ยุโรปสเปเชียล C (ปีใหม่)

EUROPE SPECIAL C (NEW YEAR)

สายการบินไทย
12 วัน 9 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล, เบอร์นินี เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ชมหอเอนเมืองปิซ่า ก่อนไปเวนิสเมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เวโรน่าเมืองต้นกำเนิดนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลาน เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น และอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี

ทัวร์สร้างชื่อ รับประกันคุณภาพ / ไม่เขียนบรรยายเกินจริง

สายการบิน  :  การบินไทย บินตรงไป – กลับ
โรงแรม  :  รั บประกัน 100% ว่าดีแน่ๆ /  อิตาลีพัก 4 คืน ไม่รีบเกินไป สวิสพักที่เดียว 2 คืน ปารีสพักที่เดียว 3 คืน   รวม 9 คืน ไม่เหนื่อย (เชื่อเถอะครับ 8 วันเหนื่อยมากๆ/9 วัน ก็ยังเหนื่อย ที่อิตาลีนั่งรถมากกว่าเที่ยว/ฤดูหนาวมืดเร็ว)
-ปารีส เน้นพักโรงแรมในเขตชั้นใน ไม่ต้องฝ่ารถติดเข้า-ออก (ปารีสรถติดมาก)
รถโค้ช  :  มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง  / รวมลิฟท์ขึ้นหอไอเฟิลแล้ว
เรือ  :  รวมค่าล่องแม่น้ำแซนน์ ปารีส ใหญ่ สะดวกปลอดภัย  / ค่าล่องเรือกอนโดล่าที่เวนิส
รถไฟ  :  รถไฟด่วน TGV / รถไฟไต่เขาขึ้นจุงฟราวยอร์ค TOP OF EUROPE
อาหาร  :  เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำ แบบเอเชียและพื้นเมืองหลายมื้อกว่า (เมนูเดอลักซ์)     
มัคคุเทศก์  :  ชำนาญเส้นทางในยุโรปแน่นอน 100%   / * ค่าเข้าชมโคลีเซี่ยม*

หมายเหตุ        
– ค่าทัวร์รวมค่าทิปคนขับรถไว้แล้ว (2 ยูโร/คน/วัน)
– เราเป็นต้นฉบับทัวร์ 11-12 วัน และขายดีที่สุด ดีที่สุด พิสูจน์ได้

 

 

วันแรก  (อาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 62)  กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง  (จันทร์ที่ 23 ธ.ค. 62)  กรุงเทพฯโรม (อิตาลี)
เวลา 00.01 น.  :  บินตรงสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944
เวลา
05.55 น.  :  เดินทางถึงกรุงโรม (ROME) นครหลวงของอิตาลีและอาณาจักรโรมันอันเกรียงไกร ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ในอดีต หลังพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้าชมภายในโคลีเซียม สนามประลองยุทธทั้งคนและสัตว์ ประตูชัยพระเจ้าคอนสแตนติน ชมโรมันฟอรั่มลานชุมนุมของเหล่านักปราชญ์เซอร์คัสแม็กซิมุสสนาม แข่งรถม้าศึกเบนเฮอร์ เยือนนครรัฐอิสระวาติกันศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความยิ่งใหญ่และงดงามตระการตาภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมเพียต้ารูปแกะสลักหินอ่อนรูปพระแม่ประคองพระเยซูหลังถูกตรึงกางเขน ฝีมือไมเคิล แองเจโร และแท่นบูชา ฝีมือเบอร์นินี่
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านชมน้ำพุเทรวี่ที่มาของบทเพลงอมตะ “ทรีคอยน์อินเดอะฟาวน์เท่น / THREE COINS IN THE FOUNTAIN” แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องหนังและแฟชั่นชั้นนำย่านบันไดสเปน หรือเดินเล่นชมเมือง ชมจัตุรัสนาโวนา จัตุรัสยอดนิยมของกรุงโรมที่ตั้งของน้ำพุแห่งแม่น้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำคงคา, ดานู๊บ, ไนล์, พลาต้า ผลงานของเบอร์นินี่ ผ่านชมเพียซซ่าเวนิเซีย จัตุรัสวีรบุรุษ, โรมันฟอรั่ม, สนามแข่งม้าแบบโรมัน, ศาลาว่าการกรุงโรม, ปราสาทเซนต์แองเจโร ฯลฯ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก H10 ROMA CITY หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ         
– หากตรงกับวันพุธ วันอาทิตย์ หรือวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ จะสลับมาเที่ยววาติกันตอนบ่าย
– ในกรณีที่เกิดฝนตก ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกพาไปชมจตุรัสนาโวนา (เดินไกล, ไม่มีที่หลบฝน)

 

 

 

 

