ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่ 23,26 ธ.ค.)

EAST EUROPE 6 (NEW YEAR 23/26 DEC 2018)

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก “รีเก้นเบิร์ก” เมืองสวยริมแม่น้ำดานู๊บของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเช็กในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็กที่โด่งดัง ข้ามพรมแดนสู่  “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เที่ยวฮังการี “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ออสเตรีย  “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. : พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

 

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน) รีเก้นเบิร์ก – ปราค (เช็ก)    
เวลา 00.50 น. : ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยเที่ยวบิน TG 924
เวลา 06.45 น. :  ถึงสนามบินมิวนิค (MUNICH) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และความงามตามธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสูงสุดทางเทคโนโลยี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองรีเก้นสเบิร์ก (REGENSBERG / 1 ชม. 30 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดของแม่น้ำดานู๊บ นำชมตัวเมืองสวยซึ่งไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมสะพานหินที่ถือเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งวิศวกรรมสมัยกลาง อาคารบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำที่ตั้งเรียงรายไปด้วยบ้านหลังใหญ่อันสวยงาม วิหารบาวาเรียนโกธิค ที่มีหอคอยสูง 105 เมตร พระราชวังบิช้อพ และพิพิธภัณฑ์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่กรุงปราค (PRAGUE / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก อันมีสมญานามว่านครแห่งปราสาทร้อยยอด ระหว่างทางเป็นทุ่งชนบทที่งดงามสลับกับบางช่วงกำลังพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

วันที่สาม  ปราค คาร์โลวีวารี – ปราค
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่บริเวณปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมบริเวณจตุรัสหน้าปราสาทที่เป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ต่างๆ ที่ประทับแห่งอาร์คบิชอฟ, โรงละคร เข้าชมวิหารเซนต์วิทัส  (ST. VITUS) วิหารประจำเมืองที่งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดินผ่าน THE GOLDEN LANE อดีตที่พักของทหารรักษาพระองค์ ปัจจุบันกลายเป็นย่านการค้าที่มีร้านค้า แกลเลอรี่ต่างๆ มากมาย นำท่านสู่สะพานชาร์ลส สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ชาร์ลที่ 4 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งสร้างความเจริญอย่างมากให้กับอาณาจักรโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่บรรดาศิลปินสมัครเล่น นำผลงานของตนเองมาแสดง และขายให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ  ภาพวาด งานฝีมือ ฯลฯ นำท่านเที่ยวจตุรัสเมืองเก่า (OLD  TOWN  SQUARE) ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคาร โบสถ์ วิหาร รวมทั้งเฝ้าดูนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอทุกๆ ชั่วโมงเพื่อชมการเดินพาเหรดของตุ๊กตา และยังเป็นย่านช้อปปิ้งใหญ่โดยเฉพาะเครื่องแก้วเจียระไนโบฮีเมียสวยและถูกมากจากร้านเครื่องแก้วที่มีอยู่ทั่วไป พร้อมชมบรรยากาศของตัวเมืองเก่าที่งดงามจนได้รับการยกย่อง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี (KARLOVYVARY / 1 ชม. 30 นาที) เมืองแห่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่โด่งดังมีคุณสมบัติในการบำบัดโรคต่างๆ มากมาย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีบรรยากาศสบายๆ สัมผัสภาพแปลกๆ ที่ผู้คนในเมืองเดินถือถ้วยดูดน้ำแร่ที่เป็นเอกลักษณ์ แล้วเดินทางกลับกรุงปราค
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่สี่   ปราค บราติสลาวา (สโลวัค) – บูดาเปสท์ (ฮังการี)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย : นำท่านชมกรุงบราติสลาวา รัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่ ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา จากนั้นนำท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่บูดาเปสท์ (BUDAPEST / 3 ชม.) นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี ระหว่างทางเป็นทุ่งเกษตรและหมู่บ้านชนบท
ค่ำ  : รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองฮังการี “กูลาชดินเนอร์” ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกยาร์, ดนตรียิปซี / นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า  บูดาเปสท์ – เวียนนา (ออสเตรีย)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครบูดาเปสท์ ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งโดยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ขึ้นชม “CASTLE HILL” ในฝั่ง บูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S BASTION” ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ. 1241 จากนั้นชมมหาวิหาร แมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก นำชม  “จุตรัสวีรบุรุษ” อนุสรณ์สถานแห่งบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งอาณาจักรแมกยาร์ และผู้ร่วมสร้างความเจริญให้กับประเทศ ผ่านชม “VAJDAHUNYAD CASTLE” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมสถาปัตยกรรมสำคัญของฮังการีทั้งในแบบโรมัน, โกธิค, บารอค และเรอเนสซองส์ นำท่านนั่งเรือล่องชมความงามของ 2 ฝั่งเมืองบูดาเปสท์จากแม่น้ำดานู้บ เก็บภาพสวยของอาคารรัฐสภาและสะพานเชน (CHAIN  BRIDGE) ที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์  
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 3 ชม.) นครหลวงของออสเตรีย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/นำเข้าที่พักโรงแรม AUSTRIA TREND หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

