แกรนด์อิตาลี 3 (ธ.ค.)

GRAND ITALY 3 (NOV-DEC)

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

ที่สุดของรายการเที่ยวอิตาลี ประเทศที่หลากหลายด้วยประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม ศูนย์รวมแห่งศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานที่โด่งดังก้องโลก รายการเที่ยวที่ได้สัมผัส 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยือนหลายสถานที่ที่ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลก และท่านยังได้สัมผัสประเทศแห่งผู้นำแฟชั่นสุดยอดของยุโรป เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย ยูนิตี้ 2000 ทัวร์      ขอเชิญชวนท่านสู่รายการท่องเที่ยวดีๆ ที่เราเลือกสรรมาเฉพาะคุณๆ ที่มั่นใจในความชำนาญของเรา

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น. :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

 


วันที่สอง  กรุงเทพฯ โรม ปอมเปอี ซาเลอร์โน่   
เวลา 00.20 น. :   บินตรงสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชม. / เวลาช้ากว่าไทย เม.ย.-ต.ค. 5 ชม.)
เวลา 06.50 น. :    ถึงกรุงโรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองปอมเปอี  (POMPEII / 3 ชม.) นำชมเมืองปอมเปอีเมืองโรมันโบราณที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งบาป และถูกพระเจ้าลงโทษโดยให้ภูเขาไฟวิซุเวียสระเบิดลาวาไหลท่วมเมืองภายในเวลาช่วงข้ามคืน ชมเมืองเก่าที่นักโบราณคดีได้ขุดค้น โดยสภาพภายในตัวเมืองยังสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งๆ ที่ถูกฝั่งมาเกือบ 2000 ปี
 เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ซาเลอร์โน (SALERNO / 1 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้อิตาลี นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน อิสระตามอัธยาศัย หรือพักผ่อนหลังเดินทางไกล
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่สาม   ซาเลอร์โน่ อามัลฟี่โคสท์ โพสิตาโน่ – ราเวลโล่ ซอร์เรนโต้    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางเลาะเลียบชมเส้นทางริมทะเลที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อามัลฟี่โคสท์ (AMALFI COAST / 30 นาที) โดยเส้นทางจะคดเคี้ยวไปบนหน้าผาริมทะเลสูงบ้างต่ำบ้าง ผ่านไร่ส้ม         ไร่มะนาว ไร่มะกอก หมู่บ้านริมหน้าผาที่สร้างเป็นชั้นๆ เรียงรายตลอดทาง ไม่มีที่ไหนในโลกจะสร้างบ้านริมทะเลได้สวยงามและน่าหวาดเสียวกว่านี้อีกแล้ว ผ่านเมืองแสนสวยโพสิตาโน่ แวะชมตัวเมืองอามัลฟี่ และโบสถ์ซานอันเดรีย หรือเซนต์แอนดรู โบสถ์ประจำเมืองที่สวยงามและเก่าแก่กว่า 900 ปี สู่เมืองราเวลโล่ (RAVELLO / 25 นาที) เมืองตากอากาศบนเขาสูง ด้านหน้าเป็นวิวทะเลสวยมากถึงมากที่สุด ด้านหลังเป็นวิวภูเขาสูงเมืองนี้สวยสุดยอดจริงๆ ตัวเมืองเป็นบ้านเก่าๆ เล็กๆ อยู่ข้างๆ จตุรัสมีร้านกาแฟน่ารักอยู่รอบๆ นำท่านเดินชมตัวเมืองเริ่มจากจตุรัสกลางเมืองเวสโควาโด (PIAZZA VESCOVADO) โบสถ์ประจำเมืองที่มีอายุกว่า 800 ปี ชมประตูสัมฤทธิ์ (THE BRONZE DOOR) ที่มีภาพสลักเรื่องราวของพระคริสต์ถึง 54 ช่อง ชมวิวสวยรอบจตุรัสและวิลล่า รูโฟโล (VILLA RUFOLO) คฤหาสน์บนหน้าผาริมทะเลที่สวยงาม ภายในมีสวนดอกไม้ริมหน้าผาที่งดงามยิ่ง จุดชมวิวตรงนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองราเวลโล่ **เมืองโพสิตาโน่ เข้าได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น (รถเล็กวิ่งผ่านบนเขาหลังตัวเมืองเท่านั้น)

เที่ยง   :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย   :    นำท่านเดินทางสู่ซอร์เรนโต้ (SORRENTO / 1 ชม.) เมืองโรแมนติคเจ้าของเพลงรักอมตะ “คัมแบ็ค ทู ซอร์เรนโต้” เป็นเมืองตากอากาศที่อบอุ่นด้วยแสงแดดตลอดปีเป็นแหล่งปลูกองุ่น ส้ม มะกอก มะนาวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของยุโรป ซึ่งท่านจะชื่นชมกับทัศนียภาพของอ่าว  เนเปิ้ลที่สวยงาม โดยมีภูเขาไฟวิสซูเวียสเป็นฉากหลัง

ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON SORRENTO หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สี่      ซอร์เรนโต้ – นาโปลี – โรม   