วันที่สาม  (อังคารที่ 24 ธ.ค. 62)  โรม ฟลอเร้นซ์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ตอนเหนือของอิตาลี ผ่านย่านเกษตรกรรมอันสมบรูณ์ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและผ่านย่านชุมชนบนไหล่เขาของชาวอิทรัสคันที่สร้างเรียงรายอยู่บนยอดเขา ชื่นชมชนบทอันสวยงามของอิตาลีสู่ฟลอเร้นซ์ (FLORECNE / 4 ชม.) เมืองถิ่นกำเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์ นครโบราณซึ่งครั้งหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งกว่ากรุงโรม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (สเต็กหมู หรือเนื้อ เลือกก่อนเดินทาง)
บ่าย  :  นำท่านชมเมืองฟลอเร้นซ์ เมืองถิ่นกำเนิดของศิลปินมีชื่อ อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แองเจลโล เข้าสู่ใจกลางเมืองฟลอเร้นซ์ ชมจัตุรัสพิอาสซ่า ซินญอเรีย ซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีการจัดแสดงงานปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น เดวิดจำลอง, น้ำพุเนปจูน ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของมหาวิหารประจำเมืองซานตามาเรียเดลฟิออเร หรือ DUOMO ที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนหลากสีและนับเป็นหนึ่งในสามโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON FLORENCE METROPOLE หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

วันที่สี่  (พุธที่ 25 ธ.ค. 62)  ฟลอเร้นซ์ ปิซ่า – เวนิส
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ปิซ่า (PISA / 1 ชม. 15 นาที) เมืองติดทะเล อดีตเป็นเมืองที่มีกิจการท่าเรือใหญ่โตเป็นคู่แข่งสำคัญกับเมืองเจนัวและเวนิส นำชมและถ่ายภาพสวยกับหอเอนปิซ่า (LEANING TOWER) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคประวัติศาสตร์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางไปเวนิส (VENICE / 4 ชม. 30 นาที) เมืองสุดแสนโรแมนติก เมืองที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณามากมาย ตลอดทางเป็นทุ่งเกษตรและบ้านเรือนแบบชนบทที่สวยงาม  
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก  NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า  (พฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค. 62)  เวนิส – เวโรนา 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่านล่องเรือใหญ่สู่เมืองเวนิส ซึ่งเป็นเมืองเดินเท้าไม่มียานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้นบนเกาะ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมเวนิสที่สวยงามนำชมนครเวนิสบ้านเกิดของมาร์โคโปโลนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่     เวนิสมีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ คดเคี้ยวด้วยลำคลอง 170 คลอง โบสถ์ 120 แห่ง สะพานโค้ง 400 สะพาน รวมทั้งสะพานสะอื้นที่โด่งดัง (BRIDGE OF SIGHS) ผ่านชมพระราชวังดอร์จอันงดงาม, คุกมืดที่เคยคุมขังคาสโนว่า    นักรักผู้ยิ่งยง ก่อนนำท่านล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของคลองแกรนด์คะนาล และชมสะพานริอัลโต้ (RIALTO) สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปีที่ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล ชมความงามของบ้านเรือนที่เก่าแก่หลายร้อยปี เยี่ยมชมจัตุรัสเซนต์มาร์คอันกว้างใหญ่เรียงรายด้วยร้านค้าขายสินค้าน่ารัก มากมาย นำชมโรงงานแก้วมูราโน่ที่มีชื่อเสียงด้านงานแก้วลวดลายมาหลายศตวรรษ โดยช่างผู้ชำนาญงานจะสาธิตวิธีการเป่าแก้วให้ท่านชม มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบกับดิน หรือเดินเล่นชมเมือง หรือนั่งจิบชา กาแฟ ริมคลองสบายๆ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเวโรนา (VERONA / 1 ชม. 20 นาที) เมืองต้นกำเนิดนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ซึ่งประพันธุ์โดยวิลเลียม เช็คสเปียร์กวีเอกจากอังกฤษ ชมบ้านจูเลียตและระเบียงที่ทั้งสองใช้เป็นที่พลอดรัก ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลียต ชมโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน “AMPHITHEATRE” ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากกรีกโบราณ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA VERONA FIERA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก  (ศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62)  เวโรนามิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม. 15 นาที) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี นำชมมิลาน เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย ชมมหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬารและสวยอย่างมากมาย สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอ ริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ลีโอนาร์โด ดาวินชี่ หน้าสกาล่า
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ โดยเส้นทางเจาะผ่านทะลุภูเขาและผ่านอุโมงค์เซนต์กอทาร์คที่ยาวถึง 17 ก.ม. ชมเมืองในแอ่งเขาสวยงามมากมายรายล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน งดงามดั่งภาพที่ท่านเคยเห็นในปฎิทิน ผ่านชมทะเลสาบโคโม และทะเลสาบลูกาโน่ ถึงลูเซิร์น (LUCERNE / 3 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต และสะพานไม้เก่าแก่ (KAPELL BRÜCKE) ริมทะเลสาบลูเซิร์น สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ก่อนเดินทางต่อจนถึงอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 1 ชม.) เมืองสวยกลางหุบเขาและอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROYAL ST. GEORGE หรือระดับเดียวกัน  2 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

