แกรนด์รัสเซีย B

GRAND RUSSIA B

สายการบินไทย
9 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

มอสโคว์ – อาร์คันเกลสค์ – มาลึยคาเรลึย – มูรมานสก์ 9 วัน  

สัมผัสอาร์คันเกลสค์เมืองหลวงแห่งแคว้นคาเลเรี่ย

ทางตอนเหนือของรัสเซียในฤดูหนาว (ชมแสงเหนือ)

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – มอสโคว์
เวลา 07.30 น.  :     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
เวลา 10.50 น. :     ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974
เวลา 17.10 น. :     ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ (MOSCOW) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตกแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆด้วยกระจกสีหินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง
เวลา 20.30 น. :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เวลา 21.30 น. :    นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง   มอสโคว์ – อาร์คันเกลสค์ – มาลึยคาเรลึย  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมชมย่านธุรกิจการค้าจัตุรัสแดงที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียวิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหดช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆนำท่านชมวิหารเซ็นต์เดอะ ซาเวียร์วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์จากนั้นให้ท่านได้เก็บบรรยากาศบนลานเซลฟี่สถานที่เที่ยวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
เวลา 12.30 น. :     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เวลา 14.45 น. :    ออกเดินทางสู่อาร์คันเกลสค์ โดยสายการบินแอร์โรฟล็อต เที่ยวบินที่ SU 1330
(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
เวลา 16.45 น. :     ถึงสนามบินอาร์คันเกลสค์ (ARKHANGELSK) จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง มาลึยคาเรลึย (MALYE KORELY)
เวลา 18.30 น. :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เวลา 20.00 น.  :   นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MALYE KORELY HOTEL หรือระดับเดียวกัน   

 

 

 

 

วันที่สาม  มาลึยคาเรลึย – อาร์คันเกลสค์  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมการขับ SNOW MOBILE ภายในบริเวณของรีสอร์ทที่มีพื้นที่เป็นเนินสโลปสูงต่ำสลับกันไป (ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ชม. / กรุณาเตรียมใบขับขี่รุ่นใหม่ที่มีภาษาอังกฤษติดไปด้วย)
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย  :    นำท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์มาลึยคาเรลึย หรือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งของชาวคาเรเลีย Karelia ชนชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่แถบตอนเหนือของรัสเซียและในฟินแลนด์มาตั้งแต่ยุคกลาง นำชมสถาปัตยกรรมไม้แบบรัสเซียตอนเหนือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไม้พร้อมแท่นบูชา (Icon) นักบุญองค์ต่างๆที่ชาวKarelia เคารพนับถือ ชมบ้านไม้ในยุคโบราณที่ก่อสร้างโดยการเข้าลิ่ม ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ชมข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตขิงชาวรัสเซียตอนเหนือ
เวลา 18.30 น.  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เวลา 20.00 น. :     นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DVINA HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่สี่   อาร์คันเกลสค์ 
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมโรงงานวิจัยสาหร่ายของรัสเซียที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 โดยนำสาหร่ายจากแหล่งน้ำทางตอนเหนือของโลก ที่มีคุณค่าสารอาหาร ทั้งเพื่อบำรุงร่างกายละผิวพรรณ  จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จากสาหร่าย อาทิเช่น แฮนด์ครีม, แคปซูลบำรุงร่างกาย, มาร์กโฟม,ฯลฯ ในราคาโรงงานที่ถูกกว่าในห้าง จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประจำภูมิภาคอาร์คันเกลสค์  Arkhangelsk Regional Museum ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารเก่าแก่ ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นที่พักอาศัยของพ่อค้าชาวรัสเซียและพ่อค้าต่างถิ่น พิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น2โซน บอกเล่าเรื่องราวของการค้นพบเมือง จนถึงการก่อสร้างเมือง จนอาร์คันเกลสค์กลายเป็นเมืองท่าแห่งการค้าขายที่ใหญ่ที่สุดบริเวณทะเลเหนือในอดีต  ชมเรื่องราวที่ฝ่ายสัมพันธมิตรส่งปัจจัยในการช่วยรบสนับสนุนกองทัพรัสเซียเพื่อต่อสู่กับนาซีเยอรมันโดยผ่านเมืองอาร์คันเกลสค์ในช่วงสงครามโลก ชมป้ายประกาศที่ปลุกเร้าทหารและชาวรัสเซียให้ฮึกเหิมจนรบชนะกองทัพนาซีเยอรมัน
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น     
บ่าย  :    นำชมรอบๆตัวเมือง อาร์คันเกลสค์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกฉียงเหนือของรัสเซีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ NORTHERN DVINA และ WHITE SEA ในอดีตอาร์คันเกลสค์เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้น คาเรเลีย (Karelia)ที่มีความเก่าแก่กว่าเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ผ่านถนนเลียบริมฝั่งน้ำ ชมอนุสาวรีย์ทหารนิรนาม  ชมอนุสาวรีย์แมวน้ำผู้ช่วยให้รอด Seals the Savior ที่ชาวเมืองอาร์คันเกลสค์ช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงบุญคุณแมวน้ำที่ถูกนำมาเป็นอาหารประทังชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ชมจัตุรัสกลางเมืองที่ยังคงเก็บรูปปั้นเลนินไว้เป็นอนุสรณ์กลางจัตุรัส  อาคารเทศบาลเมือง ฯลฯ จากนั้น นำท่านไปเดินเล่นบนถนนวอล์คกิ้งสตรีท ชุมบาโรฟก้า ที่มีบ้านไม้ยุคโบราณสีสันสวยงามอยู่สองฝั่งถนน และตัวถนนประดับด้วยรูปปั้นเรื่องราวในนิยายปรัมปราของคีตกวีชื่อดังของอาร์คันเกลสค์
เวลา 18.30 น. :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เวลา 20.00 น. :   นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Dvina Hotel (ห้อง Renovate)

