ยุโรปสเปเชียล B

EUROPE SPECIAL B

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

 สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรของกรุงโรมแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปิซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยและช้อปปิ้งที่มิลาน เพลิดเพลินกับประเทศที่สวยที่สุดอย่างสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ มีเวลาช้อปปิ้งแน่นอน

**ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน แถวประตูชัยโดยเฉพาะถนนชองป์เซลิเซ่มีการประดับประดาไฟเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่สวยงามมากและช่วงนี้มี SALES ก่อนปีใหม่

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น.  :  
  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – โรม (อิตาลี) – เชียนเซียโน่ เทอร์เม่
เวลา 00.20 น.  :  
  บินตรงสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944 (เวลาที่ยุโรปช้ากว่าไทย 5-6 ชม. แล้วแต่ฤดูกาล)

เวลา 06.50 น.  :    เดินทางถึง กรุงโรม (ROME) นครหลวงของอิตาลีและอาณาจักรโรมันอันเกรียงไกร ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ในอดีต หลังพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้า ชมภายในโคลีเซียม (COLOSSEUM) สนามประลองยุทธทั้งคนและสัตว์ ประตูชัยพระเจ้า  คอนสแตนติน ชมโรมันฟอรั่มลานชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ เซอร์คัสแม็กซิมุสสนาม แข่งรถม้าศึกเบนเฮอร์ เยือนนครรัฐอิสระวาติกันศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิก ชมความยิ่งใหญ่และงดงามตระการตาภายใน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ST PETER’S BASILICA) ในนครวาติกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมเพียต้ารูปแกะสลักหินอ่อนรูปพระแม่มาเรียประคองพระเยซูหลังถูกตรึงกางเขน ฝีมือไมเคิลแองเจโรและแท่นบูชามือเบอร์นินี่
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   :    นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ที่มาของบทเพลงอมตะ “ทรีคอยน์อินเดอะฟาวน์เท่น / THREE COINS IN THE FOUNTAIN” แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องหนังและแฟชั่นชั้นนำ ย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) หรือเดินเล่นชมเมือง ชมจตุรัสนาโวนา จตุรัสยอดนิยมของกรุงโรม ที่ตั้งของน้ำพุแห่งแม่น้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำคงคา, ดานู๊บ, ไนล์, พลาต้า ผลงานของเบอร์นินี่ ผ่านชมเพียซซ่าเวนิเซีย จตุรัสวีรบุรุษ, โรมันฟอรั่ม, สนามแข่งม้าแบบโรมัน, ศาลาว่าการกรุงโรม, ปราสาทเซนต์แองเจโร ฯลฯ
เวลา 16.00 น.  :    ออกเดินทางสู่ เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (CHIANCIANO TERME / 1 ชม. 40 นาที) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก GRAND ADMIRAL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองในโรงแรม (พร้อมไวน์ของแคว้นทัศคานี)
หมายเหตุ  -หากตรงกับวันพุธ วันอาทิตย์ หรือวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ จะสลับมาเที่ยววาติกันตอนบ่าย

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม   เชียนเซียโน่ เทอร์เม่ – ฟลอเร้นซ์ – ปีซ่า – ฟลอเร้นซ์
เช้า   : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ตอนเหนือของอิตาลี ผ่านย่านเกษตรกรรมอันสมบรูณ์ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและผ่านย่านชุมชนบนไหล่เขาของชาวอิทรัสคันที่สร้างเรียงรายอยู่บนยอดเขา ชื่นชมชนบทอันสวยงามของอิตาลี สู่ ฟลอเร้นซ์ (FLORENCE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองถิ่นกำเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์ นครโบราณซึ่งครั้งหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งกว่ากรุงโรม และยังเป็นที่กำเนิดของศิลปินมีชื่อ อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี,   ไมเคิล แองเจลโล เข้าสู่ใจกลางเมืองฟลอเร้นซ์ ชมจตุรัสพิอาสซ่า ซินญอเรีย ซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีการจัดแสดงงานปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น เดวิดจำลอง, น้ำพุเนปจูน ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของมหาวิหารประจำเมืองซานตามาเรียเดลฟิออเร หรือ DUOMO ที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนหลากสีและนับเป็นหนึ่งในสามโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป 

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (สเต็กหมู หรือเนื้อ เลือกก่อนเดินทาง)
บ่าย    :    เดินทางสู่ ปีซ่า (PISA / 1 ชม.) นำท่านชมและถ่ายภาพสวยกับ หอเอนปีซ่า (LEANING TOWER)  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคประวัติศาสตร์ จากนั้นเดินทางกลับ ฟลอเร้นซ์ นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่สี่    ฟลอเร้นซ์ – เวนิส (ล่องเรือกอนโดล่า) – เวโรนา
เช้า  : 
 รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม   ออกเดินทางไป เวนิส (VENICE / 3 ชม. 20 นาที) เมืองสุดแสนโรแมนติค เมืองที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณามากมาย ตลอดทางเป็นทุ่งเกษตรและบ้านเรือนแบบชนบทที่สวยงาม  

เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย   :   นำท่านล่องเรือใหญ่สู่เมืองเวนิส ซึ่งเป็นหมู่เกาะติดๆ กัน และเป็นเมืองเดินเท้าไม่มียานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมเวนิสที่สวยงามนำชมนครเวนิสบ้านเกิดของมาร์โคโปโลนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ เวนิสมีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ คดเคี้ยวด้วยลำคลอง 170 คลอง โบสถ์ 120 แห่ง สะพานโค้ง 400 สะพาน รวมทั้ง สะพานสะอื้น ที่โด่งดัง (BRIDGE OF SIGHS) ผ่านชม พระราชวังดอร์จอันงดงาม,  คุกมืดที่เคยคุมขังคาสโนว่า นักรักผู้ยิ่งยง ก่อนนำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของคลองแกรนด์คะนาล และชมสะพานริอัลโต้ (RIALTO) สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปีที่ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล ชมความงามของบ้านเรือนที่เก่าแก่หลายร้อยปี เยี่ยมชม จตุรัสเซนต์มาร์ค อันกว้างใหญ่เรียงรายด้วยร้านค้าขายสินค้าน่ารัก มากมาย นำชม โรงงานแก้วมูราโน่ที่มีชื่อเสียงด้านงานแก้ว ลวดลายมาหลายศตวรรษ โดยช่างผู้ชำนาญงานจะสาธิตวิธีการเป่าแก้วให้ท่านชม มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบกับดิน หรือเดินเล่นชมเมือง หรือนั่งจิบชา กาแฟ ริมคลองสบายๆ จากนั้นนั่งเรือกลับแผ่นดินใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA / 1 ชม. 20 นาที) เมืองดังแห่งนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ผีมือการประพันธ์ของเชคสเปียร์
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าโรงแรมที่พัก  CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

 

วันที่ห้า    เวโรนา – มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า  :   
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม.) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี นำชมมิลาน เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย ชมมหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬารและสวยอย่างมากมาย สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอ ริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ลีโอนาร์โด ดาวินชี่ หน้าโรงละครสกาล่า

เที่ยง   :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :   อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่มิลานนิดหน่อย ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ โดยเส้นทางเจาะผ่านทะลุภูเขาและผ่านอุโมงค์เซนต์กอทาร์คที่ยาวถึง 17 ก.ม. ชมเมืองในแอ่งเขาสวยงามมากมายรายล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน งดงามดั่งภาพที่ท่านเคยเห็นในปฎิทิน ผ่านชมทะเลสาบโคโมและทะเลสาบลูกาโน่ ถึง ลูเซิร์น (LUCERNE) แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต และสะพานไม้เก่าแก่ (KAPELL BRÜCKE) ริมทะเลสาบลูเซิร์น สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ก่อนเดินทางต่อจนถึง อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยกลางหุบเขาและอยู่ระหว่างทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ เข้าโรงแรมที่พัก ROYAL ST. GEORGE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

 

วันที่หก    อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราว)
เช้า   :   
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN / 25 นาที) เพื่อขึ้นรถไฟไต่เขา (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงามระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดที่รถไฟขึ้นถึง ได้รับการขนานนามว่า  TOP OF EUROPE ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX แล้วนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE

เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย   :    ให้ท่านมีเวลาเต็มที่เพื่อเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
เวลา 14.00 น.  :    นำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนั้นทางรถไฟเสร็จแค่สถานีนี้) แล้วเดินทางสู่เมืองเลาเท่นบรุนเน่น ผ่านเมืองเวนเก้น เมืองแสนสวย จนถึงเมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ (ร้านค้าส่วนใหญ่เปิดถึง 4 ทุ่ม)
เวลา 16.00-19.00 น.  :   อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์สวิส และสเต็ก

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     อินเทอร์ลาเก้น – มูลฮูส (ฝรั่งเศส) – รถไฟด่วน TGV – ปารีส
เช้า   :   
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านเดินทางสู่พรมแดนฝรั่งเศสที่เมืองบาเซิล เมืองอุตสาหกรรมของสวิสเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยว่าเมืองนี้อยู่ริมแม่น้ำไรน์ สะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางเรือ ผ่านพรมแดนเข้าสู่ฝรั่งเศส  เดินทางต่อจนถึง เมืองมูลฮูส (MULHOUSE / 3 ชม.) ของฝรั่งเศส 

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
เวลา 12.56 น.  :    นำท่านสู่ปารีส โดยรถไฟด่วน (ประมาณ 2 ชม. 41 นาที) กระเป๋าใหญ่ รถบัสนำไปส่งที่โรงแรมในปารีส
เวลา 15.37 น.  :    เดินทางถึง ปารีส (PARIS) มหานครที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากมาเยือน รถบัสท้องถิ่นรอรับ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำแซนต์ ชมความงาม 2 ฝั่งน้ำ / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERIDIEN ETOILE หรือ SOFITEL LA DEFENSE หรือระดับเดียวกัน 3 คืน ในตัวเมือง  (มีเวลาสบายๆ)  
หมายเหตุ
-เนื่องจากรถไฟ TGV จากมูลฮูส-เข้าปารีสมีน้อย และบางช่วงไม่วิ่ง หากเต็มหรือที่นั่งไม่พอ หรือไม่วิ่ง บริษัทจะเปลี่ยนเป็นขึ้นจากสตราสบูร์ก-เข้าปารีส แต่โปรแกรมทุกอย่างที่ปารีสเหมือนเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ
-ปารีส เราเน้นโรงแรมในเขตชั้นใน ซึ่งราคาจะแพงกว่าทัวร์ที่ไปนอนนอกเมืองไกลๆ

