แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ B (ปีใหม่)

GRAND SWISS B (NEW YEAR)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ชม ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค มรดกโลกทางธรรมชาติ เจ้าของฉายา TOP OF EUROPE บนความสูง 3,454 เมตร หรือ 11,333 ฟุต ที่รถไฟสามารถขึ้นถึง องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็น   มรดกโลก (ยอดเขาจุงฟราว 4,158 เมตร) แมทเทอร์ฮอร์น ภูเขาสูงระดับ 4,478 เมตร พาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส เที่ยวอีวัวร์ เมืองน่ารักของฝรั่งเศส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิส อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์, เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิร์น เมืองหลวงของประเทศ, อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขา, ซุก เมืองเล็กๆ น่าริมริมทะเลสาบ, ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง

 

 

วันแรก (ศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61)  กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น.  :  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

 

วันที่สอง (เสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61)  กรุงเทพฯ ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซเพรส – บริก
เวลา 00.35 น. :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970 (ประมาณ 11 ชม. เศษ)
เวลา 06.55 น. :  ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อันเดอร์แมท (ANDERMATT / 1 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส นำท่านชมเมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาที่แปลว่าทุ่งเขียวขจี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองสู่เมืองบริก (BRIG) เมืองเล็กๆ น่ารักในหุบเขา และเป็นเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส นำท่านเข้าที่พักโรงแรม VICTORIA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (สเต็กหมู หรือเนื้อ เลือกก่อนเดินทาง)

 

 

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 61)        บริก – เซอร์แมท (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) – บริก 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟ บนเส้นทางแสนโรแมนติคที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนสวยเหมือนภาพในปฏิทิน ถึงเซอร์แมท (ZERMATT) 1 ในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (GLACIER PARADISE) ที่มีความสูง 3,883 เมตร เพื่อชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร เล่นหิมะจนพอใจ หรือเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง หรือขึ้นลิฟท์ไปชมวิวบนยอดเขา (เด็กต่ำกว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้น)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่ายๆ  :  นำท่านลงจากยอดเขา แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทซึ่งสวยมาก จากนั้นเดินทางกลับบริกโดยรถไฟ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
หมายเหตุ  หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิด ไม่ว่ากรณีใด (ลมแรง, ขัดข้อง) บริษัทจะเปลี่ยนไปนั่งรถไฟขึ้นเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นไม่มีกระเช้าหรือรถไฟขึ้นถึง ต้องขึ้นยอดเขาใกล้ๆ ไปชม)

 

 

วันที่สี่ (จันทร์ที่ 31 ธ.ค. 61)  บริก มองโทรซ์ เวเว่ โลซานน์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่มองโทรซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ (ทะเลสาบเจนีวา, ทะเลสาบโลซานน์ คือที่เดียวกัน) ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ตลอดเวลา 2 ชม. ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามและไร่ผลไม้มากมาย นำชมภายในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองเวเว่ (VEVEY) เมืองที่ชาลี แชปปลิ้น อดีตตลกเอกของโลก รักและหลงใหลบั้นปลายของชีวิตรวม 25 ปี เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ แล้วนำท่านสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จ พระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ แวะชมศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ นำท่านเดินชมเมือง ชมย่านที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า พระธิดาและพระโอรสทั้ง 3 พระองค์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ………หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
หมายเหตุ   อพาร์ทเม้นต์ที่เคยประทับหลังแรกเลขที่ 16 อเวนิวทิซโซ่  (16 AVENUE TISSEAU) หลังที่สองเลขที่ 51 AVENUE HALDIMAD ตัด AVENUE GENERAL GUISAN (วิลล่าวัฒนา) ในเขต PULLY ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นอย่างอื่นแล้ว
**ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2019/2562**

 

 

 