 

 

 

 

วันที่ห้า   อาร์คันเกลสค์ – มูรมานสก์   
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองมูรมานสก์
เวลา 08.20 น. :   ออกเดินทางไปยัง มูรมานสก์ โดยสายการบินนอร์ดาเวีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 5N125
(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
เวลา 10.30 น. :    ถึงสนามบิน มูรมานสก์  (MURMANSK) เป็นเมืองท่า ตั้งอยู่ในเขต Arctic Circle  ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับ ประเทศฟินแลนด์ และถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะถึงชายแดนของนอร์เวย์ และฟินแลนด์นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านชมรอบเมืองมูรมานสก์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น Museum of local Lore จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามิหรือแลป ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574นำท่านเข้าชม เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์เลนิน Nuclear powered Icebreakers ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการ     ล่มสลายของสภาพโซเวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมานสก์ นี้ ขณะที่รุ่นอื่นๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื่น ๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์กติก เพื่อเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลำก็ใช้การนำนักท่องเที่ยวไปสำรวจขั้วโลกเหนือ North Pole ด้วย
เวลา 20.30 น. :   รับประทานอาหารค่ำ เมนู ปูยักษ์ Giant King Crab
เวลา 21.30 น. :   ไปชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กม.จากขั้วโลกเท่านั้น
เวลา 23.30 น. :   นำท่านเข้าที่พัก AZIMUT HOTEL MURMANSK  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่หก   มูรมานสก์  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ที่ใช้เป็นสุนัขลากเลื่อนในแถบขั้วโลกให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยู่ในเขตหนาวซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะซึ่งท่านสามารถลองขับเลื่อนสุนัขได้
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวันภายในฟาร์มฮัสกี้
บ่าย  :    ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวซามิ (Sami village) ชาวซามิเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมมีอาชีพล่าสัตว์ ท่านสามารถให้อาหาร ลองขี่กวางเรนเดียร์และลองนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ได้
เวลา 18.30 น. :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
เวลา 20.00 น. :    นำท่านออกตามล่าหาแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300กม.จากขั้วโลกเท่านั้น
เวลา 22.30 น. : นำท่านเข้าที่พัก AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  มูรมานสก์ – มอสโคว์  
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมรอบเมืองมูรมานสก์ บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร นําท่านชมอนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial)ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมูรมานสก์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิคระหว่างเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 13.10 น.  :   ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอร์โร่ฟล็อตเที่ยวบินที่ SU 1321
(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)

เวลา 15.25 น. :   ถึงท่าอากาศยาน กรุงมอสโคว์ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินย่าน อารบัต (ARBAT STREET) เป็นถนนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เป็นต้น
เวลา 18.00 น. :   นำท่านล่องเรือตัดน้ำแข็งในแม่น้ำมอสควาโดยRadisson Royal Cruise
เวลา 21.30 น. :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เวลา 23.00 น. :    นำท่านเข้าที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

 

 

 

วันที่แปด   มอสโคว์ – กรุงเทพฯ   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โคโลเมนซึโกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา เป็นพระราชวังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิส บิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่า สองแสนคนเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้น บริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดเช่นกัน
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ให้เวลาท่านอย่างอิสระเพื่อช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า Vega Mall ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของกรุงมอสโคว์ สมควรแก่เวลา ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
เวลา 18.40 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

 

วันที่เก้า   กรุงเทพฯ   
เวลา 07.30 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

กำหนดการเดินทาง         16-24, 23-31 มี.ค.

อัตราค่าบริการ                              

รายการ

มี.ค.

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

119,000.-

เด็ก (2-12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ      

104,000.-

เด็ก (2-5 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ

100,000.-

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

16,000.-

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
*ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น** / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี  
*ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย
*ไฟลท์บินภายในประเทศ อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
*โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนบ้าง เพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์
*อาหารจีนในรัสเซีย รสชาติจะไม่ค่อยอร่อยนัก ถ้าเปรียบกับที่อื่น แต่จำเป็นต้องมี 2-3 มื้อ เพราะเป็นอาหารฝรั่งหมดคงไม่ไหว

อัตราค่าบริการรวม                                                                                               
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย+สายการบินภายในประเทศรัสเซีย 2 ครั้ง
–  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ                           
– ค่าอาหารตามรายการ                 
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                          
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน                     
– ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ                    
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ                     
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก.
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์