เบเนลักซ์

BENELUX - CHRISTMAS MARKETS

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม             มาตรฐานยุโรป สบายๆ พักที่ละ 2 คืน 3 ครั้ง, 1 คืน 1 ครั้ง  
รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป  40-48 ที่นั่ง                       
อาหาร              เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชีย
มัคคุเทศก์        ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

วันแรก   กรุงเทพฯแฟรงค์เฟิร์ท
เวลา 20.30 น. :   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
เวลา 23.45 น. :   ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ TG 920

 

วันที่สอง    แฟรงเฟิร์ท ไฮเดลเบิร์ก – สตาสบูร์ก (ฝรั่งเศส)
เวลา 05.30 น. :   เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG / 1 ชม.) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 นำท่านขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1843 ในรูปแบบศิลปะเรเนซองส์ นำท่านชมถังหมักองุ่นเพื่อผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร จากนั้นนำท่านชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิร์กบนสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (KARL-THEODORE) หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2329
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่สตราสบูร์ก (STRASBOURG / 1 ชม. 40 นาที) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร นำชมเมืองสตราสบูร์ก ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์ (PETITE FRANCE) ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำอิลที่ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมวิหารประจำเมืองที่สวยงามสร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงามโดดเด่น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่สาม   สตราสบูร์ก – ริโบวิลล์ – ริคเวีย – โกลมาร์ – สตราสบูร์ก
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ริโบวิลล์ (RIBEAUVILLE / 1 ชม.)  หมู่บ้านเล็กๆ น่ารัก ที่เต็มไปด้วยไร่องุ่นและโรงผลิตไวน์ในเขตอัลซาส ภายในเมืองยังคงกลิ่นอายในแบบยุโรปกลางและยุคเรอเนซองส์ไว้เป็นอย่างดี เดินเล่นชมเมือง ชมโบสถ์แซนต์เกรกรอรี่ และโบสถ์เซนต์ออกัสติน โบสถ์สไตล์โกธิคแสนสวย นำท่านชมปราสาทแซ็งต์ อูลริค (CHATEAU DE SAINT – ULRICH) เป็นหนึ่งในสามปราสาทของเมืองที่สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 บนหน้าผาเหนือหุบเขาเสตนจ์ บาคช์ ซึ่งอยู่สูง 530 สมัยโบราณใช้เป็นที่ตั้งควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมที่ราบ   อัลเซเทียนถึงหุบเขาสูง ลีพเพอร์ (LIEPVRE) จนถูกทิ้งร้างในศตวรรษที่ 16 ชมความงามของปราสาทด้วย  สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เดินชมโบสถ์แซ็งต์ อูลริค และห้องต่างๆ ตามอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนฝรั่งเศสและเยอรมนี ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE  FRANCE ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุ่นมากมายสลับกับเนินเขา นำชมเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า TIMBER FRAME และการทำอาชีพแบบดั้งเดิม คือการทำไวน์ ขนมพื้นเมือง ทำให้ริคเวียได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
พิเศษ ช่วงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-24 ธันวาคม ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส NOEL EN ALSACE ที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และสวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาค-ลอเรน เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคาร  บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซาสอย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล  เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิ่ม
พิเศษ ช่วงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-24 ธันวาคม ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส NOEL EN ALSACE ที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และสวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่สี่    สตราสบูร์ก – ลักเซมเบิร์ก – ดินงต์ (เบลเยียม) – บรัสเซลส์  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG / 2 ชม. 40 นาที) ที่มีเจ้าผู้ปกครองสืบต่อกันมาหลายร้อยปี นำท่านชมลักเซมเบิร์ก ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง (2,586 ตร.กม.) สู่ย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่เมืองดินงต์ (DINANT / 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (MEUSE RIVER) นำชมมหาวิหารนอร์ทเทอดาม (NOTRE-DAME OF DINANT) โบสถ์สไตล์โกธิค ด้านหลังของมหาวิหารมีหน้าผาขนาดใหญ่ที่มีความสูง 100 เมตร แล้วเดินเล่นชมเมือง ชมสะพานมิวส์ที่มี     แซกโซโฟนสีสันสวยงามมากมาย โดยเมืองดินงต์เป็นบ้านเกิดของ อดอล์ฟ แซกซ์ (ADOLPHE SAX) นักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ขึ้นครั้งแรก จากนั้นออกเดินทางสู่บรัสเซลส์ (BRUSSELS / 1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม 
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่ห้า    บรัสเซลส์ – บรูจจ์  – บรัสเซลส์    
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 30 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของ เฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่าน  ชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ที่สูงกว่า  83 เมตร และชมมหาวิหารโฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ที่ท่านจะประทับใจในความงาม
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางกลับบรัสเซลส์ นำชมกรุงบรัสเซลส์ เมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบาร็อค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อย แมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมี่ยม  สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ผ่านวังของกษัตริย์ อัลเบิร์ตที่ 2  แล้วอิสระช้อปปิ้ง
**บรัสเซลส์ ติด 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสต์มาส  พ.ศ. 2560

