สี่  เซอร์แมท (แมทเทอร์ฮอร์น)
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่นเช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์สดใสไร้มลพิษพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองที่สวยที่สุด ทั้งเมืองสามารถมองเห็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ที่สวยงามเป็นเครื่องหมายการค้าของ   ลูกอมริกัวล่าร์ นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (GLACIER PARADISE) ที่มีความสูง 3,883 เมตร เพื่อชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร เล่นหิมะจนพอใจ หรือเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง หรือขึ้นลิฟท์ไปชมวิวบนยอดเขา (เด็กต่ำกว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้น)
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่ายๆ  :   นำท่านลงจากยอดเขา (ท่านที่ยังสนุกกับหิมะ สามารถอยู่ต่อได้เพราะนั่งกระเช้ากลับทางเดิมง่ายมากๆ) แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึ่งสวยมาก อยู่เซอร์แมทแล้วท่านจะทราบว่า ทำไมถึงต้องมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง และทำไมต้องนอนบนเซอร์แมท 2 คืน (โรงแรมบนนี้แพงกว่าอินเทอร์ลาเก้น และลูเซิร์น)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

 

วันที่ห้า  เซอร์แมท รถไฟกลาเซียร์อันเดอร์แมทซุก – อินเทอร์ลาเก้น
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อขึ้นรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้าบ้านตามชนบท สายน้ำธรรมชาติตกจากที่สูงงดงามมากมาย ลอดอุโมงค์ฟูก้าที่ยาวถึง 15.5 กม. จนถึงเมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ชมย่านเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จัตุรัสกลางเมือง ชม CLOCK TOWER มีความสูง 52 เมตร นาฬิกาดาราศาสตร์บอกเวลา แล้วชม ST. OSWALD’S CHURCH โบสถ์ไตล์โกธิค ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นโบสถ์ที่คนสวิสมาอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพ แล้วเดินเล่นชมเมือง แล้วเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยกลางหุบเขาและอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ นำเข้าที่พักโรงแรม KREBS หรือ LINDNER GRAND BEAU RIVAGE  2 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
**คณะ 25 ธันวาคม-2 มกราคม 2563 พัก KREBS
**คณะ 28 ธันวาคม-5 มกราคม 2563 พัก LINDNER GRAND BEAURIVAGE

 

 

 

วันที่หก  อินเทอร์ลาเก้น (จุงฟราวยอร์ค)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบอเมริกัน
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล กรุน (GRINDERWALD GRUN) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อขึ้นรถไฟไต่เขา (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ และน้ำตกมากมายหลายสาย จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราว ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโก และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE หรือจุดสูงสุดในยุโรปที่รถไฟขึ้นถึง นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX นำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม ให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE หรือสนุกสนานกับการเล่นหิมะจนพอใจ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายๆ  :  เดินทางลงจากจุงฟราว ผ่านไคลน์ไชเด็ค สถานีกลางทางจุดเปลี่ยนรถไฟที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 28 พ.ค. 2440 (ค.ศ. 1897) แล้วเดินทางสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) โดยใช้เส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง ระหว่างทางเป็นทัศนียภาพแสนงดงาม เดินทางกลับสู่อินเทอร์ลาเก้น ให้ท่านเดินเล่น หรือช้อปปิ้งสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, ช็อคโกแลต และของที่ระลึก
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์

 

 

 

 

วันที่เจ็ด    อินเทอร์ลาเก้น เมอเรน – ลูเซิร์น  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำทานสู่เลาเทอร์บุรนเนน เพื่อนั่งเคเบิลคาร์ สู่สถานี GRUTSCHALP แล้วเปลี่ยนเป็นรถรางไต่เขา เพื่อนำท่านสู่หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) เมืองบนเขาที่มีบรรยากาศความเป็นสวิตเซอร์แลนด์แท้ๆ ด้วยความสูง 1,650 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างหุบเขาเลาเทอร์บรุนเนนกับยอดเขาชิลทอร์น เมอเรนเป็นหมู่บ้านปลอดสารพิษไม่มีรถยนต์ต้องเดินเท้าเท่านั้น  หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็น 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่าน คือยอดเขาไอเกอร์ (EIGER)  มังค์ (MONCH) และจุงฟราว (JUNGFRAU) ได้อย่างชัดเจน นำท่านชมน้ำตกเมอเรนที่สวยงาม (MURRENBACH WATERFALLS) ด้วยความสูง 417 เมตร จึงเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง  :   รับประทานอารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรืออาจเดินเลือกซื้อสินค้าชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกา มีดพก, ช๊อคโกแลต ฯลฯ
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU (CONFIRM)
**RADISSON BLU อยู่ใกล้สถานีรถไฟ เป็นโรงแรมใหม่ดี ในตัวเมือง-ติดทะเลสาบ

 

วันที่แปด  ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   / นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
เวลา 13.15 น.  :   บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

 

วันที่เก้า     กรุงเทพฯ
เวลา 06.10 น. :    กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง        25 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563 , 28 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563

อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

119,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ

102,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

98,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

20,000

หมายเหตุ        
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ       
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร 
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                       
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์