วันที่เจ็ด  (เสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62)   อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราว)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN) เพื่อขึ้นรถไฟไต่เขา (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงามระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดที่รถไฟขึ้นถึง และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX แล้วนำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย  :  ให้ท่านมีเวลาเต็มที่เพื่อเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
เวลา 14.00 น.  :  นำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) แล้วเดินทางสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน ผ่านเมืองเวนเก้น เมืองแสนสวย จนถึงเมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน
เวลา 16.00-19.00 น.  :  อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์สวิส และสเต็ก

 

 

วันที่แปด  (อาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62)   อินเทอร์ลาเก้นมูลฮูส (ฝรั่งเศส) รถไฟด่วน TGVปารีส
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่พรมแดนฝรั่งเศสที่เมืองบาเซิล เมืองอุตสาหกรรมของสวิสเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยว่าเมืองนี้อยู่ริมแม่น้ำไรน์ สะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางเรือ ผ่านพรมแดนเข้าสู่ฝรั่งเศส  เดินทางต่อจนถึงเมืองมูลฮูส (MULHOUSE / 3 ชม. 15 นาที) ของฝรั่งเศส
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง            
เวลา 12.56 น.  :  นำท่านสู่ปารีส โดยรถไฟด่วน (ประมาณ 2 ชม. 41 นาที) กระเป๋าใหญ่ รถบัสนำไปส่งที่โรงแรมในปารีส
เวลา 15.37 น.  :  เดินทางถึงปารีส (PARIS) มหานครที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากมาเยือน รถบัสท้องถิ่นรอรับ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นนำท่านล่องเรือในแม่น้ำแซน ชมความงาม 2 ฝั่งน้ำ / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL CENTRE TOUR EIFFEL หรือระดับเดียวกัน 3 คืน  (มีเวลาสบายๆ)

หมายเหตุ    เนื่องจากรถไฟ TGV จากมูลฮูส-เข้าปารีสมีน้อย หากเต็มหรือที่นั่งไม่พอ บริษัทจะเปลี่ยนเป็นขึ้นจากสตราสบูร์ส แต่โปรแกรมทุกอย่างที่ปารีสเหมือนเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

วันที่เก้า  (จันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62)   ปารีส (พระราชวังแวร์ซายส์ ชมเมือง)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครปารีส ชมจัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส พ.ศ. 2332 โรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUIS VUITTON และ BALENCIAGA ฯลฯ ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมากและร้านกาแฟดังๆ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เข้าชมความโอ่อ่าของพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) ชมท้องพระโรง ห้องบรรทมของพระราชินี ห้องกระจกที่เคยใช้รับฑูตจากอยุธยา และเคยใช้เป็นที่เซ็นต์สัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ชมศิลปะล้ำค่าและภาพเขียนเทพเจ้าต่างๆ  ชมอุทยานอันร่มรื่นด้วยมวลหมู่พฤกษชาติหลากสีนานาพันธุ์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฝรั่งเศส (แบบเดอลักซ์) 

 

 

 

วันที่สิบ   (อังคารที่ 31 ธ.ค. 62)   ปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ ชมโมนาลิซ่า) 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส  ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านขึ้นชมวิวบนหอไอเฟิล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ของกรุงปารีส จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งเพิ่มเติม หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
หมายเหตุ      เนื่องจากหอไอเฟิลเปิดการจองทางอินเตอร์เน็ต หากระบบปิดหรือจองไม่ได้ **ต้องไปเข้าคิวเท่านั้น หากคิวยาวมากเกินไป อาจหาโอกาสมาขึ้นตอนกลางคืน

** ฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2020/2563 **

 

วันที่สิบเอ็ด   (พุธที่ 1 ม.ค. 63)   ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ (1 มกราคม ที่เที่ยวและร้านค้าปิดหมด)
เวลา 09.00 น.  :  ออกเดินทางไปสนามบินชาร์ลเดอโกล ทำเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนออก
เวลา 12.30 น.  :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่สิบสอง   (พฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 63)   กรุงเทพฯ
เวลา 06.00 น.  :  กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง       22 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563
อัตราค่าบริการ  
** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..     

  รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

127,000.-

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ     

109,000.-

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)ราคาท่านละ      

103,000.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

20,000.-

หมายเหตุ        
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 25-30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท (เทศกาล 5,000) / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี)

– คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้ (ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่นๆ
– ในเขตเมืองเก่าของทุกเมืองในอิตาลี ไม่อนุญาตให้รถทัศนาจรเข้าไปและทางราชการได้กำหนดจุดรับ-ส่ง ไว้เฉพาะแห่งซึ่งอาจจะไกลบ้าง หากท่านจะชมของดี-ของสวยงามที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ได้ (อากาศดีเดินเพลินๆ)
– เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรมีมาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศอิตาลีดังนั้น โรงแรมและห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรู้สึกของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทำความเข้าใจ
– อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทำความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว+)
* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจำ  ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อื่น 
*บริษัทต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป-ตรงมา เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง (ไม่ได้อยากเรื่องเยอะ)

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                   
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการ                          
– ค่าเข้าชมโคลีเซียม                                                    
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                         
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก  
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                            
– ค่าขึ้นหอไอเฟิล           
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                  
– ค่าเรือที่เวนิสและปารีส 20 ยูโร และ 10 ยูโร
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์