ยุุโรปโรแมนติค B

EUROPE ROMANTIC B

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

โปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบเมืองเก่าๆ โรแมนติกสวยๆ น่ารักๆ แบบยุโรปแท้ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขาสูงเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ริมทะเลสาบแสนสวย เที่ยวสบายๆ มีเวลาส่วนตัว เดินเล่นชมเมือง เดินเล่นริมทะเลสาบ นั่งจิบชา-กาแฟ ไอศกรีม  เหมาะสำหรับเที่ยวแบบครอบครัว (เด็กโต) คู่ฮันนีมูน คนรักบรรยากาศแบบยุโรป แต่ก็มีเวลาช้อปปิ้ง / ต้นฉบับ  

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
เวลา 01.05 น. :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970
เวลา 07.50 น. :   ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ แล้วเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) นำท่านล่องเรือสู่หน้าน้ำตกเพื่อชมความงามชมน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป **สงวนสิทธิ์งดล่องเรือในฤดูหนาวและวันที่อากาศไม่ดี หรือฝนตก หรืออากาศปิด จากนั้นเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN / 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 50 นาที) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ (เม.ย.-ต.ค. ร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้น เปิดถึง 4 ทุ่ม)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROYAL ST.GEORGE  หรือ METROPOLE
หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่สาม   อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDELWALD GRUND / 20 นาที) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อขึ้นรถไฟฟ้า (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวยอร์คซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE  (ยอดเขาจุงฟราวสูง 4,158 เมตร) นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX นำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ เล่นหิมะจุใจ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจากจุดสูงสุดในยุโรปที่รถไฟขึ้นถึง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย  :  มีเวลาทำกิจกรรมบนเขาหรือเล่นหิมะตามอัธยาศัย
เวลา 14.30 น. :   เดินทางกลับจากจุงฟราวสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN / 15 นาที) โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 / ค.ศ. 1897 ขณะนั้นทางรถไฟเสร็จแค่สถานีนี้) แล้วเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ ช็อกโกแลต นาฬิกายี่ห้อดังๆ ของสวิส มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ หรือถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่  อินเทอร์ลาเก้น – ลูกาโน่ (ฟ็อกทาวน์ เอาท์เล็ท) – โคโม (อิตาลี)  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ (LUGANO / 3 ชม.) อีกหนึ่งเมืองพักผ่อนของชาวสวิส และชาวอิตาเลียน นำท่านสู่ FOX TOWN OUTLET ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองลูกาโน่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็น OUTLET ที่รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นนำระดับแถวหน้าของอิตาลี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยกับร้านค้าแฟชั่น และสินค้าต่างๆทั้ง GUCCI, PRADA, VERSACE, VALENTINO, BALLY, DOLCE & GABBANA, MISSONI, DIESEL, ESPRIT, ADIDAS, NIKE และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่ 30%-70% ตลอดปี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านถ่ายรูปริมทะเลสาบลูกาโน่ก่อนออกเดินทางสู่โคโม (COMO / 30 นาที) เมืองตากอากาศแสนสวยทางเหนือของอิตาลีใกล้ทะเลสาบโคโม นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบโคโมที่อยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ใต้ใกล้พรมแดนสวิส-อิตาลี ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศของบรรดาเหล่าเศรษฐีจากทั่วโลก และโดยเฉพาะคนดังทั้งดารา-นักกีฬาระดับโลก ต่างพากันมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่มากมายหลายร้อยคน (หากโรงแรมเต็มจะพักเมืองใกล้เคียง)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม  BARCHETTA EXCELSIOR  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า   โคโม – ติราโน – เซนต์ มอริทซ์ (สวิส) – นอยชติฟ (ออสเตรีย)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองติราโน (TIRANO / 2 ชม.เศษ) เมืองเล็กๆ น่ารักสไตล์อิตาเลียน อยู่พรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิส
เวลา 10.03-12.17 น. :   ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปี ค.ศ. 1910 โดยบริษัทไรเธียนร์ บาห์น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซิโอ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมที่มีชื่อเสียง สู่เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ) เมือง    รีสอร์ทตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ และยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนฝึกสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้เป็นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิส

หมายเหตุ         
บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส ไม่มีวิ่งในช่วงเช้า จะใช้รถไฟปกติแต่เป็นชั้นเฟิร์สคลาสและวิ่งบนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตั๋วแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)

เวลา 12.30 น. :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่เมืองนอยชติฟ (NEUSTIFT / 3 ชม.เศษ) เมืองแห่งชาเลต์ (บ้านไม้เขตภูเขาแอลป์) เมืองที่ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเรียบง่ายของชาวชนบทออสเตรีย เมืองที่มีธรรมชาติล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้า เนินเขาที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ตลอดเส้นทางวิวสวยมากๆ นำท่านเข้าที่พัก SPORT HOTEL  หรือระดับเดียวกัน สไตล์ชาเลต์ท่ามกลางขุนเขาแห่งแคว้นทีโรล อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมือง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

 

วันที่หก   นอยชติฟ – ฮอลสตัท
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 3 ชม. 30 นาที) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมายจากทุกมุมโลก ระหว่างทางเป็นชนบทที่สวยแบบธรรมชาติยุโรปแท้ๆ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า และดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม แล้วนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HERITAGE หรือระดับเดียวกัน
กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็กเข้าโรงแรมที่พักจะสะดวกกว่า

หมายเหตุ    
เนื่องจากแถวนี้เป็นเมืองเล็กๆ และมีแต่โรงแรมเล็กๆ แบบธุรกิจครอบครัว  (4 ดาว มี
HERITAGE   65 ห้อง แห่งเดียว) หากโรงแรมเต็มมากอาจไปพักเมืองข้างเคียง แต่รับรองว่าดีและสวยแน่นอน
-รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  ฮอลสตัท – ซาลส์เบิร์ก – โคนิกซี (เยอรมัน) – มิวนิค 
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG / 50 นาที) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาร์ชบิชอป เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบารอค เป็นเมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ ชมสวนมิลาเบล (MIRABELL) สวนสวยของเมือง จากจุดนี้ท่านสามารถชมปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิร์ก (HOHENSALZBURG) บนเนินเขาได้อย่างชัดเจน เดินข้ามสะพานที่ข้ามแม่น้ำ ZALZACH เข้าสู่เมืองเก่า นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า แล้วนำท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE) ทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกระจกใสในวันที่อากาศดีจะสะท้อนสีครามของท้องฟ้าสวยงามมาก ทะเลสาบแห่งนี้มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  :    นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ ขึ้นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ที่สวยงามยิ่ง จากนั้นออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH / 1 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียว 2 คืน

 

 

 

 

 

 

วันที่แปด   มิวนิค  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมนครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสูงสุดทางเทคโนโลยี เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ผ่านสนามฟุตบอลโลก 2006 ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) นำท่านเข้าชม    พิพิธภัณฑ์รถยนต์ BMW สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ในแต่ละรุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิคแห่งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1916 ให้ท่านได้ชมเทคนิคการจัดแสดงรถยนต์ และเลือกซื้อของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทแห่งนี้
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค  เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามีตั้งแต่แบรนด์ เช่น นาฬิกา PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋าแบรนด์ทุกชนิด ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ต
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงเบียร์

 

วันที่เก้า   มิวนิค   กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 14.25 น. :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925 (ประมาณ 10 ชม. เศษ)

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 06.05 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

กำหนดการเดินทาง      //  6-18, 20-29 ก.ย., 5-14, 11-20, 18-27, 22-31 ต.ค.// 1-10, 15-24 พ.ย.

อัตราค่าบริการ           **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **  

รายการ

ก.ย.-ต.ค.

พ.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

116,000

112,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ

100,000

96,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)ท่านละ

95,000

91,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

21,000

19,000

หมายเหตุ                  

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 25-30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท (เทศกาล 5,000) / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย              
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                                 
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                    
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                   
– ค่าเรือ
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                         
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์