ยุโรปเบเนลักซ์+ตลาดคริสต์มาส

EUROROPE BENELUX + CHRISTMAS MARKETS

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม             มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป  45-50 ที่นั่ง            
อาหาร              เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชีย
มัคคุเทศก์         ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท
เวลา 20.30 น. :   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
เวลา 23.45 น. : ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ TG 920

 

 

วันที่สอง    แฟรงเฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก – สตาสบูร์ก (ฝรั่งเศส)
เวลา 05.30 น. :  เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG / 1 ชม.) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8        นำท่านขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ่นเมื่อราวปี ค.ศ. 1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส์ นำท่านชมถังหมักองุ่นเพื่อผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร จากนั้นนำท่านชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิร์กบนสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (KARL-THEODORE) หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1786
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่สตราสบูร์ก (STRASBOURG / 1 ชม. 40 นาที) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร นำชมเมืองสตราสบูร์ก ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์ (PETITE FRANCE) ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำอิลที่ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ชมวิหารประจำเมืองที่สวยงามสร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงามโดดเด่น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

วันที่สาม       สตราสบูร์ก – ริโบวิลล์ – ริคเวีย – โกลมาร์ – สตราสบูร์ก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ริโบวิลล์ (RIBEAUVILLE / 1 ชม.)  หมู่บ้านเล็กๆ น่ารัก ที่เต็มไปด้วยไร่องุ่นและโรงผลิตไวน์ในเขตอัลซาส ภายในเมืองยังคงกลิ่นอายในแบบยุโรปกลางและยุคเรอเนสซองส์ไว้เป็นอย่างดี เดินเล่นชมเมือง ชมโบสถ์แซนต์เกรกรอรี่ และโบสถ์เซนต์ออกัสติน โบสถ์สไตล์โกธิคแสนสวย นำท่านชมปราสาทแซ็งต์ อูลริค (CHATEAU DE SAINT – ULRICH) เป็นหนึ่งในสามปราสาทของเมืองที่สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 บนหน้าผาเหนือหุบเขาเสตนจ์ บาคช์ ซึ่งอยู่สูง 530 สมัยโบราณใช้เป็นที่ตั้งควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมที่ราบ   อัลเซเทียนถึงหุบเขาสูง ลีพเพอร์ (LIEPVRE) จนถูกทิ้งร้างในศตวรรษที่ 16 ชมความงามของปราสาทด้วย  สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เดินชมโบสถ์แซ็งต์ อูลริค และห้องต่างๆ ตามอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาค ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนฝรั่งเศสและเยอรมนี ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE  FRANCE ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุ่นมากมายสลับกับเนินเขา นำชมเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า TIMBER FRAME และการทำอาชีพแบบดั้งเดิม คือการทำไวน์ ขนมพื้นเมือง ทำให้ริคเวียได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

พิเศษ ช่วงระหว่างวันที่ 24 พ.ย.-24 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส NOEL EN ALSACE ที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และสวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายๆ  : ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มีตัวเมืองเก่าสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาค-ลอเรน เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ที่เก่าแก่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคาร  บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนสซองส์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซัคอย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทุกครั้ง ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลำคลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บ้าน จนทำให้เมืองโกลมาร์มีอีกสมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล  เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิ่ม

พิเศษ ช่วงระหว่างวันที่ 24 พ.ย.-24 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส NOEL EN ALSACE ที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และสวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่สี่       สตราสบูร์ก – ลักซ์เซมเบิร์ก – ดินงต์ (เบลเยี่ยม) – บรัสเซลล์  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ประเทศลักซ์เซมเบิร์ก (LUXEMBOURG / 2 ชม. 40 นาที) ที่มีเจ้าผู้ปกครองสืบต่อกันมาหลายร้อยปี นำท่านชมลักซ์เซมเบิร์ก ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง (2,586 ตร.กม.) สู่ย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายๆ  : นำท่านเดินทางสู่เมืองดินงต์ (DINANT / 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (MEUSE RIVER) นำชมมหาวิหารนอร์ทเทอดาม (NOTRE-DAME OF DINANT) โบสถ์สไตล์โกธิค ด้านหลังของมหาวิหารมีหน้าผาขนาดใหญ่ที่มีความสูง 100 เมตร แล้วเดินเล่นชมเมือง ชมสะพานมิวส์ที่มี     แซกโซโฟนสีสันสวยงามมากมาย โดยเมืองดินงต์เป็นบ้านเกิดของ อดอล์ฟ แซกซ์ (ADOLPHE SAX) นักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ขึ้นครั้งแรก จากนั้นออกเดินทางสู่บรัสเซลล์ (BRUSSELS / 1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม 
ค่ำ  : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

