ยุโรปตะวันออก B (ปีใหม่ 28 ธ.ค.)

EAST EUROPE B (NEW YEAR)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ออสเตรีย “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเช็กในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็กที่โด่งดัง “เบิร์ชเทสกาเด้น” ล่องทะเลสาบแสนสวย “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

 

 

วันแรก  (ศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61) กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

 

 

วันที่สอง (เสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61) กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)บูดาเปสท์ (ฮังการี)
เวลา 01.30 น. :  บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ประมาณ 10 ชม. 30 นาที)
เวลา 07.00 น. :  เดินทางถึงกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นออกเดินทางสู่บูดาเปสท์ (BUDAPEST / 3 ชม.) นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  : นำท่านสู่บริเวณจตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่ก่อสร้างในสถาปัตยกรรมนีโอกอธิคที่งดงามจนได้การยกย่องว่าเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมฝั่งแม่น้ำดานู๊บ อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชน, บริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ  (สงวนสิทธ์งดล่องเรือหากอากาศไม่ดี) / นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON BUDAPEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบกูลาชดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกย่าร์ ดนตรีพื้นเมือง

 

 

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 61)  บูดาเปสท์ – บราติสลาวา (สโลวัค) – เวียนนา
เช้า  : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่ง คือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก ขึ้นชม  “CASTLE HILL” ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S BASTION” ป้อมปราการชาวประมงอนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปี ค.ศ.1241  จากนั้นชมมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH) ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้  เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็น    เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่ นำท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานู๊บ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา จากนั้นเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 1 ชม.) นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ์ / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม AUSTRIA TREND หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

วันที่สี่ (จันทร์ที่ 31 ธ.ค. 61)  เวียนนา (พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิร์นบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ  ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม  นำชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม เที่ยวชมริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ที่มีความกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร  ประกอบไปด้วย อาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิก โวทิฟเชิร์ช, อาคารรัฐสภา,  อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์  ผู้ประพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย : นำท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX, PATEK PHILLIPE กระเป๋า LOUIS VUITTON, PRADA และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่หมู่บ้านกรินซิ่ง ชิมไวน์สดรสดีของชาวเวียนนา พร้อมดนตรีขับกล่อม
**ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2019/2562 **

 

 

 

 

วันที่ห้า (อังคารที่ 1 ม.ค. 62)  เวียนนา – ปราค (เช็ก)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงปราค (PRAGUE / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จนได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย : นำท่านสู่ปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมบริเวณจตุรัสหน้าปราสาทที่เป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ต่างๆ ที่ประทับแห่งอาร์คบิชอฟ เข้าชมวิหารเซนต์วิทัส (ST. VITUS) วิหารประจำเมืองที่งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดินผ่าน THE GOLDEN LANE อดีตที่พักของทหารรักษาพระองค์ จนกลายเป็นย่านการค้า ปัจจุบันมีร้านค้า, แกลเลอรี่ต่างๆ มากมาย แล้วนำท่านสู่จตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ย่านการค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านจะสามารถเลือกซื้อคริสตัลโบฮีเมียราคาประหยัดจากร้านเครื่องแก้วที่มีอยู่ทั่วไปพร้อมชมบรรยากาศของตัวเมืองซึ่งรายล้อมด้วยอาคาร   ยุคเก่าที่งดงาม เช่น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, วิหารทิน  (OURLADY BEFORE TYN), วิหารเซนต์นิโคลัสที่โดดเด่นในสไตล์บารอค, อนุสาวรีย์ JOHN HUSS ผู้นำในการปฏิรูปศาสนา นำท่านเดินข้ามสะพานชาร์ล (CHARLE’S BRIDGE) ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงปราค
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON  หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่หก (พุธที่ 2 ม.ค. 62)  ปราค – คาร์โลวีวารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่คาร์โลวีวารี (KARLOVY VARY / 1 ชม. 40 นาที) เมืองน้ำพุแสนสวยท่ามกลางหุบเขา และเป็นเมืองสปาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเช็ก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวรองจากปราค ด้วยความเชื่อในการดื่มน้ำแร่รักษาและบำรุงร่างกาย นำท่านชมเมืองน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ชาวเชคนิยมเดินทางมาพักผ่อนเพื่อสุขภาพ และเพื่อการบำบัดโรคภัยต่างๆ ที่ท่านจะได้เห็นผู้คนในเมืองเดินถือถ้วยน้ำแร่ดูดดื่มกันทั่วไป นับเป็นภาพแปลกๆ และถ้วยเซรามิคเหล่านี้ก็ได้รับการออกแบบอย่างงดงามจนกลายเป็นของที่ระลึกนิยมซื้อกลับบ้านอีกด้วย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV / 3 ชม.) เมืองสวยริมแม่น้ำวัลตาวา เมืองมรดกโลกของประเทศสาธารณเช็กที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก นำท่านชม    ตัวเมืองเก่าของเชสกี้ ครุมลอฟที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์ก แห่งออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์แต่เชสกี้ ครุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี ค.ศ. 1989 องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) นำท่านชมภายนอกปราสาทครุมลอฟที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุค (*ปราสาท ครุมลอฟปิดบริการในช่วงฤดูหนาว พ.ย.-มี.ค. และทุกวันจันทร์) 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม OLD INN หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 62)       เชสกี้ ครุมลอฟ – เบิร์ชเทสกาเดน (เยอรมัน) – ฮอลสตัท
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เบิร์ชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 3 ชม. 45 นาที) เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตั้งอยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSSEE) ทะเลสาบกษัตริย์ ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 กม. ลึก 190 ม. และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ ขึ้นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ที่สวยงามยิ่ง ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 2 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นำท่านเดินเลาะบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง เมนูปลาเทร๊าซ์ / นำเข้าที่พักโรงแรม HERITAGE  หรือระดับเดียวกัน 
หมายเหตุ  เนื่องจากมีแต่โรงแรมเล็กๆ (4 ดาวมีโรงแรมเดียว) หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง

 

 

วันที่แปด (ศุกร์ที่ 4  ม.ค. 62)  ฮอลสตัท – ซาลส์เบิร์ก (ออสเตรีย) – มิวนิค (เยอรมัน)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG / 1 ชม.) เมืองที่ได้รับ สมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาค์คบิชอฟ เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพรียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบาร็อค นำท่านชมซาลส์เบิร์กเป็นเมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  : ออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH / 2 ชม.) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน นำท่านสู่บริเวณจตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์ แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภทมากกว่าเวียนนาเสียอีก ทั้งแบรนด์เนม, ของพื้นเมือง ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค นั่งจิบกาแฟแถวจตุรัสกลางเมือง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

วันที่เก้า (เสาร์ที่ 5 ม.ค. 62)  มิวนิค – กรุงเทพฯ    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 14.25 น. :  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

 

 

วันที่สิบ (อาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 62)  กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น.  : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง      28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2562
อัตราค่าบริการ    **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

28 ธ.ค.-6 ม.ค.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

108,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ  

96,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 

92,000

พักเดียวเพิ่มท่านละ                   

24,000

หมายเหตุ
** บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

** ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
** รายการเขียนหลบวันหยุดเพื่อช้อปปิ้ง และหลบที่เที่ยวบางแห่งปิด อาจดูแปลกๆ เล็กน้อย

อัตราค่าบริการรวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ

– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 30 กก.
– ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์