 

 

 

 

วันที่แปด    ปารีส (พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมือง)
เช้า   :   
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำชมนครปารีส ชมจตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส พ.ศ. 2332      โรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่   พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ห้างแพรงตอมส์ (PRINTEMPS) หรือ ลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUIS VUITTON, PRADA, CHANEL และ BALENCIAGA ฯลฯ ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมากและร้านกาแฟดังๆ 

เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย   :   นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เข้าชมความโอ่อ่าของ พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) ชมท้องพระโรง ห้องบรรทมของพระราชินี ห้องกระจกที่เคยใช้รับฑูตจากอยุธยา และเคยใช้เป็นที่เซ็นต์สัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ชมศิลปะล้ำค่าและภาพเขียนเทพเจ้าต่างๆ  ชมอุทยานอันร่มรื่นด้วยมวลหมู่พฤกษชาติหลากสีนานาพันธุ์
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

วันที่เก้า   ปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ – ชมโมนาลิซ่า ) 
เช้า   :   
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส  ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เนื้อหรือปลา)
บ่าย    :    นำท่านขึ้นชมวิวบนหอไอเฟิล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ของกรุงปารีส  นำท่านเที่ยวชมย่านมองต์มาร์ท (MONTMARTRE) นั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นชมโบสถ์พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ (SACRÉ COEUR) และชมความงามของปารีสจากมุมสูง ย่านมองต์มาร์ทสมัยก่อนจะเป็นย่านที่ศิลปินและจิตรกรอิสระมารับจ้างวาดรูปและขายงานศิลปะ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งเพิ่มเติม หรือเที่ยวเพิ่มตามเวลาที่เหลือ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฝรั่งเศสแท้ (เดอลักซ์) / เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

หมายเหตุ    เนื่องจากหอไอเฟิลเปิดการจองทางอินเตอร์เน็ต หากระบบปิดหรือจองไม่ได้ **ต้องไปเข้าคิวเท่านั้น หากคิวยาวมากเกินไป อาจหาโอกาสมาขึ้นตอนกลางคืน  เราอยู่ 3 คืนมีเวลา


วันที่สิบ   ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า   :   
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ
เวลา 09.00 น.  :    ออกเดินทางไปสนามบินชาร์ลเดอโกล ทำเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนออก
เวลา 13.40 น.  :   บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

 

 


วันที่สิบเอ็ด   กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น.  : 
  กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง       5-15, 14-24 ธ.ค. 

อัตราค่าบริการ  ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..     

  รายการ

พ.ย.-ธ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

111,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ     

96,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)ราคาท่านละ       

91,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

18,000

วันเดินทาง       // 6-16 ก.พ., 20 ก.พ.-1 มี.ค., 5-15, 12-22, 19-29 มี.ค., 26 มี.ค.-5 เม.ย. // 9-19, 11-21 เม.ย.  // 18-28 เม.ย., 25 เม.ย.-5 พ.ค., 30 เม.ย.-10 พ.ค. // 2-12, 7-17, 14-24, 21-31 พ.ค. // 4-14, 18-28 มิ.ย., 25 มิ.ย.-5 ก.ค. // 2-12, 9-19, 16-26 ก.ค., 22 ก.ค.-2 ส.ค.

อัตราค่าบริการ  

  รายการ

ก.พ.-มี.ค.

9/11 เม.ย.

18/25/30 เม.ย.-พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

113,000

136,000

120,000

122,000

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่   (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ     

96,000

116,000

102,000

104,000

 

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่    (ไม่มีเตียงเสริม)ราคาท่านละ      

90,000

109,000

96,000

98,000

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

18,000

21,000

21,000

21,000

 

หมายเหตุ        

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี)
– คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้ (ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่นๆ
– ในเขตเมืองเก่าของทุกเมืองในอิตาลี ไม่อนุญาตให้รถทัศนาจรเข้าไปและทางราชการได้กำหนดจุดรับ-ส่ง ไว้เฉพาะแห่งซึ่งอาจจะไกลบ้าง หากท่านจะชมของดี-ของสวยงามที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ได้ (อากาศดีเดินเพลินๆ)
– เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรมีมาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศอิตาลีดังนั้น โรงแรมและห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรู้สึกของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทำความเข้าใจ
-อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทำความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว+)
* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจำ  ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อื่น
*บริษัทต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป-ตรงมา เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง (ไม่ได้อยากเรื่องเยอะ)

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย               
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการ                     
– ค่าเข้าชมโคลีเซียม                                                   
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                        
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก           
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                       
– ค่าขึ้นหอไอเฟิล                    
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                   
– ค่าเรือที่เวนิสและปารีส 20 ยูโร และ 10 ยูโร
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์