วันที่ห้า     บรัสเซลล์ – บรูจจ์  – บรัสเซลล์    
เช้า  : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 30 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของ เฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่าน  ชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ที่สูงกว่า  83 เมตร และชมมหาวิหารโฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ที่ท่านจะประทับใจในความงาม
เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางกลับบรัสเซลล์ นำชมกรุงบรัสเซลล์ เมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบาร็อค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนูน้อย แมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมี่ยม  สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ผ่านวังของกษัตริย์ อัลเบิร์ตที่ 2  แล้วอิสระช้อปปิ้ง

**บรัสเซลล์ ติด 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสต์มาส 2017

พิเศษ ช่วงระหว่างวันที่ 24 พ.ย.-24 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส NOEL EN ALSACE ที่สวยที่สุดในเบลเยี่ยม และสวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่หก    บรัสเซลล์ – เก๊นท์ – เฮก (เนเธอร์แลนด์) – อัมสเตอร์ดัม   
เช้า  : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เก๊นท์ (GHENT / 40 นาที) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยี่ยม  นำท่านชมเมืองเก๊นท์ ชมวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล นำชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด
เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  : ออกเดินทางสู่กรุงเฮก (HAGUE / 2 ชม. 30 นาที) ถ่ายภาพหน้าศาลโลก ผ่านชมกระทรวง ทบวง กรม ย่านสถานฑูตกงศุลต่างๆ และตัวเมืองเฮก เมืองที่มีการวางผังเมืองดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก แล้วออกเดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

วันที่เจ็ด    อัมสเตอร์ดัม    
เช้า  : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่หมู่บ้านซาน สคันส์ (ZAANSE SCHANS) จุดที่ท่านสามารถชมกังหันลม (WINDMILLS) ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ถ่ายภาพสวยคู่กับกังหันลมสัญลักษณ์อีกอย่างของชาวดัทช์ที่ใช้ช่วยเหลือในการกู้แผ่นดินคืนมาจากทะเล แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  : นำท่านเดินทางกลับอัมสเตอร์ดัม (AMTERDAM) จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หันหน้าสู่แม่น้ำ ลำคลอง ชมโรงงานเจียรนัยเพชรอันโด่งดัง ผ่านย่านจตุรัสดาม (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 

 

วันที่แปด    อัมสเตอร์ดัม – กีทูร์น – โคโลญจน์ (เยอรมัน)      
เช้า  : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กีทูร์น (GIETHOORN / 1 ชม. 20 นาที)  เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและลำคลองเล็กๆ และสะพานไม้โค้งอันน่ารัก พาหนะในการเดินทางคือเรือ หมู่บ้านนี้แทบไม่มีถนน จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านไร้ถนน ชาวบ้านตั้งใจอนุรักษ์รูปแบบการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเมืองความน่ารักของเมืองนี้  แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  : เออกเดินทางสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 3 ชม.) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นำชมมหาวิหารโคโลญจน์ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์

พิเศษ ช่วงระหว่างวันที่ 24 พ.ย.-24 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส NOEL EN ALSACE ที่สวยที่สุดในเยอรมัน และสวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DORINT HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เก้า   โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ  
เช้า  : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT / 2 ชม. 30 นาที) เมืองศูนย์กลางการเดินทาง ศูนย์กลางธุรกิจการเงิน การธนาคารที่สำคัญของเยอรมนี นำท่านเดินเล่นในบริเวณโรเมอร์ (ROMER PLATZ) ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่าสถานที่ตั้งศาลาว่าการนครแฟรงค์เฟิร์ท ชมวิหารโรเมอร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เคยใช้เป็นที่ทำพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์แคว้น   ปรัสเซีย โบสถ์เซนต์ปอลล์
เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  : เ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย ส่งท้ายก่อนกลับ / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 20.40 น. : บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923

 

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 12.30 น.  :   กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

วันเดินทาง        23 ธ.ค. – 1 ม.ค.

อัตราค่าบริการ  

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

98,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

87,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

83,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

20,000

หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                           
– ค่าอาหารตามรายการ       
 – ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ        
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                      
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                               
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก  
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                      
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า         
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                            
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์