วันที่หก  เวียนนา
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสเบิร์ก ชมความงดงามภายในที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ชมภายในพระราชวัง มีห้องต่างๆ มากถึง 1,400 ห้อง (แต่ให้ชมได้ประมาณ 20 ห้อง) ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างดีอีกทั้งเครื่องเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน ให้เวลาท่านเดินเล่น และถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม นำชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม เที่ยวชมริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ที่มีความกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร  ประกอบไปด้วย อาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิกโวทิฟเชิร์ช, อาคารรัฐสภา,อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์  ผู้ประพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  : นำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบนถนนคาร์ทเนอร์ ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งแบรนด์เนมแบบนาฬิกา PATEK PHILLIPE,  ROLEX กระเป๋าแบรนด์ดังๆ และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่หมู่บ้านกรินซิ่ง ชิมไวน์สดรสดีของชาวเวียนนา พร้อมดนตรีขับกล่อม

 

 

วันที่เจ็ด  เวียนนา – ซาลส์เบิร์ก – ฮอลสตัท 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG / 3 ชม. 30 นาที) เมืองที่ได้รับ สมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาค์คบิชอฟ เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพรียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบาร็อค
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย : นำท่านชมซาลส์เบิร์กเป็นเมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมี ทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นำท่านเดินเลาะบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง เมนูปลาเทร๊าซ์ / นำเข้าที่พักโรงแรม HERITAGE       หรือระดับเดียวกัน 
หมายเหตุ  เนื่องจากมีแต่โรงแรมเล็กๆ (4 ดาวมีโรงแรมเดียว) หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

วันที่แปด   ฮอลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – พาสเซา (เยอรมัน)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV / 4 ชม.) เมืองมรดกโลกที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก
เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์กของออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์แต่เชสกี้ ครุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี 1989 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) นำท่านบันทึกภาพปราสาท      ครุมลอฟ (ปิดบริการในช่วงฤดูหนาว พ.ย.-มี.ค. และทุกวันจันทร์ / ชมเฉพาะด้านนอก) ที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งศิลปะเครื่องเรือน นับเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่น่าชม แล้วออกเดินทางสู่พาสเซา (PASSAU) เมืองเล็กๆ น่ารักของเยอรมัน ชมเมืองสวยที่มีแม่น้ำสามสายไหลผ่าน คือ แม่น้ำอินน์, แม่น้ำเอล, แม่น้ำดานู๊บ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม………………….. หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เก้า  พาสเซา – มิวนิค   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH / 2 ชม. 15 นาที) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน นำท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 นำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ 
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  : นำท่านสู่บริเวณจตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์ แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภทมากกว่าเวียนนาเสียอีก ทั้งแบรนด์เนม, ของพื้นเมือง ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค นั่งจิบกาแฟแถวจตุรัสกลางเมือง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

วันที่สิบ  มิวนิค – กรุงเทพฯ    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพื่อพักผ่อนเก็บสัมภาระ / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 14.25 น. : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

 

 

 

วันที่สิบเอ็ด  กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง       23 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 / 26 ธ.ค.-5 ม.ค. 2562  
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

23 ธ.ค.

26 ธ.ค.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

103,000

110,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ      

92,000

98,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

88,000

93,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                   

21,000

22,000

หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนอย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการรวม                                                                                               
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                                             

– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ  – ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 30 กก.
– ค่าอาหารตามรายการ                                                   
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก                                 
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                       
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                      
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์