ยุโรปริเวียร่า-แอลป์

EUROPE RIVIERA-ALPS

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำเสนอรายการท่องเที่ยวอิตาลีตอนเหนือ ชมเมืองมิลาน เมืองที่เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย เจนัว เมืองท่าใหญ่สุดทางตะวันตกของอิตาลี ราพัลโล, ปอร์โตฟิโน 2 เมืองตากอากาศที่โด่งดังสุดๆ ของอิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้    เฟร้นซ์ริเวียร่า เมืองนีซ รีสอร์ทหรูที่โด่งดัง เยือนเมืองคานส์สถานที่จัดประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก โมนาโครัฐอิสระเล็กๆ ที่มากด้วยเสน่ห์และโด่งดังจากมอนติคาร์โลคาสิโน, กราซ เมืองแห่งน้ำหอม, ป๊องท์ ดูการ์ด ชมสะพานส่งน้ำแบบโรมันที่ใหญ่อลังการ, อวีญอง เมืองของสันตะปาปา, เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์, เอซ เมืองสุดสวย, กอร์เดส เมืองโบราณยุคอัศวิน สัมผัสจุดสูงสุดของเทือกเขาแอลป์ที่ยอดเขามองต์บลังค์ สูงที่สุดในยุโรป เมืองชาโมนิค (ไม่เข้าปารีส)

สายการบิน :  การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม :  มาตรฐานยุโรป
อาหาร  เน้นพื้นเมือง แต่ก็มีอาหารแบบเอเชียสลับบ้างเล็กน้อย
รถโค้ช :  มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์  รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%

 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯมิลาน (อิตาลี) – ชาโมนิค (ฝรั่งเศส) 
เวลา 00.40 น. :  ออกเดินทางสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940 (บินตรงประมาณ 11 ชม.)
เวลา 07.35 น. :  ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำชมเมืองมิลาน เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย นำชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 14 ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ชมอนุสาวรีย์ลีโอนาโด ดาร์วินชี่ และโรงละครสกาล่า และช้อปปิ้งที่มิลาน เป็นแหล่งช้อปปิ้งดีที่สุดในอิตาลี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ชาโมนิค (CHAMONIX / 2 ชม. 20 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ แบบเฟร้นซ์-สวิส ซึ่งนับว่าเป็นเมืองหลวงของเขตภูเขาสูงในฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของยอดเขามองต์บลังค์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1824 ปัจจุบันเป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักสกีทั่วโลก อิสระให้ท่านได้พักผ่อน เดินเล่นชมเมือง และบันทึกภาพ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERCURE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ  ในต่างจังหวัดของฝรั่งเศสมีกฎหมายคุ้มครองธุรกิจท้องถิ่น โรงแรมดังๆ ของต่างชาติไม่ค่อยมี

 

 

 

 

วันที่สาม  ชาโมนิค – ชมยอดเขามองต์บลังค์ – อีวัวร์ – อ๊านซี
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าเพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาเอกีดูมีดี (AIGUILLE DU MIDI) ซึ่งมีความสูงถึง 3,842 เมตร เพื่อชม  ความงดงามของยอดเขามองต์บลังค์ (MONT BLANC) ที่มี  ความหมายว่า ภูเขาสีขาว คือ หิมะปกคลุมตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิดที่สุด เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ซึ่งสูงถึง 4,810 เมตร โดยท่านจะได้ชื่นชมกับยอดเขานี้อย่างเต็มอิ่ม มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะ และบันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ชาโมนิค
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่ายๆ  :  ลงจากยอดเขาแล้วนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอีวัวร์ (YVOIRE) หมู่บ้านของเกษตรกรและบ้านชาวประมง เมืองโบราณสมัยยุคกลาง ชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่สร้างในยุคกลางที่สวยงามของฝรั่งเศสมีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวอาคารบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2002 นำท่านเดินเล่นชมเมืองสวย จากนั้นเดินทางสู่เมืองอ๊านซี (ANNECY / 1 ชม. 10 นาที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบแสนสวยโอบล้อมด้วยทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี  นำท่านเดินชมเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารบ้านเรือนในศตวรรษที่ 17 ท่านจะได้สัมผัสกับหลากหลายบรรยากาศของตัวเมืองทั้งริมทะเลสาบ อาคารบ้านเรือนแบบโบราณ และบางส่วนเลียบคลองเล็กๆ คล้ายในเวนิสแต่น้ำใสราวกระจก เดินเล่นริมทะเลสาบหรือเช่าเรือถีบในทะเลสาบแสนวย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม IMPERIAL หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ   มืองอีวัวร์ (YVOIRE) และอ๊านซี (ANNECY) ขอเรียนแนะนำว่าไม่ควรพลาด สุดยอดเมืองสวยริมทะเลสาบ

