แกรนด์เยอรมนี C (ปีใหม่)

GRAND GERMANY C

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า


สายการบิน       การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม              มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
รถโค้ช               มาตรฐานยุโรป 48-50 ที่นั่ง                     
อาหาร               เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบเอเชีย และพื้นเมืองบ้างเพื่อบรรยากาศ
มัคคุเทศก์          ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน
วันเดินทาง       28 ธ.ค.-6 ม.ค. 2562

 

 

วันแรก (ศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61)   กรุงเทพฯแฟรงค์เฟิร์ท
เวลา 20.30 น. :  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
เวลา 23.40 น. :   ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ TG 920 (ประมาณ 11 ชม. เศษ / เม.ย.-ต.ค. เวลาต่าง 5 ชม.)

 

 

 

วันที่สอง (เสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61)   แฟรงเฟิร์ท เออร์ฟอร์ท ไลพ์ซิก
เวลา 05.50 น. :  เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมืองเออร์ฟอร์ท (ERFURT) เมืองที่พระเซนต์โบนิเฟส ได้พยายามเปลี่ยนแปลงชาวเยอรมันให้หันมาเป็นชาว  คริสเตียน และได้ก่อตั้งเขตปกครองโดยบาทหลวงที่เป็นอิสระขึ้นในปี ค.ศ. 742 ถึงแม้ไม่นานก็ถูกรวมเข้ากับแคว้นไมนซ์ในยุคกลาง เมืองเออร์ฟอร์ทนั้นร่ำรวยจากการส่งต้นโวดขายซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับย้อมผ้าเป็นสีน้ำเงินเข้ม อีกทั้งตลาดสวนไม้ประดับได้พัฒนาขึ้นมา จนก่อให้เกิดการจัดนิทรรศการสวนดอกไม้เป็นการถาวร   นำชมวิหารมาเรียนดอม (MARIENDOM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 742 ชม กลอริโอซา (GLORIOSA) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระฆังโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และวอล์ฟราม (WOLFRAM) เชิงเทียนที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นำท่านชมเมือง ผ่านชมโบสถ์เซนต์เซฟริน (SEVERIKIRCHE) เป็นสถานที่เก็บหลุมฝังศพของเซนต์เซฟรินที่เสียชีวิตเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1365 ,ศาลาว่าการทรงนีโอคลาสสิค,  รูปปั้นโรแลนด์ ฯลฯ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่เมืองไลพ์ซิก (LEIPZIG / 2 ชม.) เมืองที่เกอเธ่ นักประพันธ์ชื่อดังของเยอรมัน ยกให้เป็นลิตเติลปารีส จากความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงเต็มไปด้วยนิสิต นักศึกษา และบาร์เครื่องดื่มต่างๆ ร้านกาแฟ ร้านอาหารดีๆ มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้สมกับที่ประเทศเยอรมันต้องการให้ไลพ์ซิกเป็นศูนย์กลางของเยอรมนี (CENTER OF GERMANY)
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม WESTIN หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 61)   ไลฟ์ซิก พอตสดัม เบอร์ลิน
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่พอตสดัม (POTSDAM / 2 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมันตะวันออก ซึ่งถูกซ่อนเก็บไว้หลังกำแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี นำท่านเดินชมพระราชวังฤดูร้อนของปรัสเซีย (ชื่อเดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1660 เป็นต้นมา โดยตั้งชื่อไว้ว่า พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสในความหมายว่า “ไร้กังวล” นำท่านเข้าชมภายในวังซึ่งมีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ มากมาย อาทิ ไชนีส ที เฮ้าส์ ซุ้มศาลาต่างๆ ที่โดดเด่นโดยศิลปะแบบร็อกโกโก รวมทั้งอุทยานในแบบสวนฝรั่งเศส
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เบอร์ลิน (BERLIN / 20 นาที) นครหลวงปัจจุบันของเยอรมัน หลังจากการรวมตัวของเยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมันตะวันออกในฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่วม 50 ปี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM) ซึ่งจัดแสดงผลงานทางศิลปะของอารยธรรมที่เคยเฟื่องฟูในเอเชียไมเนอร์ เช่น เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ วัตถุที่นำมาจัดแสดงล้วนมีค่า ไม่ว่าจะแท่นบูชาเทพเจ้าซีอุส จากเมืองเพอร์กามอนในตุรกี หรือจะเป็นชิ้นส่วนด้านหน้าของห้องท้องพระโรงใหญ่จากกรุงบาบิโลนในสมัยพระเจ้าเนบูซัดเนสซาร์ที่ 2 และประตูหุ้มด้วยแผ่นกระเบื้อง นำท่านเที่ยวชมเบอร์ลินอันยิ่งใหญ่และสง่างาม ชมพิพิธภัณฑ์ชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข้า-ออก ของ 2 ฝั่งเบอร์ลิน ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออก     สู่ฝั่งตะวันตก
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BERLIN หรือระดับเดียวกัน
** การเข้าชมพระราชวังซองส์ ซูซี มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เข้าชม หากเต็ม บริษัทฯ จะจัดชมวังอื่นทดแทน