พิเศษ ช่วงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-24 ธันวาคม ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวยที่สุดในเบลเยียม และสวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่หก   บรัสเซลส์ – เก๊นท์ – เฮก (เนเธอร์แลนด์) – อัมสเตอร์ดัม   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เก๊นท์ (GHENT / 40 นาที) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยียม  นำท่านชมเมืองเก๊นท์ ชมวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่กรุงเฮก (HAGUE / 2 ชม. 30 นาที) ถ่ายภาพหน้าศาลโลก ผ่านชมกระทรวง ทบวง กรม ย่านสถานทูตกงศุลต่างๆ และตัวเมืองเฮก เมืองที่มีการวางผังเมืองดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก แล้วออกเดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  อัมสเตอร์ดัม    
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่หมู่บ้านซาน สคันส์ (ZAANSE SCHANS) จุดที่ท่านสามารถชมกังหันลม (WINDMILLS) ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ถ่ายภาพสวยคู่กับกังหันลมสัญลักษณ์อีกอย่างของชาวดัทช์ที่ใช้ช่วยเหลือในการกู้แผ่นดินคืนมาจากทะเล แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านเดินทางกลับอัมสเตอร์ดัม (AMTERDAM) จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หันหน้าสู่แม่น้ำ ลำคลอง ชมโรงงานเจียระไนเพชรอันโด่งดัง ผ่านย่านจัตุรัสดาม (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

วันที่แปด   อัมสเตอร์ดัม – กีทูร์น – โคโลญจน์ (เยอรมัน)      
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กีทูร์น (GIETHOORN / 1 ชม. 20 นาที) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและลำคลองเล็กๆ และสะพานไม้โค้งอันน่ารัก พาหนะในการเดินทางคือเรือ หมู่บ้านนี้แทบไม่มีถนน จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านไร้ถนน ชาวบ้านตั้งใจอนุรักษ์รูปแบบการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเมืองความน่ารักของเมืองนี้  แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 3 ชม.) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นำชมมหาวิหารโคโลญจน์ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์

พิเศษ ช่วงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-24 ธันวาคม ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวยที่สุดในเยอมนี และสวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DORINT HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เก้า   โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT / 2 ชม. 30 นาที) เมืองศูนย์กลางการเดินทาง ศูนย์กลางธุรกิจการเงิน การธนาคารที่สำคัญของเยอรมนี นำท่านเดินเล่นในบริเวณโรเมอร์ (ROMER PLATZ) ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่าสถานที่ตั้งศาลาว่าการนครแฟรงค์เฟิร์ท ชมวิหารโรเมอร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เคยใช้เป็นที่ทำพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์แคว้น   ปรัสเซีย โบสถ์เซนต์ปอลล์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย ส่งท้ายก่อนกลับ / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 20.40 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923

 

วันที่สิบ      กรุงเทพฯ
เวลา 12.30 น. :  กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 

**หมายเหตุ      คณะวันที่ 24 ธันวาคม – 2 มกราคม 2563 ขากลับจะเป็น TG 927 จะแวะภูเก็ตก่อนบินเข้ากรุงเทพฯ จะถึงสุวรรณภูมิ เวลา 17.10 น. (ฤดูหนาวบางวันจะแวะภูเก็ต)

วันเดินทาง       24 ธ.ค.-2 ม.ค.

อัตราค่าบริการ  

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

107,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

92,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

87,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

20,000

หมายเหตุ                  

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี  

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                         
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                    
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                               
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก  
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า         
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                             
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์