ยุโรปดอกไม้ 2

EUROPE FLOWER 2

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

เสน่ห์ของทัวร์ ชื่นชมบรรยากาศ ขุนเขา สายน้ำ ทะเลสาบ และหิมะขาวโพลนเต็มยอดเขาทุกฤดูกาล สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาในสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสฝรั่งเศส (*ไม่เข้าปารีส) เที่ยวโกลมาร์, ริคเวียร์ เมืองสวยในแคว้นอัลซาส เข้าสู่เยอรมนีดินแดนอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่องจักรกลที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เลาะเลียบแม่น้ำไรน์ในส่วนที่สวยที่สุด อลังการกับ   มหาวิหารแห่งโคโลญจน์  ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ปลูกดอกไม้ขายมากที่สุด รวมทั้งผัก ผลไม้และสินค้าเกษตรกลับเป็นสินค้าหลักของประเทศเนเธอร์แลนด์ เที่ยวชมประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยียมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรป องค์การนาโต้ยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จัตุรัสกลางเมืองสวยมาก พิเศษสุด งานเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟ เปิด 21 มี..–10 พ.. 2020

สายการบิน  การบินไทยบินตรงไป-กลับ
โรงแรม           มาตรฐานยุโรป มีพักที่เดียว 2 คืน 2 ครั้ง : 4 คืนจาก 8 คืน 
รถโค้ช          มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง                           
รถไฟ             ไต่เขาขึ้นยอดเขาจุงฟราวยอร์ค TOP OF EUROPE   
เรือ             ล่องทะเลสาบลูเซิร์น / ล่องแม่น้ำไรน์ / ล่องคลองอัมสเตอร์ดัม
อาหาร          เช้าแบบอเมริกัน, เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชียสลับ
มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางแน่นอน (โปรดวางใจ ทัวร์ดอกไม้เราชำนาญกว่าใคร)
หมายเหตุ        ทัวร์ดอกไม้มีมากมายในตลาด แต่จะมีกี่บริษัทใช้สายการบินแบบบินตรง
*อาจดูว่าหลายประเทศ แต่มันเป็นพรมแดนที่ติดกัน แต่ละประเทศนั่งรถ 2-3 ชม. ก็ถึงกันแล้ว

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาก้น
เวลา 01.05 น. :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970
เวลา 07.50 น. :  ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) เพื่อชมความงดงามของน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS / 30 นาที) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส  นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านล่องเรือในทะเลสาบลูเซิร์น (1 ชม.) ชมบรรยากาศของบ้านเรือนที่และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของขุนเขาอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 1 ชม.) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ (เมษายน-ตุลาคมร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้นส่วนใหญ่ เปิดถึง 4 ทุ่ม) นำท่านเข้าที่พักโรงแรม METROPOLE หรือ ROYAL ST GEORGES หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก (หมูหรือเนื้อเลือกก่อนเดินทาง)

 

 

 

วันที่สาม  อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN / 20 นาที) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อขึ้นรถไฟไต่เขา (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดที่รถไฟขึ้นถึง และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE  (ยอดเขาจุงฟราวสูง 4,158 เมตร) นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX นำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ เล่นหิมะจุใจ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจากสูงสุดในยุโรปที่รถไฟขึ้นถึง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย :  มีเวลาสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนยอดเขาต่อ
เวลา 14.00 น. :   เดินทางกลับจากจุงฟราวสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 / ค.ศ. 1897) แล้วเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น ให้เวลาท่านเดินเล่นหาร้านกาแฟ, ชา,  ช็อคโกแลตดื่ม และนั่งชมวิว หรือเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าคุณภาพดีของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ ช๊อกโกแลต นาฬิกายี่ห้อดัง มีดพับ ฯลฯ  หรือถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