 

 

วันที่สี่ (จันทร์ที่ 31 ธ.ค. 61)   เบอร์ลิน เดรสเดน
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเบอร์ลินที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูยิ่งใหญ่ดังเดิม นำชมนครเบอร์ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกำแพงเบอร์ลิน (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบราเดนเบิร์ก ที่เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันฝั่งตะวันออก, ถนนอุนเท่อร์ ลินเด้นที่เปรียบได้กับชองป์  เอลิเซ่แห่งปารีส, ย่านเขตเมืองเก่าที่ประกอบไปด้วยโบสถ์สำคัญ และอาคารทรงคลาสสิคมากมาย อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ มีความสูง 67 เมตร ตั้งอยู่บนถนน 17 มิ.ย. เป็นสัญลักษณ์ของสงครามต่อต้านฝรั่งเศส สร้างในปี ค.ศ.1873 ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามาพัฒนาเมืองทั้ง 2 ฝั่งจนยากที่จะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขตตะวันออก หรือตะวันตก ผ่านชมพระราชวังชาล็อตเทนเบิร์กอันสวยงาม เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต ชมโบสถ์ไกเซอร์ วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช หรือเมโมเรียลเชิร์ช ที่ยังคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้มีการสร้างโบสถ์กระจกสีน้ำเงินครามอยู่เคียงข้าง ใกล้กันมีห้างสรรพสินค้า KADEWE ที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ลิน แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่เมืองเดรสเดน (DRESDEN / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่านครฟลอเร้นซ์ แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ จากนั้นนำท่านชม GREEN VAULT ห้องจัดแสดงเครื่องอัญมณี และทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระเจ้าออกุ๊สตุสที่ 2 ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLERY IN THE WORLD”
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม WESTIN BELLEVUE หรือระดับเดียวกัน
**ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2019/2562**

 

 

 