วันที่ห้า (อังคารที่ 1 ม.ค. 62)  โลซานน์ – เจนีวา – อีวัวร์ (ฝรั่งเศส) – โลซานน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เจนีวา (GENEVA) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ แล้วเดินทางสู่เมืองอีวัวร์ (YVOIRE) หมู่บ้านของเกษตรกรและบ้านชาวประมง เมืองโบราณสมัยยุคกลาง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำชมเมืองอีวัวร์ ชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่สร้างในยุคกลางที่สวยงามของฝรั่งเศสมีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวอาคาร  บ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2002 เดินเล่นชมเมืองสวย จากนั้นเดินทางกลับโลซานน์
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่หก (พุธที่ 2 ม.ค. 62)  โลซานน์ – นอยชาแตล – เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางเมืองนอยชาแตล (NEUCHATEL) เมืองใหญ่ริมทะเลสาบ และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาสำหรับคนที่ต้องการจะมาเรียนระบบการบริหารการจัดการของประเทศสวิส ผ่านชมปราสาทนอยชาแตล (ฤดูหนาวปิด/ชมภายนอก) สร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 10 ที่พระเจ้ารูดอล์ฟที่ 3 แห่งเบอร์กันดี (RUDOLPH  III OF BURGUNDY) ได้สร้างให้เป็นของขวัญแก่ภรรยา และชื่อนี้ได้นำไปตั้งเป็นชื่อของเมือง ทะเลสาบ และหน่วยงานในสวิตส์เซอร์แลนด์ ชมปราสาทในแบบศิลปะโกธิค อาคารเก่าแก่ที่สวยงาม พร้อมชมวิวสวยๆของเมืองนี้ ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางและศาลของเมือง
เที่ยง  :  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  เดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ก่อนเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยระหว่างทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ จากนั้นนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ฮาร์ดเดอร์คูล์ม (HARDER KULM) จุดชมวิวเมืองอินเทอร์ลาเก้นจากเนินเขาสูง ท่านจะได้ชม 2 ทะเลสาบที่ขนาบเมืองจนเป็นที่มาของเมือง นำท่านเข้าที่พักโรงแรม KREBS หรือ METROPOLE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ   :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 62)  อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค)
เช้า   :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อขึ้นรถไฟฟ้า (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE  (ยอดเขาจุงฟราวสูง 4,158 เมตร) นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX นำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ เล่นหิมะจุใจ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจากสูงสุดในยุโรปที่รถไฟขึ้นถึง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
เวลา 14.00 น. :  เดินทางกลับจากจุงฟราวสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 / ค.ศ. 1897 ขณะนั้นทางรถไฟเสร็จแค่สถานีนี้) แล้วเดินทางกลับสู่อินเทอร์ลาเก้น ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ ช๊อคโกแลต นาฬิกายี่ห้อดังๆ ของสวิส มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ  หรือถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก

 

 

วันที่แปด (ศุกร์ที่ 4 ม.ค. 62)  อินเทอร์ลาเก้น เมอเรน – ซุก – ลูเซิร์น   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำทานสู่เลาเทอร์บุรนเนน เพื่อนั่งเคเบิลคาร์ สู่สถานี GRUTSCHALP แล้วเปลี่ยนเป็นรถรางไต่เขา เพื่อนำท่านสู่หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) เมืองบนเขาที่มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ ด้วยความสูง 1,650 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างหุบเขาเลาเทอร์บรุนเนนกับยอดเขาชิลทอร์นเมอเรนเป็นหมู่บ้านปลอดสารพิษไม่มีรถยนต์ต้องเดินเท้าเท่านั้น  หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็น 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่าน คือยอดเขาไอเกอร์ (EIGER)  มังค์ (MONCH) และจุงฟราว (JUNGFRAU) ได้อย่างชัดเจน นำท่านชมน้ำตกเมอเรนที่สวยงาม (MURRENBACH WATERFALLS) ด้วยความสูง 417 เมตร จึงเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง  :  รับประทานอารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ชมย่านเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จัตุรัสกลางเมือง ชม CLOCK TOWER มีความสูง 52 เมตร นาฬิกาดาราศาสตร์บอกเวลา แล้วชม ST. OSWALD’S CHURCH โบสถ์ไตล์โกธิค ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นโบสถ์ที่คนสวิสมาอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพ แล้วเดินเล่นชมเมือง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส  นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เก้า (เสาร์ที่ 5 ม.ค. 62)   ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค (1 ชม.)
เวลา 13.15 น.  :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

 

 

 

วันที่สิบ (อาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 62)  กรุงเทพฯ
เวลา 06.10 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง         28 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 2562
อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

28 ธ.ค.-6 ม.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

132,000.-

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ

117,000.-

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

113,000.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

22,000.-

หมายเหตุ        
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ       

–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
–  ค่าอาหารตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
– ค่าทิปขนกระเป๋าที่โรงแรม, บริกรร้านอาหาร 
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                       
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
–  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์