ยุโรปตะวันออก 1 (ปีใหม่)

EAST EUROPE 1 (NEW YEAR)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ช้อปปิ้ง PARNDORF OUTLET เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ, เซนต์ วูล์ฟกัง, ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก ก่อนเยือน ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็กที่    โด่งดัง สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ปราค นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย เยือน บูดาเปสท์     นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ นครหลวงของฮังการี ชมเมืองเก่าสวยๆ วิเซกราด

สายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ บินตรงไป-กลับ (ขากลับไฟลท์ค่ำ เที่ยวเต็มอิ่ม)
โรงแรม  มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืน ไม่ย้ายโรงแรม 2 ครั้ง รวม 4 คืน จาก 7 คืน
อาหาร  เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำ แบบยุโรปและเอเชีย
รถโค้ช  มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง           
เรือ   ใหญ่ สะดวกสบาย ล่องแม่น้ำดานูบ
มัคคุเทศก์   ชำนาญเส้นทางแน่นอน
หมายเหตุ   เป็นโปรแกรมแนะนำ สวยจริง อะไรจริง / รายการสบายเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง  

 

วันแรก (ศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62)   กรุงเทพฯเวียนนา (ออสเตรีย)
เวลา 20.30 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
เวลา 23.45 น. :   บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026

 

วันที่สอง (เสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62) เวียนนากราซ – เซนต์ วูล์ฟกัง
เวลา 05.35 น. :   เดินทางถึงกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม NH AIRPORT นำท่านสู่เมืองกราซ  (GRAZ / 2 ชม. 30 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำท่านชมเมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE)ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด ผ่านชมโบสถ์ประจำเมือง แต่เดิมเคยเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 1981-2007 โดยพระเจ้าฟรีดิชที่ 3 ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้ถวายให้เป็นโบสถ์สำหรับราชสำนัก ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นในตัวเมืองน่ารักท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามกลางหุบเขาแอลป์แห่งนี้  จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซนต์วูล์ฟกัง               (ST. WOLFGANG / 2 ชม. 30 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูล์ฟกังที่สวยงามโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCALARIA / 2 คืน (CONFIRM)
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หมายเหตุ   โรงแรมสวยทันสมัย วิวทะเลสาบวูล์ฟกังทุกห้อง

 

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62) เซนต์ วูล์ฟกัง ซาลส์เบิร์ก ฮอลสตัท – เซนต์ วูล์ฟกัง
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) เมืองที่ได้รับ สมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาค์คบิชอฟ เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบารอค นำท่านชมซาลส์เบิร์กเป็นเมืองเกิดของคีตกวี   ชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  เดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นำท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า  “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึกที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม  / เดินทางกลับเซนต์ วูล์ฟกัง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูปลาเทร๊าต์)

 

 

วันที่สี่ (จันทร์ที่ 30 ต.ค. 62)   เซนต์ วูล์ฟกัง – ครุมลอฟ (เช็ก) – คาร์โลวีวารี   
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV / 3 ชม. 30 นาที) เมืองสวยริมแม่น้ำ    วัลตาวา นำท่านชม เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก นำท่านชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ  ที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์กแห่งออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์แต่เชสกี้ ครุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี พ.ศ. 2532 องค์การยูเนสโก  (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) นำท่านชมภายนอกปราสาทครุมลอฟ (ปิดบริการในช่วงฤดูหนาว พฤศจิกายน-มีนาคม และทุกวันจันทร์ / ชมเฉพาะภายนอก) ที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งศิลปะเครื่องเรือน นับเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่น่าชม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่คาร์โลวีวารี (KARLOVY VARY / 3 ชม. 30 นาที) เมืองน้ำพุแสนสวยท่ามกลางหุบเขา และเป็นเมืองสปาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเช็ก ด้วยความเชื่อในการดื่มน้ำแร่รักษาและบำรุงร่างกาย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRANDHOTEL PUPP (CONFIRM)
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูเป็ดโบฮีเมียนอันโด่งดัง (BOHEMIEN DUCK)

 

 

 

 

วันที่ห้า (อังคารที่ 31 ธ.ค. 62) คาร์โลวีวารีปราค
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ชาวเช็กและชาวยุโรปนิยมเดินทางมาพักผ่อนเพื่อสุขภาพ และเพื่อการบำบัดโรคภัยต่างๆ ที่ท่านจะได้เห็นผู้คนในเมืองเดินถือถ้วยน้ำแร่ดูดดื่มกันทั่วไป นับเป็นภาพแปลกๆ และถ้วยเซรามิคเหล่านี้ก็ได้รับการออกแบบอย่างงดงามจนกลายเป็นของที่ระลึกนิยมซื้อกลับบ้านอีกด้วย เดินชมอาคารบ้านเรือนสวยๆ แล้วออกเดินทางสู่กรุงปราค (PRAGUE / 1 ชม. 40 นาที)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมกรุงปราค นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จนได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านสู่จัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ย่านการค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านจะสามารถเลือกซื้อคริสตัลโบฮีเมียราคาประหยัดจากร้านเครื่องแก้วที่มีอยู่ทั่วไปพร้อมชมบรรยากาศของตัวเมืองซึ่งรายล้อมด้วยอาคารยุคเก่าที่งดงาม เช่น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, วิหารทิน  (OURLADY BEFORE TYN), วิหารเซนต์นิโคลัสที่โดดเด่นในสไตล์บารอค, อนุสาวรีย์ JOHN HUSS ผู้นำในการปฏิรูปศาสนา นำท่านเดินข้ามสะพานชาร์ล (CHARLE’S BRIDGE) ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงปราค
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /นำท่านเข้าที่พักโรงแรม AMBASSADOR  หรือระดับเดียวกัน
+++ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563/2020+++