 

 

 

 

วันที่สี่  อ๊านซี – วาล็องซ์ – ป๊องท์ ดูการ์ด – อวีญอง   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองวาล็องซ์ (VALENCE / 2 ชม. 20 นาที) อยู่ทาง  ตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ชมมหาวิหารวาล็องซ์ (VALENCE CATHEDRAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1095 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ   โรมาเนสก์ เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญ APOLLINARIS OF  VALENCE จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  เดินทางสู่เมืองป๊องท์ ดู การ์ด (PONT DU GARD) นำท่านบันทึกภาพกับสะพานส่งน้ำโรมัน (ROMAN AQUEDUCT) อายุ 2,000 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ที่มีความยาวถึง 49 กิโลเมตร นับเป็นหลักฐานสำคัญด้านความก้าวหน้าทางชลประทานของมนุษยชาติในอดีต แล้วเดินทางสู่เมืองอวีญอง (AVIGNON / 1 ชม. 40 นาที) เมืองที่มีความสำคัญทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของฝรั่งเศส เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสันตะปาปา ถึง 10 พระองค์ ก่อนที่จะย้ายไปกรุงโรม ในปี ค.ศ. 1377 นำท่านเข้าชมภายในปาเล่ย์ เดอ เป๊ป (PALAIS DE PAPES) พระราชวังของโป๊ปที่มีการตกแต่งและประดับประดาอย่างสวยงาม นำท่านบันทึกภาพสะพานเซนต์ เบเนเซ็ต ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโรนที่สร้างด้วยหินมาตั้งแต่สมัยโรมันและมีเพียงสะพานเดียวที่ยังเหลืออยู่
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า  อวีญอง – กอร์เดส – เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมหมู่บ้านกอร์เดส (GORDES / 40 นาที) ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ยังคงรูปแบบหมู่บ้านโบราณไว้อย่างดี บนยอดเขาสูงสุดของหมู่บ้าน มีโบสถ์ และปราสาทหลังเล็กๆ ที่มองทิวทัศน์ได้สวยงาม รอบนอกของหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหิน 6,000 ปี  (LE VILLAGE DES BORIES) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที่สร้างด้วยการนำหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื่อมใดๆ ความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์  ทั้งขนม น้ำหอม สบู่ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะบันทึกภาพ ณ อารามเดอ เซเนค (ABBEY DE SENAGUE) สำนักสงฆ์เก่าแก่ที่กล่าวไว้ว่าเป็นอารามที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในเขตโพรวองซ์ (เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฎาคม บริเวณด้านหน้าจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ออกดอกบานสะพรั่งงดงาม)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านเล็กๆ แต่น่ารักแห่งนี้มีธารน้ำใสไหลผ่านทั้งหมู่บ้าน จนได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งโพรวองซ์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หามุมเก๋ๆ บันทึกภาพ และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  แล้วนำท่านสู่เมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ (AIX-EN-PROVENCE / 1 ชม.) เมืองมหาวิทยาลัยอันเงียบสงบ นำท่านชมเมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นโพรวองซ์ ในศตวรรษที่ 15 มรดกทางสถาปัตยกรรมมากมายที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน จึงได้รับการคุ้มครองเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก โดยเฉพาะถนนสายเก่า คูร์ มิราโบ (COUR MIRABEAU) อันร่มรื่นที่คุณจะได้สัมผัสความวิจิตรของอาคารเก่าแก่ที่อยู่สองฝั่งฟากถนน และบรรยากาศรอบๆ เมืองที่งดงามไปด้วยชายทุ่งอันแสนสงบ จนเป็นแรงบันดาลใจให้แวนโก๊ะห์และเซซานน์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยม อิสระชมเมือง หรือเลือกร้านกาแฟนั่งดูชีวิตผู้คนในเมืองนี้
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม GRAND ROI RENE หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่หก  เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ – คานส์ – เอซ – มอนติคาร์โล (โมนาโค) – นีซ   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองคานส์ (CANNES) เมืองที่โด่งดังที่สุดในช่วงจัดงานประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เดินชมบริเวณชายหาดที่มีแผ่นกระเบื้องสลักชื่อและรอยประทับฝ่ามือของศิลปิน-ดาราดังจากวงการภาพยนตร์ทั่วโลก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสู่หมู่บ้านเอซ (EZE VILLAGE) หมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง สร้างอยู่บนเทือกเขาสูงที่อยู่ติดทะเล ที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   ชมความสวยงามและน่ารักของอาคารบ้านเรือนสไตล์โพรวองซ์-แอลป์เมอริทามส์ ที่มีสิ่งก่อสร้างมาจากหินภูเขา เมืองนี้มีเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย เดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านขายน้ำหอม ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ชมโบสถ์เก่าแก่ EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION อิสระให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย แล้วเดินทางสู่ราชรัฐโมนาโค (THE PRINCIPALITY OF MONACO) รัฐอิสระที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของบริเวณชายหาดริเวียร่าทั้งหมด นำท่านชมบริเวณโมนาโควิลล์ (MONACO VILLE) หรือตัวเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ราชวงศ์กรีมัลดิได้มีอำนาจจับจองบริเวณนี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจัตุรัสด้านหน้าพระราชวังพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก นำชมวิหารแห่งโมนาโคสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิงเกรซ  (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน  จากนั้นนำท่านสู่ย่านมอนติคาร์โล เพื่อสัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค รวมทั้งท่านอาจทดลองเสี่ยงโชคทั้งในมอนติคาร์โล คาสิโนที่เลิศหรูดุจพระราชวัง (แต่งชุดสากล) หรือสนุกกับอเมริกันคาสิโนที่ทันสมัย ก่อนนำท่านเดินทางสู่เมืองนีซ (NICE) เมืองตากอากาศชื่อดังริมหาดริเวียร่าที่โด่งดัง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด  นีซ – เจนัว (อิตาลี) – ราพัลโล   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านชมความงดงามของบรรดาบ้านพัก คฤหาสน์เก่า โรงแรมใหญ่มากมาย บนถนนพรอมเมอนาด เดอซ์อองเกร (PROMONADE DES ANGLAIS) จุดแรกๆ ที่เหล่าเศรษฐี คหบดีจากอังกฤษ เดินทางมาตั้งบ้านพักตากอากาศ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ตามอัธยาศัย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เจนัว (GENOA / 3 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี และบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (ก่อนไปรับราชการในราชสำนักสเปน) นักบุกเบิกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แวะถ่ายรูปหน้าธนาคาร SAN GIORGIO ธนาคารแห่งแรกของโลก จากนั้นเดินทางต่อสู่ราพัลโล (RAPALLO / 20 นาที) เมืองตากอากาศที่โด่งดังของอิตาลี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND HOTEL BRISTOL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่แปด   ราพัลโล – ปอร์โตฟิโน – ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (PORTOFINO) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ชมเมืองเล็กๆ น่ารัก อาคารบ้านเรือนหลากสีสันสดใส และแนวภูเขาอันเขียวชอุ่ม นำชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน (ST. MARTIN) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โบสถ์ขนาดเล็กแต่ก็มีความสวยงาม แล้วชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทและป้อมปราการ CASTELLO BROWN สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก แต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ลูกาโน่ (LUGANO) เมืองตากอากาศอันโด่งดังของสวิตเซอร์แลนด์ติดพรมแดนอิตาลี นำเข้าที่พักโรงแรม BEST WESTERN BELLEVUE AU LAC หรือระดับเดียวกันใกล้ทะเลสาบลูกาโน่ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

วันที่เก้า   ลูกาโน่ – มิลาน (อิตาลี) กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / พักผ่อนสบายๆ ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (1 ชม.)
เวลา 14.05 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

 

วันที่สิบ  กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

หมายเหตุ          โรงแรมในต่างจังหวัดของฝรั่งเศสส่วนใหญ่เป็น NOVOTEL และ MERCURE

 

 

กำหนดการเดินทาง       20-29 มี.ค. // 10-19 เม.ย.  //  1-10, 8-17, 15-24, 22-31 พ.ค., 5-14, 19-28 มิ.ย. 

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **  

รายการ

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค./มิ.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

102,000

120,000

108,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

87,000

103,000

92,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

82,000

97,000

87,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

18,000

20,000

21,000

หมายเหตุ                  
-ต่างจังหวัดของฝรั่งเศส ส่วนใหญ่โรงแรมจะเป็นเครือ ACCORE ของฝรั่งเศส คือ NOVOTEL และ MERCURE ไม่ค่อยมีของเครืออื่น (กฎหมายคุ้มครองการลงทุนในประเทศ)
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                         
– ค่าอาหารตามรายการ     
 – ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                               
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ         
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                                                     
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน               
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์