วันที่สี่  อินเทอร์ลาเก้น – โกลมาร์ (ฝรั่งเศส) – ริคเวียร์ – สตราสบูร์ก
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 3 ชม.) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกของฝรั่งเศส
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมาก เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารบ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-17 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซาสอย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAME HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล  เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิ่ม แล้วนำท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนฝรั่งเศสและเยอรมนี ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE  FRANCE ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุ่นมากมายสลับกับเนินเขา นำชมเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า TIMBER FRAME และการทำอาชีพแบบดั้งเดิม คือการทำไวน์ ขนมพื้นเมือง ทำให้ริคเวียได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่สตราสบูร์ก (STRASBOURG / 1 ชม. 15 นาที) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ชมวิหารประจำเมืองที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงามโดดเด่น
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า   สตราสบูร์ก – ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมนี) – เซนต์กอร์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG / 1 ชม. 30 นาที) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญและศูนย์กลางการผลิตแท่นพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเมืองนี้เป็นเมืองประสูติของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 นำท่านชมปราสาทไฮเดลเบิร์กที่งดงามตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ. 1300 ท่านสามารถชมตัวเมืองไฮเดลเบิร์กริมแม่น้ำเนคการ์ที่งดงามจากระเบียงปราสาท นำท่านชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุไวน์ได้ถึง 221,726 ลิตร
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   ออกเดินทางสู่เซนต์กอร์ (ST. GOAR / 2 ชม.) เมืองสวยริมแม่น้ำไรน์ เส้นทางจะเลาะเลียบริมแม่น้ำไรน์ ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามไปตลอดทางทั้งไร่องุ่น ไร่ผลไม้ ปราสาทเก่า ฯลฯ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรม RHEINFELS หรือ BELLEVUE หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก   เซนต์กอร์ – บอบพาร์ด – ค็อกเค่ม – โคโลญจน์   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านลงเรือเลาะเลียบแม่น้ำไรน์ (ประมาณ 1 ชม.) ชมความงามริมฝั่งน้ำที่เป็นเชิงเขามีทั้งปราสาทเก่าและไร่องุ่นสลับด้วยบ้านเรือนสวยๆ แบบเยอรมนีแท้ๆ จนถึงบอบพาร์ด (BOPPARD) อีกหนึ่งเมืองสวยริมแม่น้ำไรน์ แล้วเดินทางสู่ออกเดินทางสู่เมืองค็อกเค่ม (COCHEM) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโมเซล (MOSEL)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   ชมปราสาทไรชส์บวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น้ำโมเซล เป็นปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี (ชมความงามจากจุดชมวิวด้านล่างเพราะทางขึ้นค่อนข้างชันมาก หิมะตกหรือฝนตกอันตราย) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นำชมมหาวิหารโคโลญจน์ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ให้เวลาเดินเล่นหรือช้อปปิ้งย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญ
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำเข้าที่พักโรงแรม HYATT REGENCY หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด   โคโลญจน์ – กีทูร์น (เนเธอร์แลนด์) – อัมสเตอร์ดัม
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กีทูร์น หรือ คิท-ฮอร์น ในภาษาดัทช์ (GIETHOORN / 3 ชม. เศษ) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ตลอดเส้นทางเป็นทุ่งเกษตรกรรมที่สวยงาม (มีนาคม-พฤษภาคม เป็นฤดูใบไม้ผลิและเพาะปลูก)
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและลำคลองเล็กๆ และสะพานไม้โค้งอันน่ารัก พาหนะในการเดินทางคือเรือ หมู่บ้านนี้แทบไม่มีถนน จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านไร้ถนน ชาวบ้านตั้งใจอนุรักษ์รูปแบบการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความน่ารักของเมืองนี้  แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย ชมพิพิธภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM / 1 ชม. 20 นาที) เมืองดอกไม้หลากสีสันและกังหันลม ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ นำท่านลงเรือหลังคากระจกเพื่อชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 ให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หันหน้าสู่แม่น้ำลำคลอง แล้วชมโรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเนเธอร์แลนด์ นำท่านผ่านย่านจัตุรัสดาม (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL  หรือ HYATT REGENCY AMSTERDAM หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่แปด   อัมสเตอร์ดัม – เคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์ (เบลเยียม)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ “สวนเคอเคนฮอฟ” (KEUKENHOF) อุทยานทิวลิปที่มีชื่อเสียงก้องโลก ให้เวลาท่านเดินชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามทั้งทิวลิป, ไฮยาซินต์, ลิลลี่ และไม้ดอกไม้ประดับหลากสีหลายพันธุ์ ชมไม้ประกวดชนะเลิศต่างๆ ภายในเรือนกระจกที่มีดอกใหญ่สวยงามตระการตา มีเวลาสบายๆ 3-4 ชม.ในสวนแห่งนี้ 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในสวน
บ่าย  :   มีเวลาเดินชมดอกไม้ในสวนเคอเคนฮอฟต่อ
เวลา 14.00 น. :   นำท่านสู่บรัสเซลส์ (BRUSSELS / 2 ชม. 15 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม  แวะถ่ายรูปอโตเมียม  สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป นำชมเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบารอค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จัตุรัสกลางเมืองที่ถือว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่เก้า  บรัสเซลส์ บรูจจ์ – เก๊นท์ – บรัสเซลส์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชมมหาวิหารโฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ที่ท่านจะประทับใจในความงาม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 1 ชม.) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยียม นำท่านชมเมืองเก๊นท์ ชมวิวสวยจากสะพาน เซนต์ ไมเคิล นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด แล้วเดินทางกลับบรัสเซลล์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่สิบ   บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ / แล้วเดินทางไปสนามบิน
เวลา 13.30 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 935

 

วันที่สิบเอ็ด  กรุงเทพฯ
เวลา 05.35 น. :   กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง    19-29 มี.ค. // 9-19 เม.ย. // 29 เม.ย.-9 พ.ค.

อัตราค่าบริการ กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวมีจำกัด    

รายการ

19 มี.ค.

9 เม.ย.

29 เม.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ

112,000

128,000

120,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ

96,000

109,000

102,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ           

91,000

103,000

96,000

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

19,000

21,000

22,000

หมายเหตุ                 
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                           
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าเรือล่องแม่น้ำไรน์
– ค่าเรือล่องคลองอัมสเตอร์ดัม                                                      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 – ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                     
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                       
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                         
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์