ยุโรปริเวียร่า-แอลป์-โพรวองซ์ 2

RIVIARA - ALPS - PROVENCE 2

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

โปรแกรมสวยๆ ค่อยๆ เที่ยวไปเรื่อยๆ เลาะเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่จุดสูงสุดของเทือกเขาแอลป์ที่มองบลังค์  ชมเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง 700-900 ปีก่อน แต่ยังคงรักษารูปแบบและความงามได้เหมือนเดิม ชมสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบอย่างสะพานส่งน้ำที่ป๊องท์ ดู การ์ด ชมพระราชวังที่ประทับของโป๊ปที่อวีญอง เมืองอานซี่ ริมทะเลสาบแสนสวย เที่ยวเมืองดังของอิตาลี ปอร์โตฟีโน, มิลาน ช้อปปิ้งก่อนกลับ

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น.  :  
  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย พนักงานจากบริษัทให้การต้อนรับการเช็คสัมภาระ

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ตูริน – ชาโมนิค (ฝรั่งเศส)  
เวลา 00.40 น.   : 
  บินตรงสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940
เวลา 07.35 น.   :  
ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองตูริน (TURIN / 2 ชม.) ซึ่งเป็นเขตสามเหลี่ยมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี ประกอบด้วย มิลาน ตูริน และเจนัว ชมเมืองตูริน หรือโตรินโน่ เมืองแห่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงงานเฟียต ยนตรกรรมที่มีชื่อเสียงของอิตาลี เดินเล่นชมอดีตเมืองหลวงแห่งแรกของอิตาลียุคใหม่เมื่อพระเจ้าวิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 1 (VITTORIO EMANUELE I) สวมมงกุฎกษัตริย์ที่เมืองนี้

เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   :    นำท่านเดินทางสู่ ชาโมนิค (CHAMONIX / 2 ชม. 20 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ แบบเฟร้นซ์-สวิส ซึ่งนับว่าเป็นเมืองหลวงของเขตภูเขาสูงในฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของยอดเขามองต์บลังค์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1824 ปัจจุบันเป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักสกีทั่วโลก อิสระให้ท่านได้พักผ่อน เดินเล่นชมเมือง และบันทึกภาพ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERCURE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สาม   ชาโมนิค – ชมยอดเขามองต์บลังค์ – อีวัวร์ – อานซี่
เช้า  :
    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าเพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาเอกีดูมีดี (AIGUILLE DU MIDI) ซึ่งมีความสูงถึง 3,842 เมตร เพื่อชม  ความงดงามของยอดเขามองต์บลังค์ (MONT BLANC) ที่มี  ความหมายว่า ภูเขาสีขาว คือ หิมะปกคลุมตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิดที่สุด เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ซึ่งสูงถึง 4,810 เมตร โดยท่านจะได้ชื่นชมกับยอดเขานี้อย่างเต็มอิ่ม มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะ และบันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ชาโมนิค

เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย   :   ลงจากยอดเขาแล้วนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอีวัวร์ (YVOIRE) หมู่บ้านของเกษตรกรและบ้านชาวประมง เมืองโบราณสมัยยุคกลาง ชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่สร้างในยุคกลางที่สวยงามของฝรั่งเศสมีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวอาคารบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2002 เดินเล่นชมเมืองสวย แล้วนำท่านสู่ เมืองอานซี่ (ANNECY / 1 ชม. 10 นาที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบอานซี่ที่หาดทรายสวย ทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์  นำท่านเดินชมเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารบ้านเรือนในศตวรรษที่ 17 ร่วม 400 ปี ท่านจะได้สัมผัสกับหลากหลายบรรยากาศของตัวเมืองทั้งริมทะเลสาบ อาคารบ้านเรือนแบบโบราณ และบางส่วนเลียบคลองเล็กๆ คล้ายในเวนิสแต่น้ำใสราวกระจก
ค่ำ   :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม IMPERIAL หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ  -การขึ้นเขามองต์บลังค์ ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 3 ขวบขึ้น

 

 

