เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 20 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
 2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทุกชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, น้ำท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ปัญหาอันเกิดจากการเมือง, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 4.  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีก่อนเดินทาง
 5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 6.  สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลซึ่งสงสัยว่าจะไปลักลอบทำงานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที่)
 7. บริษัทฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้มาตั้งบนรถหรือที่โต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลำบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอื่น
 8.  ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคาน้ำมันที่ขึ้น โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
 9.  สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,200 บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยี่นวีซ่าแล้ว)
 10.  การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองตามข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทำความเข้าใจ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น ชักชวนผู้อื่นให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่)
  **บริษัทฯ ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คือผลประโยชน์ของบริษัทฯ หายไปมากมายมหาศาล แต่ที่เราจำเป็นต้องทำก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพื่อนร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุกหรือไม่ ลองคิดดู)
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 13.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
 14.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน สถานที่เที่ยวบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ท่านจะเที่ยวแบบสบายๆ และไม่ต้องเกรงใจท่านอื่น)
 15.  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 16.  ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดินทาง ต้องออกตั๋วให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านั้น แต่ขอเรียนแนะนำว่าท่านควรเช็คกระเป๋ามาสุวรรณภูมิแล้วเช็คไปยุโรปอีกครั้งจะดีกว่า เพราะจากสถิติลูกค้าที่กระเป๋าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะเป็นลูกค้าที่เช็คมาจากต่างจังหวัดมากที่สุด
 17.  ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน   20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
 18.  หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน
 19.  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

การยกเลิกการจองทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจำ 15,000.-บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คืนมัดจำ (30,000.-บาท)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
เลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คือกฏเกณฑ์ทั่วๆ ไป แต่ในความเป็นจริง บริษัทเราจะคืนเงินท่านให้มากที่สุดเพราะเราต้องการกำไรจากการทำธุรกิจ ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า**

การจองทัวร์และชำระเงิน

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 10 วัน
กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60 วัน)

ค้นหาทัวร์