เช้า   :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโปลี (NAPOLI / 50 นาที) เมืองท่าใหญ่อันดับสองของอิตาลีริมอ่าวเนเปิ้ล อดีตเมืองพักตากอากาศอันเลื่องชื่อในต้นศตวรรษที่ 20 ที่มาของเพลงซานตาลูเซีย แวะบันทึกภาพปราสาทคาสเซิลนูโวที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14

เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย   :   นำท่านสู่คาสเทล โรมาโน เอ้าท์เลท (CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลีในราคาพิเศษ อาทิเช่น STEFANEL, TIMBERLAND, BASSETI, DAVID MAYERS เป็นต้น ภายใต้ตึกซึ่งตบแต่งในรูปแบบปราสาท จากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงของอิตาลี

ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม H10 หรือ GRAND PALAZZO หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

วันที่ห้า         โรม   

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเยือนนครรัฐอิสระวาติกันศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (VATICAN MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมบรรดาศิลปวัตถุ ภาพเขียน ภาพวาดต่างๆ รวมทั้งภาพเขียน THE CREATION ภาพการสร้างโลกฝีมือไมเคิล แองเจลโล ในหอสวดมนต์ซิสติน (SISTINE CHAPEL) ก่อนชมความงดงามภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ST.PETER BASILICA) ศาสน-สถานประจำสำนักวาติกันที่โด่งดังด้วยความงดงามและขนาดที่ใหญ่โต รวมทั้งรูปแกะสลักปิเอต้าที่โด่งดังของไมเคิล แองเจลโล

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำชมกรุงโรม นครหลวงของอิตาลี และอาณาจักรโรมันอันเกรียงไกรทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ในอดีต เข้าชมภายในโคลีเซียมสนามประลองยุทธทั้งคนและสัตว์ ชมโรมัน  ฟอรั่ม ลานชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ เซอร์คัสแม็กซิมุสสนามแข่งรถม้าศึก นำชมน้ำพุเทรวี่ที่มาของบทเพลงอมตะ “ทรีคอยน์อินเดอะฟาวน์เท่น” (THREE COINS IN THE FOUNTAIN) ชมจตุรัสนาโวนา จตุรัสยอดนิยมของกรุงโรม ที่ตั้งของน้ำพุแห่งแม่น้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำคงคา, ดานู๊บ, ไนล์, พลาต้า ผลงานของเบอร์นินี่ ผ่านชมเพียซซ่า เวนิเซีย จตุรัสวีรบุรุษ, ศาลาว่าการกรุงโรม, ปราสาทเซนต์   แองเจโร ฯลฯ ให้เวลาท่านเดินเล่นชมย่านแฟชั่นชื่อดัง“บันไดสเปน” จุดนัดหมายของหนุ่มสาวชาวโรม

ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

หมายเหตุ         -ในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกพาไปชมจตุรัสนาโวนา (เดินไกล, ไม่มีที่หลบฝน)

 

 

วันที่หก         โรม เซียน่า – ปีซ่า – ฟลอเร้นซ์

เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเชียน่า (SIENA / 2 ชม. 40 นาที) เมืองแห่งสถาปัตยกรรมโกธิค นำชมเมืองเซียน่า หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดแห่งแคว้นทัสคานี่ และมีจตุรัสเดลเคมโป้ (DEL CAMPO) ที่เป็นรูปทรงเกือกม้าที่สวยงามแปลกตา รวมถึงโบสถ์ดูโอโม (DUOMO) ที่ทำจากหินอ่อนสีชมพูอันยิ่งใหญ่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1136 จนถึงปี ค.ศ. 1382 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย และช้อปปิ้งในย่านโอลด์ทาวน์ (OLD TOWN)

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย :   ออกเดินทางสู่เมืองปีซ่า (PISA / 1 ชม. 15 นาที) ระหว่างทางเป็นทุ่งเกษตรที่สำคัญของประเทศ ผ่านหมู่บ้านของพวกอิทรัสคัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนีภาพสองข้างทาง นำชมหอเอนปีซ่า หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1174 และถูกทิ้งอยู่ 90 ปี จึงสร้างต่อจนเสร็จ ในอดีตกาลิเลโอ เคยพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับการตกของวัตถุจากหอเอนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ฟลอเร้นซ์ (FLORENCE / 1 ชม.) เมืองถิ่นกำเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์และเมืองที่เต็มไปด้วยงานศิลปะและพิพิธภัณฑ์ นครโบราณซึ่งครั้งหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งกว่ากรุงโรม และยังเป็นที่กำเนิดของศิลปินมีชื่อหลายท่าน อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แองเจลโล

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NIL หรือ HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เจ็ด     ฟลอเร้นซ์ เวนิส

เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมเมืองฟลอเร้นซ์ นำชมจตุรัสดูโอโม (DUOMO SQUARE) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามเป็น 1 ในต้นแบบที่ไมเคิล แองเจลโล นำมาเป็นรูปแบบอย่างในการสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งวาติกัน ก่อนเดินชมจตุรัสซิกนอเรียที่ตั้งของพระราชวังเก่า (PALAZZO VECCHIO) ที่เปรียบ สเมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจัดแสดงปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เฮอคิวลิส, เปอร์ซีอุส ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของฟลอเร้นซ์ นำท่านชมสะพาน VECCHIO สะพานเก่าที่เป็นร้านขายของโดยเฉพาะร้านขายทอง และเครื่อง ประดับที่โด่งดังในอดีต เดินเล่นชมเมือง ชมโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของฟลอเร้นซ์และจตุรัสหน้าโบสถ์ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ฟลอเร้นซ์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องหนังคุณภาพดี มีร้านขายเครื่องหนังอยู่ทั่วไป จากนั้นแวะถ่ายรูปที่จตุรัส      ไมเคิล แองเจลโล บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธิ์จำลองรูป “เดวิด” ที่โด่งดังในตำนาน และท่านจะได้ชมภาพวิวที่งดงามที่สุดของกรุงฟลอเร้นซ์

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย  : นำท่านเดินทางสู่เวนิส (VENICE / 3 ชม. 30 นาที) เมืองแสนโรแมนติค เมืองที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณามากมาย ตลอดทางเป็นทุ่งเกษตรและอุตสาหกรรมจากหินอ่อน อันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของแถบนี้

ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL MESTRE หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่แปด      เวนิส (ล่องเรือกอนโดล่า) เวโรนา  

เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมเมืองเวนิส เมืองที่ใช้เท้าและเรือในการเดินทางข้ามสู่เกาะ     ซานมาร์โค นำท่านล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองเวนิสชมเกาะรีอัลโต้ (เกาะ  ซานมาร์โค) ที่แสนโรแมนติค ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค, คุกมืด ที่เคยขังคาสโนว่า นักรักผู้ยิ่งยง, พระราชวังดอร์จ สะพานสะอื้น, บ้าน            มาร์โคโปโล ฯลฯ มีเวลาเดินเล่นสบายๆ ชมจตุรัสซานมาร์โค และสะพานริอัลโต (RIALTO) ชมโรงงานเป่าแก้วมูราโน โดยช่างผู้ชำนาญจะสาธิตการเป่าแก้วโดยกรรมวิธีแบบโบราณให้ท่านได้ชม

เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย  :  นั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรนา (VERONA / 1 ชม. 20 นาที) เมืองต้นกำเนิดนิยายรักอมตะ        “โรมิโอและจูเลียต” ซึ่งประพันธุ์โดย  วิลเลียม เช็คสเปียร์กวีเอกจากอังกฤษ ชมบ้านจูเลียตและระเบียงที่ทั้งสองใช้เป็นที่พลอดรัก ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลียต ชมโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน “AMPHITHEATRE” ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากกรีกโบราณ

ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เก้า     เวโรนา – มิลาน ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)  

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม.) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลีนำชมมิลาน เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย ชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ และรอบๆ ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมือง มีเวลาช้อปปิ้งจนถึงบ่าย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  ออกเดินทางสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณ 1 ชม.) ผ่านเขตแดนที่สวยทีสุดแห่งหนึ่งของยุโรปเพราะอยู่บนเขาที่เบื้องล่างเป็นทะเลสาบแสนสวย “โคโม่” จากนั้นเดินทางสู่ลูกาโน (LUGANO) อีกหนึ่งเมืองพักผ่อนของชาวสวิสและชาวอิตาเลียน นำเข้าที่พักโรงแรม BEST WESTERN BELLEVUE AU LAC หรือระดับเดียวกันใกล้ทะเลสาบลูกาโน่ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นริมทะเลสาบ หรือช้อปปิ้งสินค้าสวิส

ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

** พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์อยู่ใกล้ๆ เปลี่ยนบรรยากาศมานอนชมวิวสวยๆ (โรงแรมแพงกว่าอิตาลี)

 

 

วันที่สิบ         ลูกาโน่ – มิลาน กรุงเทพฯ

เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (1 ชม.)

14.05 น.  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

 

 

วันที่สิบเอ็ด     กรุงเทพฯ

05.55 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

กำหนดการเดินทาง        4-14 ธ.ค.  

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

4-14 ธ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

103,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

92,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

88,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

18,000

หมายเหตุ        
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี)
– คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้ (ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่นๆ

– ในเขตเมืองเก่าของทุกเมืองในอิตาลี ไม่อนุญาตให้รถทัศนาจรเข้าไปและทางราชการได้กำหนดจุดรับ-ส่ง ไว้เฉพาะแห่งซึ่งอาจจะไกลบ้าง หากท่านจะชมของดี-ของสวยงามที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ได้ (อากาศดีเดินเพลินๆ)
– เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรมีมาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศอิตาลีดังนั้น โรงแรมและห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรู้สึกของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทำความเข้าใจ
-อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทำความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว)
* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจำ  ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อื่น
*บริษัทต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป-ตรงมาแก่ท่าน เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                           

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ       
– ค่าอาหารตามรายการ                         
– ค่าเข้าชมโคลีเซียม 12 ยูโร                                                    
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                                  
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                         
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ          
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                             
– ค่าเรือที่เวนิส
– ค่าเช้าชมภายในโคลีเซียม                                                  
– ค่าเรือกอนโดล่าท่านละ 20 ยูโร
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์