วันที่สี่    อานซี่ – วาล็องซ์ – ป๊องท์ ดูการ์ด – อวีญอง   
เช้า  : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านเดินทางสู่เมืองวาล็องซ์ (VALENCE / 2 ชม. 20 นาที) อยู่ทาง  ตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ชมมหาวิหารวาล็องซ์ (VALENCE CATHEDRAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1095 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ   โรมาเนสก์ เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญ APOLLINARIS OF  VALENCE จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย   :    เดินทางสู่ เมืองป๊องท์ ดู การ์ด (PONT DU GARD) นำท่านบันทึกภาพกับสะพานส่งน้ำโรมัน (ROMAN AQUEDUCT) อายุ 2,000 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ที่มีความยาวถึง 49 กิโลเมตร นับเป็นหลักฐานสำคัญด้านความก้าวหน้าทางชลประทานของมนุษยชาติในอดีต แล้วเดินทางสู่ เมืองอวีญอง (AVIGNON / 1 ชม. 40 นาที) เมืองที่มีความสำคัญทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของฝรั่งเศส เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสันตะปาปา ถึง 10 พระองค์ ก่อนที่จะย้ายไปกรุงโรม ในปี ค.ศ. 1377 นำท่านเข้าชมภายใน ปาเล่ย์ เดอ เป๊ป (PALAIS DE PAPES) พระราชวังของโป๊ปที่มีการตกแต่งและประดับประดาอย่างสวยงาม นำท่าน บันทึกภาพสะพานเซนต์ เบเนเซ็ต ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโรนที่สร้างด้วยหินมาตั้งแต่สมัยโรมันและมีเพียงสะพานเดียวที่ยังเหลืออยู่
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า    อวีญอง –ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ – กอร์เดส – รูซียง – เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์
เช้า  : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านสู่ ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ   (L’ISLE-SUR-LA-SORQUE) หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น หนึ่งใน  หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส  (LES PLUS BEAUX VILLAGE DE FRANCE) จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านกอร์เดส (GORDES / 30 นาที) ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ยังคงรูปแบบหมู่บ้านโบราณไว้อย่างดี บนยอดเขาสูงสุดของหมู่บ้าน มีโบสถ์ และปราสาทหลังเล็กๆ ที่มองทิวทัศน์ได้สวยงาม รอบนอกของหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหิน 6,000 ปี  (LE VILLAGE DES BORIES) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที่สร้างด้วยการนำหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื่อมใดๆ ความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์  ทั้งขนม น้ำหอม สบู่ ตามอัธยาศัย

เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย   :   นำท่านสู่ หมู่บ้านรูซียง (ROUSSILLON) หรือหมู่บ้านภูเขาแดง หมู่บ้านเล็กๆ ในเขต VAUCLUSE ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ ที่มีความพิเศษไม่เหมือนที่ใดเนื่องมาจากสภาพทางธรณีวิทยาของเมืองนี้มีส่วนผสมของธาตุเหล็กอยู่สูงมาก ทำให้ดินของเมืองนี้มีสีสันที่แตกต่างกันไป ทั้งสีส้ม สีแดง และสีน้ำตาล ที่โดดเด่นที่สุดคือสีเหลือง ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองที่ผลิตฝุ่นสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย และได้ปิดตัวลงไปเมื่อปี ค.ศ. 1963 ให้ท่านเดินเล่นชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบางหลังมีเฉดสีที่แตกต่างกันไปในหลังเดียว และจะให้สีที่งดงามเป็นพิเศษในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน อิสระอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่ เมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ (AIX-ENPROVENCES / 50 นาที) เมืองมหาวิทยาลัยอันเงียบสงบ นำท่านชมเมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นโพรวองซ์ ในศตวรรษที่ 15 มรดกทางสถาปัตยกรรมมากมายที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน จึงได้รับการคุ้มครองเป็นมรดกโลก  โดยองค์การยูเนสโก โดยเฉพาะถนนสายเก่า COUR MIRABEAU อันร่มรื่นที่คุณจะได้สัมผัสความวิจิตรของอาคารเก่าแก่ และบรรยากาศรอบๆ เมืองที่งดงามไปด้วยชายทุ่งอันแสนสงบ จนเป็นแรงบันดาลใจให้แวนโก๊ะห์และเซซานน์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยม อิสระชมเมือง หรือเลือกร้านกาแฟนั่งดูชีวิตผู้คนในเมืองนี้
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำเข้าที่พักโรงแรม GRAND ROI RENE หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่หก     เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ – คานส์ – แซง พอล เดอ วองซ์ – นีซ   
เช้า  : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   ออกเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) เมืองที่โด่งดังที่สุดในช่วงจัดงานประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เดินชมบริเวณชายหาดที่มีแผ่นกระเบื้องสลักชื่อและรอยประทับฝ่ามือของศิลปิน-ดาราดังจากวงการภาพยนตร์ทั่วโลก แล้วนำท่านสู่ หมู่บ้าน แซง พอล เดอ วองซ์ (SAINT PAUL DE VENCE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในสมัยยุคกลาง และเป็นสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินมากมาย ด้วยเสน่ห์แห่งศิลปะของเมืองนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณย่านใจกลางหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยถนนตรอกซอกซอยใหญ่น้อยมากมาย ท่านจะพบกับความงามคลาสสิคของตึกรามบ้านช่อง และวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้าน ซึ่งมีความงดงามดั่งภาพวาด อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   :    นำท่านเดินทางสู่เมืองนีซ (NICE / 30 นาที) เมืองตากอากาศชื่อดังริมหาดริเวียร่าที่โด่งดัง นำชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านชมความงดงามของบรรดาบ้านพัก คฤหาสน์เก่า โรงแรมใหญ่มากมาย บนถนนพรอมเมอนาด เดอซ์อองเกร (PROMONADE DES ANGLAIS) จุดแรกๆ ที่เหล่าเศรษฐี คหบดีจากอังกฤษ เดินทางมาตั้งบ้านพักตากอากาศ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าที่พักโรงแรม MERCURE หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เจ็ด            นีซ – เอซ – มอนติคาร์โล (โมนาโค) – มองตอง (ฝรั่งเศส) – เจนัว (อิตาลี)   
เช้า  : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านสู่หมู่บ้านเอซ (EZE VILLAGE) หมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง สร้างอยู่บนเทือกเขาสูงที่อยู่ติดทะเล ที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ต้นมะกอก และซากปรักหักพังของปราสาทในยุคศตวรรษที่ 12 ที่ถูกรื้อใน ปี ค.ศ. 1706 ชมความสวยงามและน่ารักของอาคารบ้านเรือนสไตล์โพรวองซ์-แอลป์เมอริทามส์ ที่มีสิ่งก่อสร้างมาจากหินภูเขา เมืองนี้มีเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย เดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านขายน้ำหอม ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ชมโบสถ์เก่าแก่ EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION และเมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตของ COTE D’ AZUR ALES MERITIME จึงมีอากาศดีตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย แล้วเดินทางสู่ ราชรัฐโมนาโค (THE PRINCIPALITY OF MONACO) รัฐอิสระที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของบริเวณชายหาดริเวียร่าทั้งหมด  นำท่านชมบริเวณโมนาโควิลล์ (MONACO VILLE) หรือตัวเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ราชวงศ์กรีมัลดิได้มีอำนาจจับจองบริเวณนี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจตุรัสด้านหน้าพระราชวังพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก นำชมวิหารแห่งโมนาโคสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิงเกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน  
เที่ยง  :   
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย   :   นำท่านสู่ ย่านมอนติคาร์โล เพื่อสัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค รวมทั้งท่านอาจทดลองเสี่ยงโชคทั้งในมอนติคาร์โล คาสิโนที่เลิศหรูดุจพระราชวัง (แต่งชุดสากล) หรือสนุกกับอเมริกันคาสิโนที่ทันสมัย นำท่านสู่ เมืองมองตอง (MONTON) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า PEARL OF FRANCE หรือ ไข่มุกแห่งฝรั่งเศส ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่าฝรั่งเศส มองตองเป็นเมืองพรมแดนระหว่างฝรั่งเศสและอิตาลี ซึ่งครั้ง  หนึ่งเคยเป็นของอิตาลี และต่อมากลายเป็นของฝรั่งเศสในช่วงนโปเลียนที่ 3 เมืองมองตองเป็นเมืองที่มีอากาศดีจึงเป็นแหล่งปลูกมะนาวที่สำคัญของฝรั่งเศส และทุกๆ ปีจะมีงานเกี่ยวกับมะนาว ซึ่งถือเป็นงานสำคัญของเมืองนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เจนัว (GENOA / 2 ชม. 15 นาที) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี และบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (ก่อนไปรับราชการในราชสำนักสเปน) นักบุกเบิกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แวะถ่ายรูปหน้าธนาคาร SAN GIORGIO ธนาคารแห่งแรกของโลก จากนั้นเดินทางต่อสู่ ราพัลโล (RAPALLO / 20 นาที) เมืองตากอากาศที่โด่งดังของอิตาลี
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม………………….หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่แปด    ราพัลโล – ปอร์โตฟิโน – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท – มิลาน  
เช้า  : 
  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทาง สู่เมืองปอร์โตฟิโน (PORTOFINO) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ชมเมืองเล็กๆ น่ารัก อาคารบ้านเรือนหลากสีสันสดใส และแนวภูเขาอันเขียวชอุ่ม นำชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (ST. MARTIN) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โบสถ์ขนาดเล็กแต่ก็มีความสวยงาม แล้วชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ CASTELLO BROWN สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก แต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย

เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย   :   นำท่านช้อปปิ้งสินค้าภายใน SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกมากมาย รวมทั้งแบรนด์เนมจากอิตาลีได้ตามอัธยาศัย อาทิ  BOTTEGA VERDE, BULGARI, BYRBERRY, DOLCE & GABBANA, PRADA, SALVATORE FERRAGAMO, VERSACE และอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN / 1 ชม. 15 นาที) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ATA หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เก้า   มิลาน – กรุงเทพฯ   
เช้า  :   
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำชมเมืองมิลาน มมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ชมอนุสาวรีย์ลีโอนาโด ดาร์วินชี่ และโรงละครสกาล่า และช้อปปิ้งที่มิลาน เป็นแหล่งช้อปปิ้งดีที่สุดในอิตาลี / จากนั้นนำท่านสู่สนามบินมิลาน

เวลา 14.05 น.  :    บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

 

วันที่สิบ กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น.  :  
  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

กำหนดการเดินทาง       5-14, 12-21 ต.ค.
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **  

รายการ

ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

104,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

93,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

89,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

20,000

หมายเหตุ                 
– ต่างจังหวัดของฝรั่งเศส ส่วนใหญ่โรงแรมจะเป็นเครือ ACCORE ของฝรั่งเศส คือ NOVOTEL และ MERCURE ไม่ค่อยมีของเครืออื่น (กฎหมายคุ้มครองการลงทุนในประเทศ)
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย (สรุปช้าเกินกำหนด TG) / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี  

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย

– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ 
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 

– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก         
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า       
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ (มากกว่า 500 บาท) เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์