แกรนด์นอร์เวย์

GRAND NORWAY

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

นอร์เวย์ ประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย และสวยติดอันดับต้นๆ ไม่แพ้แม้แต่สวิตเซอร์แลนด์ ภูมิประเทศที่ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งทะเลสาบและฟยอร์ด มากมาย เป็นมนต์เสน่ห์ที่ใครๆ ทั่วโลกอยากมาเที่ยวที่นี่อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงมิถุนายนถึงกันยายน หรือช่วง  ฤดูร้อนที่แสนจะงดงาม อีกทั้งคนนอร์วีเจี้ยนเองเป็นคนน่ารัก ใจดี มีน้ำใจต่อชาวต่างถิ่นยิ่งทำให้ประเทศนี้น่าท่องเที่ยวที่สุด

          เส้นทางแอตแลนติกนี้ (ATLANTIC ROAD) เราเขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่อยากให้คุณเห็นเหมือนเรา แล้วคุณจะหลงรักนอร์เวย์…

***แกรนด์นอร์เวย์ เดือนพฤษภาคม-กลางตุลาคม น่าเที่ยวที่สุด สวย-อากาศดี

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E  สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ ออสโล – เรรอส
เวลา 00.55 น. :   ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเที่ยวบินที่ TG 954 (บินตรงประมาณ 11 ชม. 30 นาที / เวลาต่าง 5 ชม.)
เวลา 07.25 น. :   ถึงสนามบินออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเรรอส (ROROS) โดยใช้เส้นทางเลียบพรมแดนทางด้านตะวันออกที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเต็มไปด้วยป่าสนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในทวีปยุโรป
เที่ยง  :    รับประทานอาหากรลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำชมเมืองเรรอส เมืองสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองทองแดงของนอร์เวย์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งปัจจุบัน ตัวอาคารเมื่อแรกสร้างถูกเผาทำลายลงโดยกองทัพสวีเดนเมื่อปี ค.ศ. 1678 ในยุคของสงครามสแกนเนียน ก่อนที่จะมีการสร้างขึ้นใหม่ และดำรงเอกลักษณ์อยู่มาจนทุกวันนี้จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1980
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROROS HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม   เรรอส – ดอมบ๊าส – อาดาลเนส – คริสเตียนซุนด์   
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองดอมบ๊าส (DOMBAS) เมืองชุมทางรถไฟที่สำคัญตอนกลางของนอร์เวย์ ก่อนนำท่านนั่งรถไฟสาย RAUMA LINE บนเส้นทางสายโรแมนติกจากดอมบ๊าสสู่เมืองอาดาลเนส (ANDALSNES) มีระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร (ประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ผ่านหุบเขา แม่น้ำ และสะพานที่สำคัญ เช่น สะพาน ไคล์ลิ่ง สะพานข้ามแม่น้ำ RAUMA ที่ถูกบันทึกภาพมากที่สุดใน   นอร์เวย์ ผ่าน TROLLWALL หน้าผาที่มีความสูงชันที่สุดในยุโรป (1,700 เมตร) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใฝ่ฝันของนักปีนเขาจากทั่วโลก ชมเมืองอาดาลเนส เมืองสวยน่ารักริมฝั่งไอส์ฟยอร์ด
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    ออกเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND) เมืองสวยที่ตั้งอยู่บนเกาะ 5 เกาะ และมีสถาปัตยกรรมแบบยุคหลังสงครามโลก (POST WAR) ที่โดดเด่นที่สุดในนอร์เวย์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RICA  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สี่   คริสเตียนซุนด์ – ออลิซุนด์    
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางโดยใช้เส้นทางสาย V.64 ข้ามเกาะแก่งต่างๆ ในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ATLANTIC ROAD มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD นับเป็นประสบการณ์การเดินทางที่สำคัญของทุกท่านที่จะประทับใจไปอีกนาน
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   เดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ (ALESUND) เมืองที่มีศิลปะอาร์ตนูโว ซึ่งสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตซีกโลกเหนือ นำท่านบันทึกภาพจากจุดชมวิว นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  SCANDIC  PARKEN หรือระดับเดียวกัน จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

