ยุโรปตะวันออก 5

EAST EUROPE 5

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นหนึ่งในการแนะนำให้วงการทัวร์ไทยรู้จักเมืองนี้) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสน โรแมนติก ข้ามพรมแดนสู่ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง เยือนเยอรมันใต้ “พัสเซา” เมืองเล็กๆ น่ารักของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

 

 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น.  :           พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน) – ฮอลสตัท (ออสเตรีย) – กราซ  
เวลา 00.50 น.  :   ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยเที่ยวบิน TG 924
เวลา 07.05 น. :   ถึงสนามบินมิวนิค (MUNICH) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และความงามตามธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสูงสุดทางเทคโนโลยี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 2 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่   ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม แล้วนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  :   นำท่านสู่เมืองกราซ  (GRAZ /  2 ชม. 20 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก นำท่านชมเมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด ผ่านชมโบสถ์ประจำเมือง แต่เดิมเคยเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1438-1464  ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้ถวายให้เป็นโบสถ์สำหรับราชสำนัก
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำเข้าที่พักโรงแรม EUROPA หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ  รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม  กราซ – เวียนนา – บูดาเปสท์ (ฮังการี)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงของออสเตรีย นำชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรียที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม เที่ยวชมริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ที่มีความกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร  ประกอบไปด้วย อาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิค โวทิฟเชิร์ช, อาคารรัฐสภา, อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์ ผู้ประพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่บูดาเปสท์ (BUDAPEST / 3 ชม.) นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี ระหว่างทางเป็นทุ่งเกษตรและหมู่บ้านชนบท
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองฮังการี “กูลาชดินเนอร์” ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกยาร์, ดนตรียิปซี
นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่    บูดาเปสท์ – PARNDORF OUTLET (ออสเตรีย) – เวียนนา
เช้า   :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครบูดาเปสท์ ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งโดยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ขึ้นชม “CASTLE HILL” ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S BASTION” ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสท์ในช่วงปี ค.ศ. 1241 จากนั้นชมมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก นำชม “จัตุรัสวีรบุรุษ” อนุสรณ์สถานแห่งบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งอาณาจักรแมกยาร์ และผู้ร่วมสร้างความเจริญให้กับประเทศ ผ่านชม “VAJDAHUNYAD CASTLE” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมสถาปัตยกรรมสำคัญของฮังการีทั้งในแบบโรมัน, โกธิค, บารอค และเรเนซองส์ นำท่านนั่งเรือล่องชมความงามของ 2 ฝั่งเมืองบูดาเปสท์จากแม่น้ำดานูบ เก็บภาพสวยของอาคารรัฐสภาและสะพานเชน (CHAIN  BRIDGE) ที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางไปพรมแดนฮังการี-ออสเตรีย (2 ชม. 15 นาที) นำท่านสู่ PARNDORF OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ แล้วเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 45 นาที) นครหลวงของออสเตรีย
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ์ (หรูหรา อร่อย ดีและแพงกว่าที่หมู่บ้านกรีนซิ่งเยอะ)
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม AUSTRIA TREND หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่ห้า   เวียนนา
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวร์ก ชมความงดงามภายในที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ชมภายในพระราชวัง มีห้องต่างๆ มากถึง 1,400 ห้อง (แต่ให้ชมได้ประมาณ 20 ห้อง) ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างดีอีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน ให้เวลาท่าน   เดินเล่น และถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบไทย
บ่าย :   นำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบนถนนคาร์ทเนอร์ ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งแบรนด์เนมแบบนาฬิกา PATEK PHILLIPE, ROLEX กระเป๋าแบรนด์ดังๆ และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

 

