ทะเลสาบไบคาล

BAIKAL LAGOON

สายการบิน S7 แอร์ไลน์
6 วัน 5 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

ทะเลสาบไบคาล (BAIKAL) ตั้งอยู่ในเมืองอีร์คุตสก์ (IRKUTSK) ประเทศรัสเซีย และสาธารณรัฐบูเรียตียา ตอนใต้ของไซบีเรีย
ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลก โดยจุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร และมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร
ซึ่งทะเลสาบไบคาลแห่งนี้เกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตก เมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว
นอกจากนี้ทะเลสาบไบคาล ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 อีกด้วย

 

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – อีร์คุตสก์
เวลา  14.00 น.  :  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W ประตู10 สายการบิน  S7 Airlines (S7) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
เวลา  16.35 น.  :  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองอีร์คุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ S7 6332  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***  (ทางสายการบินเข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)
เวลา  23.55 น.  :  เดินทางถึงสนามบินอีร์คุตสก์ (IRKUTSK) นำผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อีร์คุตสก์จะเร็วกว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองสำคัญที่สุดในเขตไซบีเรียตอนใต้  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบไบคาล เป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายระหว่างรัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลีย และทิเบต จนได้สมญานามเปรียบเป็น “กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย” จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)

 

 

 

 

วันที่สอง    อีร์คุตสก์ – ลิสต์เวียนก้า – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ – พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล – เนินเขาเชียรส์กี้ – สโนว์โมบิล – สุนัขลากเลื่อน – นั่งเรือ HOVERCRAFT – อีร์คุตสก์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านแวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ (TALTSY) ตั้งอยู่ห่างจากอีร์คุตสก์ 47 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งและจัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่า  ที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดั้งเดิม 4 เผ่า ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรีย ชนบทในสมัยก่อน โดยมีโบสถ์ไม้ โรงเรียนบ้านเรือน ฟาร์ม  คอกสัตว์ และอื่นๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเล่นกิจกรรมรับหน้าหนาว อาทิเช่น Toboggan คือการนั่งสไลด์หิมะจากที่สูงให้ไหลเลื่อนลงมาอย่างสนุกสนาน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ลิสต์เวียนก้า (LISTVYANKA / 24 กม.)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล (BAIKAL ECOLOGICAL MUSEUM) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงสัตว์บกและสัตว์น้ำสายพันธุ์ที่พบเห็นได้ในแถบไบคาลและไซบีเรีย ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นมาของทะเลสาบไบคาลไว้อย่างน่าสนใจ พาท่านชมและถ่ายรูปแม่น้ำ ANGARA แม่น้ำนี้ออกจากทะเลสาบไปรวมกับแม่น้ำ YENISEI จากนั้นไหลไปมหาสมุทร เดินทางต่อสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า แวะชมตลาดท้องถิ่นและเลือกซื้อของที่ระลึก (LOCAL FRESH MARKET AND SOUVENIR MARKET) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณริมทะเลสาบ มีแผงร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า  นำของสดมาวางขาย โดยเฉพาะปลาสดนำมาย่างขายให้เลือกซื้อหารับประทานอยู่มากมาย หากมาที่นี่ต้องลิ้มลองปลาโอมุลปลาซิก้า ซึ่งเป็นปลาที่มีเฉพาะบริเวณน่านน้ำทะเลสาบไบคาลเท่านั้น  จากนั้นให้ท่านได้ประสบการณ์ทดลองขับสโนว์โมบิล SNOW MOBILE และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุกไปกับสุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะที่ปกคลุมว่ามีมากเพียงพอหรือไม่) แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการนั่งเรือ HOVERCRAFT (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อออกไปชมวิวในทะเลสาบไบคาล  ท่านจะได้ชมความสวยงามของเส้นทางรถไฟไบคาล (BAIKAL RAILWAY) จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเมืองอีรคุตสก์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่สาม    อีร์คุตสก์ – เกาะโอลคอน – หมู่บ้านคูซีร์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่เกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND / 360 กม. / ประมาณ 5 – 6 ชม.) ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล และในการเดินทางช่วงหนึ่ง  รถจะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที
เที่ยง  :  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางต่อสู่เกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล  มีพื้นที่ประมาณ 730 ตารางกิโลเมตร  มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ – ใต้  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบูร์ยัต (BURYAT) ที่นับถือศาสนาพุทธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย เมื่อคณะเดินทางถึงฝั่ง ต้องมีการเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ทหารรัสเซียแท้ หรือเรียกว่า MILITARY VAN สมรรถนะสูง ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลได้ เริ่มจากทางฝั่งใต้มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านคูซีร์ (KHUZHIR) แหลมบูร์คานที่ตั้งของโขดหินชามาน (SHAMAN ROCK) หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  ที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากนี้ยังมีไบคาลสปิริต (BAIKAL SPIRIT) หรือแท่งไม้ปลายแหลมผูกผ้าสี  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานความเชื่อของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL จากนั้นพาท่านแวะซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม VILLA MALINA หรือระดับเดียวกัน (2 คืน) เนื่องจากเป็นที่พักแบบท้องถิ่นบนเกาะโอลคอน