วันที่ห้า   ออลิซุนด์ – โลเอน    
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โทรลส์ติงเก้น (TROLLSTIGEN) เส้นทางการท่องเที่ยวโดยทางรถที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากที่สุดในประเทศนอร์เวย์ ตามเส้นทางอันคดเคี้ยวริมฟยอร์ด (EAGLE’S ROAD) สู่ความมหัศจรรย์ของการสร้างถนนข้ามภูเขาแบบเขาพับผ้า จากนั้นแวะถ่ายภาพที่หน้าผา เกลังเก้ที่ท่านคุ้นตาจากภาพโฆษณาที่เห็นบ่อยที่สุด
เวลา 13.30 น.  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   :   นำท่านล่องเรือชมความงามของเกลังเก้ฟยอร์ด (GEIRANGER) ที่ชาวนอร์เวเจียนเองยกย่องให้เป็นฟยอร์ดที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศอย่างแท้จริง ผ่านน้ำตกเจ็ดสาวน้อย (SEVEN SISTERS FALLS) สู่ท่าเรือเกลังเก้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองโลเอน (LOEN) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ด นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  LOENFJORED HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

วันที่หก   โลเอน – เบอร์เก้น       
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่ง SKY LIFT สู่ยอดเขาโฮเว่น (HOVEN) เพื่อชมวิวที่สวยที่สุดแห่งเหนึ่งของนอร์เวย์
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่เบอร์เก้น (BERGEN) เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอร์เวย์จากนั้นนำท่านขึ้นรถราง (FUNICULAR) สู่ยอดเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเบอร์เก้น เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อีกจุดหนึ่ง แล้วนำชมเมืองเบอร์เก้น ชมบริเวณท่าเรือเก่า บริกเกน (BRYGGEN) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามทางชัยภูมิที่ตั้งและมีความน่ารักด้วยสีสันราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด   เบอร์เก้น – ออสโล        
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ และเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเหนือ ตลาดค้าปลาที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่ในอดีต นำท่านสู่บริเวณริมอ่าวเบอร์เก้นซึ่งเป็นตลาดขายปลาในปัจจุบันที่มีอายุมากว่า 100 ปี ตลาดปลา TORGET ถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบอร์เก้น ที่มีมาแต่ศตวรรษที่ 12 เป็นตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำที่มีชื่อเสียง นำท่านสู่ตลาดปลา BERGEN FISH MARKET ให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศอันแสนคึกคักของตลาดแห่งนี้ ชมการค้าขายอาหารทะเลทั้งของสดและหลากหลายเมนูที่รังสรรค์ปรุงรสชาติที่แสนอร่อยของแต่ละร้าน โดยเฉพาะปลาแซลมอนตัวใหญ่ คาเวียร์สดๆ ปลาชนิดต่างๆ กุ้งล็อปสเตอร์ หอยนางรม ปู และอาหารทะเลอีกมากมาย บริเวณใกล้เคียงยังเป็นร้านค้าของที่ระลึกมากมาย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 14.55 น.  :   ออกเดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนียเวียน แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ SK 272
เวลา 15.45 น. :   ถึงสนามบินออสโล (OSLO) นครหลวงนอร์เวย์ นำท่านชมอุทยานฟรอกเนอร์ สวนประติมากรรมฝีมือกุสตาฟ วิเกอแลนด์ ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดง ผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิตของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม THON OPERA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่แปด   ออสโล
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ  ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา  แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

วันที่เก้า   ออสโล – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / แล้วเดินทางไปสนามบิน
เวลา 14.15 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 955

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 06.15 น.  :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน

วันเดินทาง           3-12 พ.ค. //  17-26 พ.ค., 7-16 มิ.ย.

อัตราค่าบริการ                                                                 

รายการ

3 พ.ค.

17 พ.ค./7 มิ.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

128,000

130,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

112,000

114,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

107,000

108,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

20,000

21,000

   ** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น**
***หลังกลางเดือนตุลาคม อากาศจะค่อนข้างหนาว งดจัดจนถึงปลายมีนาคม


อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะและสายการบินภายใน            
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                          
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ     
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                     
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน    
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

* ตั๋วชั้นทัศนาจรกระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. / ตั๋วชั้นธุรกิจกระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 30 กก.

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์