 

 

 

วันที่หก (พุธที่ 1 ม.ค. 63)    ปราค เวียนนา (ออสเตรีย)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมบริเวณจัตุรัสหน้าปราสาทที่เป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ต่างๆ ที่ประทับแห่งอาร์คบิชอฟ เข้าชมวิหารเซนต์วิทัส (ST. VITUS) วิหารประจำเมืองที่งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดินผ่าน THE GOLDEN LANE อดีตที่พักของทหารรักษาพระองค์ จนกลายเป็นย่านการค้า ปัจจุบันมีร้านค้า, แกลเลอรี่ต่างๆ มากมาย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี เมืองสุดแสนโรแมนติก เมืองที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม TREND PARKHOTEL (CONFIRM) 
2 คืน 

 

วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 63)       เวียนนา
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมความงดงามของ “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” (SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวร์กที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม  นำชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม เที่ยวชม    ริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ที่มีความกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร  ประกอบไปด้วย อาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิค โวทิฟเชิร์ช, อาคารรัฐสภา,  อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์  ผู้ประพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX, PATEK PHILLIPE กระเป๋า LOUIS VUITTON, PRADA และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ์ (หรูหรา อร่อย ดี พร้อมดนดรี และแพงกว่าที่หมู่บ้านกรินซิ่ง)

 

 

 

 

วันที่แปด (ศุกร์ที่ 3 ม.ค. 63)   เวียนนา PARNDORF OUTLET วิเซอร์กราด (ฮังการี) – บูดาเปสท์   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่พรมแดนออสเตรีย-ฮังการี (45 นาที) นำท่านสู่ PARNDORF OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  เดินทางสู่เมืองวิเซกราด (VISEGRAD / 2 ชม.เศษ) นำท่านชมภายนอกปราสาทยุคกลางที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของเหล่าอัศวินที่เดินทางไปรบในสนามครูเสด ภายหลังจึงได้เปลี่ยนเป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการีในยุคต่อมา จึงได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นจนสวยงาม และได้รับการยกให้เป็น “CASTLE IN THE CLOUD” หรือปราสาทในม่านเมฆ บนชัยภูมิที่ตั้งระดับความสูง 300 เมตร ท่านจะชื่นชมและเพลิดเพลินกับความงามของคุ้งน้ำแห่งลุ่มแม่น้ำดานูบที่สวยที่สุดในฮังการี (DANUBE BEND) จากนั้นเดินทางสู่กรุงบูดาเปสท์ (BUDAPEST / 1 ชม.) นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบกูลาชดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกย่าร์ ดนตรีพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON BUDAPEST (CONFIRM) โรงแรมสวยบนเนินเขาเห็นวิวแม่น้ำดานู๊บ 

 

 

 

วันที่เก้า (เสาร์ที่ 4 ม.ค. 63)     บูดาเปสท์ – เวียนนา – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่ง คือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก ขึ้นชม  “CASTLE HILL” ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S BASTION” ป้อมปราการชาวประมงอนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสท์ในช่วงปี พ.ศ. 1784  จากนั้นชมมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH) ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่ก่อสร้างในสถาปัตยกรรมนีโอโกธิคที่งดงามจนได้การยกย่องว่าเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโล
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  :  นำท่านลงเรือใหญ่ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมฝั่งแม่น้ำดานูบ อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชน, บริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา
เวลา 23.20 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025

 

วันที่สิบ (อาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 63) กรุงเทพฯ
เวลา 14.20 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง        27 ธ.ค..-5 ม.ค.

อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

27 ธ.ค.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ                    

97,000

เด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ

83,000

เด็ก 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ          

78,000

พักห้องเดียว เพิ่มท่านละ                   

19,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการรวม                                                                                               
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                       
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ (รับรองโรงแรมของเรากว่า 90% ดีที่สุด)
– ค่าอาหารตามรายการ                         
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                   
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                  
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
ค่าทิปคนขับรถคนละ 2 ยูโร/คน/วัน         
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน                               
– ค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง
**ชั้นทัศนาจร กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ 23 กก.
**ชั้นธุรกิจ กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 2 ใบๆ ละ 32 กก.

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. และใบเล็กถือขึ้นเครื่องเกิน 8 กก. (ชั้นธุรกิจไม่เกิน 32 กก. 2 ใบ)
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์