ยุโรปไฮไลท์ (ปีใหม่)

EUROPE HILIGHT (NEW YEAR)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ นำท่านชมประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรปยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก เก๊นท์ เมืองสวยน่ารัก ปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี นครสุดแสนโรแมนติค ชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ ชมโมนาลิซ่า วีนัส ตัวจริง  เที่ยวโกลมาร์, สตราสบูร์ก เมืองเก่าโรแมนติคแสนสวยในแคว้นอัลซาค เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวซุก เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ชมลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง และเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว

 

 

วันแรก (ศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61)  กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้    การต้อนรับ

 

 

 

วันที่สอง (เสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61)   กรุงเทพฯ – บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) – เก๊นท์ – บรัสเซลล์
เวลา 00.30 น.  :  ออกเดินทางสู่บรัสเซลล์ โดยเที่ยวบินที่ TG 934
เวลา 07.00 น. :   ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 50 นาที) เมืองเก่าที่สวยงามมากๆ อีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยี่ยม นำท่านชมเมืองเก๊นท์ ชมวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล ชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านสู่บรัสเซลล์ (BRUSSELS / 1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม  นำชมกรุงบรัสเซลล์ ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบาร็อค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อย  แมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมี่ยม  สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้า   เอ็กซ์โป และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำเข้าโรงแรมที่พัก RADISSON BLU  หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 61)  บรัสเซลล์ – ปารีส (ฝรั่งเศส)   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางถึงปารีส (PARIS / 4 ชม.) มหานครที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากมาเยือน
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เข้าชมความโอ่อ่าของพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) ชมท้องพระโรง ห้องบรรทมของพระราชินี ห้องกระจกที่เคยใช้รับฑูตจากอยุธยา และเคยใช้เป็นที่เซ็นต์สัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ชมศิลปะล้ำค่าและภาพเขียนเทพเจ้าต่างๆ  ชมอุทยานอันร่มรื่นด้วยมวลหมู่พฤกษชาติหลากสีนานาพันธุ์ แล้วนำท่าน    ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ  
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม LE MERIDIEN ETOILE 2 คืน ในตัวเมือง   
หมายเหตุ :  จากจุดเคาน์ดาวน์แถวประตูชัย สามารถเดินกลับไปโรงแรมได้ (ประมาณ 1.2 กม.) ในคืนรุ่งขึ้น วันที่ 31 ธ.ค. มีการปิดถนนทุกสายแถวประตูชัยและถนนชองป์เอลิเซ่ แท็กซี่ไม่สามารถเข้าไปได้ รถไฟใต้ดินมีผู้คนเบียดกันเป็นแสน การเดินกลับโรงแรมเร็วและสะดวกที่สุด

 

 

 

วันที่สี่ (จันทร์ที่ 31 ธ.ค. 61)  ปารีส
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครปารีส ชมจตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 โรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ห้างแพรงตอมส์ (PRINTEMPS) หรือลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUIS VUITTON, PRADA, CHANEL และ BALENCIAGA ฯลฯ ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / กลับโรงแรมที่พัก
**ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562/2019**

 

 

 

วันที่ห้า (อังคารที่ 1 ม.ค. 62)  ปารีส – รถไฟด่วน TGV – สตราสบูร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่มหาวิหารนอเทรอดาม (CATHEDRAL NOTRE DAME DE PARIS) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ศาสนสถานที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก ถือเป็นโบสถ์คาทอลิกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของปารีส ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนหอไอเฟิล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ของกรุงปารีส
เที่ยง :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านสู่สถานีรถไฟ
เวลา 14.55 น. :  ออกเดินทางสู่สตราสบูร์ก โดยรถไฟด่วน (ประมาณ 2 ชม. 19 นาที)  
เวลา 17.14 น. :  ถึงสถานีสตราสบูร์ก (STRASBOURG) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่หก (พุธที่ 2 ม.ค. 62)   สตราสบูร์ก – โกลมาร์
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองสตราสบูร์ก ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์ (PETITE FRANCE) ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำอิลที่ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมวิหารประจำเมืองที่สวยงามสร้างด้วยหินทรายสีชมพู     งดงามโดดเด่น
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 1 ชม.) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาค-ลอเรน เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคาร  บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนสซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซัคอย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล  เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิ่ม
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม L’EUROPE หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 62)   โกลมาร์ – ซุก (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ชมย่านเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จัตุรัสกลางเมือง ชม CLOCK TOWER มีความสูง 52 เมตร นาฬิกาดาราศาสตร์บอกเวลา แล้วชม ST. OSWALD’S CHURCH โบสถ์ไตล์โกธิค ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นโบสถ์ที่คนสวิสมาอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพ จากเซนต์ ออสวาลด์มากที่สุด แล้วเดินเล่นชมเมือง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายๆ  :   นำท่านเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส  นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่น ชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ก่อนเดินทางต่อจนถึงอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยระหว่างทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ เข้าโรงแรมที่พัก ROYAL    ST. GEORGE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่แปด (ศุกร์ที่ 4 ม.ค. 62)  อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราว)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN / 25 นาที) เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขาจุงฟราวซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงามระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตร จากระดับน้ำทะเล ได้รับการขนานนามว่า  TOP OF EUROPE ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX แล้วนำชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย :  ให้ท่านมีเวลาเต็มที่เพื่อเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
14.00 น. :   นำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนั้นทางรถไฟเสร็จแค่สถานีนี้) แล้วเดินทางสู่เมืองเลาเท่นบรุนเน่น ผ่านเมืองเวนเก้น เมืองแสนสวย จนถึงเมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าสวิส (ร้านค้าส่วนใหญ่เปิดถึง 4 ทุ่ม)
เวลา 16.00-19.00 น. :   อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์สวิส และสเต็ก

 

 

 

วันที่เก้า (เสาร์ที่ 5 ม.ค. 62)   อินเทอร์ลาเก้น – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค (2 ชม.)
เวลา 13.15 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

 

 

 

วันที่สิบ (อาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 62)  กรุงเทพฯ
เวลา 06.10 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

กำหนดการเดินทาง      28 ธ.ค.-6 ม.

อัตราค่าบริการ  ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..    

รายการ

28 ธ.ค.-6 ม.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

122,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ   

109,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ    

104,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

20,000

หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                        

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ       
– ค่าอาหารตามรายการ                         
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                                           
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                    
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                               
– ค่าเรือ
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                             
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์