Uncategorized

แกรนด์รัสเซีย B (ชมแสงเหนือ)

โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์รัสเซีย  B (ชมแสงเหนือ) เดินทางวันที่ 17,24 มี.ค. 9 วัน สายการบินไทย

มอสโคว์ – อาร์คันเกลสค์ – มาลึยคาเรลึย – มูรมานสก์ 9 วัน  

สัมผัสอาร์คันเกลสค์เมืองหลวงแห่งแคว้นคาเลเรี่ย ทางตอนเหนือของรัสเซียในฤดูหนาว (ชมแสงเหนือ)

download-botton