Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

แกรนด์เยอรมัน 11 วัน

head-german

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่                       เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

zugspitzeสายการบิน การบินไทย บินตรงไป-กลับ โรงแรม มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รถโค้ช มาตรฐานยุโรป กระเช้า กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ สูงที่สุดในเยอรมัน อาหาร เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบเอเชีย และพื้นเมืองบ้างเพื่อบรรยากาศ มัคคุเทศก์ ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / ค่าทัวร์รวมค่าทิปคนขับรถแล้ว 2 ยูโร/คน/วัน หมายเหตุ ค่าทัวร์รวมค่าทิปคนขับรถแล้ว 2 ยูโร/คน/วัน

download-botton