Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ B (ปีใหม่)

โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ B (ปีใหม่ 28 ธ.ค.-6 ม.ค.)  10 วัน สายการบินไทย

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ชม ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค มรดกโลกทางธรรมชาติ เจ้าของฉายา TOP OF EUROPE บนความสูง 3,454 เมตร หรือ 11,333 ฟุต ที่รถไฟสามารถขึ้นถึง องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็น   มรดกโลก (ยอดเขาจุงฟราว 4,158 เมตร) แมทเทอร์ฮอร์น ภูเขาสูงระดับ 4,478 เมตร พาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส เที่ยวอีวัวร์ เมืองน่ารักของฝรั่งเศส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิส อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์, เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิร์น เมืองหลวงของประเทศ, อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขา, ซุก เมืองเล็กๆ น่าริมริมทะเลสาบ, ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง

download-botton