 

 

 

 

วันที่สี่    เกาะโอลคอน – แหลมบูรคาน – แหลมโคบอย – ถ้ำน้ำแข็ง
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านนั่งรถตู้แบบรัสเซียแท้  สมรรถนะขับเคลื่อน 4 ล้อ วิ่งสู่ตอนเหนือของเกาะ  เที่ยวชมความงามของมุมต่างๆ ของเกาะ แวะถ่ายรูปกับหินสามพี่น้องที่เป็นเนินเขาสามก้อนเรียงกัน ต่อด้วยแหลมโคลบอย ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล  ที่บัดนี้ได้ถูกโอบล้อมด้วยปุยหิมะขาวโพลน เบื้องล่างเป็นทะเลสาบน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้ม ตัดกับฟ้าใสของก้อนน้ำแข็ง แวะชม  ถ้ำแห่งแหลมเบอร์คาน หรือหินแห่งจิตวิญญาณ SHAMAN ROCK เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเกาะแห่งนี้  ที่นักท่องเที่ยวทุกคนห้ามพลาด เพราะสถานที่แห่งนี้เป็น 1 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 9 แห่งของเอเชีย โดยเชื่อกันว่าเทนกรีอิ TENGRII ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เข้มแข็งที่สุดในบรรดาหมู่เทพเจ้าทั้งหลายได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นวัง ซึ่งคนท้องถิ่นไม่อนุญาตให้บุคคลใดไปทําสิ่งมิดีมิร้ายบนเนินหินแห่งนี้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกบนทะเลสาบไบคาล (ไม่มีห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวก)
บ่าย  :  นำท่านแวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจกับถ้ำน้ำแข็ง ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่ห้า    เกาะโอลคอน – อีร์คุตสก์ – อิสระช้อปปิ้ง
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อำลาเกาะโอลคอน นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่โดยพาหนะรถทหาร หรือ HOOVRCRAFT ซึ่งเป็นเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนผิวหิมะและพื้นน้ำ (ขึ้นอยู่สภาพภูมิอากาศสำหรับวันเดินทาง) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอีรคุตสก์โดยรถโค้ชปรับอากาศ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชม KAZANSKY CATHEDRAL และ CHURCH OF THE SAVIOUR / SPASSKAYA โบสถ์สปาสสกาย่า เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุด โครงสร้างเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2249 ด้านขวาของโบสถ์มีป้อมที่ทำจากไม้ มีหอระฆังที่มีความสูงถึง 42 เมตร นำท่านชม THE BABR MONUMENT เป็นรูปปั้นเสือไซบีเรียนคาบพังพอนแดง (SCARLET SABLE) สัญลักษณ์ของเมืองอีร์คุตสค์ จากนั้นนำท่านชม Monument to the Emperor Alexander III อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ที่มีพระราชดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์ – ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289 กม. จากกรุงมอสโคสู่เมืองวลาดิวอสต็อค แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130 QUARTER) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งช้อปและชิมเลยทีเดียว
ค่ำ  :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร / นำเข้าที่พักโรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT ระดับ 4 ดาว  

 

 

 

 

วันที่หก    อีร์คุตสก์ – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางไปสนามบิน
เวลา  10.10 น.  :  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ S7 6331 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** (ทางสายการบินเข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก  กำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)
เวลา  15.45 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง       
4-9 ก.พ., 3-8, 17-22, 24-29 มี.ค.

อัตราค่าบริการ                    

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

74,000

เด็ก (2-12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ      

63,000

เด็ก (2-5 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

58,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

12,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
*ราคาอาจมีปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น – ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น** / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี  
*ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท
*ประเทศรัสเซียแต่สายการบิน S7 เป็นของจีน มาตรฐานและระบบการจองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอๆ
*โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนบ้าง เพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์
*อาหารจีนในรัสเซีย รสชาติจะไม่ค่อยอร่อยนัก ถ้าเปรียบกับที่อื่น แต่จำเป็นต้องมี 2 – 3 มื้อ เพราะเป็นอาหารฝรั่งหมดคงไม่ไหว

อัตราค่าบริการรวม                                                                                            
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะ         
–  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ (อย่างดีของเมืองนั้น)     
– ค่าอาหารตามรายการ (เดอลักซ์)                       
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                          
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน                               
– ค่ารถรับ – ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                           
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น – พนักงานขับรถ                    
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม    
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์