วันที่หก   เวียนนา ปราค
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงปราค (PRAGUE / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเชค อันมีสมญานามว่านครแห่งปราสาทร้อยยอด ระหว่างทางเป็นทุ่งชนบทที่งดงามสลับกับบางช่วงกำลังพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำท่านสู่บริเวณปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมบริเวณจัตุรัสหน้าปราสาทที่เป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ต่างๆ ที่ประทับแห่งอาร์คบิชอฟ, โรงละคร เข้าชมวิหารเซนต์วิทัส (ST. VITUS) วิหารประจำเมืองที่งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดินผ่าน THE GOLDEN LANE อดีตที่พักของทหารรักษาพระองค์ ปัจจุบันกลายเป็นย่านการค้าที่มีร้านค้า    แกลเลอรี่ต่างๆ มากมาย นำท่านสู่สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ชาร์ลที่ 4 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งสร้างความเจริญอย่างมากให้กับอาณาจักรโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่บรรดาศิลปินสมัครเล่น นำผลงานของตนเองมาแสดง และขายให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ ภาพวาด งานฝีมือ ฯลฯ แล้วนำท่านเที่ยวจัตุรัสเมืองเก่า (OLD  TOWN  SQUARE) ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคาร โบสถ์ วิหาร รวมทั้งเฝ้าดูนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอทุกๆ ชั่วโมงเพื่อชมการเดินพาเหรดของตุ๊กตา และยังเป็นย่านช้อปปิ้งใหญ่โดยเฉพาะเครื่องแก้วเจียระไนโบฮีเมียสวยและถูกมากจากร้านเครื่องแก้วที่มีอยู่ทั่วไป พร้อมชมบรรยากาศของตัวเมืองเก่าที่งดงามจนได้รับการยกย่อง
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   ปราค คาร์โลวีวารี – พิวเซน – เชสกี้ ครุมลอฟ
เช้า   :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี (KARLOVYVARY / 1 ชม. 40 นาที) เมืองแห่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่โด่งดังมีคุณสมบัติในการบำบัดโรคต่างๆ มากมาย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีบรรยากาศสบายๆ สัมผัสภาพแปลกๆ ที่ผู้คนในเมืองเดินถือถ้วยดูดน้ำแร่ที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้นนำท่านสู่เมืองพิวเซน (PILZEN / 1 ชม.) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตเบียร์สีเหลืองอำพันได้เป็นแห่งแรกในโลก จนชาวเยอรมันนำกรรมวิธีการผลิตนี้ไปเผยแพร่หลายในโลกและรู้จักกันดีในชื่อ PILS ชาวเยอรมันจึงเรียกว่าเมือง PILZEN
เวลา 13.00 น.  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงเบียร์
บ่ายๆ  :   ออกเดินทางสู่เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV / 2 ชม. 30 นาที) เมืองมรดกโลกที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก นำท่านชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำ วัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสบวร์กของออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์แต่เชสกี้ ครุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี ค.ศ. 1989 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม OLD INN หรือระดับเดียวกัน
**เมืองนี้มีแต่โรงแรมขนาดเล็ก หากโรงแรมเต็มจะไปพักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

 

วันที่แปด    เชสกี้ ครุมลอฟ – พัสเซา (เยอรมัน) – มิวนิค 
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมปราสาทครุมลอฟ (ปิดบริการในช่วงฤดูหนาว พฤศจิกายน-มีนาคม และทุกวันจันทร์ / ชมเฉพาะด้านนอก) ที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะเครื่องเรือน นับเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่น่าชม
เวลา 10.30 น. :   เดินทางสู่เมืองพัสเซา (PASSAU / 1 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารักของเยอรมัน ชมเมืองสวยที่มีแม่น้ำสามสายไหลผ่าน คือ แม่น้ำอินน์, แม่น้ำเอล, แม่น้ำดานูบ
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH / 2 ชม.) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น  ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภทมากกว่าเวียนนาเสียอีก ทั้ง         แบรนด์เนม, ของพื้นเมือง ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค นั่งจิบกาแฟแถวจัตุรัสกลางเมือง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่เก้า   มิวนิค – กรุงเทพฯ   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 นำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ / นำท่านเดินทางไปสนามบินมิวนิค / ผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี เช็คสัมภาระ และพิธีการตรวจคนออก
เวลา 14.25 น.  :   ออกเดินทางกลับ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 06.05 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

 

วันเดินทาง        19-28, 16-25 ส.ค., 23 ส.ค.-1 ก.ย., 6-15, 20-29 ก.ย., 4-13, 11-20, 17-26 ต.ค.    

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ส.ค.-ต.ค.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

95,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ  

82,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 

78,000

พักเดียวเพิ่มท่านละ                   

20,000

หมายเหตุ
** บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 25-30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท (เทศกาล 5,000) / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
** รายการเขียนหลบวันหยุดเพื่อช้อปปิ้ง และหลบที่เที่ยวบางแห่งปิด อาจดูแปลกๆ เล็กน้อย

อัตราค่าบริการรวม                                                                                               
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                                             
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ                                         
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 30 กก.
– ค่าอาหารตามรายการ                                                   
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก                                 
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                       
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                      
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายก่อนไปสนามบิน)   
– ค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ 
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์