วันที่ห้า (อังคารที่ 1 ม.ค. 62)  เดรสเดน แบมเบิร์ก
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเดรสเดน ชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบบาร็อคที่งดงาม และรอดพ้นจาการทำลายของผ่ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม ชมกำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพ้นจากการถูกโจมตีทางอากาศเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเหลือเชื่อ จากนั้นนำท่านบันทึกภาพโบสถ์แห่งเดรสเดน DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 และเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อปี 2006 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของเมืองเดรสเดน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบันทึกภาพตัวเมืองเดรสเดนจากมุมที่สวยที่สุดริมฝั่งแม่น้ำเอลเบ้
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางตามเส้นทางสายคลาสสิคของเยอรมัน ผ่านเมืองเล็กๆ น่ารัก สู่เมืองแบมเบิร์ก (BAMBERG /  3 ชม. 30 นาที) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITE) นำท่านชมความน่ารักของเขตเมืองเก่าที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างคร่อมแม่น้ำ เพื่อความสะดวกในการเก็บค่าภาษีผ่านแดน อาคารบ้านเรือนงดงามด้วยสีสันอ่อนหวานราวลูกกวาด ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่คึกคักด้วยนักศึกษาในคณะต่างๆ ทั้งชาวเยอรมันและต่างชาติ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำเข้าที่พักโรงแรม BAMBERGER HOF หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่หก (พุธที่ 2 ม.ค. 62)   แบมเบิร์ก โรเธนเบิร์ก ออกสเบิร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
พักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองยามเช้า
เวลา 10.30 น. :  ออกเดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติคสู่โรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG / 1 ชม.) เมืองโบราณตั้งแต่ยุคอัศวินที่ยังได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าที่คลาสสิคที่สุดเมืองหนึ่ง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านชมเมืองโรเธนเบิร์ก เดินเล่นชมเมืองภายในกำแพงเมืองโบราณที่ท่านจะประทับใจในความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือน แล้วอิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย แล้วออกเดินทางสู่ออกสเบิร์ก (AUGSBURG / 2 ชม. 15 นาที) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย/ นำเข้าที่พักโรงแรม……….หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 62)  ออกสเบิร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
เช้า  : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองโบราณออกสเบิร์ก (AUGSBURG) เมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ในเส้นทางสายโรแมนติค และมีชื่อเสียงด้านโรงละครหุ่นเชิด PUPPENKISTE MARIONETT THEATRE โดยคณะหุ่นเชิดก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1948 เคยมีการแสดงมามากว่า 16,500 ครั้งทั่วโลก และผลิตรายการทีวีมากกว่า 700 รายการ นำชม AUGSBURG TOWN HALL ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1615-1620 เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเมือง ชมความงามของห้องทองคำ GOLDEN HALL สไตล์เรเนสซองต์ ที่ได้รับการบูรณะใหม่ เดินเล่นชมย่านอาคารร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยว ย่านเดอะ ฟุกเกอร์ไรน์ (THE  FUGGEREI) ที่พักอาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาคารเก่าแก่สีส้มที่ตั้งอยู่รายล้อมด้วยตึกสมัยใหม่ สร้างขึ้นโดย จาคอบ ฟุกเกอร์ ซึ่งตระกูลฟุกเกอร์ได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่มั่งคั่ง         และมีบทบาทในเมืองนี้ วิหารออกสเบิร์ก (AUGSBURG CATHEDRAL) ศูนย์กลางความศรัทธาของชาวเมือง สร้างในศตวรรษที่ 9 วิหารเคยได้รับความเสียหายและได้มีการบูรณะปรับปรุงขึ้นใหม่ แล้วออกเดินทางสู่เมืองชวานเกา
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์ หรือปราสาทหงษ์ใหม่ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ทนูโว ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทใน     เทพนิยาย จนเป็นต้นแบบให้วอลท์ดิสนีย์นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา แล้วนำท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติคอันมีชื่อเสียง (ROMANTIC STRASSE)  เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี และทุ่งแรฟที่ออกดอกเหลืองอร่ามสุดสายตาสู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์ นำเข้าที่พักโรงแรม LUIPOLDPARK หรือระดับเดียวกัน 2 คืน จากนั้นอิสระเดินเล่นหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ   :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

วันที่แปด (ศุกร์ที่ 4 ม.ค. 62)   ฟุสเซ่น มิวนิค
เช้า   :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มหานครมิวนิค (MUNICH / 1 ชม. 45 นาที) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน ตามเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 จากนั้นนำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬา    โอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านสู่บริเวณจตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิคเซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง กระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ เครื่องใช้และขนมในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองโรงเบียร์เยอรมัน ฮอฟบราวเฮาส์  / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เก้า  (เสาร์ที่ 5 ม.ค. 62)   มิวนิค – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระ / ออกเดินทางไปสนามบิน
เวลา 13.35 น.  :  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

 

 

วันที่สิบ (อาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 62) กรุงเทพฯ
เวลา 06.10 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง    28 ธ.ค.-6 ม.ค. 2562
หมายเหตุ  ** โรงแรมอาจไม่เหมือนคนอื่นนัก แต่รับประกันความสวย 100% / โปรดจองแต่เนิ่นๆอัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **

รายการ

28 ธ.ค.-6 ม.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  ท่านละ        

120,000.-

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ   

106,000.-

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

101,000.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ         

23,000.-

หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี  

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ

– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการและค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ   
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ 
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ          
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                            
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน          
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์